CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Odpowiedzialność karna, odpowiedzialność społeczna

mgr Jarosław Kowszuk  |  Administrator 6/2014  |  12.01.2015  |  1

Nałożony na instytucje państwowe i samorządowe obowiązek złożenia zawiadomienia o popełnionym przestępstwie, ujawnionym w związku z ich działalnością, nie zastąpi społecznej odpowiedzialności w zwalczaniu przestępstw i umacnianiu praworządności.

Codzienne problemy

Będąc właścicielem nieruchomości, jej posiadaczem czy też w różnoraki sposób zajmując się nieruchomościami, można spotkać się z sytuacjami, w których ktoś dewastuje nieruchomość, zakłóca porządek publiczny, grozi sąsiadowi czy też pomawia o najrozmaitsze rzeczy inne osoby, np. zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub zarząd spółdzielni o malwersacje.

Przeczytaj też: Odpowiedzialność karnoskarbowa a zarząd nieruchomością

W takich sytuacjach powstaje zatem pytanie, czy warto, a jeżeli tak – to w jaki sposób – składać zawiadomienie o popełnionym przestępstwie.

Źródła odpowiedzialności

Odpowiedzialność społeczna

Zgodnie z art. 304 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (DzU z 1997 r. nr 89, poz. 555 z późn. zm.), zwanej dalej kpk, każdy – dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu – ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję. Ten swoisty obowiązek nie jest jednak obowiązkiem prawym. Jego niewykonanie nie podlega penalizacji.

Odpowiedzialność prawna

Tylko w niektórych przypadkach zobowiązanie do złożenia zawiadomienia o popełnionym przestępstwie jest wymogiem prawym, tzn. opatrzonym sankcją za jego niezrealizowanie.

Stosownie bowiem do art. 240 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (DzU z 1997 r. Nr 89, poz. 553 z późn. zm.), zwanej dalej kk, kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

Zauważyć jednak należy, iż przepis ten dotyczy tylko niektórych przestępstw, czyli ludobójstwa, zdrady państwa, zamachu stanu, szpiegostwa, zamachu na Prezydenta RP, dywersji, zabójstwa i morderstwa, sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego, piractwa wodnego lub powietrznego albo wzięcia zakładnika. W przypadku innych przestępstw nie ma nałożonej sankcji za niezłożenie rzeczonego zawiadomienia.

Co więcej, nie popełnia przestępstwa niezawiadomienia o popełnieniu przestępstwa ten, kto zaniechał zawiadomienia, mając dostateczną podstawę do przypuszczenia, że właściwy organ wie o przygotowywanym, usiłowanym lub dokonanym czynie zabronionym.

Nie popełnia przestępstwa również ten, kto zapobiegł popełnieniu przygotowywanego lub usiłowanego czynu zabronionego podlegającego ww. zawiadomieniu.

Popełnia natomiast przestępstwo, ale nie podlega karze ten, kto zaniechał zawiadomienia z obawy przed odpowiedzialnością karną, grożącą jemu samemu lub jego najbliższym. Niemniej jednak nie jest to koniec wyłączeń dotyczących obowiązku złożenia zawiadomienia o przestępstwach, o których mowa w art. 240 Kodeksu karnego.

Obowiązek ten bowiem nie obejmuje adwokata, który uzyskał określoną wiadomość w związku z udzielaniem pomocy prawnej, a także duchownego, który dowiedział się o przestępstwie przy spowiedzi. Należy podkreślić, iż ten zakaz „denuncjacji” wpisuje się w całokształt zakazów dowodowych w postępowania karnym.

Zobacz także: Odpowiedzialność

Jest to tzw. bezwzględny zakaz dowodowy, którego nie można uchylić nawet za wyraźną zgodą wszystkich zainteresowanych stron. Zakaz ten nie dotyczy jednak tajemnicy zawodowej dziennikarza, a także lekarza i lekarza dentysty.

Prawny obowiązek co do zawiadomienia o pewnych rodzajach przestępstw spoczywa także na instytucjach państwowych i samorządowych, które dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu.

Instytucje takie są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję, a także przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

„Niewykonanie nakazu przewidzianego w art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego może stanowić przestępstwo stypizowane w art. 231 § 1 lub 2 kodeksu karnego wówczas, gdy funkcjonariusz publiczny, zobowiązany na podstawie tego przepisu do denuncjacji, nie zawiadamia o przestępstwie ściganym z urzędu, pomimo świadomości tego, że je popełniono, oraz gdy sam ma świadomość tego, iż przekracza uprawnienia lub nie dopełnia obowiązków, i przez to działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego” (fragment wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2008 r. WA 1/08, OSNKW 4/2008, poz. 31).

Jak prawidłowo zawiadomić o przestępstwie?

Zawiadomienia o przestępstwie dokonuje się, powiadamiając prokuratora lub policję. Jeżeli w danej sprawie powinno być wszczęte śledztwo, a sama sprawa trafi na policję, to powinna ona przekazywać ją prokuratorowi stosownie do art. 304 § 3 kpk. W przypadku wątpliwości nie należy zatem roztrząsać, gdzie złożyć takie zawiadomienie. Warto wiedzieć, że może być ono złożone w dowolnej formie.

Warto przeczytać: Ubezpieczenie zarządcy

Ważne jest jednak, aby skutecznie dotarło do właściwego organu. Jeżeli zawiadomienie nastąpiło w formie ustnej, to sporządza się wspólny protokół z jego przyjęcia, a także z przesłuchania osoby zawiadamiającej w charakterze świadka.

Fałszywe zeznanie

Zgodnie z art. 238 kodeksu karnego, kto zawiadamia o przestępstwie lub o przestępstwie skarbowym organ powołany do ścigania, wiedząc, że przestępstwa tego nie popełniono, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Mając na uwadze treść art. 7 kpk, a także art. 303 kpk, za uprawnione może uznać twierdzenie, iż nie popełnia przestępstwa ten, kto złożył zawiadomienie o przestępstwie, którego nie popełniono, jeżeli w jego ocenie, wyrobionej z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego, przestępstwo takie miało miejsce.

Nie trzeba się zatem obawiać odpowiedzialności z art. 240 kpk, gdy istnieją dostateczne podstawy ku temu, aby sądzić, iż przestępstwo zostało popełnione. Taka konstrukcja przepisów ma chronić zarówno organy ścigania (przed nieuzasadnionymi zawiadomieniami o rzekomych przestępstwach), jak i osoby, które mogłyby stać się ofiarami czyjegoś braku rozsądku czy też złośliwości, np. w stosunku do nielubianego sąsiada.

Co zrobić, gdy istnieje obawa co do złożenia zawiadomienia?

W wielu przypadkach istnieje obawa co do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Wynika to z różnych przyczyn. Po pierwsze – ze strachu przed zemstą ze strony sprawcy. Po drugie – z braku zaufania do organów ścigania. Po trzecie wreszcie, z braku wiary w przepisy i wymiar sprawiedliwości, który je realizuje – głównie z powodu ich treści, niepokrywających się ze społecznymi oczekiwaniami, w tym z wyobrażeniami o sprawiedliwości.

W takich przypadkach, gdy zachodzi uzasadniona obawa użycia przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby składającej zawiadomienie lub osoby dla niej najbliższej, można zastrzec dane dotyczące miejsca swojego zamieszkania do wyłącznej wiadomości prokuratora lub sądu. Pisma procesowe doręcza się wówczas do instytucji, w której osoba składająca zawiadomienie jest zatrudniona lub też na inny wskazany przez nią adres.

Czy można odmówić przyjęcia zawiadomienia?

Każde złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa powinno zostać przyjęte. Dotyczy to także zawiadomień, które mogą wydawać się bezzasadne. Etap przyjęcia zawiadomienia nie jest bowiem etapem oceny jego wiarygodności. Do oceny wiarygodności służy wszakże dopiero postępowanie sprawdzające.

W jego ramach można zażądać uzupełnienia w wyznaczonym terminie danych zawartych w zawiadomieniu o przestępstwie lub dokonać sprawdzenia faktów w tym zakresie.

W postępowaniu sprawdzającym nie przeprowadza się jednak dowodu z opinii biegłego ani czynności wymagających spisania protokołu, z wyjątkiem przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie lub wniosku o ściganie oraz przesłuchania w charakterze świadka osoby zawiadamiającej.

Czy przepisy wystarczą?

Stosownie do art. 303 kodeksu postępowania karnego, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, wydaje się – z urzędu lub na skutek zawiadomienia o przestępstwie – postanowienie o wszczęciu śledztwa, w którym określa się czyn będący przedmiotem postępowania oraz jego kwalifikację prawną. W takim przypadku wszczęcie postępowania jest obligatoryjne.

Realizując zasadę legalizmu, o której mowa w art. 10 § 1 kpk, organ wszczyna postępowanie karne. Na tym etapie nie musi być pewności co do faktycznego popełnienia przestępstwa. Wystarczy samo podejrzenie jego popełnienia, byle uzasadnione.

Ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo lub przestępstwo gospodarcze, jest bowiem celem prowadzonego śledztwa bądź dochodzenia (jak stanowi art. 297 § 1 kpk).

Organy prowadzące postępowanie karne, np. policja czy prokurator, nie mają jednak przymiotu nieograniczonej wiedzy co do czynów zabronionych popełnionych w najrozmaitszych miejscach i w najróżniejszym czasie.

Ich wiedza na ten temat kształtowana jest zazwyczaj poprzez informacje otrzymywane od innych podmiotów. W pewnych wypadkach złożenie zawiadomienia o popełnionym przestępstwie jest obowiązkowe, a nawet zagrożone sankcją karną.

Niemniej jednak w sporej ilości przypadków – tak jak zostało to pokrótce przedstawione powyżej – różne podmioty nie mają obowiązku informować organów ścigania o popełnionych przestępstwach albo też nie ponoszą kary za nieudzielenie takich informacji.

Co więcej, pewna kategoria przestępstw jest ścigana tylko na wniosek pokrzywdzonego (np. pozbawiania życia sąsiadów) lub też może być ścigana tylko przez niego (np. pomawianie burmistrza lub dyrektora samorządowej jednostki organizacyjnej zarządzającej nieruchomościami o to, że jest złodziejem).

Wiara w omnipotencję, a także w idealne działanie organów państwowych, cechuje społeczeństwa, które dopiero uczą się korzystać z wolności jako – zadanej też im – odpowiedzialności za państwo. Co więcej, żaden system nie jest doskonały. Dlatego też niezmiernie ważna pozostaje społeczna odpowiedzialność za to, co się dzieje wokół nas.

Odpowiedzialność nie tylko za siebie, lecz także za innych, jak również za dobro wspólne, którym niewątpliwie jest ład i porządek społeczny. Odpowiedzialność ta wyraża się w bardzo różny sposób. Jednym z jej przejawów będzie informowanie właściwych organów o dokonanym przestępstwie i współdziałanie z nimi w zwalczaniu tego stanu rzeczy.

Niestety, w Polsce nie jest to dobrze postrzegane. Samo poinformowanie odpowiedniego organu o tym, że zostało naruszone prawo, częstokroć określa się mianem donosicielstwa.

Dlatego też – dopóki nie zostanie przełamana społeczna, w tym psychiczna, bariera w tym względzie – dopóty ciężko będzie realnie odczuwać komfort życia, płynący z poszanowania prawa oraz zasad współżycia społecznego. Do tego potrzeba przede wszystkim społecznej, a także indywidualnej odpowiedzialności, a czasami także i przełamania strachu. Same przepisy tu nie wystarczą. 


Instalacje wodociągowe, ogrzewcze i
gazowe na paliwo gazowe,
chłodnicze, klimatyzacyjne, gazów medycznych oraz próżni wykonane z rur miedzianych i stopów miedzi.
Wytyczne stosowania i projektowania
Kompendium Zarządcy 2015Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania 2014 z dodatkiem Efektywność energetyczna w budownictwie
CZYTAJ OPIS » CZYTAJ OPIS » CZYTAJ OPIS »

Komentarze

(1)
Azat | 28.07.2015, 15:39
Ania pisze:Witam,Jeśli byliby Państwo zdcendowayi na dokonaniem zmiany zarządcy, polecam nasze usługi. Proszę o kontakt prześlę ofertę. W przypadku zainteresowania wspf3łpracą proponuję spotkanie, w razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt. Mf3j telefon 661-428-575.Pozdrawiam,Anna
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Elektryczne pojazdy dla spółdzielni mieszkaniowych »

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejPojazdy elektryczne to gwarancja bezpieczeństwa i jakości pracy. Zgodnie z obowiązującym prawem pojazdy elektryczne wolnobieżne z naszej oferty osiągają maksymalną prędkość do 25 km/h i nie podlegają rejestracji.Czytam więcej »


Jak zredukować koszty związane z zapewnieniem ciągłości dostaw wody?

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejUdowodniono, że ponad 50% akcji awaryjnych i serwisowych można by uniknąć dzięki wcześniejszym i regularnym przeglądom.Czytam więcej »


Zarządco, dbaj o systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Pożar budynku a systemy oddymianiaWłaściciel lub zarządca budynku powinien, poza zapewnieniem prawidłowego działania systemów oddymiania, posiadać również dokumentację potwierdzającą utrzymanie ich w odpowiednim stanie ... Czytam więcej »


Otoczenie nieruchomości i sama nieruchomość - nie wolno o tym zapomnieć »?

Systemy przeciwoblodzenioweOkres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Jak oszczędzić na naprawach i przeglądach budynku? Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i zabezpieczyć budyenk i jego okolice przed... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki system domofonowy wybrać na osiedle mieszkaniowe?

Ciepło i zawór ciepła System domofonowy na osiedle
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Domofony wielomieszkaniowe można obsługiwać przez tel GSM lub tel. stacjonarny z dowolnego miejsca na ziemi z zasięgiem sieci GSM. System nie wymaga... czytam więcej»


Jakie ogrzewanie podłogowe wybrać?

Dystrybucja wodyCzęsto szkoda miejsca na grzejniki ścienne, a tradycyjne płaszczyznowe ogrzewanie podłogowe wymaga specjalnego przygotowania konstrukcyjnego budynku. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku (...) zobacz więcej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Zobacz jakie grzejniki warto wybrać do różnych pomieszczeń »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech grzejników. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jak zadbać o dobry wygląd lub renowację elewacji budynku»
Mycie i malowanie elewacji budynków mieszkalnych, najlepsze ceny na rynku»
czyszcenie i renowacja elewacji Mycie i malowanie elewacji
Jednym z najważniejszych powodów, poza ekologią, jest fakt nienaruszania w trakcie czyszczenia naturalnej struktury materiału poddawanego rewitalizacji. Technologie można stosować do powierzchni z wapieni, wapieni zbitych, wszelkiego rodzaju cegły, piaskowców, a także ... czytam więcej» Czy elewacja budynku mieszkalnego lub bloku, w którym mieszkasz wymaga konserwacji? Czy oprócz profesjonalnego czyszczenia, przydało by się pokryć ją dobrej... czytam dalej »

Izoalacja ścian od wewnątrz budynku - jak to zrobić?
Ile kosztuje sieć gazowa zasilana gazem płynnym »
Osuszanie ścian budynku Brak ogrzewania w budynku
Eurothane G jest wolną od freonów, twardą poliuretanową płytą termoizolacyjną (PIR) wykończoną jednostronnie płytą gipsowo-kartonową. Stosowany do termoizolacji... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) Czytam więcej »


Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej?
Profesjonalna obsługa nieruchomości - Jakość a nie ilość!
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej obsługa nieruchomości
Uszkodzony i nieszczelny fragment rury kanalizacyjnej jest nie lada problemem dla zarządcy nieruchomości, zwłaszcza jeśli fragment ten przebiega w lokalu, (...) czytaj dalej »

Zarządzanie nieruchomościami to niezwykle złożona praca. Zawód ten powołała do życia ustawa o gospodarce nieruchomościami (...) czytam dalej »


POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Czy środki pieniężne zgromadzone na funduszu remontowym, a przeznaczone na nabycie przez nich własności przyległego gruntu:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...
4/2019

Aktualny numer:

Administrator 4/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Prawo a praktyka – debata
  • - Rozliczenie mediów
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16483|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10154|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl