CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Opodatkowanie VAT użyczenia budynku Miejskiemu Ośrodkowi Kultury

www.freeimages.com

Bezpośrednią przyczyną napisania tego artykułu było pytanie, z jakim zwróciła się do mnie jednostka budżetowa, która zarządza gminnym zasobem nieruchomości. Problem sprowadzał się do kwestii, czy oddanie w nieodpłatne użytkowanie budynku gminnego Miejskiemu Ośrodkowi Kultury podlega VAT. Przed oddaniem nieruchomości w obiekcie wykonano solidny remont.

Status prawny ośrodka kultury

Ośrodki kultury funkcjonują na podstawie Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym, co wyraża się m.in. poprzez tworzenie samorządowych instytucji kultury.

Zobacz też: Dostawy nieruchomości w podatku VAT

Wynika to zarówno z ustawy o samorządzie gminnym (art. 7 ust. 1 pkt 9), jak i z ww. ustawy o organizowaniu działalności kulturalnej (art. 9 ust. 1 i 2). Zgodnie z art. 12 tej ostatniej, organizator (gmina) zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona.

W tym zakresie mieści się także oddanie ośrodkowi nieruchomości niezbędnej do prowadzenia domu kultury. Ośrodki kultury są wyodrębnione organizacyjnie i finansowo, mają osobowość prawną.

Nieodpłatne przekazanie

Powszechne jest użyczanie nieruchomości gminnych ośrodkom kultury, mimo że w literaturze przedmiotu można spotkać wiele krytycznych uwag na temat takiego rozwiązania. Lepsze byłoby przeniesienie własności lub oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Nie jest to jednak problem podatkowy.

Użytkowanie to prawo rzeczowe, polegające na używaniu rzeczy i pobieraniu z niej pożytków (art. 252 kc). Użyczenie jest stosunkiem obligacyjnym, który polega na oddaniu przez użyczającego rzeczy do bezpłatnego używania. Dla oceny skutków w podatku VAT wybór jednej z ww. czynności prawnych nie ma znaczenia.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje m.in. czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Oddanie nieruchomości w bezpłatne użytkowanie jest "wykorzystywaniem towaru w sposób ciągły", jednak brak mu działania w celach zarobkowych.

Czynności nieodpłatne, takie jak użytkowanie lub użyczenie, w zasadzie nie podlegają podatkowi VAT. Przepisy określają jednak kilka wyjątków od tej zasady. Wymieniono je w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. Chodzi tu m.in. o:

  • użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż jego działalność gospodarcza - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
  • wszelkie nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Przez pojęcie "usługi" rozumie się świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Czytaj także: Rozliczanie VAT

Pytanie, czy użyczenie budynku można zakwalifikować jako "użycie", czy raczej jako "nieodpłatne świadczenie usług". Nieodpłatne "użycie" budynku na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą podlega podatkowi VAT wyłącznie wtedy, gdy podatnik mógł odliczyć ten podatek przy zakupie, budowie lub modernizacji obiektu. Takiego warunku nie ma natomiast przy nieodpłatnym świadczeniu usługi.

Ustanowienie użytkowania oraz użyczenie należy zakwalifikować raczej jako świadczenie usługi wymienionej wyżej w pkt 2. Miejski ośrodek kultury ma bowiem osobowość prawną; oddanie mu we władanie budynku nie jest "użyciem" tego budynku przez gminę. O "użyciu" można mówić wtedy, gdy podatnik zmienia jego przeznaczenie i zaczyna go wykorzystywać w celach innych niż działalność gospodarcza.

Przy nieodpłatnym użyczaniu nieruchomości innemu podmiotowi nie ma znaczenia, czy gmina, modernizując budynek, odliczała (lub nie) podatek naliczony.

Gmina podatnikiem VAT

W myśl uchwały NSA z 24.6.2013 r. (sygn. I FPS 1/13), gmina jest podatnikiem podatku VAT, jeżeli wykonuje czynności objęte zakresem tego podatku. Problem jednak w tym, że przepisy odnoszą się raczej do przedsiębiorców, trudno jest więc w wielu sytuacjach stwierdzić, czy działania gminy są objęte VAT.

Zgodnie z art. 15 ustawy o VAT podatnikami są wszystkie podmioty, które wykonują działalność gospodarczą. To działalność producentów, handlowców lub usługodawców, także wykorzystywanie nieruchomości w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jednak, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, organy władzy publicznej i obsługujące je urzędy nie są podatnikami VAT w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z treści tego ostatniego przepisu wynika, że gmina, która została ustawowo zobligowana do tworzenia ośrodków kultury i wyposażania ich m.in. w nieruchomości, nie powinna z tego tytułu podlegać podatkowi VAT, ponieważ realizuje zadania ustawowe o charakterze publicznoprawnym.

Niestety, realizuje je na podstawie umowy cywilnoprawnej, co zmusza do analizy przywołanego wyżej art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. Na marginesie należy podkreślić, że treść art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie jest zgodna z analogicznym przepisem Dyrektywy VAT.

W Dyrektywie wskazuje się bowiem, że organy władzy mogą funkcjonować jako podatnicy VAT wyłącznie wtedy, kiedy działają w takich samych warunkach jak przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 13 Dyrektywy VAT, organy władzy nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Działania organów władzy podlegają VAT wyłącznie w takich sytuacjach, w których wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziłoby do znaczących zakłóceń konkurencji.

Dotyczy to więc wyłącznie takich obszarów, w których mogą działać także przedsiębiorcy, a władza "konkuruje" z nimi, tak jakby sama była przedsiębiorcą. W Dyrektywie nie ma więc w ogóle odniesienia do formy działania organów władzy, ale do wykonywania przez nie zadań statutowych.

Polskie przepisy z niewiadomych przyczyn uznają, że zawarcie umowy cywilnoprawnej czyni z organu władzy przedsiębiorcę.
Zawarcie przez gminę umowy użyczenia budynku (albo oddania w nieodpłatne użytkowanie) z samorządową instytucją kultury w zasadzie powinno podlegać podatkowi VAT.

Trudno bowiem wskazać w ustawie o VAT przepis, który mógłby stanowić podstawę do wyłączenia tej czynności spod opodatkowania. Jak zauważono wyżej, art. 15 ust. 6 ustawy o VAT określający zasady opodatkowania organów władzy podatkiem VAT nie jest spójny z art. 13 Dyrektywy.

Z analizy interpretacji podatkowych wynika, że organy podatkowe uznają, iż art. 15 ust. 6 ustawy o VAT jest ścisłym odzwierciedleniem art. 13 Dyrektywy. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z 26.10.2013 r. (ILPP1/443-654/13-4/AI) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, że: "analiza wskazanych przepisów prowadzi do następujących wniosków:

  • wyłączenie organów władzy publicznej i urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników podatku od towarów i usług ma charakter wyłącznie podmiotowo-przedmiotowy,
  • w celu skorzystania przez ww. podmioty z wyłączenia lub ze zwolnienia od podatku konieczne jest spełnienie dwóch kumulatywnych warunków:
    czynności - co do zasady podlegające opodatkowaniu VAT - muszą być wykonane przez ściśle określone podmioty,
  • ponadto czynności te muszą być wykonywane w ramach sprawowanego przez te podmioty władztwa publicznego.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług".

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 11100|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10676|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl