• Komunikacja w pracy zarządcy
  • Profesjonalny zarządca w okresie deweloperskim szczególnie pożądany
  • Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?
  • Szkolenie: Sytuacje konfliktowe w zarządzaniu nieruchomościami i ich rozwiązywanie
  • Dylematy decyzyjne wspólnoty mieszkaniowej w ustalaniu poprawnej sumy ubezpieczenia nieruchomości

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Komunikacja w pracy zarządcy

Gwarancją sukcesu w zarządzaniu nieruchomościami są nie tylko – choć najważniejsze – wysokie kwalifikacje i doświadczenie. Niezbędnym uzupełnieniem jest umiejętność komunikacji, argumentacji i prowadzenia dialogu przydatna w codziennej pracy zarządcy.
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Profesjonalny zarządca w okresie deweloperskim szczególnie pożądany

10.09.2019
Nowy budynek jest gotowy do zamieszkania, deweloper oddaje lokale przyszłym właścicielom. Do czasu podpisania aktów notarialnych ktoś musi naliczać koszty, rozliczać media, zorganizować całą pozostałą obsługę – sprzątanie, przeglądy, konserwator. To tzw. okres deweloperski,...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?

27.09.2018
2
Mostek termiczny określany jest jako miejsce newralgiczne. Nie bez przyczyny właśnie tak, ponieważ to on naraża budynek na spore straty ciepła. A to oznacza nie tylko szkody finansowe w postaci wyższych rachunków za ogrzewanie, lecz także negatywne oddziaływanie na konstrukcję...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Szkolenie: Sytuacje konfliktowe w zarządzaniu nieruchomościami i ich...

09.09.2019
Czym jest konflikt i jakie są jego rodzaje, konflikt w pracy zarządcy nieruchomości, sposoby radzenia sobie z trudnym rozmówcą, sprawna komunikacja jako metoda radzenia sobie w sytuacji konfliktowej, wygaszanie konfliktów, współpraca z mieszkańcami i podmiotami – to tylko wybrane...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Dylematy decyzyjne wspólnoty mieszkaniowej w ustalaniu poprawnej sumy...

08.07.2019
Mając za sobą wieloletnią współpracę ze wspólnotami mieszkaniowymi i powtarzające się pytania dotyczące sposobu ustalania sum ubezpieczenia dla budynków wielomieszkaniowych, zamierzamy w telegraficznym skrócie przekazać niezbędną wiedzę związaną z tym zagadnieniem.
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

O szansach wielkiej płyty, spółdzielczości i mieszkań na wynajem

Rozmowa z wiceministrem infrastruktury i rozwoju Pawłem Orłowskim
Sabina Augustynowicz  |  Administrator 6/2014  |  09.07.2014

Jaką rolę w działalności Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odgrywa polityka mieszkaniowa? Jak zmienią się zasady programu „Mieszkanie dla Młodych"?

Sabina Augustynowicz: Toczą się prace nad Krajową Polityką Miejską i Narodowym Planem Rewitalizacji. Czy zwiększy się zakres działania ustawy rewitalizacyjnej, czy działania nadal będą dotyczyły jedynie terenów zdegradowanych, a osiedli mieszkaniowych tylko wtedy, gdy znajdą się na obszarze objętym rewitalizacją? Czy uwzględnia się rewitalizację budynków z wielkiej płyty (czyli głównie spółdzielni mieszkaniowych)?

Paweł Orłowski: Szeroko rozumiana polityka mieszkaniowa jest jednym z kluczowych obszarów działalności Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Poprawa warunków mieszkaniowych w miastach i na obszarach zdegradowanych stanowi ważny element rewitalizacji. Dotychczas w tym obszarze udało się nam osiągnąć wiele pozytywnych efektów, m.in. dzięki wykorzystaniu funduszy europejskich.

Przeczytaj: 90 wniosków w BGK na budowę mieszkań socjalnych i komunalnych

Chcemy jednak, by rewitalizacja była w Polsce jeszcze bardziej skuteczna i kompleksowa. Dlatego pracujemy obecnie nad Narodowym Planem Rewitalizacji. Tej tematyki dotyczy także konsultowana obecnie Krajowa Polityka Miejska.

Do zagadnienia chcemy podejść kompleksowo. Składa się na nie wiele kwestii – od odpowiedniego zaprogramowania wydatkowania środków unijnych, poprzez stworzenie odpowiednich narzędzi, aż do zapewnienia środków krajowych, które będzie można wykorzystać na realizację projektów w zakresie efektywności energetycznej, wykluczenia społecznego, kultury czy aktywizacji gospodarczej.

Istotne znaczenie ma również edukacja w zakresie właściwego rozumienia rewitalizacji, która obejmuje działania z zakresu budownictwa, planowania przestrzennego, ekonomii czy polityki społecznej.

Jeśli chodzi o budynki z tzw. wielkiej płyty, to są one wymieniane w projekcie KPM jako jeden z typów obszarów zdegradowanych wymagających rewitalizacji. Fundamentem tych działań powinna być aktywizacja społeczna i gospodarcza ich mieszkańców, przejawiająca się np. we wzmacnianiu więzi sąsiedzkich. Stan techniczny tych budynków często określany jest jako dobry, choć nie zawsze i nie wszędzie.

Są oczywiście miejsca, gdzie trzeba zmodernizować elewację, poprawić efektywność energetyczną, warunki eksploatacyjne. Polepszenia wymaga także jakość prowadzonych dozorów technicznych oraz prac remontowo-konserwatorskich.

Obecnie w resorcie infrastruktury i rozwoju trwają prace nad przygotowaniem ustawy, która ma umożliwić i ułatwić rewitalizację. Potrzebę stworzenia takiego dokumentu zgłasza także strona społeczna i samorządowa – Związek Miast Polskich oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów przekazały ministerstwu swój projekt ustawy o rewitalizacji. Trudno w tej chwili przesądzać o jej ostatecznym kształcie.

SA: W ramach prowadzonych działań zapowiedział Pan m.in. zwiększoną podaż mieszkań na wynajem, którą mają zapewnić umowy oparte m.in. na partnerstwie publiczno-prywatnym. Czy można już mówić o podstawowych zasadach, kryteriach?

PO: Konsekwentnie wprowadzamy zmiany, które mają doprowadzić do zwiększenia podaży mieszkań na wynajem. Pierwszą kwestią są stosunki właściciel–najemca. Ci pierwsi podkreślają, że istnieje nierównowaga praw na korzyść najemców, co zwiększa ryzyko wynajmu. Tym samym ograniczona zostaje podaż, a stawki czynszu są relatywnie wysokie.

W 2009 r. wprowadziliśmy preferencyjne opodatkowanie przychodów z wynajmowania mieszkań. Osobom fizycznym umożliwiliśmy wynajmowanie mieszkań w systemie tzw. najmu okazjonalnego, który redukuje ryzyko długotrwałych procedur egzekucyjnych w sytuacji wynajmowania mieszkania niesolidnemu najemcy.

W rezultacie przyjętych rozwiązań wzrosła liczba podatników osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy czy poddzierżawy. Pozytywne doświadczenia w zakresie obowiązywania systemu najmu okazjonalnego spowodowały, że w listopadzie 2013 r. weszły w życie przepisy umożliwiające stosowanie systemu najmu okazjonalnego, także przez podmioty gospodarcze. Na efekty tych regulacji trzeba jednak poczekać.

Uzupełnieniem działań regulacyjnych powinny być bezpośrednie zwiększanie podaży mieszkań na wynajem. Dlatego chcielibyśmy reaktywować system społecznego budownictwa czynszowego z myślą o osobach o dochodach zbyt wysokich, aby ubiegać się o najem mieszkania gminnego, a jednocześnie zbyt niskich, aby samodzielnie zakupić lub wynająć lokal na rynku.

Zobacz też: Mieszkaniówkę rozruszaliśmy umiarkowanie

Zakładamy, że taki program mógłby opierać się na zaangażowaniu BGK. Rozważamy też wsparcie i skorzystanie z formuły PPP. Decyzja w zakresie konkretnych projektów inwestycyjnych powinna jednak należeć do samorządów lokalnych, które odpowiadają za rozwój mieszkalnictwa na terenie swojej gminy.

SA: Czy zgadza się Pan z opinią, że mamy sytuację w której zyski z rozwoju urbanistycznego są prywatyzowane, zaś koszty – uspołeczniane i przenoszone na samorząd lokalny?

PO: Problem braku równości podziału kosztów i zysków procesów urbanistycznych jest znany w resorcie i uznawany za jedno z zagadnień, które wymaga nowego uregulowania. Obecnie analizujemy możliwe do wprowadzenia mechanizmy i narzędzia w ramach zmian systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Ich celem byłoby przywrócenie tej równowagi, m.in. poprzez udział inwestorów w kosztach przystosowania terenów do urbanizacji. Pewne rozwiązania w tym zakresie zostały zawarte w opracowanej przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego pierwszej wersji Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, która została upubliczniona na jej stronach internetowych.

To ważne zagadnienia, które mają bezpośredni związek z możliwością przywrócenia ładu w przestrzeni i możliwościami inwestycyjnymi gmin. Nie zgodzę się jednak, że tak ujęte kwestie urbanistyczne są główną przeszkodą w rozwoju rynku na wynajem.

SA: Jeszcze niedawno mówiło się wręcz o likwidacji TBS-ów. I tak zapewne stałoby się, gdyby nie to, że jedne przepisy taką możliwość wprowadzały, a inne – uniemożliwiały. Jak powinny zatem funkcjonować TBS-y?

PO: Społeczne budownictwo czynszowe, finansowane przez BGK z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, to ważny element lokalnych polityk mieszkaniowych gmin. Powinien być rozwijany. Był przez lata jedyną odpowiedzią na bardzo ograniczoną ofertę w obszarze finansowania budowy nowych mieszkań na wynajem oraz na stosunkowo niski udział mieszkań oddawanych do użytkowania przez deweloperów.

Efektem realizacji programu KFM było rozpoczęcie działalności na rynku mieszkaniowym TBS-ów jako podmiotów, które mają koncentrować swoją działalność w segmencie społecznego budownictwa czynszowego.

Jednak od uruchomienia tego programu uwarunkowania zmieniły się do tego stopnia, że należy poszukać sposobu na wzrost podaży dostępnych mieszkań czynszowych. Chcemy wykorzystać doświadczenie BGK w tym zakresie.

Kluczowe jest dla nas także to, by nowe rozwiązania opierały się na ścisłym powiązaniu społecznego budownictwa czynszowego z lokalną polityką mieszkaniową danej gminy. Mieszkania mające być przedmiotem najmu społecznego nie powinny być budowane przy znaczącym zaangażowaniu finansowym przyszłych lokatorów.

Sytuacja taka miała miejsce w przypadku partycypacji w TBS-ach, co stanowiło przesłankę dla otwarcia możliwości przekształceń własnościowych w ich zasobach. Proces ten nie był dla ustawodawcy celem samym w sobie, o czym świadczy pozostawienie decyzji o przeniesieniu prawa właścicielowi zasobu, jak również określenie takich zasad rozliczeń, które nie miały charakteru preferencyjnego.

Nowe inwestycje społecznego budownictwa czynszowego powinny być od początku – jeśli będzie to ekonomicznie możliwe – pozbawione rozwiązań skutkujących ograniczeniem tej płynność zasobu, jaką powinien charakteryzować się segment społecznych mieszkań na wynajem.

SA: Co zapisy dyrektywy o zarządzaniu ryzykiem kredytowym oznaczają dla kredytobiorcy?

PO: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi zobowiązuje Polskę i inne państwa UE do wypracowania systemowych rozwiązań dotyczących zarządzania ryzykiem na rynku kredytów hipotecznych.

Celem jest zapewnienie ochrony interesów kredytobiorców. Chodzi o to, by stworzyć stabilną, jasną i zgodną z międzynarodowymi standardami metodologię określania wartości nieruchomości. Istotna jest też zasada tzw. wysokiej rangi, która zobowiązuje banki do przyjęcia takich metod wyceny nieruchomości, które prowadzą do uzyskania realnych i wiarygodnych wycen nieruchomości.

Warto przeczytać: Domy pasywne – do poprawy?

Te przepisy zobowiązują również do zagwarantowania wysokiego poziomu kompetencji zawodowych rzeczoznawców majątkowych. Wprowadzenie ich do prawa krajowego przyczyni się do zwiększenia poziomu ochrony kredytobiorców poprzez wydatne ograniczenie ryzyka związanego z błędną wyceną nieruchomości stanowiących zabezpieczenie udzielanego kredytu hipotecznego.

SA: Czy rozpoczęły się prace nad zmianą zasad programu MdM? Na czym te zmiany miałyby polegać? Czy takie programy, jak MdM czy Rodzina na Swoim, mogą być trwałym elementem polityki mieszkaniowej?

PO: Program „Mieszkanie dla Młodych” jest elementem większej całości – polityki prorodzinnej rządu. Składają się na nią też m.in. wydłużenie urlopów rodzicielskich czy ułatwienia w dostępie do żłobków i przedszkoli. Dobre warunki mieszkaniowe zachęcają młodych ludzi do zakładania i powiększania rodziny. Stąd w MdM po raz pierwszy w historii realizowanych programów mieszkaniowych tak silnie podkreślono aspekty prorodzinne.

Wsparcie z programu MdM można otrzymać, jeśli nabędzie się lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny o określonych parametrach cenowych i powierzchniowych. Są to przede wszystkim tańsze mieszkania i trudno mówić o dodatkowych zyskach deweloperów. Tym bardziej, że limity cen powodują, że część inwestorów obniża ceny mieszkań, aby móc je sprzedawać w ramach programu.

Na ostateczne wnioski jest jeszcze za wcześnie, ale dane NBP pokazują, że w I kwartale 2014 r. ceny transakcyjne na rynku pierwotnym obniżyły się w stosunku do poprzedniego kwartału. Może być to spowodowane zwiększeniem liczby transakcji w segmencie obejmującym program MdM.

Warto zauważyć, że program ma również oddziaływanie propodażowe. W pierwszych czterech miesiącach br. w stosunku do tego samego okresu 2013 r. liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, zwiększyła się o niespełna 30%, a w segmencie deweloperskim przyrost ten wyniósł prawie 46%.

Wydano również więcej pozwoleń na budowę mieszkań. Te dane potwierdzają ożywienie na rynku. Część tych pozytywnych tendencji jest spowodowana rozpoczęciem funkcjonowania naszego programu.

Zakładamy, że nowelizacja części przepisów ustawy regulującej program MdM wpłynie na zwiększenie oferty dostępnych cenowo mieszkań. Chcemy zapewnić możliwość uzyskania wsparcia w związku z inwestycją realizowaną przez SM na rzecz jej członka w oparciu o wkład budowlany.

Planujemy również podwyższenie wysokości wsparcia dla małżeństw i osób posiadających co najmniej dwójkę dzieci, co wzmocni prorodzinne oddziaływanie tego programu. Zakładamy, że prace nad nowelizacją zgłoszoną już do planu prac rządu przebiegną sprawnie i proponowane zmiany wejdą w życie od 2015 r.

SA: Spółdzielczość mieszkaniowa od kilku lat jest na celowniku. Jeden z argumentów, którymi szermują jej przeciwnicy, to niewielka liczba mieszkań oddawanych do użytku i problemy z zarządzaniem spółdzielniami. Co Pan o tym sądzi?

PO: Spółdzielnie są podmiotami prywatnymi, funkcjonującymi na zasadzie dobrowolnego zrzeszania się, i wyeliminowanie takiej formy aktywności w segmencie rynku mieszkaniowego byłoby nieuzasadnione. Trzeba pamiętać, że zasoby SM odgrywają istotną rolę w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. W miastach stanowią one ponad 26% zamieszkanego zasobu miejskiego. W skali kraju – ponad 18% mieszkań.

Efektywność SM w zakresie budownictwa jest wypadkową wielu czynników. Na ich działalność wpływają m.in. trendy ogólnogospodarcze na rynku budownictwa mieszkaniowego czy możliwości pozyskania środków na finansowanie inwestycji.

Chciałbym też przypomnieć, że obecnie w Sejmie procedowane są projekty ustaw dotyczące wszystkich rodzajów spółdzielni, w tym mieszkaniowych. Zainteresowanie tą tematyką jest duże, o czym świadczy fakt, że zgłoszono aż osiem projektów ustaw. To daje nadzieję, że uda się je wnikliwie przeanalizować i wypracować optymalne rozwiązania. 

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? »

Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

naprawa dachu papą odczyt liczników wody
Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego... czytam więcej »

Jak ciężko jest zrobić spis liczników zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Możemy na szczęście sobie pomóc, dzięki czemu znacznie przyśpieszymy czas ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »

Dlaczego warto wiedzieć więcej o zarządzaniu nieruchomościami »

Ile kosztuje ocieplenie stropodachu bloku lub wieżowca?

Studia dla zarządców Ocieplenie stropodachu
Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo, planowanie i nadzorowanie to tylko niektóre ... Czytam więcej »

Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej... chcę wiedzieć ile to kosztuje»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Jak zapewnić ciepłe grzejniki mieszkańcom?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywamy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17122|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10679|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10252|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl