CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Budynkowe instalacje telekomunikacyjne

Jacek Szymczyk  |  Administrator 5/2014  |  04.05.2015
Budynkowe instalacje telekomunikacyjne
Budynkowe instalacje telekomunikacyjne

Kończą się już czasy, kiedy zewnętrzni operatorzy telekomunikacyjni wykonywali budynkowe instalacje telekomunikacyjne na wyłączne potrzeby świadczonych przez siebie usług.

Teraz to budynki powinny być wyposażane we własną, wielofunkcyjną infrastrukturę – tak, aby każdy operator mógł za jej pośrednictwem w sposób nieograniczony dotrzeć do dowolnego odbiorcy swoich usług.

Europejska rewolucja telekomunikacyjna

Zgodnie z realizowaną w ramach programu antykryzysowego EUROPA 2020 Europejską Agendą Cyfrową (sygn. 9981/10 z dnia 20.05.2010 r.) do 2020 roku wszyscy Europejczycy powinni mieć zagwarantowany dostęp do szybkiego Internetu o prędkości przynajmniej 30 Mb/s, a co najmniej 50% gospodarstw – do Internetu nawet o prędkości powyżej 100 Mb/s.

Przeczytaj też: Typowe instalacje teletechniczne w starszych budynkach

Przyjęcie tego programu wiąże się z wprowadzeniem wręcz rewolucyjnych zmian zarówno w realizacji, jak i w utrzymaniu budynkowych instalacji telekomunikacyjnych. Pożądane jest także, aby – oprócz pełnej dostępności dla dostawców zewnętrznych usług elektronicznych – instalacje te w harmonijny sposób realizowały wiele funkcji lokalnych, decydujących o tak ważnych aspektach, jak bezpieczeństwo, oszczędność, funkcjonalność i komfort mieszkańców.

Po co szybki Internet?

Nadchodzi era „Internetu wszechrzeczy”. Wszystko, co tylko będzie możliwe, znajdzie się w jednorodnej sieci internetowej: telewizja HD i 3D, konferencje w jakości HD, monitoring wizyjny, telepraca, e-nauka, e-administracja, teleopieka, telemedycyna, „praca w chmurze”, zdalne odczyty i sterowanie zużyciem energii, smart grid – inteligentne sieci energetyczne, rozrywka, gry, symulacje i wiele, wiele innych. Czy jest coś, z czego już teraz moglibyśmy a priori zrezygnować?

Zgodnie z prognozami w najbliższej przyszłości użytkownicy sieci internetowych będą „konsumować” wiele gigabajtów danych dziennie. Do ich transmisji, szczególnie dla wszelkich transmisji realizowanych w trybie on-line, niezbędne będą naprawdę szybkie łącza.

Wykres (rys. 1) ilustruje zależności pomiędzy czasem przesyłania typowych dla różnych zastosowań porcji informacji w rozbiciu dla poszczególnych typów (szybkości) łączy.

Na przesłanie danych powyżej 1 GB (1 bajt [B] = 8 bitów [b]) za pomocą wolniejszych łączy np. do 10 Mb/s (szare wykresy) potrzeba już ponadgodzinnych transmisji. To w przypadku transmisji on-line zbyt wolne tempo, które wręcz uniemożliwia prawidłowy odbiór programu lub uczestniczenie w połączeniu interakcyjnym.

Rozwój technik transmisyjnych – kabel czy radio?

Na początku do transmisji sygnałów telekomunikacyjnych wykorzystywano wyłącznie kable miedziane. Z czasem, po wynalezieniu kabli światłowodowych, zapewniających znacznie szybsze transmisje sygnałów na dłuższych dystansach, zaczęto stosować kombinacje obu tych typów, określanych technologicznie jako:

 • FTTN (Fiber To The Node) – światłowód do węzła, a dalej kabel miedziany (szybkość transmisji do 10 Mb/s),
 • FTTC (Fiber To The Cabinet) światłowód do szafki (koło budynku), a dalej kabel miedziany (10–30 Mb/s),
 • FTTB (Fiber To The Building) światłowód do budynku, a dalej kabel miedziany (30–100 Mb/s),
 • FTTH (Fiber To The Home) światłowód do mieszkania (1000 Mb/s), najszybsza technologia z użyciem wyłącznie kabli światłowodowych.

Obecnie zdecydowana większość nowych przyłączy budynkowych realizowana jest już w technologiach FTTH i FTTB. Coraz częściej wymienia się także istniejące przyłącza miedziane na światłowodowe. Polska korzysta i będzie korzystać w perspektywie lat 2014–2020 z wielomilionowych unijnych dotacji na rozwój technologii światłowodowej dla szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych.

Równolegle z techniką kablową może być stosowana technika radiowa. Typowe obszary zastosowań budynkowych to:

 • radiowe przyłącza telekomunikacyjne – realizowane za pomocą zbiorczych anten odbiorczo-nadawczych, lokalizowanych zwykle na dachu budynku. Sygnał od anteny jest sprowadzany kablem do punktu styku, a dalej – tak samo, jak w przypadku pochodzącego od zwykłego przyłącza kablowego – poprzez budynkową instalację telekomunikacyjną do poszczególnych mieszkań.

  Z punktu widzenia instalacji budynkowej nie ma tu zatem żadnej różnicy: wewnętrzna instalacja budynkowa jest nadal niezbędna i prawie taka sama;
 • wewnątrzbudynkowa instalacja radiowa – może być realizowana np. za pomocą urządzeń Wi-Fi lokalizowanych w częściach wspólnych budynków i może być przeznaczona do realizacji zarówno usług publicznych, jak i lokalnych. Stosując tę technikę, należy mieć na uwadze bezpieczeństwo i ograniczenia szybkości transmisji, dostępność i możliwe zakłócenia sygnału oraz konieczność prowadzenia dodatkowej stałej obsługi technicznej (np. ciągłą wymianę baterii zasilających).

  Technika radiowa powinna być stosowana jako uzupełnienie transmisji kablowej lub jako jej zamiennik, ale wyłącznie w miejscach, w których transmisja podstawowa (kablowa) nie jest możliwa do zastosowania;
 • indywidualne urządzenia mobilne (np. telefonia komórkowa) – służą, jak sama nazwa wskazuje, do zastosowań mobilnych i w żadnym stopniu nie zastępują budynkowej instalacji telekomunikacyjnej ani z nią nie kolidują.

Nowe warunki techniczne dla budynkowych instalacji telekomunikacyjnych

W nowelizacji z dnia 6 listopada 2012 r. (DzU poz. 1289) Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w dziale IV wprowadzono nowy rozdział, „Instalacja telekomunikacyjna”.

Przedstawiono tam wiele nowych wymagań dla budynków: mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania. Określono też wymagane podstawowe elementy budynkowych instalacji telekomunikacyjnych, które omówiono poniżej.

Budynkowa kanalizacja telekomunikacyjna

To ciąg elementów osłonowych, umożliwiający dowolne wprowadzanie kabli telekomunikacyjnych do budynku (z piwnicy i z dachu) oraz ich swobodne w nim rozprowadzanie. Są nimi: przepusty kablowe, rury instalacyjne, szyby (szachty) instalacyjne, koryta, dukty i kanały.

Zobacz: Nie zapomnij o serwisie systemów bezpieczeństwa

Kanalizacja telekomunikacyjna i miejsca dla urządzeń powinny być przygotowane w sposób umożliwiający wymianę lub instalowanie dodatkowej infrastruktury w trakcie eksploatacji budynku bez konieczności naruszania jego konstrukcji.

Budynkowe okablowanie telekomunikacyjne

W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych składa się ono co najmniej z: dwóch włókien światłowodowych i dwóch kabli UTP kat. 5, układanych od budynkowego punktu styku do wszystkich mieszkań, oraz z antenowej instalacji zbiorowej do odbioru TV satelitarnej i naziemnej (z zastosowaniem dwóch kabli współosiowych lub dwóch włókien światłowodowych).

Budynkowy punkt styku

Lokalizowany w osobnych pomieszczeniach technicznych lub specjalnych szafkach teletechnicznych, zapewnia funkcjonalne połączenia budynkowej instalacji telekomunikacyjnej z publiczną siecią telekomunikacyjną.

Mieszkaniowe punkty styku

Lokalizowane w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w telekomunikacyjnych skrzynkach mieszkaniowych (TSM) w pobliżu drzwi wejściowych do każdego mieszkania, zapewniają funkcjonalne połączenia budynkowych instalacji telekomunikacyjnych z abonencką instalacją mieszkaniową (a za ich pośrednictwem – także z siecią publiczną).

Kto i jak unowocześni istniejące już instalacje telekomunikacyjne?

Aby mogły być spełnione podstawowe założenia planu rozwoju szybkiego Internetu w Polsce, instalacje telekomunikacyjne w większości istniejących budynków wielorodzinnych powinny być unowocześnione lub wymienione na nowe, a w przypadku ich braku – wybudowane od podstaw. Kto powinien to zrobić: dostawcy usług telekomunikacyjnych czy właściciele budynków?

Taktyka działania operatorów telekomunikacyjnych jest oczywista: chętnie doprowadzą nowe przyłącza światłowodowe, a także wykonają wewnątrzbudynkowe instalacje telekomunikacyjne wszędzie tam (i tylko tam!), gdzie im się to opłaci.

A o opłacalności decyduje liczba potencjalnych klientów, przy nieprzekroczeniu maksymalnego dla danej lokalizacji poziomu nakładów inwestycyjnych. Czyli, tak naprawdę, istnienie gotowej instalacji telekomunikacyjnej będzie swoistą kartą przetargową i zachętą dla doprowadzenia przez operatorów szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych. Ale przy braku tej instalacji żadnemu operatorowi może się to nie kalkulować…

Należy także zwrócić uwagę, że operatorzy telekomunikacyjni, nawet jeśli wykonują lokalną instalację, to realizują ją tylko i wyłącznie dla własnych celów biznesowych. W żadnym stopniu nie przyczyniają się do powstawania nowoczesnych budynkowych i osiedlowych instalacji telekomunikacyjnych (teletechnicznych), służących zarówno różnym dostawcom usług elektronicznych, jak i celom wspólnym eksploatacji, bezpieczeństwa i zarządzania nieruchomościami.

Współczesne budynki bez nowoczesnej instalacji telekomunikacyjnej, czyli bez swobodnego dostępu do zewnętrznych szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych oraz wielu użytkowych i zabezpieczających systemów lokalnych, szybko staną się mniej użyteczne i przez to także – mniej atrakcyjne i rzadziej poszukiwane.

Mieszkania będą więc dłużej czekały na wynajem lub sprzedaż i w końcu mogą także tracić na wartości. Wspólnoty mieszkaniowe i zarządcy będą musieli już wkrótce odpowiedzieć sobie na pytanie: jakiej budynkowej i osiedlowej instalacji telekomunikacyjnej potrzebują i chcą. Czy:

 • własnej, nowoczesnej instalacji telekomunikacyjnej, pozwalającej bez ograniczeń na doprowadzenie szerokopasmowego Internetu oraz wielu niezbędnych usług lokalnych?
 • zbioru przypadkowych instalacji, wykonywanych na doraźne potrzeby przez kolejnych instalatorów i operatorów telekomunikacyjnych, a tym samym – utraty możliwości decydowania o zakresie i funkcjonalności tych instalacji?
 • żadnej, czyli braku dostępu do Internetu i usług lokalnych?

Tylko właściciel budynku może być zainteresowany pełnym i starannym przystosowaniem własnej instalacji telekomunikacyjnej do standardów nowoczesnego społeczeństwa XXI wieku.

Jeśli sam nie dojdzie do takiego wniosku, to żaden zewnętrzny dostawca usług, promujący wyłącznie własne rozwiązania i oferty, nawet mu tego nie zasugeruje. Dobrze zaprojektowana, kompleksowa instalacja telekomunikacyjna może zaspokajać wszystkie (!) potrzeby budynku i jego mieszkańców w zakresie szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych oraz usług i funkcjonalności lokalnych. To m.in:

 • zbiorcze systemy odbioru RTV-SAT,
 • domofon, wideodomofon, interkom,
 • systemy zabezpieczeń: TV dozorowa, systemy alarmowe, kontrola dostępu, ppoż., dso,
 • systemy zdalnego odczytu liczników,
 • systemy sterujące (np. zużyciem energii),
 • systemy monitorujące (jak kontrola konstrukcji, stanu urządzeń, teleopieka, powiadamianie o zagrożeniach),
 • informatory elektroniczne, tablice synoptyczne.

Korzystaj z synergii działań – renowacja może być tańsza, niż myślisz

Pełną lub częściową renowację lokalnych instalacji telekomunikacyjnych w budynku dobrze jest powiązać z innymi planowanymi inwestycjami, takimi jak:

 • remont klatki schodowej, piwnic, elewacji, dachu,
 • wymiana chodnika lub jezdni na działce wokół budynku,
 • przebudowa budynku, wykonanie przepustu do budynku,
 • budowa nowej instalacji liniowej np. domofonu, systemu CCTV, antenowej, TV kablowej itp.,
 • instalacja zdalnego opomiarowania liczników (w tym przypadku warto wziąć pod uwagę instalacje kablowe, które mogą być wspólne zarówno dla zdalnego odczytu liczników, jak i dla szerokopasmowej telekomunikacji),
 • wymiana instalacji elektrycznej, oświetleniowej, cieplnej, wodno-kanalizacyjnej itp.

Pominięcie prac renowacyjnych lokalnej instalacji teletechnicznej podczas nadarzającej się okazji to utrata możliwości jej oszczędniejszego unowocześnienia i zapewne nieunikniona konieczność poniesienia większych kosztów w przyszłości.

Kto pomoże?

Budynkowa instalacja telekomunikacyjna jest jedną z najbardziej złożonych instalacji tego rodzaju. Pełni wiele zróżnicowanych funkcji. Podlega stosunkowo częstej zmianie konfiguracyjnej i technologicznej. Jest wykorzystywana i współdzielona przez różne podmioty, w tym przez konkurujących ze sobą dostawców różnych usług elektronicznych.

Z tego względu przy rozwiązywaniu tych złożonych technicznie problemów i do wykonania np. ekspertyzy technicznej, projektu lub nadzoru inwestorskiego warto skorzystać z usług niezależnych specjalistów branży teletechnicznej, np. zrzeszonych w Stowarzyszeniu Teletechników Polskich XXI. 

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

W jaki sposób zmodernizować instalację centralnego ogrzewania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Zapisz się na webinar dla służb technicznych spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, a także projektantów.czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Jak chronić budynek przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych? »

Dom bez rachunkówSkuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. Skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
 • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17597|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10974|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10548|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl