CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Udostępnienie dokumentów przez spółdzielnię

Paweł Puch  |  Administrator 11/2014  |  15.12.2014
Udostępnienie dokumentów przez spółdzielnię
Udostępnienie dokumentów przez spółdzielnię

Zgodnie z art. 81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (USM), członek SM ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.

Koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa osoba wnioskująca o ich otrzymanie. Wszystkie te dokumenty powinny być też udostępnione na stronie internetowej spółdzielni.

Prawo odmowy udostepnienia dokumentów

Zgodnie z art. 18 § 3 Prawa spółdzielczego, spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu tylko do umów zawieranych z osobami trzecimi i to też wyłącznie pod warunkiem, że wykaże, iż naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane z tych umów informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie.

Członkom SM przysługuje uprawnienie dalej idące niż wobec członków innych typów spółdzielni. Oznacza to, że mogą oni nie tylko zaznajamiać się z umowami zawieranymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi, lecz także mogą skutecznie żądać otrzymania kopii takich umów (wyrok Sądu Najwyższego z 3 grudnia 2010 roku, sygn. I CNP 16/10).

W przypadku odmowy przez spółdzielnię udostępnienia członkowi umowy zawartej z osobą trzecią lub wydania jej kopii, może on złożyć do sądu rejestrowego wniosek o zobowiązanie jej do udostępnienia tych umów (wydania ich kopii).

Ciekawą kwestią jest to, czy członek spółdzielni, który jest w niej zatrudniony, to osoba trzecia w rozumieniu art. 18 § 3 Prawa spółdzielczego, a zatem – czy umowy, jakie zawarł ze spółdzielnią, również podlegają udostępnieniu.

Analizując orzecznictwo sądów rejestrowych w tych sprawach, dostrzec można rozbieżność stanowisk w kwestii uznania ludzi zatrudnionych w spółdzielni za osoby trzecie w stosunku do nich.

W szczególności nie ma jednolitego orzecznictwa dotyczącego tych sytuacji, w której pracownik spółdzielni pozostaje z nią w stosunku członkostwa. Kwestia ta ma zaś duże znaczenie, ponieważ prawo członka do wglądu (uzyskania kopii) dotyczy wyłącznie umów z osobami trzecimi.

W konsekwencji, jeżeli dana osoba nie jest „osobą trzecią”, to umowy zawarte z nią przez spółdzielnię pozostają w ogóle poza prawem wglądu w nie i otrzymania ich kopii. Nie może zatem skutecznie żądać, aby sąd rejestrowy zobowiązał spółdzielnię do udostępnienia tej kategorii umów.

Nie ulega wątpliwości, iż w orzecznictwie doszło do rozbieżności na gruncie wykładni pojęcia „osoba trzecia” w sprawach dotyczących zobowiązania spółdzielni mieszkaniowej do udostępnienia do wglądu lub kopii umów zawieranych z osobami zatrudnionymi w niej, co uzasadnia rozstrzygnięcie powstałego zagadnienia prawnego przez Sąd Najwyższy.

Kwestia ta ma bardzo duże znaczenie praktyczne, ponieważ wiąże się wprost z określeniem granic ustawowego prawa członka SM do żądania udostępnienia mu przez spółdzielnię umów zawartych z osobami trzecimi.

Pracownik spółdzielni, jeśli działa w charakterze jej pracownika i w tym charakterze zawiera umowy ze spółdzielnią, jest „osobą trzecią”, a zatem odmowa jej udostępnienia na żądanie członka spółdzielni podlega ocenie ze strony sądu rejestrowego.

W USM pojęcie „osoby trzeciej” nie zostało zdefiniowane. Takiej definicji nie zawiera również Prawo spółdzielcze. „Osoba trzecia” to każda osoba, która zawarła ze spółdzielnią umowę o pracę lub inną umowę dotyczącą zatrudnienia. Za przyjęciem takiego rozumienia przemawia również wykładnia celowościowa oraz konstytucyjna.

Celem omawianych przepisów, było zapewnienie realnej ochrony członkom SM poprzez przyznanie im skutecznych środków kontroli działalności spółdzielni.

Skoro majątek spółdzielni jest majątkiem jej członków, to oczywiste jest, że członkowie powinni mieć możliwość kontrolowania sposobu zarządzania tym zasobem. Element tej kontroli stanowi posiadanie pełnej informacji o gospodarowaniu majątkiem spółdzielni, w tym także – wydatkowaniu z niego środków pieniężnych.

W przypadku innych korporacyjnych podmiotów prawnych dla osób zrzeszonych również przewidziano prawo wglądu w dokumenty takich podmiotów.

Skoro zatem celem omawianego przepisu jest przyznanie członkom spółdzielni określonego prawa, które gwarantować ma im możliwość nadzorowania, kontrolowania czy po prostu posiadania pełnej wiedzy o sposobie zarządzania majątkiem spółdzielni, którego są „współwłaścicielami”, to przepis ten nie może być wykładany zawężająco, w sposób, który czyniłby  przyznane prawo iluzorycznym.

Warto również wspomnieć, że można byłoby łatwo obejść obowiązek udostępnienia określonych umów członkowi spółdzielni, poprzez podpisanie z kontrahentami umów członkostwa w spółdzielni.

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych nie może być wymówką dla braku udostępnienia dokumentów spółdzielni jej członkowi. Art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych stanowi bowiem, że przetwarzanie danych, jest dopuszczalne, jeżeli niezbędny element zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Zatem w każdym przypadku, w którym szczególny przepis prawa przyznaje określonemu podmiotowi uprawnienie, z którym wiąże się konieczność udostępnienia danych osobowych, kwestia ta nie może być traktowana jako naruszenie ww. ustawy. Takimi szczególnym przepisem jest także art. 81 USM.

Skutki nieudostępnienia dokumentów

W przypadku odmowy udostępnienia przez spółdzielnię dokumentów, jej członkowi przysługuje prawo złożenia do sądu rejestrowego wniosku o zobowiązanie spółdzielni do ich udostępnienia. Warto też pamiętać, że nieudostępnienie dokumentów stanowi wykroczenie.

Zgodnie z art. 273 USM, osoba, która, będąc członkiem zarządu SM, pełnomocnikiem albo likwidatorem, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że spółdzielnia nie udostępnia swojemu członkowi odpisów oraz kopii dokumentów, o których mowa w art. 81, podlega karze grzywny.

Z tego wynika, że dla członków zarządu spółdzielni brak udostępnienia dokumentów może skończyć się karą grzywny wymierzona członkom zarządu, a nie spółdzielni mieszkaniowej.   
 

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? »

Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

naprawa dachu papą odczyt liczników wody
Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego... czytam więcej »

Jak ciężko jest zrobić spis liczników zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Możemy na szczęście sobie pomóc, dzięki czemu znacznie przyśpieszymy czas ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »

Dlaczego warto wiedzieć więcej o zarządzaniu nieruchomościami »

Ile kosztuje ocieplenie stropodachu bloku lub wieżowca?

Studia dla zarządców Ocieplenie stropodachu
Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo, planowanie i nadzorowanie to tylko niektóre ... Czytam więcej »

Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej... chcę wiedzieć ile to kosztuje»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Jak zapewnić ciepłe grzejniki mieszkańcom?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywamy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Gospodarowanie ciepłem
  • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17098|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10662|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10237|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl