CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2017

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy płyty styropianowe na elewację budynku to dobry pomysł? » ‎
www.administrator24.info/artykul/id10731,jak-nakladac-klej-do-styropianu-plyty-styropianowe-na-elewacje
Płyty styropianowe, aby spełniły swoje funkcje wymagają odpowiedniego montażu. Nie bez znaczenia jest...
Kategorie: jakość styropianu, styropian, klej do styropianu elewacyjnego,

Co nowego w Orzecznictwie?
Kontrola procesów finansowych zachodzących we wspólnocie | Zmiana ogrzewania indywidualnego na zbiorowe

Paweł Puch  |  Administrator 12/2014  |  24.11.2014  |  1
Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa (cz. 196), a w nim o kontroli procesów finansowych zachodzących we wspólnocie oraz o zmianie ogrzewania indywidualnego na zbiorowe.
Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa (cz. 196), a w nim o kontroli procesów finansowych zachodzących we wspólnocie oraz o zmianie ogrzewania indywidualnego na zbiorowe.

Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa (cz. 196), a w nim o kontroli procesów finansowych zachodzących we wspólnocie oraz o zmianie ogrzewania indywidualnego na zbiorowe.

Czy właściciel lokalu może kontrolować procesy finansowe zachodzące we wspólnocie?

Jakkolwiek zarząd wspólnoty nie ma formalnego obowiązku dostarczenia dokumentów finansowych przed zebraniem, które mają być jego przedmiotem jednakże ochrona interesu członków wspólnoty mieszkaniowej wymaga zapewnienia im  możliwości rzetelnej kontroli nad finansami wspólnoty.

Wprawdzie ustawa o własności lokali nie wprowadza żadnych regulacji na temat formy i zawartości sprawozdania składanego właścicielom lokali przez zarząd, tym niemniej do takiego sprawozdania, podobnie jak do innych sprawozdań finansowych, stosować należy wymogi rzetelności (zgodności z faktami i dokumentami), kompletności (ujmowanie wszystkich faktów, jakie miały miejsce) i czytelności (przedstawianie informacji w taki sposób, aby wszyscy mogli przeczytać i zrozumieć treść przekazu). Istotą sprawozdań jest zapewnienie przejrzystej i pełnej kontroli członków wspólnoty nad finansami wspólnoty – uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Właściciel lokalu wniósł o uchylenie pięciu uchwał wspólnoty mieszkaniowej w przedmiocie przyjęcia sprawozdania zarządu, sprawozdania finansowego, udzielenia zarządowi absolutorium, uchwalenia miesięcznej opłaty na koszty zarządu nieruchomością wspólną i przyjęcia planu gospodarczego.

Powód podniósł, że zaskarżone uchwały pozostają w sprzeczności z zasadami prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną oraz naruszają jego interesy poprzez uniemożliwienie mu realnej kontroli procesów finansowych zachodzących we wspólnocie i w konsekwencji brak możliwości weryfikacji kosztów ponoszonych na utrzymanie lokali powoda oraz części wspólnych.

Zobacz też: Co nowego w Orzecznictwie? Gdy sąsiad za bardzo oszczędza na ogrzewaniu | Sposób wykonania remontu budynku

Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględniając w całości powództwo, uchylił zaskarżone uchwały. Sąd ustalił, że we wspólnocie mieszkaniowej odbyło się zebranie właścicieli lokali, na którym nie był obecny zarząd wspólnoty. Przewodniczący zebrania odczytał sprawozdanie zarządu.

Dopiero na zebraniu dostarczono właścicielom dokumenty w postaci sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności zarządu, projekt planu gospodarczego oraz projekty uchwał. Podczas zebrania właściciele nie mieli czasu na zapoznanie się z dostarczonymi dokumentami. Kilka minut nie było wystarczające na zapoznanie się z dokumentami i ustalenie czy odzwierciedlają rzeczywisty stan finansowy wspólnoty, czy zawierają błędy.

Księgowania finansowe w pozwanej wspólnocie za wcześniejsze okresy nie były dokonywane, miały być uzupełnione w późniejszym czasie, dopiero po zebraniu, po sprawdzeniu wyciągów z kont bankowych i potwierdzeniu sald z kontrahentami poprzez uzgodnienie obrotów za ostatnie pięć lat. Bilans otwarcia na kolejny rok został pominięty. Na zebraniu podjęte zostały zaskarżone uchwały większością 55,5% udziałów.

W ocenie Sądu Okręgowego, powództwo oparte na przepisie art. 25 ustawy o własności lokali zasługuje na uwzględnienie, bowiem zasadne okazały się zarzuty powoda kierowane przeciwko zaskarżonym uchwałom.

Z zeznań świadków, powoda oraz dokumentu w postaci raportu z kontroli pozwanej wspólnoty jednoznacznie wynika, że w działalności zarządu wspólnoty, w latach poprzednich i obecnie, jest bardzo wiele nieprawidłowości szczegółowo omówionych w ww. raporcie.

Zaskarżone uchwały pozostają więc w sprzeczności z zasadami prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną, jak również naruszają interesy powoda. Zdaniem Sądu Okręgowego, wobec nieprowadzenia prawidłowej księgowości Wspólnoty, trudno w przypadku członków wspólnoty mówić o możliwości realnej kontroli procesów finansowych zachodzących w pozwanej wspólnocie i możliwości weryfikacji ponoszonych kosztów.

Powyższe okoliczności, jak również fakt, iż dopiero w trakcie zebrania przedstawiono dokumenty, które miały być przedmiotem tego zebrania, stanowią podstawę do przyjęcia, że właściciele zostali pozbawieni faktycznie możliwości zaznajomienia się z przedstawionymi im dokumentami, a tym samym zostali pozbawieni możliwości podejmowania głosowania nad zaskarżonymi uchwałami.

Przeczytaj: Co nowego w Orzecznictwie? Zbieranie głosów przez osobę nieuprawnioną | Reklama na elewacji i balustradzie zewnętrznej balkonów

W konsekwencji Sąd I instancji uznał, iż zaskarżone uchwały naruszają zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną, jak również naruszają interesy powoda i innych właścicieli. Powyższy wyrok zaskarżyła apelacją wspólnota mieszkaniowa jednak Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że apelacja nie zasługuje na uwzględnienie. Sąd Apelacyjny podzielił nie tylko poczynione w sprawie ustalenia faktyczne ale też aprobuje ocenę prawną zgromadzonego materiału dowodowego.

Prawidłowa jest dokonana przez Sąd Okręgowy na gruncie art. 25 ustawy o własności lokali ocena prawna roszczenia powoda. Omawiany przepis wymienia cztery podstawy do zaskarżenia uchwał wspólnoty: niezgodność z przepisami prawa, niezgodność z umową właścicieli, naruszenie przez uchwałę zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną, naruszenie przez uchwałę interesów właściciela lokalu w inny sposób. Każda z wymienionych przesłanek może stanowić samodzielną podstawę zaskarżenia uchwały.

Zgodnie zaś z art. 6 k.c. ciężar wykazania powyższych okoliczności spoczywa na stronie powodowej żądającej uchylenia uchwały. Domagając się uchylenia przedmiotowych uchwał powód zarzucał, że uchwały te pozostają w sprzeczności z zasadami prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną oraz naruszają jego interesy poprzez uniemożliwienie mu realnej kontroli procesów finansowych zachodzących w pozwanej Wspólnocie i w konsekwencji uniemożliwienie weryfikacji kosztów ponoszonych na utrzymanie lokali powoda oraz części wspólnych ze względu na nieprzedstawienie rzetelnego sprawozdania finansowego z działalności Wspólnoty.

Powoływał się na brak rzetelności sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego wskazując na zachodzące między nimi sprzeczności, które nie zostały wyjaśnione na zebraniu właścicieli, na brak rzetelności planu gospodarczego, nieprawidłowo prowadzoną księgowość.

Na powyższe okoliczności powód zgłosił stosowne wnioski dowodowe wnosząc o przeprowadzenie dowodów zarówno osobowych jak też z dokumentów, które to dowody zostały przeprowadzone i pozytywnie zweryfikowane przez Sąd I instancji, stanowiąc podstawę poczynionych w sprawie ustaleń faktycznych i wyprowadzonych w oparciu o nie wniosków.

Nowe Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania. Poradnik. Przepisy z komentarzen i 170 rysunkami. Wydanie 10. uaktualnione i rozszerzone. Dodatek specjalistyczny "Efektywność energetyczna w budownictwie"
CZYTAJ OPIS »

U podstaw rozstrzygnięcia Sądu I instancji legło uznanie, poprzedzone analizą przebiegu zebrania właścicieli, że poddane pod obrady zebrania dokumenty, będące przedmiotem głosowanych uchwał, nie poddają się konstruktywnej kontroli.

W sprawie nie było kwestionowane, że wymienione dokumenty obejmujące sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności zarządu, projekt planu gospodarczego oraz projekty uchwał zostały dostarczone członkom Wspólnoty dopiero na zebraniu, w związku z czym nie mieli wystarczającej ilości czasu na zapoznanie się z przedstawionymi dokumentami i tym samym rzeczywistej możliwości ich weryfikacji.

Zgłaszane przez powoda i innych właścicieli merytoryczne zastrzeżenia odnośnie do zawartości owych dokumentów nie zostały wyjaśnione w wystarczający sposób ze względu na brak na zebraniu kompetentnych osób mogących udzielić jasnych i rzetelnych informacji w tym przedmiocie.

Jakkolwiek zarząd Wspólnoty nie miał formalnego obowiązku wcześniejszego dostarczenia dokumentów finansowych, które miały być przedmiotem zebrania, jednakże ochrona właściwie rozumianego interesu powoda, jako członka wspólnoty, wymagała zapewnienia mu możliwości rzetelnej kontroli nad finansami wspólnoty, co w niniejszym przypadku nie miało miejsca, o czym świadczy przebieg zebrania.

Wprawdzie ustawa o własności lokali nie wprowadza żadnych regulacji na temat formy i zawartości sprawozdania składanego właścicielom lokali przez zarząd, tym niemniej w orzecznictwie (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 23 listopada 2012 r., I ACa 1069/12) i literaturze przedmiotu przyjmuje się, że do takiego sprawozdania, podobnie jak do innych sprawozdań finansowych, stosować należy wymogi rzetelności (zgodności z faktami i dokumentami), kompletności (ujmowanie wszystkich faktów, jakie miały miejsce) i czytelności (przedstawianie informacji w taki sposób, aby wszyscy mogli przeczytać i zrozumieć treść przekazu).

Istotą wymienionych sprawozdań jest zapewnienie przejrzystej i pełnej kontroli członków wspólnoty nad finansami wspólnoty (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 lutego 2013 r., I ACa 1415/12). Jak zostało wykazane kwestionowane przez powoda dokumenty takich wymogów nie spełniały. Słusznie podnosił przy tym powód, iż w oparciu o niekompletne, nierzetelne materiały, nie sposób było w pełni świadomie podjąć przedmiotowe uchwały.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10.06.2014 roku sygn. akt VI ACa 1544/13

Czytaj dalej: Zmiana ogrzewania indywidualnego na zbiorowe

Komentarze

(1)
eugeniusz | 27.11.2014, 19:34
To orzeczenie nie może stanowić podstawy debatowania nad kontrolą finansów we WM.
Tu mamy bowiem do czynienia z patologią.
Jak z ww. wiemy, w działalności zarządu wspólnoty było bardzo wiele nieprawidłowości.
Osobiście dodaję: wspólnoty mieszkaniowej, a nie zarządu wspólnoty. Tak to powinno być ujęte!?
W takiej sytuacji uznanie, że "zaskarżone uchwały pozostają w sprzeczności z zasadami prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną" jest oczywistą oczywistością.
Nie znamy też wielu okoliczności.
Co to znaczy "nieprowadzenie prawidłowej księgowości Wspólnoty"?
Moim zdaniem SO mógł się trochę wysilić i doprecyzować, co rozumie pod pojęciem "prawidłowej księgowości". Jeśli bowiem jej zasady były określone przez właścicieli, to możemy tylko mówić o zgodności (lub NIE) prowadzonej księgowości z tymi zasadami.
Podobnie jest z "zasadami" kontroli procesów finansowych WM i możliwości weryfikacji ponoszonych kosztów. Jeśli takie były ustalone, to wypada mówić o zgodności z nimi (nawet gdyby były nieco ułomne).
Natomiast odrębnym, wg. mnie. zagadnieniem jest weryfikacja ponoszonych kosztów.
Jeśli bowiem był Plan gospodarczo-finansowy, to jego wykonanie (przez Zarząd) trudno uznać za naruszanie indywidualnych interesów. Nie mamy tu bliższych danych, a tylko fragmentaryczną informację o wieloletnich zaniedbaniach.
Sokoro podstawą był art. 25, to niewątpliwie należy zapytać, jak dalece "księgowanie" było niezgodne z umową właścicieli.
Zwracam uwagę, że wiele "usterek" w obrębie WM pochodzi z Aktów Notarialnych, ustanawiających odrębną własność. Wpisuje się jakąś "bzdurę" (kilka moich uwag z innych postów), a potem ciągnie się latami w kolejnych AN. Dotyczy to głównie wykonywania zarządu nieruchomością wspólną. Wspomnę tylko o niejako "dożywotnim" zarządzaniu przez spółki gminne lub konkretne spółdzielnie mieszkaniowe, a ostatnimi laty bawią się w ten proceder deweloperzy, bo KIEDYŚ Ktoś nie raczył prawidłowo dokonać wyodrębnienia pierwszego lokalu. Sorry, może nie nieprawidłowo, ale ze znaczą dozą nie-dobrej woli, lub "zapatrzenia" się w interes dotychczasowego dysponenta.
A teraz inna kwestia: wcześniejszego dostarczenia dokumentów finansowych!!!
Gdyby pójść tym tropem, to musielibyśmy "z mocy prawa" wstrzymać zbiorowo zarządzanie nieruchomościami bodaj we wszystkich spółdzielniach mieszkaniowych. Tam Nikt nikomu dokumentów nie dostarcza. Jak jakiś ambitny "członek" stara się z nimi zapoznać, to, po pierwsze musi wziąć urlop bo SM pracuje raczej do południa, a po drugie, możesz być "członku" pewny, że cię wyproszą ok. 14-15-tej, bo właśnie kończy się spółdzielcza dniówka.
Miejmy nadzieję, że TK 16 grudnia b.r. pochyli się należycie nad spółdzielczymi kwestiami, które, jeśli TK podtrzyma dzisiejszy stan rzeczy "braku uprawnień właściciela do czegokolwiek", są z pewnością wielokrotnie poważniejsze merytorycznie niż ww. przypadek.
Tak można by dywagować...
To bardzo dobrze.
Już za miesiąc XX rocznica ustawy o własności lokali.
Liczę, że "administrator24" jako jeden z pierwszych zapoczątkuje dyskusję w tym temacie.
Tylko proszę: nie takie bzdury z Ministrami, kwiatami, etc.etc....
Skoro mamy taki temat, skoro musimy angażować Wymiar Sprawiedliwości w rozpatrywanie "problemów Polaków z własnością", to warto nieco przedyskutować fakt, że istnieje nadal krótka ustawa, która, jako jedna z niewielu. nie krępuje samodzielności funkcjonowania obywateli w obrębie podstawowej (WM) wspólnoty interesów.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Kompleksowe usługi na zarządzanieAnaliza zasadności inwestycji, niebezpieczeństwa związane z zakupem i sposoby ich minimalizacji oraz pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, takich jak rejestracja w urzędzie skarbowym czy statystycznym (...) czytam więcej »


Przepisy techniczno-budowlane odnoszące się do wyrobów do wentylacji i klimatyzacji objętych obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym »

Przepisy techniczno budowlaneObowiązkowym oznakowaniem objęte zostaną wyroby do wentylacji i klimatyzacji – to zapowiedź zmian, które przyniesie 2019 rok. (...) czytam więcej »


Urządzenia, które mogą uratować życie i mienie mieszkańców!
Najniższe ceny w internecie dla Zarządców, Wspólnot mieszkaniowych i Spółdzielni »

Ile zapłacisz za ocieplenie stropodachu w budynku wielolokalowym?
Odpowiada ekspert.

Mimo że istnieje wiele różnych czujników, to kryteria ich rozróżnienia są dość ograniczone. Wybierz czujnik, który zapewni spokój i bezpieczeństwo lokatorów... czytaj dalej »

Jeśli ocieplimy stropodachy bloków mieszkalnych, straty możemy natychmiast przekuć na oszczędności. I to wcale niebagatelne – bo możemy zaoszczędzić od...czytam dalej »Czy donice betonowe na placach i deptakach osiedlowych to dobry pomysł »

Donice betonoweAnaliza zasadności inwestycji, niebezpieczeństwa związane z zakupem i sposoby ich minimalizacji oraz pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, takich jak rejestracja w urzędzie skarbowym czy statystycznym to tylko (...) zobacz więcej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Pojemniki na śmiecie nie muszą być brzydkie i "cuchnące"»

Brzydkie śmietnikiNowe rozwiązanie na polskim rynku przypadło do gustu również deweloperom budującym nowe osiedla mieszkaniowe, którzy coraz chętniej decydują się na... zobacz więcej »


Szybki poradnik dla zarządów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych ► WINDY»
Pompownie i agregaty pompowe w świetle przepisów obowiązujących od lipca 2018»
Winda bepieczeńśtwo Pompownie i agregaty pompowe w świetle przepisów
Czy można mieć dostęp do bieżących informacji na temat stanu windy ? Jak zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców i reagować z wyprzedzeniem na... czytam więcej» Szybko i dokładnie wykonana mapa rozkładu temperatury na elewacjach wysokich budynków mieszkalnych tak przed jak i po termomodernizacji to gwarancja szybkiej reakcji zgłoszenia... czytam dalej »

10 powodów, dlaczego warto ocieplić budynek stryopianem »

10powodów dla których warto ocieplić dom styropianemOcieplenie budynku to inwestycja, która dla wielu może okazać się nie lada wyzwaniem, szczególnie w kwestii doboru odpowiednich materiałów. Inwestycja z założenia ma przynosić korzyści... czytam więcej »


Hydroizolacje - jak zabezpieczyć budynek przed szkodliwym wpływem wilgoci?
Brak sieci gazowej – jak zapewnić ogrzewanie mieszkańcom? !
Ochrona budynku przed wilgocią Brak ogrzewania w budynku
Skuteczne zabezpieczenie fundamentów i ścian piwnic przed wilgocią może w przyszłości oszczędzić właścicielowi domu zarówno nerwów, jak i pieniędzy... czytam więcej» Podczas budowy nowego budynku wielolokalowego zarówno projektanci, jak zarządcy stają przed zadaniem, jakim jest zapewnienie ogrzewania mieszkańcom. Zadanie niby nie jest (...) czytam dalej »

Kiedy ogrzewanie pompą ciepła się opłaca? »

Ogrzewanie pompą

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) Czytam więcej »


Jak tani może być gaz w Twoich budynkach?
Ogrzewanie za niewielkie pieniądze »
Tańszy gaz w mieszkaniach Niższe koszty ciepła
Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi? Szukasz właściwej oferty na media? Zastanawiasz się nad możliwością obniżenia kosztów gazu? czytam dalej» Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne? czytaj dalej »

Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »

Księgowość we wspólnocie mieszkaniowej

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) czytam dalej »


Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej?
Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej Kotły do budynków mieszkalnych
Uszkodzony i nieszczelny fragment rury kanalizacyjnej jest nie lada problemem dla zarządcy nieruchomości, zwłaszcza jeśli fragment ten przebiega w lokalu, (...) czytaj dalej »

Kotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o ... czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Czy uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przyległych nieruchomości gruntowych oraz udzielenia zarządowi (zarządcy nieruchomości) pełnomocnictwa do wykonania czynności zmierzających do osiągnięcia tego celu, zapaść muszą:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...

Produkty i technologie

12/2018

Aktualny numer:

Administrator 12/2018
W miesięczniku m.in.:
  • - Rozstanie z wieczystym użytkowaniem
  • - Termomodernizacja a smog
Zobacz szczegóły

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 15868|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 9520|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl