CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ile kosztuje docieplenie dachu i ile na tym można oszczędzić? ‎
https://derowerk2.administrator24.info/▲
Wypełnij formularz o swoim budynku i dowiedz się ile będzie kosztowało ocieplenie dachu i jak wpłynie to na Twoje oszczedności, gdy...
Kategorie: ocieplenie, dach, termomodernizacja, stropodachy, cena ocieplenie,

Postępowanie karne w pigułce

Instytucje państwowe i samorządowe w zakresie swego działania są obowiązane do udzielania pomocy organom prowadzącym postępowanie karne. Podobnie jest ze wspólnotami mieszkaniowymi i spółdzielniami.

Rola postępowania karnego

W toku życia każdego człowieka mogą pojawić się sytuacje, w ktorych będzie miał on do czynienia z prawem karnym – jeżeli nie jako sprawca czynu zabronionego, to chociażby jako pokrzywdzony. W takich przypadkach będą miały zastosowanie przepisy kodeksu postępowania karnego (kpk), ktore m.in. doprowadzić powinny do prawidłowego zastosowania prawa materialnego, np. ukarania sprawcy albo uniewinnienia osoby niebędącej sprawcą czynu zabronionego.

Przepisy kpk mają ponadto odpowiednie zastosowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, a także subsydiarnie – w sprawach o wykroczenia. Stosuje się je rownież w postępowaniu przed Trybunałem Stanu oraz Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Z tego też względu warto przyswoić sobie kilka podstawowych informacji o tym postępowaniu.

Pokrzywdzony

Zgodnie z art. 49 § 1 kpk, pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna (np. społdzielnia mieszkaniowa), ktorej dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Stosownie do § 2 tegoż przepisu, pokrzywdzonym może być także instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna, choćby nie miała osobowości prawnej.

Pomimo iż art. 49 kpk nie wzmiankuje o jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (np. wspolnotach mieszkaniowych), to przyjmuje się, iż także one mogą mieć status strony w postępowaniu karnym (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2011 r. I KZP 7/11).

Bezpośredniość naruszenia dobra prawnego skutkuje np. tym, iż pokrzywdzonym w wyniku kradzieży mienia społdzielczego będzie społdzielnia mieszkaniowa, a nie zaś jej członkowie, mimo iż jej majątek jest ich prywatną własnością.

Podobnie będzie w przypadku wspolnot mieszkaniowych, w ktorych dokonano kradzieży bądź dewastacji mienia stanowiącego cześć wspolną nieruchomości (np. mosiężnych poręczy znajdujących się na klatkach schodowych).

Uprawnienia pokrzywdzonego

Pokrzywdzonemu w postępowaniu karnym przysługują następujące uprawnienia: może on, występując jako świadek, już na etapie składania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa żądać zastrzeżenia danych na temat swojego miejsca zamieszkania do wyłącznej wiadomości prokuratora lub sądu (wtedy też pisma doręcza się do instytucji, w ktorej świadek jest zatrudniony, lub na inny wskazany przez niego adres);

 • może w postępowaniu sądowym, o ile jest stroną, przeglądać akta, sporządzać z nich odpisy i kserokopie, a w postępowaniu przygotowawczym może tego dokonać za zgodą prowadzącego postępowanie;
 • może składać oświadczenie o przystąpieniu do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego;
 • może składać wnioski dowodowe i zadawać pytania osobie przesłuchiwanej (o ile jest stroną postępowania);
 • może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli jej udzielenie mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • może żądać, aby przesłuchano go na rozprawie z wyłączeniem jawności, jeżeli treść zeznań mogłaby go lub osobę mu najbliższą narazić na hańbę;
 • może wnosić, aby podczas przesłuchania oskarżony opuścił salę sądową, jeżeli jego obecność mogłaby oddziaływać krępująco na jego zeznania;
 • może korzystać z pomocy pełnomocnika; może wnosić zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa oraz zażalenie na umorzenie postępowania; może wnieść sam akt oskarżenia do sądu w przypadku powtornego wydania przez prokuratora postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania;
 • może wnosić apelację od wyroku sądu pierwszej instancji (o ile jest stroną postępowania).

Obowiązki pokrzywdzonego

Pokrzywdzony w postępowaniu karnym obowiązany jest do:

 • poddania się oględzinom i badaniom połączonym z zabiegiem chirurgicznym lub obserwacjom w zakładzie leczniczym, o ile karalność czynu zależy od jego stanu zdrowia;
 • poddania się przesłuchaniu z udziałem biegłego lekarza lub biegłego psychologa, jeżeli istnieje wątpliwość co do jego stanu psychicznego, jego stanu rozwoju umysłowego, zdolności postrzegania lub odtwarzania przez niego postrzeżeń.

Wykonywanie uprawnień instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej

Jeżeli przestępstwem wyrządzono szkodę w mieniu instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej, jeżeli nie działa organ pokrzywdzonej instytucji, prawa pokrzywdzonego mogą wykonywać organy kontroli państwowej, ktore w zakresie swojego działania ujawniły przestępstwo lub wystąpiły o wszczęcie postępowania.

Sprawca

Sprawcą czynu zabronionego jest ten, kto działał lub zaniechał działania, do ktorego był obowiązany. W postępowaniu karnym sprawca występuje zazwyczaj w trzech rolach. Po pierwsze jako osoba podejrzana (przed przedstawieniem zarzutow – nie jest stroną postępowania), po drugie – jako podejrzany (po przedstawieniu zarzutow – jest stroną postępowania), a po trzecie – jako oskarżony (po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu – jest stroną postępowania).

Określenie tych rol to kluczowa kwestia, ponieważ osoba podejrzana, wobec ktorej istnieje przypuszczenie, że popełniła przestępstwo, ale nie postawiono jej w procesowy stan podejrzanego, nie ma uprawnień i obowiązkow podejrzanego.

Jeżeli wobec takiej osoby podejmowane są określone czynności procesowe, to może ona je zaskarżać, o ile ustawa taką możliwość przewiduje (np. zażalenie na przeszukanie czy zatrzymanie). Używane w kpk pojęcie oskarżonego w znaczeniu ogolnym odnosi się także do podejrzanego.

Uprawnienia oskarżonego

Oskarżonemu w postępowaniu karnym przysługują uprawienia:

 • do przeglądania akt, sporządzania z nich odpisow i kserokopii, a postępowaniu przygotowawczym – do dokonania tego za zgodą prowadzącego postępowanie;
 • do składania wnioskow dowodowych;
 • do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim;
 • do porozumiewania się ze swym obrońcą, co do zasady bez obecności innych osob, oraz korespondencyjnie, zasadniczo bez kontroli korespondencji;
 • do braku obowiązku dowodzenia swej niewinności ani obowiązku dostarczania dowodow na swoją niekorzyść; do obrony, w tym korzystania z pomocy obrońcy (max. trzech) – w pewnych przypadkach to obowiązek;
 • do składania wyjaśnień; może jednak bez podania powodow odmowić odpowiedzi na poszczegolne pytania lub odmowić składania wyjaśnień – o tym należy go pouczyć;
 • do zadawania pytań osobie przesłuchiwanej; do żądania wyznaczenia obrońcy z urzędu, jeżeli w sposob należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztow obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny, a nie ma obrońcy z wyboru;
 • co do zasady – do obecności przy wszystkich czynnościach postępowania dowodowego;
 • do zażalenia na umorzenie postępowania; do apelacji od wyroku sądu pierwszej instancji.

Obowiązki oskarżonego

Oprocz uprawnień oskarżony ma też pewne obowiązki, do ktorych należą m.in.:

 • poddanie się oględzinom zewnętrznym ciała oraz innym badaniom niepołączonym z naruszeniem integralności ciała;
 • poddanie się badaniom psychologicznym i psychiatrycznym oraz badaniom połączonym z dokonaniem zabiegow na jego ciele, z wyjątkiem chirurgicznych, pod warunkiem, że dokonywane są przez uprawnionego do tego pracownika służby zdrowia z zachowaniem wskazań wiedzy lekarskiej i nie zagrażają zdrowiu oskarżonego, jeżeli ich przeprowadzenie jest nieodzowne;
 • poddanie się pobraniu przez funkcjonariusza policji wymazu ze śluzowki policzkow, jeżeli to nieodzowne i nie zachodzi obawa, że zagrażałoby to zdrowiu oskarżonego lub innych osob;
 • obowiązek stawienia się na każde wezwanie w toku postępowania karnego oraz zawiadomienia organu prowadzącego postępowanie o każdej zmianie miejsca swego zamieszkania lub pobytu trwającego dłużej niż siedem dni, w przypadku pozostawania na wolności.

Nie tylko strona

Oprocz podmiotow, ktore w postępowaniu karnym mogą być stronami, mogą w nie być zaangażowane także inne podmioty.

Instytucje państwowe i samorządowe

Sprawcą czynu zabronionego nie może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Nie może go bowiem dokonać podmiot, ktory nie ma własnej woli, np. społdzielnia mieszkaniowa.

Niemniej jednak, w razie stwierdzenia w postępowaniu karnym poważnego uchybienia w działaniu instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej, zwłaszcza gdy sprzyja ono popełnieniu przestępstwa, sąd (a w postępowaniu przygotowawczym – prokurator), zawiadamia o tym organ powołany do nadzoru nad daną jednostką organizacyjną, zaś w razie potrzeby – także organ kontroli.

Zauważyć należy, iż uchybienia te są wynikiem działania (bądź jego braku) osoby fizycznej. Jeżeli stwierdzi je policja, to powiadamia o nich prokuratora. Zawiadamiając taką instytucję o uchybieniu, sąd lub prokurator może zażądać nadesłania w wyznaczonym terminie wyjaśnień i podania środkow podjętych w celu zapobieżenia takim uchybieniom w przyszłości.

W razie nieudzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie można nałożyć na kierownika organu zobowiązanego do wyjaśnień karę pieniężną w wysokości do 10 000 zł. Na postanowienie o nałożeniu kary pieniężnej przysługuje zażalenie. Czasami zdarza się, że postępowanie karne toczy się z urzędu przeciw osobom zatrudnionym w instytucjach państwowych, samorządowych i społecznych.

Wtedy też o jego zakończeniu należy bezzwłocznie zawiadomić przełożonych tych osob. O wszczęciu postępowania karnego prokurator powinien zawiadomić przełożonego osoby, ktora jest funkcjonariuszem publicznym. Instytucje państwowe i samorządowe są ponadto obowiązane, w zakresie swego działania, do udzielania pomocy organom prowadzącym postępowanie karne w terminie wyznaczonym przez te organy.

Pozostałe podmioty

Drugą grupę takich podmiotow stanowią osoby fizyczne, osoby prawne (np. społdzielnie mieszkaniowe), a także inne niż państwowe albo samorządowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej. Podmioty te są także obowiązane do udzielenia pomocy na wezwanie organow prowadzących postępowanie karne w zakresie i w terminie przez nie wyznaczonym.

Niemniej jednak, obowiązek udzielenia pomocy występuje wtedy, gdy bez jej udzielenia przeprowadzenie czynności procesowej byłoby niemożliwe albo znacznie utrudnione. Gdy postępowanie karne zostało wszczęte wobec osob zatrudnionych w tego typu podmiotach, to o jego wszczęciu zawiadamia się ich przełożonych, ale tylko jeżeli wymaga tego ważny interes publiczny.

Cele postępowania karnego Prawidłowo prowadzone postępowanie karne powinno doprowadzić do tego, aby sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności.

Ponadto powinno się dążyć nie tylko do ukarania sprawcy, lecz także do tego, aby – przez trafne zastosowanie środkow przewidzianych w prawie karnym oraz ujawnienie okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa – osiągnięte zostały zadania postępowania karnego w zwalczaniu przestępstw, w zapobieganiu im oraz w umacnianiu poszanowania prawa i zasad wspołżycia społecznego.

Nie tylko sprawy karne W postępowaniu karnym mogą być rozstrzygane nie tylko kwestie odpowiedzialności karnej za dokonany czyn zabroniony, ale także kwestie odpowiedzialności cywilnej jaka związana jest z dokonaniem tego czynu (np. uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, uszkodzenia mienia).

Odpowiedzialności takiej dochodzi się poprzez wniesienie przez pokrzywdzonego powodztwa cywilnego. Powinien je wytoczyć do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głownej. Jeżeli nastąpiłaby śmierć pokrzywdzonego, to powodztwo takie mogą bowiem wtedy wytoczyć osoby mu najbliższe. Powodztwo cywilne w postępowaniu karnym można zgłosić także na wcześniejszym jego etapie, tzn. już w czasie postępowania przygotowawczego.

Wtedy też organ prowadzący postępowanie (np. prokurator czy policja) powinien załączyć pozew do akt sprawy, a postanowienie co do przyjęcia powodztwa wyda sąd po wpłynięciu sprawy z aktem oskarżenia. Przy rozpatrywaniu w postępowaniu karnym powodztwa cywilnego, w kwestiach nieunormowanych w kpk stosuje się odpowiednio przepisy obowiązujące w postępowaniu cywilnym.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Wszystko o ogrzewaniu osiedla gazem LPG »

Ogrzewanie osiedlaPlanujesz zmianę ogrzewania, ale nie masz dostępu do gazu ziemnego lub ciepła systemowego?Czytam więcej »


Nowoczesna alternatywa dla tradycyjnej naprawy rur »

Ogrzewanie osiedlaJak łatwo i bezinwazyjnie przeprowadzić remont przy pomocy rewolucyjnej technologii?Czytam więcej »


Stacja dezynfekcji w budynku - co wybrać? »

Stacja do dezynkecjiKoronawirus, który opanował niemal cały świat, znacząco zmienił funkcjonowanie naszej codzienności. To, że mamy więcej swobód, nie znaczy, że cały... Czytam więcej »


Poznaj tajemnicę komfortowej i taniej pompy cieplnej »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

pompy ciepła i ogrzewanie kotły
Pompy ciepła w dzisiejszych czasach to bardzo nowoczesne i zautomatyzowane urządzenia. Przy prawidłowym zaprojektowaniu, wykonaniu instalacji i eksploatacji, nie generują... Chcę wiedzieć »

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do ogrzewania małych, jak i dużych powierzchni... czytam więcej »


Czy wiesz, że wykonanie równoważenia instalacji może doprowadzić do 35% obniżenia rachunków ze energię grzewczą?

oszczedzanie energii grzewczejWykonanie równoważenia instalacji, w trakcie prac termomodernizacyjnych, zapobiega występowaniu negatywnych zjawisk w instalacji, takich jak: podprzepływy i nadprzepływy, które... Czytam więcej »


Jak wykonać ocieplenie w systemie ETICS?

austrotherm badanie Etics Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku w systemie ETICS poprawia zarówno trwałość, jak i izolacyjność cieplną budynku. Wszystkie czynności, które dotyczą ocieplenia budynku w systemie ETICS należy... Czytam więcej »


Bezpieczne place zabaw na osiedlu - jakie atesty?

Fundusze Termomodernizacji i Remontów - nowe zasady?

Place zabaw na osiedlu Fundusz remontowy
W naszym kraju powstaje coraz więcej miejsc, które służą aktywnemu spędzaniu czasu – place zabaw, siłownie plenerowe. Jednak ich funkcja nie sprowadza się jedynie... Czytam więcej »

Fundusz Termomodernizacji i Remontów utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego w miejsce Funduszu Termomodernizacji. Podstawą prawną Funduszu jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i... Czytam więcej »


Fasada, podłoga, dach - ocieplenie na ocieplenie »

Jak oszczędzić i zatrzymać ciepło w swoim domu? »

dezynfekcja wody w instalacji ciepło w domu
W przypadku budynków, w których ochrona cieplna ścian przed utratą ciepła jest niewystarczająca w stosunku do obowiązujących standardów energooszczędności, możliwe... czytam dalej »

Czy wiesz, że skuteczna izolacja termiczna budynku to inwestycja, która się zwraca w czasie krótszym, niż myślisz? To nie tylko ciepło w twoim domu, to także... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników i filtrowanie zanieczyszczń »

Ciepła woda użytkowa odpowietrzenie kaloryferów

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Oto śmietniki, które zdobią osiedla»
Detektory gazów w garażach śmietniki ese
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Miejsca składowania odpadów to przeważnie duży problem dla zarządcy. Jak utrzymać go w czystości i sprawić, aby nie szpecił wizerunku osiedla, a stał się jego wizytówką... czytam dalej »

Całodobowy nadzór nad osiedlem o wiele taniej?
Jak wybrać dobry ciepłomierz »
monitoring osiedla i budynku ciepłomierze jaki wybrać
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Zdalny odczyt mediów to na obecny czas – trwającej pandemii – pożądane rozwiązanie. Trzeba przyznać, że  z powodzeniem jest wykorzystywany w mieszkalnictwie. Postęp w dziedzinie technik informatycznych... Masz pytanie odnośnie instalacji ciepłomierza? Zadzwoń! +48 603 50 90 05»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
7-8/2020

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Zmiany w Prawie budowlanym
 • - Wyrok eksmisyjny w SM
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19458|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 16591|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11864|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl