CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Odpowiedzialność za parkowanie

Odpowiedzialność za parkowanie
Odpowiedzialność za parkowanie
www.freeimages.com

Opłaty za usuwanie pojazdów oraz za ich przechowywanie są pobierane przez powiat. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, iż w niektórych przypadkach za samo wezwanie holownika należy zapłacić tyle, ile za usunięcie pojazdu, nawet kiedy jego właściciel sam odjedzie z niedozwolonego miejsca.

Ostatnio w mediach dużo czasu poświęcono bezpieczeństwu na drogach, głównie za sprawą różnych zdarzeń, jakie miały miejsce. Zdarzeń wynikających z nieodpowiedzialności osób wsiadających za kierownicę.

Niedawno (31 sierpnia 2014 r.) weszły ponadto w życie nowe przepisy Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (DzU z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), które zostały wprowadzone Ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (DzU z 2013 r., poz. 991).

Dla pieszych poruszających się po drodze, z wyjątkiem strefy zamieszkania, po zmierzchu i poza obszarem zabudowanym przepisy te wprowadziły obowiązek używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że piesi ci poruszają się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla nich lub po chodniku.

 

 

W świadomości społecznej istnieje zatem obawa związana z nieprawidłowym poruszaniem się po drogach i konsekwencjami tego faktu. Niemniej jednak należy pamiętać, że nie tylko poruszanie się po drogach może powodować odpowiedzialność z tego tytułu. Również takie zdarzenia, jak nieprawidłowy postój, stanowią przyczynę wielorakiej odpowiedzialności.

Problem ten jest coraz poważniejszy, ponieważ w miastach powstaje wiele nowych obiektów budowlanych, a prowadzące do nich drogi nie są w stanie w wystarczającym stopniu zapewnić komfortu w znalezieniu miejsca do parkowania. Częstokroć zdarza się zatem, iż osoby dojeżdżające do nieruchomości parkują w miejscach do tego nieprzeznaczonych, co z kolei może wywołać różne konsekwencje.

Jak i gdzie parkować?

Jak parkować?

Parkując pojazd, należy pamiętać nie tylko o odpowiednim miejscu, lecz także o sposobie, w jaki to czynimy. Mam tu na myśli takie unieruchomienie pojazdu, które w trwały sposób go ustabilizuje, np. zaciągnięcie hamulca ręcznego, czy też pozostawienie pojazdu na biegu, tak aby się nie przemieścił w inne miejsce.

Kierujący pojazdem jest ponadto obowiązany w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku. Przemieszczenie się samochodu w inne miejsce, spowodowane niefrasobliwością kierowcy, może wywołać bardzo różnorodne konsekwencje – zarówno karne, jak i cywilne.

Gdzie parkować?

Nie tylko sposób parkowania, w tym unieruchomienie pojazdu ma znaczenie, ale także i miejsce, w którym to czynimy. Należy pamiętać, iż tego typu kwestie są precyzyjnie uregulowanie odpowiednimi przepisami. Zgonie z nimi zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia.

Wszystko zależy zatem od wielu zmiennych, np. usytuowania terenu, pory dnia czy też występujących opadów atmosferycznych bądź ich braku. Kierujący pojazdem, zatrzymując go na jezdni, jest obowiązany zaś ustawić go jak najbliżej jej krawędzi oraz równolegle do niej. W czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd powinien znajdować się, jeżeli to tylko możliwe, poza jezdnią.

Poniekąd oczywistym powinno być, że kierowca jest obowiązany stosować sposób zatrzymania lub postoju wskazany znakami drogowymi, o ile w ogóle zatrzymanie lub postój pojazdu nie są w danym miejscu zabronione.

Przepisy dopuszczają zatrzymanie pojazdu lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem iż:

 • na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;
 • szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;
 • pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

Dopuszczalne jest, przy zachowaniu powyższych warunków, zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru, roweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.

Gdzie nie parkować

Dojeżdżając do nieruchomości, należy pamiętać, aby nie zatrzymywać się w takich miejscach, w których jest to zabronione, tzn.:

 • na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania;
 • na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem (na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem);
 • w tunelu, na moście lub na wiadukcie;
 • na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli zmusiłoby to innych kierujących pojazdami wielośladowymi do najeżdżania na tę linię;
 • na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jej oraz na jezdni i na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej jej krawędź;
 • w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli zostałyby one zasłonięte przez pojazd;
 • na jezdni przy jej lewej krawędzi, z wyjątkiem zatrzymania lub postoju pojazdu na obszarze zabudowanym na drodze jednokierunkowej lub na jezdni dwukierunkowej o małym ruchu;
 • na pasie między jezdniami;
 • w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości;
 • w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu;
 • na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru.

Dojeżdżając do nieruchomości, należy ponadto pamiętać o jeszcze jednym. Mianowicie, w pewnych miejscach można się zatrzymać, ale postój w nich jest już zabroniony. Przykładowo można w takich miejscach wysadzić pasażera, ale nie można zaparkować pojazdu. Postój pojazdu jest zabroniony bowiem:

 • w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej;
 • w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu;
 • przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską;
 • w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu;
 • na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami.

Niezależnie od powyższego należy pamiętać, iż zakaz zatrzymania lub postoju pojazdu nie dotyczy unieruchomienia pojazdu wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

Konsekwencje karne

Zatrzymując się w miejscu niedozwolonym lub parkując tam pojazd, popełniamy czyn zabroniony, a ponadto narażamy się na otrzymanie punktów związanych naruszeniem przepisów ruchu drogowego. Zasadniczo czynem tym będzie wykroczenie, choć nie można wykluczyć i takich sytuacji, w których doprowadzi to do popełnienia przestępstwa.

Wykroczenie

Jak już zostało zaznaczone powyżej, w większości tego typu przypadków będziemy mieli do czynienia z popełnieniem wykroczenia. Do  wykroczeń tego typu można zastosować kilka przepisów.

Przede wszystkim art. 97 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (DzU z 2013 r., poz. 482 z późn. zm.), zwanej dalej kw, który stanowi, że uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

W tego typu sprawach może mieć ponadto zastosowanie także art. 84 kw, zgodnie z którym, kto wbrew obowiązkowi nie oznacza w sposób odpowiadający wymaganiom i łatwo dostrzegalny, zarówno w dzień, jak i w porze nocnej, jakiejkolwiek przeszkody w ruchu drogowym, urządzenia lub przedmiotu znajdujących się na drodze lub też miejsca prowadzonych robót, jeżeli to może zagrozić bezpieczeństwu ruchu albo utrudnić ruch na drodze, podlega karze aresztu albo grzywny.

Może tak być, gdy „sprawca, pozostawiając pojazd silnikowy na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania, nie włączył wymaganych świateł, ale wystawił trójkąt odblaskowy, zachowaniem swoim wyczerpuje znamiona wykroczenia z art. 88 i art. 84 kw, jeżeli mogło to zagrozić bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić”1.

Pod uwagę należy brać również art. 90 kw, który stanowi, że kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, podlega karze grzywny lub karze nagany.

W pewnych wypadkach może zdarzyć się, że nieprawidłowe zaparkowanie samochodu może przyczynić się do popełnienia przestępstwa. Może tak się stać np. w sytuacji, w której czyn określony w art. 84 kw spowoduje katastrofę albo jej bezpośrednie niebezpieczeństwo lub spowoduje nieumyślnie wypadek drogowy.

Wtedy też sprawca tegoż czynu będzie ponosił odpowiedzialność, o której mowa w art. 173, 174 lub 177 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (DzU z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

Odpowiedzialność cywilna

Nieprawidłowe parkowanie może wywołać negatywne konsekwencje nie tylko na gruncie prawa karnego, lecz także – cywilnego. Jeżeli zatem przy parkowaniu pojazdu zostanie dokonany czyn niedozwolony (np. uszkodzenie mienia, uszkodzenie ciała lub też inna szkoda bądź krzywda), to z tego tytułu powstanie obowiązek wypłaty odszkodowania.

Zostanie ono wypłacone z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwanego dalej OC. W sytuacji braku polisy OC odszkodowanie takie zostanie wypłacone ze środków sprawcy.

Odpowiedzialność administracyjna

Bardzo często z nieprawidłowym parkowaniem wiąże się odpowiedzialność administracyjna. Polega ona na tym, że w przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu niedozwolonym jest on usuwany na koszt swego właściciela, którego obciążają także opłaty za jego przechowywanie po odholowywaniu go. Co więcej, właściciela pojazdu obciążają także opłaty związane z samym wezwaniem holownika, nawet gdy z miejsca, w którym postój jest zabroniony, odjedzie samodzielnie.

Opłaty takie wymierza się w drodze decyzji administracyjnej. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w niektórych powiatach opłaty za wezwanie holownika, nawet gdy natychmiast po wręczeniu mandatu za nieprzepisowe parkowanie, właściciel pojazdu sam odjedzie ustalane są w takiej wysokości jak by nastąpiło odholowanie pojazdu.

Przykład

Koszt wezwania holownika wynosi 14 zł. Taką fakturę powiatowi wystawiła firma zajmująca się holowaniem pojazdów. Rada powiatu ustaliła natomiast, że w takich przypadkach – niezależenie od faktycznego kosztu wezwania holownika (powtórzmy: 14 zł!) i kosztu przygotowania decyzji administracyjnej, w tym wysłania korespondencji do adresata decyzji – opłata, która obciąży właściciela pojazdu, będzie równa maksymalnej stawce przewidzianej przepisami dla danej kategorii pojazdu, tzn. 483 zł za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Opłaty takie stanowią dochód własny powiatu. Na ich pobranie pozwalają przepisy prawa. Niemniej jednak powstaje pytanie, czy ustalanie tak wysokich stawek opłat, niezależnych od faktycznych kosztów wezwania holownika, a także kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania administracyjnego, nie jest zwyczajnie jednym ze sposobów na podwyższenie dochodów powiatu.

Podsumowanie

Dojeżdżając do nieruchomości, należy zwracać uwagę na to, gdzie zatrzymujemy pojazd, a także, w jaki sposób to robimy. Konsekwencje zatrzymania go, w tym jego nieprawidłowego unieruchomienia czy też postoju w niewłaściwym miejscu, mogą być bowiem wielorakie i bardzo dotkliwe. W skrajnych przypadkach może się zdarzyć, iż nieostrożny kierowca zapłaci mandat, dostanie punkty karne, zapłaci odszkodowanie, a ponadto będzie musiał jeszcze uiścić opłatę związaną z usunięciem pojazdu.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zarządzanie nieruchomościami - centrum wiedzy Akademia Rynku Nieruchomości »

Studia dla zarządcówAkademia Rynku Nieruchomości to centrum wiedzy stworzone dla osób związanych z rynkiem nieruchomości. W ramach Akademii przygotowaliśmy dla Państwa... Czytam więcej »


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury... Czytam więcej »


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić  (...) ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
DOszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...)  zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe.  Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Programy wspomagające pracę zarządcy - przegląd 2019»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Programy dla zarządców nieruchomości Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Gospodarowanie ciepłem
 • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16909|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10524|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10093|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl