CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Postępowanie karne w pigułce

Instytucje państwowe i samorządowe w zakresie swego działania są obowiązane do udzielania pomocy organom prowadzącym postępowanie karne. Podobnie jest ze wspólnotami mieszkaniowymi i spółdzielniami.

Rola postępowania karnego

W toku życia każdego człowieka mogą pojawić się sytuacje, w ktorych będzie miał on do czynienia z prawem karnym – jeżeli nie jako sprawca czynu zabronionego, to chociażby jako pokrzywdzony. W takich przypadkach będą miały zastosowanie przepisy kodeksu postępowania karnego (kpk), ktore m.in. doprowadzić powinny do prawidłowego zastosowania prawa materialnego, np. ukarania sprawcy albo uniewinnienia osoby niebędącej sprawcą czynu zabronionego.

Przepisy kpk mają ponadto odpowiednie zastosowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, a także subsydiarnie – w sprawach o wykroczenia. Stosuje się je rownież w postępowaniu przed Trybunałem Stanu oraz Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Z tego też względu warto przyswoić sobie kilka podstawowych informacji o tym postępowaniu.

Pokrzywdzony

Zgodnie z art. 49 § 1 kpk, pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna (np. społdzielnia mieszkaniowa), ktorej dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Stosownie do § 2 tegoż przepisu, pokrzywdzonym może być także instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna, choćby nie miała osobowości prawnej.

Pomimo iż art. 49 kpk nie wzmiankuje o jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (np. wspolnotach mieszkaniowych), to przyjmuje się, iż także one mogą mieć status strony w postępowaniu karnym (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2011 r. I KZP 7/11).

Bezpośredniość naruszenia dobra prawnego skutkuje np. tym, iż pokrzywdzonym w wyniku kradzieży mienia społdzielczego będzie społdzielnia mieszkaniowa, a nie zaś jej członkowie, mimo iż jej majątek jest ich prywatną własnością.

Podobnie będzie w przypadku wspolnot mieszkaniowych, w ktorych dokonano kradzieży bądź dewastacji mienia stanowiącego cześć wspolną nieruchomości (np. mosiężnych poręczy znajdujących się na klatkach schodowych).

Uprawnienia pokrzywdzonego

Pokrzywdzonemu w postępowaniu karnym przysługują następujące uprawnienia: może on, występując jako świadek, już na etapie składania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa żądać zastrzeżenia danych na temat swojego miejsca zamieszkania do wyłącznej wiadomości prokuratora lub sądu (wtedy też pisma doręcza się do instytucji, w ktorej świadek jest zatrudniony, lub na inny wskazany przez niego adres);

 • może w postępowaniu sądowym, o ile jest stroną, przeglądać akta, sporządzać z nich odpisy i kserokopie, a w postępowaniu przygotowawczym może tego dokonać za zgodą prowadzącego postępowanie;
 • może składać oświadczenie o przystąpieniu do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego;
 • może składać wnioski dowodowe i zadawać pytania osobie przesłuchiwanej (o ile jest stroną postępowania);
 • może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli jej udzielenie mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • może żądać, aby przesłuchano go na rozprawie z wyłączeniem jawności, jeżeli treść zeznań mogłaby go lub osobę mu najbliższą narazić na hańbę;
 • może wnosić, aby podczas przesłuchania oskarżony opuścił salę sądową, jeżeli jego obecność mogłaby oddziaływać krępująco na jego zeznania;
 • może korzystać z pomocy pełnomocnika; może wnosić zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa oraz zażalenie na umorzenie postępowania; może wnieść sam akt oskarżenia do sądu w przypadku powtornego wydania przez prokuratora postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania;
 • może wnosić apelację od wyroku sądu pierwszej instancji (o ile jest stroną postępowania).

Obowiązki pokrzywdzonego

Pokrzywdzony w postępowaniu karnym obowiązany jest do:

 • poddania się oględzinom i badaniom połączonym z zabiegiem chirurgicznym lub obserwacjom w zakładzie leczniczym, o ile karalność czynu zależy od jego stanu zdrowia;
 • poddania się przesłuchaniu z udziałem biegłego lekarza lub biegłego psychologa, jeżeli istnieje wątpliwość co do jego stanu psychicznego, jego stanu rozwoju umysłowego, zdolności postrzegania lub odtwarzania przez niego postrzeżeń.

Wykonywanie uprawnień instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej

Jeżeli przestępstwem wyrządzono szkodę w mieniu instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej, jeżeli nie działa organ pokrzywdzonej instytucji, prawa pokrzywdzonego mogą wykonywać organy kontroli państwowej, ktore w zakresie swojego działania ujawniły przestępstwo lub wystąpiły o wszczęcie postępowania.

Sprawca

Sprawcą czynu zabronionego jest ten, kto działał lub zaniechał działania, do ktorego był obowiązany. W postępowaniu karnym sprawca występuje zazwyczaj w trzech rolach. Po pierwsze jako osoba podejrzana (przed przedstawieniem zarzutow – nie jest stroną postępowania), po drugie – jako podejrzany (po przedstawieniu zarzutow – jest stroną postępowania), a po trzecie – jako oskarżony (po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu – jest stroną postępowania).

Określenie tych rol to kluczowa kwestia, ponieważ osoba podejrzana, wobec ktorej istnieje przypuszczenie, że popełniła przestępstwo, ale nie postawiono jej w procesowy stan podejrzanego, nie ma uprawnień i obowiązkow podejrzanego.

Jeżeli wobec takiej osoby podejmowane są określone czynności procesowe, to może ona je zaskarżać, o ile ustawa taką możliwość przewiduje (np. zażalenie na przeszukanie czy zatrzymanie). Używane w kpk pojęcie oskarżonego w znaczeniu ogolnym odnosi się także do podejrzanego.

Uprawnienia oskarżonego

Oskarżonemu w postępowaniu karnym przysługują uprawienia:

 • do przeglądania akt, sporządzania z nich odpisow i kserokopii, a postępowaniu przygotowawczym – do dokonania tego za zgodą prowadzącego postępowanie;
 • do składania wnioskow dowodowych;
 • do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim;
 • do porozumiewania się ze swym obrońcą, co do zasady bez obecności innych osob, oraz korespondencyjnie, zasadniczo bez kontroli korespondencji;
 • do braku obowiązku dowodzenia swej niewinności ani obowiązku dostarczania dowodow na swoją niekorzyść; do obrony, w tym korzystania z pomocy obrońcy (max. trzech) – w pewnych przypadkach to obowiązek;
 • do składania wyjaśnień; może jednak bez podania powodow odmowić odpowiedzi na poszczegolne pytania lub odmowić składania wyjaśnień – o tym należy go pouczyć;
 • do zadawania pytań osobie przesłuchiwanej; do żądania wyznaczenia obrońcy z urzędu, jeżeli w sposob należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztow obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny, a nie ma obrońcy z wyboru;
 • co do zasady – do obecności przy wszystkich czynnościach postępowania dowodowego;
 • do zażalenia na umorzenie postępowania; do apelacji od wyroku sądu pierwszej instancji.

Obowiązki oskarżonego

Oprocz uprawnień oskarżony ma też pewne obowiązki, do ktorych należą m.in.:

 • poddanie się oględzinom zewnętrznym ciała oraz innym badaniom niepołączonym z naruszeniem integralności ciała;
 • poddanie się badaniom psychologicznym i psychiatrycznym oraz badaniom połączonym z dokonaniem zabiegow na jego ciele, z wyjątkiem chirurgicznych, pod warunkiem, że dokonywane są przez uprawnionego do tego pracownika służby zdrowia z zachowaniem wskazań wiedzy lekarskiej i nie zagrażają zdrowiu oskarżonego, jeżeli ich przeprowadzenie jest nieodzowne;
 • poddanie się pobraniu przez funkcjonariusza policji wymazu ze śluzowki policzkow, jeżeli to nieodzowne i nie zachodzi obawa, że zagrażałoby to zdrowiu oskarżonego lub innych osob;
 • obowiązek stawienia się na każde wezwanie w toku postępowania karnego oraz zawiadomienia organu prowadzącego postępowanie o każdej zmianie miejsca swego zamieszkania lub pobytu trwającego dłużej niż siedem dni, w przypadku pozostawania na wolności.

Nie tylko strona

Oprocz podmiotow, ktore w postępowaniu karnym mogą być stronami, mogą w nie być zaangażowane także inne podmioty.

Instytucje państwowe i samorządowe

Sprawcą czynu zabronionego nie może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Nie może go bowiem dokonać podmiot, ktory nie ma własnej woli, np. społdzielnia mieszkaniowa.

Niemniej jednak, w razie stwierdzenia w postępowaniu karnym poważnego uchybienia w działaniu instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej, zwłaszcza gdy sprzyja ono popełnieniu przestępstwa, sąd (a w postępowaniu przygotowawczym – prokurator), zawiadamia o tym organ powołany do nadzoru nad daną jednostką organizacyjną, zaś w razie potrzeby – także organ kontroli.

Zauważyć należy, iż uchybienia te są wynikiem działania (bądź jego braku) osoby fizycznej. Jeżeli stwierdzi je policja, to powiadamia o nich prokuratora. Zawiadamiając taką instytucję o uchybieniu, sąd lub prokurator może zażądać nadesłania w wyznaczonym terminie wyjaśnień i podania środkow podjętych w celu zapobieżenia takim uchybieniom w przyszłości.

W razie nieudzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie można nałożyć na kierownika organu zobowiązanego do wyjaśnień karę pieniężną w wysokości do 10 000 zł. Na postanowienie o nałożeniu kary pieniężnej przysługuje zażalenie. Czasami zdarza się, że postępowanie karne toczy się z urzędu przeciw osobom zatrudnionym w instytucjach państwowych, samorządowych i społecznych.

Wtedy też o jego zakończeniu należy bezzwłocznie zawiadomić przełożonych tych osob. O wszczęciu postępowania karnego prokurator powinien zawiadomić przełożonego osoby, ktora jest funkcjonariuszem publicznym. Instytucje państwowe i samorządowe są ponadto obowiązane, w zakresie swego działania, do udzielania pomocy organom prowadzącym postępowanie karne w terminie wyznaczonym przez te organy.

Pozostałe podmioty

Drugą grupę takich podmiotow stanowią osoby fizyczne, osoby prawne (np. społdzielnie mieszkaniowe), a także inne niż państwowe albo samorządowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej. Podmioty te są także obowiązane do udzielenia pomocy na wezwanie organow prowadzących postępowanie karne w zakresie i w terminie przez nie wyznaczonym.

Niemniej jednak, obowiązek udzielenia pomocy występuje wtedy, gdy bez jej udzielenia przeprowadzenie czynności procesowej byłoby niemożliwe albo znacznie utrudnione. Gdy postępowanie karne zostało wszczęte wobec osob zatrudnionych w tego typu podmiotach, to o jego wszczęciu zawiadamia się ich przełożonych, ale tylko jeżeli wymaga tego ważny interes publiczny.

Cele postępowania karnego Prawidłowo prowadzone postępowanie karne powinno doprowadzić do tego, aby sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności.

Ponadto powinno się dążyć nie tylko do ukarania sprawcy, lecz także do tego, aby – przez trafne zastosowanie środkow przewidzianych w prawie karnym oraz ujawnienie okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa – osiągnięte zostały zadania postępowania karnego w zwalczaniu przestępstw, w zapobieganiu im oraz w umacnianiu poszanowania prawa i zasad wspołżycia społecznego.

Nie tylko sprawy karne W postępowaniu karnym mogą być rozstrzygane nie tylko kwestie odpowiedzialności karnej za dokonany czyn zabroniony, ale także kwestie odpowiedzialności cywilnej jaka związana jest z dokonaniem tego czynu (np. uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, uszkodzenia mienia).

Odpowiedzialności takiej dochodzi się poprzez wniesienie przez pokrzywdzonego powodztwa cywilnego. Powinien je wytoczyć do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głownej. Jeżeli nastąpiłaby śmierć pokrzywdzonego, to powodztwo takie mogą bowiem wtedy wytoczyć osoby mu najbliższe. Powodztwo cywilne w postępowaniu karnym można zgłosić także na wcześniejszym jego etapie, tzn. już w czasie postępowania przygotowawczego.

Wtedy też organ prowadzący postępowanie (np. prokurator czy policja) powinien załączyć pozew do akt sprawy, a postanowienie co do przyjęcia powodztwa wyda sąd po wpłynięciu sprawy z aktem oskarżenia. Przy rozpatrywaniu w postępowaniu karnym powodztwa cywilnego, w kwestiach nieunormowanych w kpk stosuje się odpowiednio przepisy obowiązujące w postępowaniu cywilnym.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

W jaki sposób zmodernizować instalację centralnego ogrzewania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Zapisz się na webinar dla służb technicznych spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, a także projektantów.czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
 • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17562|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10946|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10526|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl