CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

VAT na zabudowę meblową w interpretacji MF

Stella Brzeszczyńska  |  Administrator 4/2014  |  04.08.2014  |  2
VAT na zabudowę meblową w interpretacji MF
VAT na zabudowę meblową w interpretacji MF
www.freeimages.com

We wrześniowym numerze „Administratora” opublikowano artykuł poświęcony opodatkowaniu robót remontowo-budowlanych podatkiem VAT. W marcu br. Minister Finansów wydał interpretacje ogólną dotyczącą zabudowy meblowej.

Stawka 8% VAT

Podatek VAT jest poważnym obciążeniem dla każdego konsumenta, ponieważ zwiększa cenę towaru lub usługi o prawie 1/5 wartości. Podstawowa stawka VAT wynosi obecnie 23%.

W budownictwie mieszkaniowym można korzystać z obniżonej do 8-procentowej jego stawki, jednak nie zawsze wiadomo, kiedy można tak postąpić.

Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, 8-procentową stawkę podatku stosuje się m.in. do budowy, remontu, modernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Zobacz też: Remonty i modernizacje w budynkach mieszkalnych – stawka VAT

Ustawa podatkowa nie definiuje pojęcia „budowy, przebudowy, remontu, modernizacji”, co powoduje bardzo dużo wątpliwości i sporów. W orzecznictwie podkreśla się, że skoro przepisy ustawy o VAT nie definiują tych pojęć, należy w tym zakresie pomocniczo odwoływać się do przepisów prawa budowlanego.

Uchwała NSA

Duże spory budziła także kwestia odpowiedniego zaklasyfikowania prac wykonywanych w lokalach (budynkach) mieszkalnych z materiałów wykonawcy. Chodziło przede wszystkim o montaż tzw. trwalej zabudowy kuchennej, łazienkowej, wnękowej i zabudowy garderob. Usługi tego typu polegają na zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz trwałym zainstalowaniu mebli i urządzeń.

Organy podatkowe podchodziły do takich prac w zróżnicowany sposób. Część uznawała je za dwie osobne transakcje, tzn. sprzedaż materiałów oraz usługę montażową; część natomiast uznawała, że o stawce VAT decyduje treść umowy.

Jeżeli zawarto umowę o kompleksową usługę remontową lub modernizacyjną, to stawka wynosi 8% od całej ceny. Jeśli natomiast strony osobno rozliczają zakup poszczególnych elementów, a osobno robociznę – należy zastosować inne stawki dla sprzedaży materiałów, a inne dla usługi.

W orzecznictwie także nie było jednomyślności w tym zakresie. Niektóre składy orzekające uznawały, że usługi polegające na montażu stałej zabudowy kuchennej oraz szaf wnękowych z elementów i materiałów zakupionych od ich producentów mieszczą się w ramach pojęcia „robót budowlano-montażowych”, które uprawniają do opodatkowania obniżoną stawką VAT.

Jednakże w zdecydowanej większości orzeczeń zajmowano przeciwstawne stanowisko. Wykonanie stałej zabudowy kuchennej i szaf wnękowych wiąże się z korzystaniem z ruchomości: sprzętu AGD, ubrań, butów itp. Przez fakt ich zamontowania nie stają się one częścią składową budowli.

Nie sposób więc uznać, aby zabudowa wnękowa i kuchenna, które są przecież zabudową „meblową”, mogły być uznana za instalację lub urządzenie techniczne budynku. Ich montaż nie wymaga pozwolenia na budowę, mogą być w każdym momencie zdemontowane lub wymienione. Działania te nie są objęte zakresem pojęciowym robót budowlanych lub przebudowy w rozumieniu prawa budowlanego.

Usługi nie są związane z budynkiem, elementy stałej zabudowy kuchennej i szaf wnękowych nie są wszak jego częścią składową. Te czynności są bowiem związane z przystosowaniem do użytku rzeczy ruchomych. Ich wykonanie ma charakter użytkowy w stosunku do elementów wyposażenia mieszkania.

W konsekwencji umożliwia wykorzystanie sprzętu AGD czy szaf zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie są one zatem czynnościami związanymi z remontem, modernizacją, termomodernizacją czy konserwacją budynku.

W związku z tą rozbieżnością stanowisk NSA 24 czerwca 2013 roku podjął – w składzie siedmiu sędziów – uchwałę dotyczącą trwałej meblowej zabudowy.

Sędziowie uznali, że „w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. świadczenie kompleksowe polegające na zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz montażu komponentów w sposób tworzący wraz z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części trwałą zabudowę meblową, wykonywane w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stanowi usługę modernizacji opodatkowaną stawką obniżoną 8% podatku VAT” (I FPS 2/13).

Uchwała w sposób wyraźny odnosi się do elementów wbudowanych w budynek lub lokal w sposób trwały i tworzący wraz z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części trwałą zabudowę meblową. Sąd podkreślił, że nie chodzi o każde wykorzystanie elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu) przy wykonywaniu zabudowy meblowej, lecz jedynie o takie, które przez konstrukcyjne połączenie komponentów meblowych i elementów obiektu budowlanego (lokalu) stworzy trwałą zabudowę spełniającą jako całość określoną funkcję użytkową.

Tylko bowiem w takim zakresie można mówić o modernizacji obiektu budowlanego w rozumieniu art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. Innymi słowy, montaż komponentów meblowych, do którego nie zostaną wykorzystane w sposób istotny elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego (lokalu), nie korzysta z obniżonej stawki przewidzianej w tym przepisie.

Interpretacja Ministra Finansów

W związku z uchwałą NSA Minister Finansów wydał interpretację ogólną z 31 marca 2014 r. (PT10/033/5/133/WLI/14/RD30577), wskazującą organom podatkowym sposób postępowania w sprawach trwałej zabudowy meblowej.

„Na wykonanie trwałej zabudowy meblowej składa się szereg czynności, począwszy od jej zaprojektowania aż po jej montaż w obiekcie budowlanym lub jego części (lokalu). Czynności te na potrzeby podatku od towarów i usług traktuje się jako świadczenie kompleksowe (złożone), którego wysokość opodatkowania VAT należy ustalić na podstawie elementu dominującego w tym świadczeniu.

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. jedynym przepisem, który może dawać podstawę do zastosowania preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług do czynności polegających na wykonaniu trwałej zabudowy meblowej z uprzednio nabytych komponentów, wykonywanych w obiektach budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym jest art. 41 ust. 12 ustawy o VAT.

Przepis ten stanowi, że stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W celu ustalenia prawidłowej stawki podatku (…) należy przede wszystkim zbadać, czy czynności te można zakwalifikować jako usługę modernizacji obiektu budowlanego lub jego części (lokalu) objętego społecznym programem mieszkaniowym, czy też w istocie czynności te sprowadzają się do dokonania dostawy towaru (mebli) w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Przeczytaj: Zmiany w podatku VAT

W zależności od dokonanej kwalifikacji zastosowanie będzie miała preferencyjna lub podstawowa stawka podatku od towarów i usług (art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o VAT).

W przypadku świadczeń kompleksowych (złożonych), jeżeli elementem dominującym w ramach danej transakcji będzie wydanie towaru w celu przeniesienia prawa do rozporządzania nim jak właściciel (tj. sprzedaż mebli), zaś pozostałe czynności będą miały charakter pomocniczy lub uboczny, wówczas transakcja taka powinna, co do zasady, być traktowana jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT (co oznacza stawkę 23%).

W przypadku jednak, gdy istotą transakcji będą inne (niż dostawa towaru) czynności, to, mimo że w ramach takiej transakcji może także wystąpić wydanie towaru, powinna być ona traktowana jako świadczenie usług.

Zgodnie z ww. uchwałą, jeżeli montaż komponentów meblowych w celu wykonania trwałej zabudowy meblowej następuje z wykorzystaniem w sposób istotny elementów obiektu budowlanego/lokalu, który przez konstrukcyjne połączenie tych komponentów i elementów obiektu budowlanego/lokalu stworzy trwałą zabudowę spełniającą jako całość określoną funkcję użytkową, czynność taka będzie stanowić usługę modernizacji, o której mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, opodatkowaną stawką VAT w wysokości 8%.

Aby wykonane na wymiar do konkretnego budynku lub lokalu i trwale powiązane z jego elementami komponenty meblowe stanowiły trwałą zabudowę meblową nie mogą one (na potrzeby uznania ich za modernizację w VAT) funkcjonować w obrocie tak, jak to ma miejsce w przypadku mebli wolnostojących.

Obniżona stawka podatku nie może zatem znaleźć zastosowania w sytuacji, gdy wykonana, nawet według indywidualnego projektu, zabudowa meblowa jest przytwierdzana do ściany lub podłogi jedynie w sposób, który może być również stosowany przy montażu mebli wolnostojących (np. zakotwiczenie za pomocą kołków lub listew montażowych), co skutkuje możliwością demontażu tej zabudowy bez uszkodzenia samej zabudowy, jak i konstrukcji budynku/lokalu (…).

Dla całościowej oceny charakteru świadczenia nie ma natomiast znaczenia, czy elementy np. korpusów mebli są ze sobą zespolone i – ewentualnie – jak silne jest to zespolenie, gdyż istotne dla uznania za modernizację jest dopiero odpowiednio trwale połączenie tych mebli z elementami obiektu budowlanego/lokalu.

Określając zatem, czy do zabudowy meblowej montowanej w budynku/lokalu może mieć zastosowanie obniżona stawka podatku od towarów i usług, należy przede wszystkim badać stopień konstrukcyjnego połączenia komponentów meblowych i elementów obiektu budowlanego/lokalu.

Nie chodzi tutaj o badanie powiązania elementów zabudowy meblowej z konstrukcyjnymi w rozumieniu techniki budowlanej elementami obiektu budowlanego/lokalu, lecz o tak silne połączenie konstrukcyjne komponentów meblowych i elementów obiektu budowlanego/lokalu, że powstaje trwała zabudowa, spełniająca jako całość określoną funkcję użytkową.

Przykładem takiej trwałej zabudowy meblowej może być zabudowa kuchenna wykonana z cegły klinkierowej, zespolona zaprawą murarską ze ścianą i podłogą lokalu, gdzie demontaż powodowałby uszkodzenie samej zabudowy, jak i pomieszczenia, w którym została ona zamontowana.

Innym przykładem trwałej zabudowy meblowej stanowiącej modernizację budynku/lokalu jest takie zespolenie wykonanych na wymiar do konkretnego budynku/lokalu mebli z elementami tego budynku/lokalu, które wykorzystuje dodatkowe materiały budowlane, takie jak cegły czy płyty kartonowo-gipsowe, gdzie demontaż zabudowy powodowałby zarówno uszkodzenie pomieszczenia i komponentów meblowych, jak i trwałe uszkodzenie tych dodatkowych materiałów budowlanych, bez których to materiałów nie istniałaby możliwość wykorzystania tej zabudowy meblowej w innym miejscu.”

Komentarz

Z interpretacji ogólnej Ministra Finansów wynika, że stawka 8% może mieć zastosowanie bardzo rzadko. Mowa w niej bowiem o takiej zabudowie, która jest wkomponowana za pomocą materiałów budowlanych w konstrukcję budynku. Sama zabudowa wnęki nie wykorzystuje w ogóle konstrukcji budynku. Podobnie jest w przypadku zabudowy kuchennej.

Jedyny chyba element wykorzystujący konstrukcję to montaż urządzeń sanitarnych. Warto wiedzieć, że do uchwały NSA zostało zgłoszone zdanie odrębne (dostępne wraz z treścią uchwały na stronie www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Podkreślono w nim, że „klient zainteresowany jest nabyciem konkretnego towaru w postaci np. szafy wnękowej, a nie nabyciem usług towarzyszących takiej dostawie. Zwykłe doświadczenie życiowe wskazuje bowiem, że klient zamawia u podatnika konkretny towar, odpowiadający określonym przez niego wymogom (rozmiar, kolor, jakość, układ przestrzenny, konkretne dodatki itp.), a nie abstrakcyjną modernizację lokalu czy budynku, w dodatku modernizację o określonych rozmiarach, kolorze itp.”.

Za błędne uznano także stwierdzenie wyrażone przez NSA, że wykonane „na miarę” i trwale powiązane z elementami konstrukcyjnymi lokalu czy budynku (przypuszczalnie chodzi po prostu o ściany, sufity i podłogi) komponenty meblowe nie funkcjonują w obrocie tak jak w przypadku mebli wolnostojących.

Warto zobaczyć: Zakup mieszkania – podatki i opłaty

Sędzia zgłaszający zdanie odrębne uznał, że „wątpliwości budzi użyty w uchwale argument, że stawką obniżoną opodatkowane być mogą jedynie te świadczenia kompleksowe polegające na zaprojektowaniu, dopasowaniu i montażu komponentów meblowych, które tworzą wraz z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części trwałą zabudowę meblową.

Uważam bowiem, że owa trwałość w ogromnej części sytuacji sprowadza się do prostego połączenia komponentów meblowych ze ścianami, podłogami czy sufitami obiektu budowlanego lub jego części za pomocą kołków, wkrętów czy też listew mocujących.

Nie są to zabiegi nadmiernie skomplikowane technicznie, zwykle mają charakter odwracalny, a w rezultacie nie mogą one być elementem decydującym o podatkowym charakterze świadczenia. Przekonuje o tym dobitnie praktyka niektórych firm meblarskich i wielkich sieci handlowych, oferujących np. szafy wnękowe do samodzielnego montażu przez klienta.”

Jeżeli porówna się pogląd wyrażony w zdaniu odrębnym (skądinąd rozsądnym i popartym życiowym doświadczeniem) ze stanowiskiem Ministra Finansów, wyraźnie widać, że minister skłania się do opodatkowania stawką 23% każdego mebla, który da się zdemontować bez zniszczenia konstrukcji osadzającej go na stałe w lokalu.  

Komentarze

(1)
Brian | 23.10.2015, 13:10
Generalnie uchwała NSA jak i Interpretacja MF są masakryczne pod kątem słownikowe pojęcia "mebel". Czy barek w kuchni, wykonany z cegieł to mebel? Moim zdaniem nie. Bynajmniej ja w domu nie mam ceglanych lub betonowych mebli. Po drugie, co z tego, że mogę odłączyć zabudowę drewnianą od ściany, skoro taka wykonana pod wymiar nie będzie do niczego się nadawać. Nigdzie jej nie przeniosę. Nadaje się ona tylko na opał. To też świadczy o trwałości połączenia, bo po odłączeniu uzyskam z mebla tylko drewna na opał.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury... Czytam więcej »


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić  (...) ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
DOszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...)  zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe.  Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Programy wspomagające pracę zarządcy - przegląd 2019»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Programy dla zarządców nieruchomości Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Gospodarowanie ciepłem
  • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10512|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10079|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl