CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

O szansach wielkiej płyty, spółdzielczości i mieszkań na wynajem

Rozmowa z wiceministrem infrastruktury i rozwoju Pawłem Orłowskim
Sabina Augustynowicz  |  Administrator 6/2014  |  09.07.2014

Jaką rolę w działalności Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odgrywa polityka mieszkaniowa? Jak zmienią się zasady programu „Mieszkanie dla Młodych"?

Sabina Augustynowicz: Toczą się prace nad Krajową Polityką Miejską i Narodowym Planem Rewitalizacji. Czy zwiększy się zakres działania ustawy rewitalizacyjnej, czy działania nadal będą dotyczyły jedynie terenów zdegradowanych, a osiedli mieszkaniowych tylko wtedy, gdy znajdą się na obszarze objętym rewitalizacją? Czy uwzględnia się rewitalizację budynków z wielkiej płyty (czyli głównie spółdzielni mieszkaniowych)?

Paweł Orłowski: Szeroko rozumiana polityka mieszkaniowa jest jednym z kluczowych obszarów działalności Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Poprawa warunków mieszkaniowych w miastach i na obszarach zdegradowanych stanowi ważny element rewitalizacji. Dotychczas w tym obszarze udało się nam osiągnąć wiele pozytywnych efektów, m.in. dzięki wykorzystaniu funduszy europejskich.

Przeczytaj: 90 wniosków w BGK na budowę mieszkań socjalnych i komunalnych

Chcemy jednak, by rewitalizacja była w Polsce jeszcze bardziej skuteczna i kompleksowa. Dlatego pracujemy obecnie nad Narodowym Planem Rewitalizacji. Tej tematyki dotyczy także konsultowana obecnie Krajowa Polityka Miejska.

Do zagadnienia chcemy podejść kompleksowo. Składa się na nie wiele kwestii – od odpowiedniego zaprogramowania wydatkowania środków unijnych, poprzez stworzenie odpowiednich narzędzi, aż do zapewnienia środków krajowych, które będzie można wykorzystać na realizację projektów w zakresie efektywności energetycznej, wykluczenia społecznego, kultury czy aktywizacji gospodarczej.

Istotne znaczenie ma również edukacja w zakresie właściwego rozumienia rewitalizacji, która obejmuje działania z zakresu budownictwa, planowania przestrzennego, ekonomii czy polityki społecznej.

Jeśli chodzi o budynki z tzw. wielkiej płyty, to są one wymieniane w projekcie KPM jako jeden z typów obszarów zdegradowanych wymagających rewitalizacji. Fundamentem tych działań powinna być aktywizacja społeczna i gospodarcza ich mieszkańców, przejawiająca się np. we wzmacnianiu więzi sąsiedzkich. Stan techniczny tych budynków często określany jest jako dobry, choć nie zawsze i nie wszędzie.

Są oczywiście miejsca, gdzie trzeba zmodernizować elewację, poprawić efektywność energetyczną, warunki eksploatacyjne. Polepszenia wymaga także jakość prowadzonych dozorów technicznych oraz prac remontowo-konserwatorskich.

Obecnie w resorcie infrastruktury i rozwoju trwają prace nad przygotowaniem ustawy, która ma umożliwić i ułatwić rewitalizację. Potrzebę stworzenia takiego dokumentu zgłasza także strona społeczna i samorządowa – Związek Miast Polskich oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów przekazały ministerstwu swój projekt ustawy o rewitalizacji. Trudno w tej chwili przesądzać o jej ostatecznym kształcie.

SA: W ramach prowadzonych działań zapowiedział Pan m.in. zwiększoną podaż mieszkań na wynajem, którą mają zapewnić umowy oparte m.in. na partnerstwie publiczno-prywatnym. Czy można już mówić o podstawowych zasadach, kryteriach?

PO: Konsekwentnie wprowadzamy zmiany, które mają doprowadzić do zwiększenia podaży mieszkań na wynajem. Pierwszą kwestią są stosunki właściciel–najemca. Ci pierwsi podkreślają, że istnieje nierównowaga praw na korzyść najemców, co zwiększa ryzyko wynajmu. Tym samym ograniczona zostaje podaż, a stawki czynszu są relatywnie wysokie.

W 2009 r. wprowadziliśmy preferencyjne opodatkowanie przychodów z wynajmowania mieszkań. Osobom fizycznym umożliwiliśmy wynajmowanie mieszkań w systemie tzw. najmu okazjonalnego, który redukuje ryzyko długotrwałych procedur egzekucyjnych w sytuacji wynajmowania mieszkania niesolidnemu najemcy.

W rezultacie przyjętych rozwiązań wzrosła liczba podatników osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy czy poddzierżawy. Pozytywne doświadczenia w zakresie obowiązywania systemu najmu okazjonalnego spowodowały, że w listopadzie 2013 r. weszły w życie przepisy umożliwiające stosowanie systemu najmu okazjonalnego, także przez podmioty gospodarcze. Na efekty tych regulacji trzeba jednak poczekać.

Uzupełnieniem działań regulacyjnych powinny być bezpośrednie zwiększanie podaży mieszkań na wynajem. Dlatego chcielibyśmy reaktywować system społecznego budownictwa czynszowego z myślą o osobach o dochodach zbyt wysokich, aby ubiegać się o najem mieszkania gminnego, a jednocześnie zbyt niskich, aby samodzielnie zakupić lub wynająć lokal na rynku.

Zobacz też: Mieszkaniówkę rozruszaliśmy umiarkowanie

Zakładamy, że taki program mógłby opierać się na zaangażowaniu BGK. Rozważamy też wsparcie i skorzystanie z formuły PPP. Decyzja w zakresie konkretnych projektów inwestycyjnych powinna jednak należeć do samorządów lokalnych, które odpowiadają za rozwój mieszkalnictwa na terenie swojej gminy.

SA: Czy zgadza się Pan z opinią, że mamy sytuację w której zyski z rozwoju urbanistycznego są prywatyzowane, zaś koszty – uspołeczniane i przenoszone na samorząd lokalny?

PO: Problem braku równości podziału kosztów i zysków procesów urbanistycznych jest znany w resorcie i uznawany za jedno z zagadnień, które wymaga nowego uregulowania. Obecnie analizujemy możliwe do wprowadzenia mechanizmy i narzędzia w ramach zmian systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Ich celem byłoby przywrócenie tej równowagi, m.in. poprzez udział inwestorów w kosztach przystosowania terenów do urbanizacji. Pewne rozwiązania w tym zakresie zostały zawarte w opracowanej przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego pierwszej wersji Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, która została upubliczniona na jej stronach internetowych.

To ważne zagadnienia, które mają bezpośredni związek z możliwością przywrócenia ładu w przestrzeni i możliwościami inwestycyjnymi gmin. Nie zgodzę się jednak, że tak ujęte kwestie urbanistyczne są główną przeszkodą w rozwoju rynku na wynajem.

SA: Jeszcze niedawno mówiło się wręcz o likwidacji TBS-ów. I tak zapewne stałoby się, gdyby nie to, że jedne przepisy taką możliwość wprowadzały, a inne – uniemożliwiały. Jak powinny zatem funkcjonować TBS-y?

PO: Społeczne budownictwo czynszowe, finansowane przez BGK z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, to ważny element lokalnych polityk mieszkaniowych gmin. Powinien być rozwijany. Był przez lata jedyną odpowiedzią na bardzo ograniczoną ofertę w obszarze finansowania budowy nowych mieszkań na wynajem oraz na stosunkowo niski udział mieszkań oddawanych do użytkowania przez deweloperów.

Efektem realizacji programu KFM było rozpoczęcie działalności na rynku mieszkaniowym TBS-ów jako podmiotów, które mają koncentrować swoją działalność w segmencie społecznego budownictwa czynszowego.

Jednak od uruchomienia tego programu uwarunkowania zmieniły się do tego stopnia, że należy poszukać sposobu na wzrost podaży dostępnych mieszkań czynszowych. Chcemy wykorzystać doświadczenie BGK w tym zakresie.

Kluczowe jest dla nas także to, by nowe rozwiązania opierały się na ścisłym powiązaniu społecznego budownictwa czynszowego z lokalną polityką mieszkaniową danej gminy. Mieszkania mające być przedmiotem najmu społecznego nie powinny być budowane przy znaczącym zaangażowaniu finansowym przyszłych lokatorów.

Sytuacja taka miała miejsce w przypadku partycypacji w TBS-ach, co stanowiło przesłankę dla otwarcia możliwości przekształceń własnościowych w ich zasobach. Proces ten nie był dla ustawodawcy celem samym w sobie, o czym świadczy pozostawienie decyzji o przeniesieniu prawa właścicielowi zasobu, jak również określenie takich zasad rozliczeń, które nie miały charakteru preferencyjnego.

Nowe inwestycje społecznego budownictwa czynszowego powinny być od początku – jeśli będzie to ekonomicznie możliwe – pozbawione rozwiązań skutkujących ograniczeniem tej płynność zasobu, jaką powinien charakteryzować się segment społecznych mieszkań na wynajem.

SA: Co zapisy dyrektywy o zarządzaniu ryzykiem kredytowym oznaczają dla kredytobiorcy?

PO: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi zobowiązuje Polskę i inne państwa UE do wypracowania systemowych rozwiązań dotyczących zarządzania ryzykiem na rynku kredytów hipotecznych.

Celem jest zapewnienie ochrony interesów kredytobiorców. Chodzi o to, by stworzyć stabilną, jasną i zgodną z międzynarodowymi standardami metodologię określania wartości nieruchomości. Istotna jest też zasada tzw. wysokiej rangi, która zobowiązuje banki do przyjęcia takich metod wyceny nieruchomości, które prowadzą do uzyskania realnych i wiarygodnych wycen nieruchomości.

Warto przeczytać: Domy pasywne – do poprawy?

Te przepisy zobowiązują również do zagwarantowania wysokiego poziomu kompetencji zawodowych rzeczoznawców majątkowych. Wprowadzenie ich do prawa krajowego przyczyni się do zwiększenia poziomu ochrony kredytobiorców poprzez wydatne ograniczenie ryzyka związanego z błędną wyceną nieruchomości stanowiących zabezpieczenie udzielanego kredytu hipotecznego.

SA: Czy rozpoczęły się prace nad zmianą zasad programu MdM? Na czym te zmiany miałyby polegać? Czy takie programy, jak MdM czy Rodzina na Swoim, mogą być trwałym elementem polityki mieszkaniowej?

PO: Program „Mieszkanie dla Młodych” jest elementem większej całości – polityki prorodzinnej rządu. Składają się na nią też m.in. wydłużenie urlopów rodzicielskich czy ułatwienia w dostępie do żłobków i przedszkoli. Dobre warunki mieszkaniowe zachęcają młodych ludzi do zakładania i powiększania rodziny. Stąd w MdM po raz pierwszy w historii realizowanych programów mieszkaniowych tak silnie podkreślono aspekty prorodzinne.

Wsparcie z programu MdM można otrzymać, jeśli nabędzie się lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny o określonych parametrach cenowych i powierzchniowych. Są to przede wszystkim tańsze mieszkania i trudno mówić o dodatkowych zyskach deweloperów. Tym bardziej, że limity cen powodują, że część inwestorów obniża ceny mieszkań, aby móc je sprzedawać w ramach programu.

Na ostateczne wnioski jest jeszcze za wcześnie, ale dane NBP pokazują, że w I kwartale 2014 r. ceny transakcyjne na rynku pierwotnym obniżyły się w stosunku do poprzedniego kwartału. Może być to spowodowane zwiększeniem liczby transakcji w segmencie obejmującym program MdM.

Warto zauważyć, że program ma również oddziaływanie propodażowe. W pierwszych czterech miesiącach br. w stosunku do tego samego okresu 2013 r. liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, zwiększyła się o niespełna 30%, a w segmencie deweloperskim przyrost ten wyniósł prawie 46%.

Wydano również więcej pozwoleń na budowę mieszkań. Te dane potwierdzają ożywienie na rynku. Część tych pozytywnych tendencji jest spowodowana rozpoczęciem funkcjonowania naszego programu.

Zakładamy, że nowelizacja części przepisów ustawy regulującej program MdM wpłynie na zwiększenie oferty dostępnych cenowo mieszkań. Chcemy zapewnić możliwość uzyskania wsparcia w związku z inwestycją realizowaną przez SM na rzecz jej członka w oparciu o wkład budowlany.

Planujemy również podwyższenie wysokości wsparcia dla małżeństw i osób posiadających co najmniej dwójkę dzieci, co wzmocni prorodzinne oddziaływanie tego programu. Zakładamy, że prace nad nowelizacją zgłoszoną już do planu prac rządu przebiegną sprawnie i proponowane zmiany wejdą w życie od 2015 r.

SA: Spółdzielczość mieszkaniowa od kilku lat jest na celowniku. Jeden z argumentów, którymi szermują jej przeciwnicy, to niewielka liczba mieszkań oddawanych do użytku i problemy z zarządzaniem spółdzielniami. Co Pan o tym sądzi?

PO: Spółdzielnie są podmiotami prywatnymi, funkcjonującymi na zasadzie dobrowolnego zrzeszania się, i wyeliminowanie takiej formy aktywności w segmencie rynku mieszkaniowego byłoby nieuzasadnione. Trzeba pamiętać, że zasoby SM odgrywają istotną rolę w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. W miastach stanowią one ponad 26% zamieszkanego zasobu miejskiego. W skali kraju – ponad 18% mieszkań.

Efektywność SM w zakresie budownictwa jest wypadkową wielu czynników. Na ich działalność wpływają m.in. trendy ogólnogospodarcze na rynku budownictwa mieszkaniowego czy możliwości pozyskania środków na finansowanie inwestycji.

Chciałbym też przypomnieć, że obecnie w Sejmie procedowane są projekty ustaw dotyczące wszystkich rodzajów spółdzielni, w tym mieszkaniowych. Zainteresowanie tą tematyką jest duże, o czym świadczy fakt, że zgłoszono aż osiem projektów ustaw. To daje nadzieję, że uda się je wnikliwie przeanalizować i wypracować optymalne rozwiązania. 

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Szkolenie: Standardy rozrachunków finansowych spółdzielni mieszkaniowej pod rządem nowego prawa »

Szkolenie dla wspólnot i spółdzielniSzkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej i finansowo-księgowej spółdzielni mieszkaniowych oraz dla .... Chcę zobaczyć program szkolenia »


Dbałość o warunki mieszkaniowe w zasobach zarządzanych przez spółdzielnię»

Jaki grill ogrodowy wybrać? Na co zwrócić uwagę? »

mieszkańcy spółdzielni Jaki grill ogrodowy
Okres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i ... czytam więcej »

Wspólne spotkania z rodziną i znajomymi przy grillu są bardzo popularnym sposobem na spędzanie czasu ... czytam więcej»


Balkony dostawne - sposób na powiększenie mieszkania  »

rewitalizacja balkonówWychodząc naprzeciw oczekiwaniom opracowano unikalny system, który pozwala na montaż balkonów zarówno w budynkach już istniejących jak i nowych inwestycjach. Dodatkowo... Czytam więcej »


Pęknięta rura w pionie - kto odpowiada za szkodę?

Wytrzymałe i estetyczne donice na osiedla - które wybrać?

zalana ściana w mieszkaniu Donice z betonu architektonicznego
Pęknięta rura w pionie to zdarzenie, które jest bardzo kłopotliwe zarówno dla mieszkańców bloku, jak i zarządcy. Pociąga ono za sobą różne konsekwencje (...) czytam dalej »

Zobacz właściwości róźnych składników z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i wyglądem... czytam więcej»


Szkolenia i seminaria dla zarządców »

Szkolenia dla zarządców nieruchomościOdbiory lokali mieszkalnych oraz usługowych i odbiory elewacji według warunków technicznych wykonania i odbioru robót ... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem liczników - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście pomiar zużycia wody możemy ... chcę wiedzieć jak»


Powiedz „nie” umowom »

Orange flexŻegnajcie długoterminowe umowy! Pobierz aplikację Orange Flex, zainstaluj eSIM-a (lub zamów tradycyjną kartę SIM) i poczuj smak wolności. Wybierz swój Plan i zmieniaj go, kiedy chcesz. Bez okresu wypowiedzenia. Bez zobowiązań. Bez problemu.... Czytam więcej »


Pompa wodna - proste i wydajne rozwiązanie dla budownictwa »
System do tymczasowego przechowywania odpadów - jaki wybrać? »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym System segregacji odpadów
Urządzenia zapewniają wysoką oszczędność energii w sektorach zastosowań domowych i mieszkaniowych, takich jak ogrzewanie i klimatyzacja, zaopatrzenie w wodę, zwiększanie ciśnienia, nawadnianie ogrodów, ... czytam więcej » Dyskusje dotyczące nowych zasad segregacji śmieci nie cichną. Od 1 stycznia mieszkańców wielu polskich miejscowości powitały nie tylko podwyżki, lecz także obowiązek dzielenia... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Ocieplenie budynku -  jaki styropian wybrać »
Detektory gazów w garażach podziemnych Jaki styropian zastosować
Ciągła kontrola stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu ... czytam więcej » Poznaj różne rodzaje oraz właściwości płyt styropianowych i dobierz do potrzeb swojego budynku... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku mieszkalnym»
Gdzie wykonać audyt energetyczny budynku?
efektywność energetyczna Audyt energetyczny budynku
Odnowa budynków mieszkalnych to wyzwanie zarówno dla zarządców nieruchomości, jak i lokatorów. Stare, nieestetyczne budynki i kamienice często potrzebują kosztownychj (...) czytaj dalej »

Wiele słyszy się w ostatnim czasie o audytach energetycznych budynków i termomodernizacji. Jedno i drugie ściśle się ze sobą wiąże. Audyt to swoista ekspertyza, która powinna(...) czytam dalej »


Chcesz usunąć szkodę po pożarze lub zalaniu? Zamów bezpłatne oględziny »

Usuwanie szkód po pożarze i zalaniu

W przypadku zalania domów w technologii szkieletowej występuje bezwzględna konieczność przeprowadzenia specjalistycznych prac osuszających. Osuszane budynki przy użyciu technologi osuszania kondensacyjnego (...) Czytam więcej »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
1-2/2020

Aktualny numer:

Administrator 1-2/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rynek nieruchomości 2019 – analiza
  • - Grunt na własność – postulaty zmian
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18182|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11411|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10987|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl