CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet i cieszyć się tańszym gazem? ‎
http://ad.administrator24.info/poprostu1085/▲
Zobacz ofertę i uzyskaj idealnie dopasowaną ofertę do swoich upodobań i potrzeb ...
Kategorie: gaz, ceny gazu, gaz przez internet,

Rzecznik Praw Obywatelskich… także praw do mieszkań

Jacek Sawicki  |  25.07.2014
Rzecznik Praw Obywatelskich… także praw do mieszkań
Rzecznik Praw Obywatelskich… także praw do mieszkań

Wśród wielu wniosków i zapytań kierowanych do Rzecznika obecna jest także tematyka dotycząca kwestii mieszkaniowych. Na jego witrynie internetowej figuruje także strona FAQ (ang. Frequently Asked Questions), czyli zbiór najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na nie. Jest to forma udzielania pomocy danemu użytkownikowi serwisu internetowego bez konieczności angażowania do tego jakichkolwiek osób.

Spośród wielu aktualnie publikowanych pytań i odpowiedzi wybraliśmy te, które dotyczą mieszkalnictwa oraz prawa własności do mieszkań.

Jestem od wielu lat najemcą mieszkania komunalnego, które chciałbym wykupić, lecz gmina odmawia. Czy są jakieś środki prawne, z których można w takiej sytuacji skorzystać, żeby stać się właścicielem wynajmowanego mieszkania?

- Mieszkania należące do gminy zbywane są zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dn. 21 sierpnia 1997r. Sprzedaż nieruchomości wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, aby więc doszło do przejścia na nabywcę prawa własności, strony zawierają umowę.

Przeczytaj: Zabytki pod ochroną

Jednakże niezbędnym warunkiem do zastosowania procedury sprzedaży określonej w ustawie o gospodarce nieruchomościami jest wola właściciela nieruchomości – gminy, do wyzbycia się ze swego majątku określonej nieruchomości.

Wyrazem tego jest przeznaczenie nieruchomości do zbycia, przy czym jeśli najemcy przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu, zawiadamia się go o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia i przysługującym pierwszeństwie, pod warunkiem złożenia wniosków o nabycie w terminie określonym w zawiadomieniu.

W przypadku, gdy gmina odmawia sprzedaży nieruchomości, gdyż nie chce pozbywać się jej ze swego majątku, nie istnieje norma prawna obligująca ją do przeniesienia swego prawa (wbrew woli) na inne podmioty. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa, najemcy lokalu nie przysługuje roszczenie o zawarcie z nim umowy sprzedaży zajmowanego lokalu.

Dopóki zatem gmina nie zdecyduje o sprzedaży nieruchomości i nie przeznaczy jej do zbycia na rzecz najemców, nie mają oni środków prawnych, za pomocą których mogliby żądać przeniesienia prawa własności nieruchomości wbrew woli zbywcy. 

Dlaczego bank domaga się spłaty kredytu, jaki zaciągnął mój mąż, który zmarł, zanim go spłacił?

- Brak zgody jednego z małżonków, między którymi istnieje ustawowa małżeńska wspólność majątkowa, na zaciągnięcie przez drugiego z nich kredytu, nie powoduje prawnej nieważności (bezskuteczności) umowy o kredyt, jaką zawarł drugi z małżonków, a więc i wynikającego z  takiej umowy dla małżonka, który ją zawarł, zobowiązania do zapłaty.

Brak takiej zgody ma natomiast tylko takie znaczenie, że dopóki istnieje między małżonkami małżeńska wspólność majątkowa, to wierzyciel, którego dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków – za pośrednictwem komornika może egzekwować spłatę długu nie z całości, lecz jedynie z tej części majątku „swojego” dłużnika, która nie stanowi wspólnej własności obojga małżonków, a zatem tylko z takich jego składników, które stanowią „majątek odrębny” takiego dłużnika i tym samym  są wyłącznie jego własnością.

Niemniej jednak należy wskazać, iż art. 41 § 2 Krio dopuszcza od tej zasady istotny wyjątek przewidując możliwość zaspokojenia zobowiązania zaciągniętego bez zgody drugiego małżonka – także z wynagrodzenia dłużnika za pracę lub z dochodów uzyskiwanych przez niego z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

Małżeńska wspólność majątkowa tym się różni od współwłasności, że jest „bezudziałowa”, tzn. każdy z małżonków  jednocześnie ma prawo własności w całości wszystkich składników majątku wspólnego, a nie tylko „po połowie”.

Ustawowa wspólność majątkowa między małżonkami ustaje jednak m.in. z chwilą ustania małżeństwa wskutek śmierci jednego z małżonków, przekształcając się we współwłasność w częściach ułamkowych, zwykle równych, po ½ (małżonek, który przeżył, ma zatem nadal prawo własności majątku wspólnego, lecz już nie w całości, lecz w ½).

W skład spadku po zmarłym małżonku, który dziedziczą spadkobiercy, oczywiście wchodzą zarówno pozostawione przez zmarłego „aktywa majątkowe”, a zatem m.in. udział, wynoszący ½  w prawie własności wspólnego majątku małżonków, jak i „pasywa” czyli długi, jakie zobowiązany był spłacić swoim wierzycielom.

Stąd też wierzyciele zmarłego (spadkodawcy) mogą od spadkobierców zmarłego domagać się spłaty ich należności.

Co zrobić, gdy nie ma pieniędzy na czynsz?

- Każda osoba, która zajmuje mieszkanie na podstawie tytułu prawnego (właściciel, najemca, członek spółdzielni mieszkaniowej) może ubiegać się o tzw. dodatek mieszkaniowy od gminy. Dodatek mieszkaniowy ma na celu pokrycie części wydatków, jakie dana osoba ponosi w związku z zajmowanym mieszkaniem.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy. Po upływie tego okresu można ponownie ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Przyznanie dodatku i jego wysokość są uzależnione od dochodów osoby ubiegającej się o dodatek, wielkości mieszkania, jakie ona zajmuje oraz wielkości ponoszonych na cele mieszkaniowe wydatków.

Co zrobić gdy spółdzielnia mieszkaniowa nie realizuje wniosku o przeniesienie na członka własności mieszkania?

- Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych przewiduje dla członków spółdzielni mieszkaniowych środki prawne umożliwiające wyegzekwowanie od spółdzielni obowiązku przeniesienia na członka prawa własności mieszkania. Co do zasady, spółdzielnia ma obowiązek zawrzeć z uprawnionym członkiem stosowną umowę w terminie 6 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Jeżeli spółdzielnia jest bezczynna w tej sprawie, członek może wystąpić do sądu z powództwem o nakazanie zawarcia takiej umowy, pozew jest zwolniony z opłat sądowych. 

Czy można zostać wyrzuconym „na bruk” ?

- Nikogo nie można samowolnie „wyrzucić" z mieszkania. Konieczne jest wystąpienie do sądu z powództwem o nakazanie opróżnienia lokalu. Zgodnie zaś z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów sąd  w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu musi rozstrzygnąć o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia w stosunku do osób, których nakaz dotyczy.

Ustawa o ochronie praw lokatorów nakazuje sądowi przyznać prawo do lokalu socjalnego jeżeli osoba eksmitowaną jest m.in. kobieta w ciąży, osobie sprawującej opiekę nad małoletnim dzieckiem, niepełnosprawnemu, emerytom lub rencistom otrzymującym najniższe świadczenia. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.

Jeżeli sąd nie przyznał uprawnienia do lokalu socjalnego, to eksmisja może nastąpić dopiero po dostarczeniu dłużnikowi pomieszczenia tymczasowego – chyba, że on sam jest w stanie takie pomieszczenie dla siebie znaleźć. Obowiązujące prawo nie przewiduje zatem co do zasady eksmisji „na bruk”.

Czy od wyroku nakazującego eksmisję z lokalu przysługuje skarga kasacyjna?

- W sprawie o eksmisję z lokalu mieszkalnego możliwość złożenia nadzwyczajnego środka odwoławczego w postaci skargi kasacyjnej uzależniona jest od wartości przedmiotu zaskarżenia.

Stosownie do brzmienia art. 232 Kodeksu postępowania cywilnego, w sprawach o wydanie nieruchomości posiadanej bez tytułu prawnego lub na podstawie tytułu innego niż najem lub dzierżawa wartość przedmiotu sporu oblicza się przyjmując, stosownie do rodzaju nieruchomości i sposobu korzystania z niej, podaną przez powoda sumę odpowiadającą trzymiesięcznemu czynszowi najmu lub dzierżawy należnemu od danego rodzaju nieruchomości.

Zobacz też: Plany nowych regulacji w planowaniu przestrzennym

Zgodnie natomiast z art. 398² § 1 K.p.c. skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż pięćdziesiąt tysięcy złotych.

W praktyce nie zdarzają się sytuacje, w których równowartość trzymiesięcznego czynszu najmu będzie wyższa niż pięćdziesiąt tysięcy złotych, z tego względu uprawnionym jest stwierdzenie, iż w sprawie o eksmisję brak jest możliwości wniesienia skargi kasacyjnej.

Czy Rzecznik może interweniować w gminie w sprawie przyznania mieszkania?

- Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej jest ustawowym zadaniem każdej gminy. Każda gmina musi tworzyć zasób mieszkaniowy, w którym znajdują się lokale komunalne oraz lokale socjalne (o obniżonym standardzie).

Każda gmina – w formie uchwały rady gminy – ustala zasady gospodarowania zasobem mieszkaniowym i zgodnie z uchwalonymi zasadami przyznaje mieszkania osobom potrzebującym.

O lokal z zasobu gminy mogą ubiegać się osoby mające trudną sytuację mieszkaniową i majątkową. Wniosek każdej osoby jest badany przez organ gminy i poddany weryfikacji przez społeczną komisję. Rzecznik Praw Obywatelskich nie ma uprawnień, które umożliwiałyby mu spowodowanie przyznania mieszkania konkretnej osobie. Decyzja w tej sprawie należy wyłącznie do kompetencji organów gminy.

Czy wnuk może wstąpić w stosunek najmu po babci?

- Od dnia 10 lipca 2001 r. krąg osób uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu po śmierci najemcy wyznacza art. 691 Kodeksu cywilnego. W myśl tego przepisu w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

Osoby te wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. W razie braku osób wymienionych wyżej stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa. Zatem wnuk najemcy, jako osoba nie należąca do kręgu osób wymienionych w wyżej cytowanym przepisie co do zasady nie może wstąpić w stosunek najmu po śmierci najemcy. Niemniej w obowiązującym stanie prawnym nie można w ogóle wykluczyć sytuacji wstąpienia w stosunek najmu lokalu wnuka najemcy.

Należy bowiem pamiętać, że w stosunek najmu wstępują także osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych. Oceny tego, czy alimentacja miała miejsce w rzeczywistości, a zatem czy spełniona została przesłanka z art. 691 § 1 k.c. dokonywał  będzie sąd na podstawie okoliczności konkretnej sprawy.

Czy zarządca budynku może odciąć dostawę wody w przypadku zaległości w opłatach za mieszkanie?

- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie przewiduje możliwości odcięcia dostaw wody przez właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, gdy użytkownik lokalu mieszkalnego zalega z płatnościami. Właściwym sposobem egzekucji należności przysługujących spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej jest postępowanie sądowe.

W ramach takiego postępowania wierzyciel  może uzyskać zaległe świadczenie, ale również odsetki stanowiące rodzaj kary za nieterminowe spełnienie owego świadczenia. Dlatego też działania polegające na samowolnym odcinaniu dostaw mediów mogą rodzić odpowiedzialność cywilnoprawną.

Woda może zostać natomiast odcięta przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne m.in. jeżeli odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty.

ZOBACZ TEŻ

Nie można zmuszać lokatorów do wyprowadzki

Warunki do przymusowej sprzedaży lokalu

Warto tylko wskazać, że przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które odcięło dostawę wody, jest obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.

Ponadto, o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiadamia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz odbiorcę usług, co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

Czy zgodne z prawem jest pobieranie przez przedsiębiorstwa ciepłownicze opłat za ciepło (tj. zamówioną moc cieplną i usługi przesyłowe), w miesiącach letnich, w których dostawa ciepła nie występuje?

- Tak, postępowanie przedsiębiorstwa ciepłowniczego jest w tym przypadku zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

Rodzaje opłat pobieranych od odbiorców ciepła oraz podstawy i sposób ich obliczania powinny być określone w umowie sprzedaży ciepła lub umowie o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji albo w umowie kompleksowej.

W przypadku ciepła (w budynku wielolokalowym), umowę sprzedaży ciepła zawiera z przedsiębiorstwem właściciel budynku lub zarządzający budynkiem.

Jest nim zazwyczaj spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota mieszkaniowa. W takiej sytuacji odbiorcą ciepła nie są lokatorzy budynku, a właśnie spółdzielnia czy wspólnota, która jest zobowiązana rozliczyć koszty ciepła dostarczonego do budynku. Wysokość opłat, pobieranych od lokatorów, powinna być ustalana w taki sposób, aby zapewniać wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorcę (np. spółdzielnię, wspólnotę) kosztów zakupu ciepła.

Powszechną praktyką jest pobieranie przez zarządzającego budynkiem przez cały rok opłat stanowiących zaliczki na poczet kosztów dostawy ciepła przypadających na dany lokal. Nie zmienia to faktu, że poszczególni odbiorcy ciepła w lokalach płacą jedynie za ciepło zużyte w okresie grzewczym.

Rozliczenie poniesionych kosztów za ciepło obejmuje porównanie poniesionych przez zarządzającego budynkiem kosztów związanych z zakupem bądź wytworzeniem ciepła dla celów ogrzewania i podgrzewania wody wodociągowej z opłatami (zaliczkami) pobranymi od indywidualnych odbiorców.

Jeżeli w wyniku omawianego rozliczenia, okaże się, że pobrane przez zarządzającego budynkiem opłaty są niższe niż koszty związane z zakupem ciepła, wówczas zarządzający budynkiem może domagać się od indywidualnych odbiorców stosownych dopłat przypadających na ich lokale.

Regulacja w omawianym zakresie, polegająca na zaliczkowym systemie pobierania opłat za ciepło w miesiącach, w których dostawa ciepła nie występuje chroni indywidualnych odbiorców ciepła przed jednorazową bardzo dużą opłatą za zamówioną moc cieplną i stawki opłat stałych za usługi przesyłowe w okresie dostawy ciepła.

Dlaczego podatek od nieruchomości nie jest uzależniony od wieku, stanu zdrowia czy sytuacji materialnej podatnika?

- Podatek od nieruchomości należy do grupy podatków majątkowych, co oznacza, że opodatkowaniu tym podatkiem podlega władanie tymże majątkiem. Opodatkowanie wynika już z samego faktu posiadania nieruchomości, bez względu na to czy nieruchomość przynosi korzyści, czy też na tę nieruchomość należy ponieść nakłady w celu utrzymania jej w stanie zdatnym do użytku. Nie zależy również od indywidualnych cech podatnika – wiek, stan zdrowia, trudna sytuacja materialna, czy też cech gruntu – jego klasa.

Jakie działania może podjąć właściciel lokalu, w sytuacji w której gmina zwleka ze wskazaniem lokalu socjalnego osobom uprawnionym do niego z mocy wyroku eksmisyjnego, a właściciel ma ograniczone prawo do swobodnego korzystania z lokalu?

- Środkiem prawnym przewidzianym w sytuacji, w której gmina zwleka ze wskazaniem lokalu socjalnego jest roszczenie odszkodowawcze, o którym stanowi art.18 ust.5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z tym przepisem, jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze do gminy, na podstawie art. 417 kodeksu cywilnego. 

Na gruncie w/w przepisów możliwe jest dochodzenie od gminy odszkodowania na zasadach ogólnych, co oznacza, że naprawienie szkody może obejmować straty, które poszkodowany właściciel poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Jestem od wielu lat najemcą mieszkania komunalnego, które chciałbym wykupić, lecz gmina odmawia. Czy są jakieś środki prawne, z których można w takiej sytuacji skorzystać, żeby stać się właścicielem wynajmowanego mieszkania?

- Mieszkania należące do gminy zbywane są zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dn. 21 sierpnia 1997r. Sprzedaż nieruchomości wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, aby więc doszło do przejścia na nabywcę prawa własności, strony zawierają umowę.

Jednakże niezbędnym warunkiem do zastosowania procedury sprzedaży określonej w ustawie o gospodarce nieruchomościami jest wola właściciela nieruchomości – gminy, do wyzbycia się ze swego majątku określonej nieruchomości.

Wyrazem tego jest przeznaczenie nieruchomości do zbycia, przy czym jeśli najemcy przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu, zawiadamia się go o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia i przysługującym pierwszeństwie, pod warunkiem złożenia wniosków o nabycie w terminie określonym w zawiadomieniu.

W przypadku, gdy gmina odmawia sprzedaży nieruchomości, gdyż nie chce pozbywać się jej ze swego majątku, nie istnieje norma prawna obligująca ją do przeniesienia swego prawa (wbrew woli) na inne podmioty. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa, najemcy lokalu nie przysługuje roszczenie o zawarcie z nim umowy sprzedaży zajmowanego lokalu.

Dopóki zatem gmina nie zdecyduje o sprzedaży nieruchomości i nie przeznaczy jej do zbycia na rzecz najemców, nie mają oni środków prawnych, za pomocą których mogliby żądać przeniesienia prawa własności nieruchomości wbrew woli zbywcy. 

Kupiłem mieszkanie, w budynku działa tzw. wspólnota mieszkaniowa. Czy muszę do niej należeć?

- Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy samego prawa w każdym budynku, w którym lokale mieszkalne stanowią własność więcej niż jednego podmiotu. Właściciel mieszkania jest automatycznie członkiem wspólnoty mieszkaniowej, niezależnie od tego, czy jest to zgodne z jego wolą, czy też nie.

Wspólnota mieszkaniowa decyduje o wszystkich najważniejszych sprawach, dotyczących nieruchomości wspólnej (nieruchomość wspólną stanowi grunt, na którym znajduje się budynek oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli lokali).

Wspólnota decyduje m.in. o tym, jaki podmiot zarządza (administruje) nieruchomością, jaka jest wysokość zaliczek, płaconych przez właścicieli co miesiąc na pokrycie kosztów zarządu, jakie remonty będą przeprowadzane itp.

Przynajmniej raz w roku, do końca pierwszego kwartału, powinno odbyć się zebranie wspólnoty mieszkaniowej, na którym wszystkie najistotniejsze decyzje podejmowane są w formie uchwał. Każdy właściciel może zaskarżyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej do sądu w terminie 6 tygodni od daty jej podjęcia. 

Mam w mieszkaniu wodomierze. Czy zarządca budynku może obciążyć mnie obowiązkiem zapłaty za dostawę wody w ilości przekraczającej wskazania moich wodomierzy?

- Jest to zgodne z prawem. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stanowi, że ilość wody dostarczonej do budynku ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego w budynku, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

Zarządca (właściciel) budynku wielolokalowego rozlicza się on z przedsiębiorstwem dostarczającym wodę według powyższych zasad. Suma obciążeń za wodę i ścieki, w rozliczeniu pomiędzy zarządcą (właścicielem) a mieszkańcem nie może być wyższa od kosztów ponoszonych przez niego na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Właściciel lub zarządca musi natomiast dokonać wyboru metody rozliczenia kosztów różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych w poszczególnych mieszkaniach. Należnościami wynikającymi z przyjętej metody rozliczenia obciąża się osoby korzystającą z mieszkań w tych budynkach. 

W wyroku orzekającym moją eksmisję sąd przyznał prawo do lokalu socjalnego. Lokal socjalny wskazany przez gminę nie odpowiada mi, co robić, czy Rzecznik może wstrzymać eksmisję?

- Rzecznik Praw Obywatelskich nie posiada uprawnień, które umożliwiałyby mu wstrzymanie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego. Takie prawo ma wyłącznie sąd, na przykład jeśli stosowny wniosek jest zawarty w skardze na czynność komornika. Skargę taką wnosi się w terminie 7 dniu od dnia otrzymania zawiadomienia o lokalu socjalnym od komornika.

Można w niej podnieść zarzut, iż zaproponowany lokal nie spełnia warunków przewidzianych dla lokalu socjalnego w ustawie o ochronie praw lokatorów, Zgodnie z tą ustawą na lokale socjalne przeznacza się mieszkania o obniżonym standardzie.

Lokal socjalny musi nadawać się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2.

Wystąpiłem o pozwolenie na budowę, ale otrzymałem decyzję negatywną, z którą się nie zgadzam. Czy Rzecznik może zakwestionować decyzję administracyjną?

- Rzecznik może wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie. Skarga kasacyjna może być wniesiona w terminie 30 dni od doręczenia stronie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Termin ten wiąże też Rzecznika.

Jeżeli jednak orzeczenia nie doręcza się stronie, Rzecznik może w terminie 30 dni od dnia jego wydania wystąpić o sporządzenie uzasadnienia, a następnie wnieść skargę kasacyjną w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

W sprawach administracyjnych Rzecznik może także żądać wszczęcia postępowania administracyjnego oraz brać udział w postępowaniu administracyjnym na prawach przysługujących prokuratorowi, jeżeli wymaga tego ochrona praw człowieka i obywatela.

Może także wnieść skargę do sądu administracyjnego na akty i czynności organu administracji publicznej, jeżeli wymaga tego ochrona praw człowieka i obywatela, w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia stronie rozstrzygnięcia w sprawie indywidualnej lub od dnia wejścia w życie aktu lub podjęcia innej czynności niebędącej decyzją lub postanowieniem  uzasadniającej wniesienie skargi.

Ponadto, Rzecznik może wystąpić do wojewódzkiego sądu administracyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności aktu prawa miejscowego z aktami prawnymi wyższego rzędu – w każdym czasie.

***

Rzecznik Praw Obywatelskich [Rzecznik] prowadzi działalność przede wszystkim na podstawie wpływających do niego wniosków, będących jednym z konstytucyjnych środków ochrony wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej. Wniosek jest wolny od opłat i nie wymaga szczególnej formy.

Nowe Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania. Poradnik. Przepisy z komentarzen i 170 rysunkami. Wydanie 10. uaktualnione i rozszerzone. Dodatek specjalistyczny "Efektywność energetyczna w budownictwie" według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2014 r. Rok wydania: 2014, wydanie dziesiąte uaktualnione i rozszerzone, ilość stron: 562 + 20, ISBN: 978-83-89234-74-2, format: B5, oprawa: miękka
SPIS TREŚCI »
CZYTAJ OPIS »

Ustawa upoważnia Rzecznika:

  • do podejmowania czynności z urzędu na podstawie wiadomości pozyskiwanych z publikacji prasowych, radiowych i telewizyjnych,
  • interwencji w związku z otrzymywanymi informacjami o wypadkach nadzwyczajnych i z przeprowadzanymi prewencyjnymi wizytacjami w zakładach karnych, szpitalach psychiatrycznych, jednostkach wojskowych, itp.
  • badania, czy na skutek działania  lub zaniechania organów, organizacji lub instytucji, obowiązanych do przestrzegania i realizacji wolności i praw człowieka i obywatela, nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia społecznego i sprawiedliwości społecznej.
  • występowania do właściwych organów, gdy rozpatrywane sprawy indywidualne wskazywały na utrwalającą się po stronie organów i instytucji praktykę stosowania prawa w sposób, który narusza prawa lub wolności, a także wówczas, gdy rozpoznawane przez Rzecznika sprawy wskazywały, iż źródłem naruszeń praw jednostki nie jest wadliwe stosowanie prawa, lecz wadliwość samego prawa.
  • występowania z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności aktów normatywnych z przepisami wyższego rzędu lub Konstytucją lub przystąpienia do wszczętego przed Trybunałem postępowania w wyniku złożenia skargi konstytucyjnej
  • podejmowania działań, których celem jest zapewnienie jednolitości orzecznictwa sądowego
  • skierowania pytań prawnych do Sądu Najwyższego (do rozstrzygnięcia przez powiększone składy Sądu Najwyższego) w związku z ujawnionymi rozbieżnościami w orzecznictwie sądów powszechnych
  • wnoszenia skarg kasacyjnych od prawomocnych orzeczeń sądów niższych instancji do Sądu Najwyższego

Ponadto Rzecznik ma prawo wnosić: skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego, skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz przystępować do postępowań przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

***

Rzecznik Praw Obywatelskich jest odpowiednikiem urzędu ombudsmana wywodzącego się ze Szwecji, gdzie jego pierwowzór został powołany przez króla Karola XII w roku 1709 (według niektórych źródeł w 1713 roku), a następnie ustanowiony przez parlament w roku 1809. 110 lat później ombudsman został powołany w Finlandii.

Doświadczenia związane z totalitaryzmami:faszystowskim i komunistycznym uświadomiły władzom i obywatelom konieczność powołania instytucji kontrolnych w ustrojach demokratycznych, dlatego też po II wojnie światowej urzędy ombudsmana zaczęły funkcjonować w wielu krajach; obecnie w ponad 110 państwach różnych kontynentów. 

W Europie nie utworzono go dotąd tylko na Białorusi. W ramach Unii Europejskiej funkcjonuje również ombudsman europejski, który w polskich tłumaczeniach najczęściej nosi nazwę Rzecznika Praw Obywatelskich Unii Europejskiej.

W Polsce urząd Rzecznika Praw Obywatelskich rozpoczął działalność w 1988 r. Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich została uchwalona 15 lipca 1987 r. (DzU nr 21, poz. 123 – tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane w niej po zmianie ustroju, w tym po uchwaleniu nowej Konstytucji – DzU z 2001 r. nr 14, poz. 147) a pierwszy Rzecznik, którym była prof. Ewa Łętowska, rozpoczął działalność z dniem 1 stycznia 1988 r.
Instytucja RPO jest umocowana w Konstytucji z 1997 r. (art. 80 oraz 208-212), w odrębnym podrozdziale IX rozdziału – Organy Kontroli Państwowej i Ochrony Prawa.

Od roku 2010 funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich pełni prof. Irena Lipowicz.

powiązane produkty
Jeśli mowa o eksmisji, zwykle na myśl nasuwa się sytuacja związana z zadłużonym najemcą. To uzasadnione, gdyż bywają one najczęstsze. Warto jednak pamiętać, że możliwe są również inne warianty. więcej »
Jak

Jak "pozbyć się" byłego właściciela z mieszkania?

Jeśli mowa o eksmisji, zwykle na myśl nasuwa się sytuacja związana z zadłużonym najemcą. To uzasadnione, gdyż bywają one najczęstsze. Warto jednak pamiętać, że...

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zobacz, jak tani może być gaz i prąd dla Twojego budynku»

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnieszenia ciśnienia wody »

tanszy-gaz poradnik doboru pomp
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Ceny za energię elektryczną również nie ... Chcę zobaczyć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy można płacić mniej za ochronę osiedla?

Ochrona osiedlaWiększa skuteczność ochrony przy niższych jej kosztach – to charakterystyka stworzonego w naszej agencji Aktywnego Systemu Monitoringu (ASM). Rozwiązanie jest dedykowane dla osiedli mieszkaniowych oraz firm i jest odpowiedzią na rosnące koszty pracy mimo... Czytam więcej »


Jaki domofon wybrać, aby uniknąć awarii?

jaki domofon wybraćDomofony stały się standardowym wyposażeniem budynków. Zamontowane w drzwiach wejściowych lub furtce sprawiają, że możemy nie tylko usłyszeć i zobaczyć, kogo Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Nie masz balkonu? Jest na to rozwiązanie - balkony dostawne »

pompy cieplne Balkony dostawne
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Na rynku pierwotnym balkony stanowią standard. Nie można tego samego powiedzieć o rynku wtórnym, na którym balkon jest swego rodzaju luksusem. Wielu właścicieli podejmuje... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Mycie elewacji: glony, pleśń, grzyby - gdzie i kiedy to zrobić?

Innowacyjna koncepcja kotłów, dzięki którym możesz zaoszczędzić »

brudna elewacja kotły gazowe
Elewacja budynku czy to tynkowa, czy szklana ma to do siebie, że z czasem niszczeje, zwłaszcza jeśli jest nienależycie pielęgnowana. Koszt napraw jest bardzo wysoki, dlatego... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną... chcę wiedzieć więcej»


Czy, wiesz ile możesz zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu?!

stropodach ocieplenieTo nie jest moment na odnawianie pergoli czy poprawę estetyki balkonów. To czas gospodarskich inwestycji, które skutecznie obniżą wysokość czynszu i pomogą mieszkańcom w płaceniu swoich zobowiązań... zobacz, ile możesz zaoszczędzić »


Koronawirus. Jakie materiały ochronne dla zarządców, wspólnot i spółdzielni? »»

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Koronawirus- zarzadcy odczyt liczników wody

Najtańsze w Polsce płyny do dezynfekcji pomieszczeń czy klatek schodowych. W czasie zagrożenia koronawirusem to nierzadko dodatkowy, spory wydatek dla zarządców czy wspólnot. Zobacz gdzie kupić je taniej. Odbierz 10% rabatu dla wszystkich na hasło: „ADMINISTRATOR”... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Zestawy hydroforowe - urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Program dla zarzadcy
Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz ... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Jak naprawić pęknięcia i uszkodzenia rur od wewnątrz bez konieczności kucia ścian i remontów »
gaz jak może być tani wymiana rur kanalizacyjnych
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Oczyszczenie instalacji z zabrudzeń i osadów odsłania faktyczny stan. Uwidacznia wszelkie uszkodzenia mechaniczne rury (uszkodzenia, pęknięcia, dziury, rysy) powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji a także... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?

Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami... Czytam więcej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
5/2020

Aktualny numer:

Administrator 5/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Wycinka drzew
  • - Termomodernizacja i remonty
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Wyświetleń: 12125|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11539|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl