CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Przypominamy: Wilo wyszło z inicjatywą nieodpłatnego usuwania awarii w zakresie urządzeń Wilo w szpitalach? ‎
http://a001.administrator24.info/wilo-pomoc-szpitalom▲
Na początku wybuchu epidemii pisaliśmy o akcji Wilo „#pomagamszpitalom”, dzisiaj chcemy pochwalić to przedsięwzięcie, bo niewątpliwie można mówić o...
Kategorie: pompy, hydrofory, koronawirus, epidemia, ogrzewanie, podwyższanie ciśnienia wody

Jak pomagać wrażliwym najemcom?

Irena Scholl  |  Administrator 9/2014  |  28.10.2014
Jak pomagać wrażliwym najemcom?
Jak pomagać wrażliwym najemcom?
www.freeimages.com

Na dobrą sprawę władze m.st. Warszawy powinny być zadowolone, że likwidowanie skutków dekretu Bieruta, który znacjonalizował m.in. prywatne kamienice, wreszcie się rozkręciło.

W ręce dawnych właścicieli, a w zasadzie już ich spadkobierców, przechodzą domy mieszkalne mocno nadgryzione zębem czasu, w wielu przypadkach zabytkowe, wymagające znacznych nakładów na remonty i konserwację. Mieć z głowy taki kłopot to chyba szczęśliwe zrządzenie losu? 

Niestety, miasto nie może mieć z głowy rodzin tych lokatorów, którym przed niemal 70 laty przydzieliło kwaterunkowe mieszkania. Zwłaszcza że z czasem stały się one lokalami komunalnymi. Dziś natomiast znalazły się w rękach prywatnych, a kolejne decyzje zmieniały sytuację mieszkańców starych zasobów na coraz gorszą.

Nie jest też winą właścicieli odzyskujących wreszcie swoje dobra, że dostali je wraz z wkładką, jak się mówi w Warszawie o najemcach mieszkań państwowo-komunalno-prywatnych.

Z czego płacić rynkowy czynsz?

Starzy–nowi właściciele zachowują się różnie. W prasie i lokalnych programach TV znaleźć można reportaże o ordynarnych sposobach zatruwania życia najemcom: rujnowaniu klatek schodowych, uniemożliwianiu korzystania z mediów itp. Nie podoba się? Niech się wynoszą! Właściciel nie chce rudery, chce rozebrać dom i zyskać plac wart wiele milionów.

Nagminne jest podnoszenie czynszów, co zrozumiałe, bo prawowity właściciel to nie bogacz odczuwający potrzebę działalności charytatywnej, a człowiek przedsiębiorczy, który w wielu przypadkach musi wyremontować dom przez dziesiątki lat zaniedbywany przez miasto.

Jednak prawa rynku nie spowodują napełnienia kieszeni tej części najemców, którzy mają niskie emerytury – najniższa wynosi dziś 844,45 zł. Nawet jeśli mają oni nieco wyższe świadczenia czy zarobki, to często nie są w stanie zapłacić np. 1500 zł za dwupokojowe mieszkanie na Mokotowie, dzielnicy Warszawy stosunkowo mało zniszczonej podczas wojny, gdzie ocalało też sporo przedwojennych „młodych” domów, budowanych w latach 30. Za lokal trzypokojowy trzeba płacić miesięcznie dwa–trzy tysiące złotych.

Jak się dowiaduję od pośredników w obrocie nieruchomościami, część właścicieli sprywatyzowanych domów pobiera czynsze w wysokości zbliżonej do wysokości czynszu ustalonego w zasobie miasta. Zdecydowana większość po odzyskaniu kamienicy ustala jednak stawkę czynszu na poziomie 3% wartości odtworzeniowej lokalu, która aktualnie wynosi 14,70 zł/m².

Oznacza to, że jeśli powierzchnia lokalu wynosi 50 m², płacić za niego trzeba ponad 700 zł (a dodatkowo za media), tak więc koszt posiadania dachu nad głową to 1000–1100 zł.

Zanim sąd nakaże eksmisję

Nic dziwnego, że wraz ze wzrostem ilości reprywatyzowanych kamienic przybywa lokali, których mieszkańcy nie są w stanie płacić podwyższonego czynszu. W ogóle w Warszawie zwiększa się liczba lokatorów niepłacących za lokal mieszkalny, niezależnie od rodzaju zasobu w jakim zamieszkują (spółdzielczy, prywatny czy też miasta).

Już 4500 niepłacących ma wyroki eksmisyjne, w tym 2700 – z prawem do lokalu socjalnego. Kolejne ponad 1000 osób, którym sąd nie przyznał uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego, oczekuje na wynajęcie tymczasowego pomieszczenia.

Będę napędzała miastu nowych klientów, ale zachęcam zarządców nieruchomości i administratorów do pomagania lokatorom, którzy mają problemy z płaceniem za mieszkanie, w występowaniu o lokale socjalne.

Nikt z niepłacących nie kwapi się do objęcia pomieszczenia mniej atrakcyjnego od tego, w którym obecnie przebywa, ale postępowanie komornicze doprowadzić może do znacznie mniej przyjemnych sytuacji. Lepiej im zapobiegać, niż liczyć na to, że do eksmisji nie dojdzie. Warto przypomnieć, jakie warunki chronią lokatora przed eksmisją bez prawa do lokalu socjalnego.

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatora, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego sąd nie może orzec takiej eksmisji wobec: kobiety w ciąży, małoletniego niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego opiekę nad taką osobą i wspólnie z nią zamieszkałą, obłożnie chorego, emeryta i rencisty spełniających kryteria otrzymania świadczeń z pomocy społecznej, osoby mającej status bezrobotnego, osoby spełniającej przesłanki określone przez Radę Gminy w drodze uchwały – chyba że osoby te mogą zamieszkać w lokalu innym niż dotychczas używany.

Sąd może nie orzec prawa do lokalu socjalnego, jeśli lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu i czyni uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku. Inny lokator lub właściciel innego lokalu w tym budynku może wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia.

Sęk w tym, że w ust. 7 tegoż art. 14 napisano, że prawa do lokalu socjalnego nie mają ludzie, którzy utracili tytuł prawny do lokalu niewchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, z wyjątkiem tych, którzy byli uprawnieni do jego używania na podstawie stosunku prawnego nawiązanego ze spółdzielnią mieszkaniową albo TBS-em.

Mówiąc prościej, sąd z zasady nie przyzna uprawnienia do lokalu socjalnego osobom zamieszkującym w takich lokalach, nawet jeśli jest to rodzina z małoletnim dzieckiem czy kobieta w ciąży.

Stosowanie art. 7 wobec ludzi, którzy z dnia na dzień znaleźli się w lokalu niewchodzącym w skład zasobu publicznego, powoduje zamieszanie interpretacyjne i duży rozrzut w orzecznictwie sądowym. Można dojść do wniosku, że tylnymi drzwiami wprowadza się eksmisję na bruk…

Co robi miasto?

Coraz częściej właściciele odzyskanych budynków (ale nie tylko oni), występują do miasta o odszkodowanie z tytułu nieprzydzielenia lokali socjalnych niepłacącemu lokatorowi z wyrokiem eksmisyjnym. Miasto płacze i płaci, co dopinguje jego administrację do szukania i dostarczania lokali socjalnych.

Coraz powszechniej przekształcane są na nie lokale pełnowartościowe. Dodatkowym problemem jest tutaj nałożony na gminy obowiązek dostarczania tymczasowych pomieszczeń, które zwykle wynajmują one u innych właścicieli. Są to z reguły lokale o niskim standardzie.

Dawniej większą część eksmitowanych stanowili „menele”, czyli osoby nie tylko niepłacące, lecz także nieliczące się z zasadami współżycia z innymi ludźmi, zakłócające spokój sąsiadom, niszczące wspólne urządzenia.

Od kilku lat zjawisko, niestety, może dotykać i dotyka zwykłych ludzi, którzy z różnych względów nie są w stanie ponosić kosztów utrzymania mieszkania. W szczególności stanowi to problem lokatorów budynków zwracanych dawnym właścicielom, którzy z dnia na dzień otrzymują znaczne podwyżki czynszu.

Miasto stara się rozwiązywać problem długów poprzez działania profilaktyczne, mające na celu zapobieganie powstawaniu wielomiesięcznych zaległości, które w praktyce są nie do spłacenia przez zadłużonego lokatora. Dlatego też do najemców lokali komunalnych kieruje się kampanie informujące o możliwych formach pomocy, tzn. o dodatku mieszkaniowym, obniżce czynszu, pomocy OPS czy tez zamianie lokalu na lokal o niższych kosztach utrzymania.

– Staramy się prowadzić taką politykę, która nie dopuszcza do sytuacji drastycznych, przede wszystkim do bezdomności – mówi dyrektor Krettek – Pomagamy lokatorom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji materialnej, a mieszkających w budynkach zwróconych dawnym właścicielom, kierując ich do zasobów m.st. Warszawy, zanim dojdzie do eksmisji. Zaś osiągających nieco wyższe dochody – do lokali TBS-owskich z partycypacją miasta.

Już w sierpniu 2009 r. nastąpiło zwiększanie kryterium dochodowego o 30%, a jeśli jedynym stałym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta – o 60% w stosunku do pozostałych osób ubiegających się o pomoc mieszkaniową. W przypadku wygaśnięcia umowy najmu lokalu socjalnego, usytuowanego w budynku zwróconym, stworzono możliwość zakwalifikowania takiej osoby do najmu innego lokalu socjalnego lub lokalu na czas nieoznaczony.

Dzięki temu do końca lutego br. rozwiązano problem 461 najemców zamieszkujących tzw. budynki dekretowe, 170 kolejnych spraw jest już rozpatrzonych, a 72  oczekują na decyzje. Ciągle jeszcze nie widać końca całkowitego załatwienia tego trudnego problemu.

Nowe przepisy

Sytuacja wynikająca ze wzmożonej prywatyzacji przedwojennych zasobów mieszkaniowych spowodowała, że dotychczasowa pomoc nie zawsze jest wystarczająca. 5 czerwca 2014 r. Rada Warszawy jednogłośnie uchwaliła nowe zasady pomocy tzw. najemcom wrażliwym.

Do tej kategorii zaliczamy tych, którzy mieli prawo do czynszu regulowanego i zamieszkiwali w mieszkaniowym zasobie gminy, a obecnie na skutek dekretu Bieruta ich budynek został zwrócony lub nastąpi to w najbliższym czasie.

Osoby te osiągają ponadto niskie dochody, które nie pozwalają im na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie. Uchwała została opublikowana 25 czerwca w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, a 10 lipca weszła w życie.

Nowe przepisy prawa miejscowego dają „dekretowcom” szereg uprawień, umożliwiających im powrót z mieszkań obecnie należących do prywatnych właścicieli do tych znajdujących się w zasobach komunalnych. Najemca wrażliwy, którego nie stać na płacenie czynszu przekraczającego 3% wartości odtworzeniowej nieruchomości, może starać się o lokal komunalny, zanim popadnie w długi i właściciel wystąpi do sądu o jego eksmisję.

Prawo takie przysługuje osobom niepełnosprawnym, ciężko chorym, mającym trudną sytuację rodzinną, żyjącym z zasiłku socjalnego z powodu niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji, a także emerytom i rencistom, których jedynym źródłem utrzymania jest takie świadczenie.

Jakie dochody upoważniają do przenosin?

Rada Miasta zwiększyła kryteria dochodowe dla ubiegających się o lokal komunalny „dekretowców” o 10%. Jest to zatem obecnie kwotowo 1891,57 zł na osobę w rodzinie wieloosobowej i 2800,91 zł w gospodarstwie jednoosobowym. W przypadku emerytów i rencistów natomiast kwoty te to – odpowiednio – 2296,90 zł i 3158,24 zł.

Administratorze, zarządco – pomóż!

System pomocy wrażliwym najemcom nie działa automatycznie – informuje dyr. Tomasz Kretek. Trzeba złożyć wniosek o lokal komunalny z zasobów gminy. Są gotowe druki wniosków, które można otrzymać w urzędach dzielnic lub znaleźć na stronie internetowej m.st. Warszawy (www.um.warszawa.pl).

Potrzebne będą też odpowiednie dokumenty, jak zaświadczenie o dochodach, zaświadczenie z Urzędu Pracy (jeśli pobiera się zasiłek dla bezrobotnych) czy zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej (w przypadku otrzymywania zasiłku).

Wykonanie tych wszystkich formalności, zwłaszcza dla osób starszych, schorowanych i mało zaradnych może być trudne, dlatego pożądana jest pomoc administratora czy zarządcy nieruchomości. Nie tylko w postaci informacji, gdzie i co należy załatwić, lecz także poprzez dostarczenie druków i wypełnienie wniosków czy ułatwienia w pozyskaniu koniecznych zaświadczeń. Warto się pofatygować, jeśli nie z potrzeby serca, to ze względów czysto praktycznych.

Pomoc wrażliwym najemcom nie musi być specjalnością Warszawy. Także inne miasta powinny szukać bardziej skutecznych sposobów dopasowywania lokali do możliwości płatniczych mieszkańców, aby wilk – właściciel – był syty i owca – najemca – cała. Chętnie o takich przedsięwzięciach napiszemy.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Rozwiązania, które pomogą Ci utrzymać porządek wokół nieruchomości»

Porządek wokół nieruchomościSprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... Czytam więcej »


Jaki piec (kocioł) gazowy wybrać? »

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnoszenia ciśnienia wody »

kociol gazowy kondensacyjny w kuchni poradnik doboru pomp
Właśnie jesteś na etapie wyboru kotła do budynku lub domu i im więcej czytasz tym mniej wiesz? Poznaj kotły kondensacyjne. Oszczędność i... Chcę wiedzieć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy place zabaw wracają? Zobacz, jak rozbudować plac zabaw na osiedlu! »

Place zabaw na osiedluPlac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i... Czytam więcej »


Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej?

Wiaty śmietnikoweBiorąc pod uwagę aspekty estetyczne – wiaty pozostawiają wiele do życzenia, widok przepełnionych i brudnych śmietników budzi odrazę... Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Dobudowa windy w bloku - ile to kosztuje?

pompy cieplne Brak windy w budynku
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Z powodzeniem sprawdzają się w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach publicznych, budynkach przemysłowych i sportowych. Wszystkie "windy" od udźwigu... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Dezynfekcja termiczna instalacji - co zastosować i jak zabezpieczyć instalację wodną?

Czym wyczyścić części wspólne i elewację nieruchomości? »

dezynfekcja wody w instalacji Czyszczenie części wspólnych
Często mówimy „woda to życie”, ale woda w pewnych warunkach może również nieść ze sobą niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać  »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Ciepła woda użytkowa odczyt liczników wody

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Detektory gazów w garażach Program dla zarzadcy
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Oto sposób na monitoring budynku lub osiedla?
Gdzie ubiegać się o pożyczkę termomodernizacyjną? »
monitoring osiedla i budynku pożyczka termomodernizacyjna
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków... zobacz przewidywane koszty pożyczki»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rozliczanie fundusz remontowego
  • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Wyświetleń: 12573|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11723|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl