CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Czynności spółdzielni na rzecz mieszkańców

Stella Brzeszczyńska  |  Administrator 5/2014  |  12.11.2014  |  1
Czynności spółdzielni na rzecz mieszkańców
Czynności spółdzielni na rzecz mieszkańców

Od początku obowiązywania nowej ustawy o VAT zwolnieniem od podatku są objęte niektóre działania spółdzielni mieszkaniowych. Zakres tego zwolnienia zawsze budził wątpliwości, jednak w ostatnim czasie pojawiło się orzecznictwo wskazujące wprost na niezgodność tego rozwiązania z Dyrektywą unijną.

Usługi i czynności

Pierwsza wątpliwość, jaka pojawia się po lekturze przepisów ustawy o VAT, które dotyczą spółdzielczości mieszkaniowej, dotyczy przedmiotu regulacji. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podatkowi VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Ustawa o VAT zbiorczo nazywa to „czynnościami”.

Zgodnie zaś z jej art. 43 ust. 1 pkt 11 zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych i na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Warto zobaczyć: Wykonanie remontu w budynkach zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe

Przepis art. 43 jest uzupełniony § 3 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

Zgodnie z nim zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz osób niebędących członkami spółdzielni, a mającym spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, za które są pobierane opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Na marginesie trzeba zauważyć, że niezrozumiałe jest utrzymywanie dwóch zwolnień zamiast jednego, ustawowego, co ilustruje jakość legislacji dotyczącej spółdzielczości mieszkaniowej.

Ponadto osoby wymienione w rozporządzeniu wnoszą opłaty na rzecz spółdzielni na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 (1), którego ustawodawca (Minister Finansów) w ogóle nie wymienił, co w mojej ocenie dowodzi także tego, że nikt z twórców albo nie rozumie tych przepisów, albo nie przeczytał ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

W obu przepisach podatkowych mowa jest o tym samym: o czynnościach, za które pobierane są opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 Ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Pierwsze, co się zauważa, to fakt, że ustawodawca nie posłużył się tu zwrotem „usługi”, a „czynności”.

I w tym miejscu pojawiają się wątpliwości, ponieważ w art. 4 USM nie ma mowy ani o czynnościach, ani o usługach spółdzielni. W artykule tym mowa jest natomiast o opłatach. Wymienia się w nim koszty:

  • związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale,
  • związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni w przypadku osób, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali
  • związane z eksploatacją i utrzymaniem lokali,
  • eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych i nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni w przypadku właścicieli lokali.

W art. 4 ust. 5 USM mowa jest także o kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię. Zwolnieniem od podatku VAT objęto „czynności, za które pobierane są opłaty zgodnie z art. 4 USM”. Ponieważ podatkowi VAT podlega świadczenie usług, należy uznać, że zwolnienie obejmuje wyłącznie takie czynności, które da się przyporządkować do pojęcia „usługi”.                

W art. 4 wymienia się koszty związane z lokalami: ich eksploatacją i utrzymaniem. Oczywiście, może chodzić wyłącznie o te koszty, które ponosi spółdzielnia, a więc takie, które są opłacane „zbiorczo”. Skoro obciąża się nimi mieszkańców, to w formie „refakturowania”, tzn. przerzucania na nich kosztów. Jednak nie wszystko się refakturować, np. nie można tego zrobić z opłatą śmieciową.

Drugą kategorią kosztów wymienioną w art. 4 USM są wydatki związane z nieruchomością wspólną i z mieniem spółdzielni. Tutaj pojawia się taka sama wątpliwość, jaka wystąpiła swego czasu we wspólnotach mieszkaniowych, a mianowicie: czy pobieranie przez spółdzielnię pieniędzy od mieszkańców (właścicieli oraz osób, którym przysługują spółdzielcze prawa) mieści się w kategorii odpłatnych usług.

Skoro bowiem spółdzielnia ma własny majątek (mienie spółdzielni), to nie świadczy w tym zakresie żadnych usług na rzecz mieszkańców. Pobiera opłaty, których nie da się nazwać „opłatami za usługę”. To konstrukcja zbliżona do opłat na poczet zarządu nieruchomością wspólną, określonych w art. 14 ustawy o własności lokali.

Podobny wniosek dotyczy opłat związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, o których mowa w art. 4 ust. 2 i 4 USM. Nie są to usługi zarządzania cudzymi nieruchomościami. W art. 27 ust. 2 mowa jest o zarządzie przez spółdzielnię nieruchomościami wspólnymi na zasadach określonych w art. 18 UWL.

Przeczytaj: Aby kasa nie pustoszała – co robić?

Warto jednak pamiętać, że wynagrodzenie zarządcy ustanowionego w tym trybie mieści się w kosztach zarządu nieruchomością wspólną. Rozliczenia z tego tytułu są poza ustawą o VAT. Podobny mechanizm należy stosować wobec spółdzielni mieszkaniowych.

Zwolnieniem od podatku VAT można objąć jedynie to, co jest objęte tym podatkiem. W tym wypadku będą to usługi odsprzedaży mediów do poszczególnych lokali mieszkalnych. W mojej ocenie pozostałe rozliczenia wymienione w art. 4 USM w ogóle podatkowi VAT nie podlegają, podobnie jak wpłaty na koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych.

Inne usługi na rzecz mieszkańców

Z mojej praktyki wynika, że największą trudnością w stosowaniu przepisów o podatku VAT jest zrozumienie, że nie podlegają mu przepływy finansowe, ale czynności, które da się zakwalifikować jako usługi lub jako dostawę towaru. Jednocześnie trzeba pamiętać, że w kwestii podatku VAT przyjęto fikcję odsprzedaży usług.

Ten, kto rozlicza z innym podmiotem koszty usług, za które sam zapłacił, a kontrahent mu je zwraca (w całości lub w części) – „świadczy” te usługi. Dotyczy to np. usług internetowych i telewizji satelitarnej. Tego typu usługi w zasadzie nie są objęte zwolnieniem od podatku, ponieważ nie mieszczą się w zakresie wymienionym w art. 4 USM.

WSA w Szczecinie w wyroku z 11 lipca 2007 r. (sygn. I SA/Sz 107/07) uznał, że odpłatna usługa dostępu do Internetu za pośrednictwem wewnętrznej sieci informatycznej założonej przez spółdzielnię nie jest zwolniona od podatku VAT, nawet jeśli jest doliczana do czynszu.

Sąd doszedł do wniosku, że usługa internetowa nabywana od zewnętrznego dostawcy i udostępniana mieszkańcom nie mieści się w zakresie działalności spółdzielni mieszkaniowych, których zadaniem jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych wszystkich ich członków i ich rodzin. Uznał także, że zapewnienie dostępu do Internetu odrębna usługa, podlegająca podatkowi VAT według stawki podstawowej.

W art. 4 ust. 5 USM mowa o działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez spółdzielnię. Tego typu usługi są zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy VAT, nawet jeśli SM nie nalicza ich w czynszu, ale trzeba za nie płacić osobno, jak w przypadku np. biletów wstępu na festyn osiedlowy.

Zwolnienie niezgodne z Dyrektywą

Polskie przepisy powinny być zgodne z przepisami Dyrektywy VAT, obowiązującej w całej Unii. Tymczasem w orzecznictwie dotyczącym omawianego wyżej zwolnienia pojawia się teza, że polski przepis jest niezgodny z Dyrektywą 112. W Dyrektywie znajdują się przepisy (szczególnie art. 131–137), w których określa się dopuszczalny przedmiot i zakres zwolnień.

Zobacz także: Koszty utrzymania mienia spółdzielni

Nie ma w tym katalogu przedmiotu zbliżonego do art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT. Z tej przyczyny niektóre składy orzekające WSA stwierdzają, że zwolnienie z VAT czynności związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych, przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT i przepisach rozporządzenia wykonawczego, nie znajduje oparcia w brzmieniu przepisów Unii Europejskiej (tj. zarówno VI Dyrektywy, jak i 112 Dyrektywy).

Jest zatem niezgodne z regulacjami odnoszącymi się do wspólnego systemu VAT. Ponadto nie znajduje ono także oparcia w innych przepisach dotyczących VAT. Taki pogląd wyraził WSA w Krakowie (wyrok z 11 września 2013 r., I SA/Kr 722/13) i w Poznaniu (wyrok z 12 listopada 2013 r., I SA/Po 468/13).

WSA w Poznaniu w wyroku z 13 marca 2014 r. (I SA/Po 724/13) stwierdził, że „czynności polegające na zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych stanowią świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Mamy bowiem do czynienia ze świadczeniem ze strony spółdzielni polegającym na bieżącej eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (lokali), za które pobierane są opłaty eksploatacyjne zgodnie m.in. z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 USM, co powoduje istnienie bezpośredniego związku między świadczeniem spółdzielni a otrzymanym wynagrodzeniem i wypełnia przesłankę odpłatności tych świadczeń.

Ponadto w omawianej sytuacji istnieją dwa podmioty, pomiędzy którymi istnieje określony stosunek prawny, a więc ten, który świadczy daną usługę, tj. spółdzielnia jako usługodawca, i ten, który świadczenie odbiera, tj. osoba będąca albo niebędąca członkiem spółdzielni, która z tych świadczeń korzysta.”

Dalej Sąd zauważył, że: „przepisy krajowe, tj. art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT oraz wskazane powyżej przepisy rozporządzeń wykonawczych pozostają w sprzeczności z unormowaniami zawartymi w dziale X VI Dyrektywy oraz w tytule IX rozdz. 2 i 3 Dyrektywy 112.

Przepisy prawa krajowego, traktują wskazane we wniosku usługi spółdzielni mieszkaniowej na rzecz osób będących bądź niebędących członkami spółdzielni jako zwolnione z podatku VAT, zaś przepisy VI Dyrektywy jak i obecnie obowiązującej Dyrektywy 112 nie przewidują takiego zwolnienia.

Nowe Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania. Poradnik. Przepisy z komentarzen i 170 rysunkami. Wydanie 10. uaktualnione i rozszerzone. Dodatek specjalistyczny "Efektywność energetyczna w budownictwie"
CZYTAJ OPIS »

Konstatacja taka jest tym bardziej uprawniona, gdy zważy się, że zwolnienia określone w przepisach wspólnotowych obejmujących podatki zharmonizowane należy interpretować ściśle.”

WSA przywołał wyroki TSUE w sprawach zwolnień od podatku VAT wprowadzanych w państwach członkowskich z przekroczeniem przepisów Dyrektywy. Wskazywano w nich, że takie działanie legislacyjne stanowi poważne naruszenie prawa wspólnotowego, które daje podstawy do odpowiedzialności odszkodowawczej Państwa Członkowskiego.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że podobny pogląd wyraził TSUE w sprawie polskiego zwolnienia obejmującego usługi edukacyjne (wyrok z 28 listopada 2013 r., C 319/12, sprawa MDDP). Trybunał stwierdził, że Polska nie mogła wprowadzić ogólnego zwolnienia dla wszystkich usług edukacyjnych, uniemożliwiając tym samym odliczenie podatku naliczonego podmiotom, które świadczą takie usługi.

Na marginesie warto zauważyć, że NSA wydał już kilka orzeczeń, powołując się na wyrok TSUE, np. orzekał w sprawie szkoleń dla członków zarządu spółdzielni mieszkaniowej mających licencje zarządców nieruchomości oraz tych, którzy nie mają takich licencji. Polski przepis wprowadza zwolnienie od VAT dla usług kształcenia zawodowego, w zakres czego wchodziły szkolenia dla licencjonowanych zarządców.

NSA, do którego trafił spór, uznał jednak, że „art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT stanowi wadliwą implementację do krajowego systemu prawnego art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy 2006/112/WE.” W konsekwencji stwierdził, że szkolenie wszystkich osób, które są członkami zarządu „zarządcy instytucjonalnego”, jakim jest spółdzielnia mieszkaniowa, może korzystać ze zwolnienia wprost na podstawie przepisu Dyrektywy z pominięciem polskiej regulacji.

Orzeczenie NSA i przywołane wyżej wyroki WSA wskazują wyraźnie, że jeżeli polski przepis jest niezgodny z Dyrektywą (jest zbyt wąski lub zbyt szeroki), sądy wskazują na odpowiedni przepis (lub jego brak) Dyrektywy i nakazują postępować w jej myśl.

Do dzisiaj ukształtowała się linia orzecznicza w sądzie poznańskim, w którym zapadło już siedem wyroków (nieprawomocnych) dotyczących niezgodności art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT i zwolnienia dla spółdzielni mieszkaniowych z przepisami Dyrektywy. Konsekwencją tych orzeczeń może być w przyszłości zmiana zakresu tego zwolnienia.

Podobny los może także spotkać zwolnienie wprowadzone do rozporządzenia wykonawczego dla zwolnień stosowanych przez wspólnoty mieszkaniowe i właścicieli lokali mieszkalnych w zakresie refakturowania mediów. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że w TSUE czeka na rozstrzygnięcie pytanie prejudycjalne dotyczące refakturowania mediów.  

Komentarze

(1)
eugeniusz | 17.11.2014, 15:47
Wskazanie artykułu, o opłatach na rzecz sm z podstawy art. 4 ust. 1 pkt 1 (1), które rzekomo ma dowodzić braku zrozumienia lub tylko czytania ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, nie zasługuje na szczególniejsze uznanie.
Pytanie jest zasadnicze takie: czy wskazana ustawa jest stosowana i przestrzegana?
Autorytety (min. prof.prof. E. Bończak-Kucharczyk, K. Pietrzykowski /wielu innych/) dość jednoznacznie wskazują, że mamy w tej kwestii do czynienia z licznymi wątpliwościami, vel wprost: uchybieniami.
Na braki „rzetelności” wskazała też Komisja Nadzoru Finansowego w lipcu 2013r..
Odpowiedź na ww. pytanie musi być negatywna, wszędzie tam gdzie po dniu 30 lipca 2007r, nie wprowadzono (a dokumenty – statut, uchwały, regulaminy – wskazują że nie wprowadzono) istotniejszych zmian w księgowości sm. Gdzie nie zmieniono (a nie zmieniono) specyfikacji naliczeń, gdzie członkowie (inni) nie otrzymują informacji o stanach ewidencji i rozliczeń na koniec roku, oraz wszędzie tam gdzie prowadzi się inną działalność niż w ww. przepisie, a nie ma ku temu odpowiednich uchwał (czytaj: rozdzielenia kasy).
Podobnym dylematem jest kwestia majątku sm (mienie spółdzielni), który jest wspólną własnością członków sm.
To zagadnienie mogło by jednak świadczyć, że sm-e jednak wykonują usługi na rzecz mieszkańców, szczególnie tych którzy posiadają własność tzw. lokali jako odrębnych nieruchomości, gdzie w KW istnieje precyzyjne określenia części wspólnych. A te części, jak wiemy, nie są współwłasnością wszystkich członków danej sm. Zarządzanie (czyli świadczenie usług) tym konglomeratem prawnym wydaje się skomplikowane, ale tylko pozornie, ponieważ dotyczy to wyłącznie tych sytuacji (niestety większości!) gdzie przy wyodrębnianiu pierwszego lokalu nie ustalono dokładnych zasad zarządzania częściami wspólnymi odrębnych nieruchomości.
W tym miejscu trzeba współczuć tym wszystkim, którzy w Akcie Notarialnym mają wpisaną konkretną (nazwa lub inne oznaczenie) sm, a zatem postawili się sami praktycznie przed niemożnością zmiany sposobów i trybów zarządzania. Tym samym przed praktyczną niemożliwością uniknięcia ewentualnych powinności podatkowych.
Pewnym jest, że nieadekwatnym jest jakiekolwiek „przysposobienie” opłat z tytułu art. 4 usm, z tymi określonymi w art. 14 ustawy o własności lokali.
Oczywiście tak być powinno, bowiem ustawa o własności lokali ma charakter „biblijny” w stosunku do usm. Jak jednak wiemy, wyłączenia oznaczone w usm (art. 27) są bardzo obszerne, a przy tym katalog opłat z art. 4 jest ewidentnie katalogiem zamkniętym (tylko, że sm-e ewidentnie go naruszają, poprzez dodawania „innych /swoich/ kosztów”), natomiast katalog z art. 14 uwlok, jest ewidentnie katalogiem otwartym (czytaj: do uznania właścicieli /wyłączonych z tego uprawnienia postanowieniami spółdzielczej ustawy/).
Zatem, wnioski dotyczące opłat o których mowa w art. 4 ust. 2 i 4 USM wydają się być błędne, bowiem ewidentnie mamy do czynienia z usługami zarządzania cudzą własnością.
Z prawnego punktu widzenia sytuacja jest jeszcze bardziej klarowna, bowiem zasada prawna jest oczywista: jeśli przepis prawny nie rozróżnia – to Ty człowieku też nie rozróżniaj, a jak ustawa rozróżnia – to Ty człowieku nie wprowadzaj „urawniłowki”. Tu nie powinno być tzw. najmniejszej wątpliwości.
Natomiast, nie ma wątpliwości co do kategorii kosztów wymienionych w art. 4 USM, a związanych z wydatkami na nieruchomości wspólne przeznaczone do wspólnego korzystania (np. na osiedlu) i z tzw. mieniem spółdzielni. Jeśli takie nieruchomości są dokładnie określone i są w sposób oczywisty wpływają na funkcjonowanie odrębnych nieruchomości (!?) to płacimy, a jeśli NIE to płacić na ich utrzymanie graniczy z naiwnością, tym bardziej jeśli nie ma odpowiedniego stosunku umownego.
Za szczególnie niewłaściwe, pod względem prawnym, można uważać „połączenie” wprost. art. 27 ust. 2 usm, z zasadami określonymi w art. 18 UWLok. Jest to prosta, praktycznie jedyna konstatacja, jaka może wynikać z analizy funkcjonalnej obu przepisów. Jeśli właściciel nie ma głosu (art. 27 ust. 2 usm + niektóre interpretacje, orzecznictwo, piśmiennictwo), to istota zarządzania nieruchomościami nie istnieje. Koniec dyskusji!
W konsekwencji powyższego, nie można uznać, że „istnieją dwa podmioty”, pomiędzy którymi istnieje określony stosunek prawny: usługodawcy i usługobiorcy. Nie ma takiej sytuacji w przypadku członków spółdzielni. Zachodzi taki związek w przypadku sm (osoby prawnej) a właścicielem nieruchomości (osoba fizyczna lub prawna), ale ponieważ ustawodawca „wywyższył” spółdzielnię ponad właściciela, mamy do czynienia z kolejnym „knotem prawnym”, którego usunięcie z usm uważam za niezbędne.
Bez usunięcia ww. wątpliwości, nie sposób rzetelnie rozstrzygnąć powinności podatkowych.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 11055|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10634|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl