CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Nowy projekt ustawy o elektroodpadach może być rewolucją

Brakuje kropki nad „i” czyli rozwiązań szczegółowych
Redakcja Administratora  |  17.06.2014
Nowy projekt ustawy o elektroodpadach może być rewolucją
Nowy projekt ustawy o elektroodpadach może być rewolucją

Trwają konsultacje społeczne nad projektem ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. System nie działa dziś sprawnie, a przepisy aktualne prowadzą do wielu patologii (szara strefa / tzw. „handel kwitami” itd.). Nowa ustawa może będzie przełomem. Dlatego też dla branży projekt był dokumentem wyczekiwany od miesięcy, zwłaszcza że w lutym 2014 roku minął termin, jaki UE wyznaczyła Polsce na jego przygotowanie. Teraz projekt wszedł w fazę konsultacji społecznych.

Dzięki zaproszeniu do dyskusji szerokiego kręgu przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji branżowych dyskusja nad kształtem ustawy, a dziś nad jej udoskonaleniem, toczy się na wysokim poziomie merytorycznym.

Aby prawo polskie skutecznie chroniło środowisko i udało się wyeliminować wciąż istniejące w systemie, potrzebujemy kilku ważących decyzji ustawodawcy. Przede wszystkim należy jeszcze bardziej doprecyzować brzmienie przepisów, aby nie doprowadzić do późniejszych, niezgodnych z duchem aktu interpretacji.Kluczowe są dziś:

  1. Zapewnienie odpowiedniego strumienia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w systemie;
  2. Określenie standardów technologicznych dla zakładów przetwarzania;
  3. Zmiana klasyfikacji sprzętu;
  4. Określenie zasad funkcjonowania organizacji odzysku.

Strumień sprzętu

Podstawowym problemem branży jest obecnie brak ram prawnych systemu zbierania, które zapobiegałyby odpływowi blisko 70% ZSEiE do punktów skupu złomu. W tego typu miejscach sprzęt jest najczęściej demontowany bez zachowania jakichkolwiek standardów ochrony środowiska, a często nie jest nawet ewidencjonowany.

Zobacz też: Weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach

W ten sposób szkodliwe substancje dostają się do atmosfery, wody i gleby, a nieuczciwy zakład, bez ponoszenia kosztów unieszkodliwiania substancji szkodliwych, po prostu zarabia na złomie stalowym.

Brakuje skutecznego motywatora dla Polaków, aby zużytych urządzeń pozbywać się w sposób bezpieczny. Dziś, teoretycznie, gmina organizuje zbiórki sprzętu lub wyznacza specjalny punkt zbierania (zwany PSZOK), gdzie można bezpłatnie sprzętu się pozbyć.

Można też zostawić urządzenie w punkcie handlowym lub serwisowym (przy zakupie lub niemożliwości naprawy starego sprzętu tego samego typu). Są to rozwiązania daleko niedoskonałe bowiem nie odpowiadają na realne potrzeby mieszkańców.

Większość dużych urządzeń kupowanych jest z usługą dostawy do domu. Zatem po otrzymaniu przesyłki, pozostajemy z dużym – starym problemem. I to właśnie teraz, na tym etapie pojawia się realna potrzeba odbioru ZSEiE. Nie będzie to okres oddalony o tygodnie czy zbieżny z kolejną zbiórką ZSEiE. Oczywiście kupujący może ten wielki, blisko 60-kilogramowy sprzęt wywieźć sam. Może też zapłacić kilkadziesiąt złotych za transport do punktu zbierania. Co wybierze?

Najczęściej po prostu pozostawi sprzęt w przydomowym śmietniku, ryzykując nawet karę do 5000 zł. Jak zatem system powinien działać? Projekt nowej ustawy w punkcie 37 par. 1. wskazuje, że „dystrybutor zapewni, że dostarczając nowy produkt odpad ten można zwrócić w miejscu dostawy co najmniej nieodpłatnie”. Zapis ten jest dużym krokiem naprzód. Sprzęt wielkogabarytowy, stanowi masowo największy procent wprowadzanych na terytorium kraju nowych urządzeń.

W 2012 roku wg. danych GIOŚ było to ponad 242 000 ton z 481 000 ton nowo wprowadzonego sprzętu. Widać zatem, że skuteczność zbierania w tym segmencie może zapewnić Polsce w znaczącym stopniu wykonanie wymaganego przez UE poziomu 4 kg/mieszkańca. Wystarczy bowiem, żeby na każde dziesięć sprzedanych urządzeń, jedynie sześć wróciło do systemu zbierania, a Polska mogłaby pod względem masy wykazać się wypełnieniem swoich zobowiązań i pełną realizacją dyrektywy UE.

Co zatem proponuje branża?

Propozycją części firm i organizacji z branży jest wdrożenie mechanizmu tzw. opłaty depozytowej. Pomysł sprawdził się już w przypadku akumulatorów i jest z powodzeniem stosowany do dziś. Mechanizm działa w następujący sposób:

Sprzedawca nowego sprzętu AGD zobowiązany byłby do pobrania niewielkiej opłaty (tzw. „opłaty depozytowej”) przy jego sprzedaży – ale tylko w sytuacji, kiedy kupujący nie oddałby starego sprzętu tego samego typu. Jeśli by to zrobił opłata nie będzie egzekwowana.

Ok. 30% kwoty wpłaconych do systemu opłat depozytowych, które nie zostały zwrócone nabywcom sprzętu pozostałaby w gestii sprzedawców detalicznych z przeznaczeniem na koszty gospodarowania przez nich odpadami ZSEiE, a reszta kwoty opłat depozytowych trafiłoby do WIOŚ z przeznaczeniem na wzmocnienie finansowe kontroli przestrzegania ustawy. Taki system pozwoliłby na przejęcie ton zużytego sprzętu z szarej strefy i skierowanie go do legalnego i prośrodowiskowego systemu.

Standardy określające wyposażenie zakładów przetwarzania

W Polsce nadal nie udało się wdrożyć jasnych przepisów, które zabezpieczałyby środowisko przed działalnością nieprzygotowanych technologicznie, niedoinwestowanych, a często działających nieuczciwie firm. Zgodnie z literą prawa, na podstawie prawomocnych pozwoleń, prawie 70 podmiotów może dziś w kraju przetwarzać sprzęt chłodniczy. Wg Raportu Instytutu Kwiatkowskiego, tylko 3 z nich posiadają technologie zapewniające, że substancje toksyczne zostaną wychwycone i prawidłowo zutylizowane.

Ustawa o elektroodpadach zabrania działań powodujących emisje substancji kontrolowanych (w tym gazów z urządzeń chłodniczych) do atmosfery. Niestety, decyzje wydane przez wojewodów, a później marszałków w pierwszym okresie obowiązywania ustawy, zezwalają dziś firmom na przetwarzanie sprzętu chłodniczego przez 10 lat (sic!) i wielokrotnie stoją w sprzeczności z ustawą. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak jasnych standardów i przygotowania urzędników.

Skorzystanie z przewidzianej przez Dyrektywę możliwości standaryzacji procesów przetwarzania wykluczy sytuację, w której podmiot uprawniony do wydawania zaświadczeń nie dysponuje faktycznie technologią konieczną do jego prawidłowego przetworzenia. W efekcie powinno to doprowadzić do znacznego zmniejszenia problemu tzw. „handlu kwitami”.

Przeczytaj: Elektroodpady w gminach

W związku z powyższą propozycją pozostaje również postulat modyfikacji procedury wydawania pozwoleń. Analogicznie do rozwiązania przewidzianego w ustawie o recyklingu pojazdów, wydanie pozwolenia powinno zostać poprzedzone obligatoryjną weryfikacją informacji podanych we wniosku poprzez sprawdzenie funkcjonowania instalacji i urządzeń.

Dziś nie jest jasno określone, w jaki sprzęt i o jakiej wydajności powinny być wyposażone zakłady. Firma, która stara się o pozwolenie na przetwarzanie urządzeń chłodniczych powinna wykazać, iż posiada konieczną technologię, tj. np. w kroku pierwszym postępowania z odpadem - system odsysający czynniki chłodzące z urządzenia o odpowiedniej wydajności - pozwalającej na masowy recykling. Dziś mamy do czynienia z wieloma nadużyciami.

Przykładowo, są zakłady, które posiadają serwisowe „odsysarki” do gazów o wydajności kilku cykli / urządzeń na dobę, a przetwarzają setki ton chłodziarek. Skutki środowiskowe są przerażające. Wystarczy wziąć pod uwagę, że gazy znajdujące się w systemie chłodzącym np. lodówek są o 700 do 7000 razy bardziej szkodliwe od okrytego czarną sławą dwutlenku węgla (powodują efekt cieplarniany lub powiększanie się dziury ozonowej).

Zmiana klasyfikacji grup ZSEiE

Ten postulat będzie także jedną z ważniejszych propozycji strony społecznej. Obecnie funkcjonująca klasyfikacja, w ramach jednej grupy zawiera kategorie sprzętu o różnym koszcie przetworzenia. Konsekwencją tego faktu jest finansowanie przede wszystkim zbierania i przetwarzania sprzętu, którego koszty przetworzenia są najniższe, przy rezygnacji z takiego finansowania wobec sprzętu, którego koszty przetworzenia są wysokie.

Proceder taki jest szczególnie widoczny w zakresie grupy 1(wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego), gdzie poziom odzysku jest realizowany w dużej mierze poprzez zbieranie i przetwarzanie zużytych pralek (niski koszt recyklingu), podczas gdy zamrażarki i chłodziarki często nie są przetwarzane zgodnie z zasadami Ustawy ZSEE ponieważ unieszkodliwienie zawartych w nich gazów (freon, cyklopentan lub izobutan) są bardzo kosztowne.

Zmiany w klasyfikacji ZSEE zostały już częściowo wprowadzone przez niektóre kraje Unii Europejskiej (np. Austrię), pomimo, że Dyrektywa zacznie obowiązywać dopiero od 2019 r. Warto więc rozważyć możliwość wcześniejszego wprowadzenia do polskiego porządku prawnego nowej klasyfikacji ZSEiE. Takie działanie pozwoli na szybszą eliminację patologii istniejących w kraju i korzystnie wpłynie na stan środowiska.

Forma prawna organizacji odzysku

Jedna z propozycji w projekcie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEiE) zakłada, że organizacje odzysku powinny mieć formułę „not-for-profit”. Krytycy tej propozycji pytają, czy to naprawdę ma znaczenie lub czy takie rozwiązanie nie pogorszy sytuacji branży?

Warto przeczytać: Blisko 900 mln euro na gospodarkę odpadami

Ważne, aby organizacja odzysku racjonalnie gospodarowała funduszami, przeznaczając środki na obowiązki ustawowe, a więc na budowanie systemu zbiórki i przetwarzania oraz edukację ekologiczną. Poprawa standardów zbiórki i przetwarzania oraz zwiększenie masy zbieranych odpadów nie zależą od formy prawnej podmiotu, który je realizuje.

Ponadto, w ramach organizacji działających „for profit” już powstały najnowocześniejsze zakłady przetwarzania ZSEE. Są one obecnie filarami systemu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce. Ogólnie mówiąc - decyzja wprowadzających o wyborze organizacji odzysku powinna opierać się na kryterium bezpieczeństwa, zapewnienia zbiórki i prawidłowego odzysku zużytego sprzętu. Dziś nie zawsze tak jest.

Cena wciąż jest dominującym motywatorem przy wyborze partnera. Jeśli dodatkowo doszłyby inne kryteria – np. kryterium posiadania przez wprowadzającego określonej liczby udziałów w organizacji odzysku, walor jakościowy w ogóle odszedłby na dalszy plan. Formuła „not-for-profit” wcale – wg. dużej części branży nie zapewnia ani racjonalnego gospodarowania funduszami, ani też inwestycji w nowoczesne technologie – co widać już dziś.

Te i inne propozycje będą obecnie dyskutowane w gronie ekspertów i praktyków z branży. Pozostaje mieć nadzieję, że w końcu Polska upora się z problemem elektroodpadów. Ich ilość rośnie co roku o ok. 5% - z uwagi na dostępność sprzętu i ilość nowinek rynkowych, a także cenę sprzętu. Zatem góra elektroodpadów rośnie. Miejmy nadzieję, że za chwilę staną się one cennym źródłem surowców a nie jednie problemem.

Źródło: European Business Dialogue Sp. z o.o.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 11055|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10634|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl