CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ile kosztuje docieplenie dachu i ile na tym można oszczędzić? ‎
https://derowerk2.administrator24.info/▲
Wypełnij formularz o swoim budynku i dowiedz się ile będzie kosztowało ocieplenie dachu i jak wpłynie to na Twoje oszczedności, gdy...
Kategorie: ocieplenie, dach, termomodernizacja, stropodachy, cena ocieplenie,

Lokale wyodrębnione a opłaty od piwnic

Stanisława  Dmitroca-Wilkos  |  Administrator 11/2014  |  19.12.2014  |  1

Różnicowanie przez spółdzielnie mieszkaniowe naliczania opłat na koszty eksploatacji, utrzymanie nieruchomości utrzymania mienia spółdzielni oraz na fundusz remontowy od piwnic w zależności od prawa do lokalu, to jest od lokali wyodrębnionych – wraz z powierzchnią piwnic, a od lokali o spółdzielczym prawie – bez niej, to droga do roszczeń rozstrzyganych przez sądy.

Przekształcanie spółdzielczego prawa do lokalu w prawo własności

W spółdzielniach mieszkaniowych trwa proces przekształcania spółdzielczego prawa do lokalu w prawo własności. Prawna możliwość takiego przekształcenia nastąpiła 24 kwietnia 2001 r., w dniu wejścia w życie Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (USM).

Spółdzielnie mieszkaniowe zostały obowiązane do zawierania ze swymi członkami umów przeniesienia własności lokalu na ich pisemne żądanie.

W odniesieniu do członków spółdzielni dysponujących spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu, warunki przekształcenia regulował art. 12 ww. ustawy, a w odniesieniu do członków spółdzielni dysponujących spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu – art. 1714.

Przyśpieszenie procesu przekształceń spółdzielczych praw do lokalu, a zwłaszcza spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, miało miejsce po 31 lipca 2007 r., po wejściu w życie Ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

W procesie przekształcania spółdzielczego prawa do lokalu w prawo własności występują różnorodne problemy, których doświadczały i doświadczają spółdzielnie oraz osoby zainteresowane przekształceniem. Rozwiązania tych problemów, zwłaszcza przez sądy, kształtują normy i zasady dla praktyki zarządzania w spółdzielniach.

Jednym z problemów przy wyodrębnianiu lokali we własność było wyodrębnianie piwnic jako pomieszczeń przynależnych do lokalu. Zarządy jednych spółdzielni określały piwnice jako pomieszczenia przynależne, inne – pozostawiały je jako nieruchomość wspólną.

Obecną zasadę stosowaną w praktyce w tym zakresie ukształtował Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 marca 2009 r. (sygn. akt V CSK 373/08), postanawiając, że: „jeśli piwnica przyporządkowana jest do danego lokalu i osoba władająca lokalem faktycznie z niej korzysta, to zarząd spółdzielni musi w uchwale określającej przedmiot odrębnej własności wszystkich lokali do celów przekształcenia wskazać taką piwnicę jako pomieszczenie przynależne do danego lokalu”.

Kompetencje organów SM do stanowienia zasad opłat eksploatacji, utrzymania

Dla konkretnej osoby przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu w prawo własności jest czynnością jednorazową, związaną z podpisaniem aktu notarialnego. Wynikają określone obowiązki w zakresie pokrywania kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych oraz eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu (art. 4 ust. 2, a także ust. 1, 11, 3, 4 USM).

USM nie reguluje szczegółowo szeregu spraw związanych z pokrywaniem kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, a także eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni. Ustawa ten obowiązek nakłada na najwyższy organ spółdzielni, na walne zgromadzenie.

Z praktyki wiadomo, że statuty spółdzielni nie regulują tych kwestii. Zasady wnoszenia opłat na ww. koszty określane są w regulaminach, które uchwala na ogół rada nadzorcza, ale to nie ten sam organ, co walne zgromadzenie, który uchwala statut.

Moim zdaniem, to walne zgromadzenie w statucie spółdzielni powinno określać zasady wnoszenia opłat na koszty eksploatacji, koszty utrzymania nieruchomości wspólnych, na eksploatacją i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni.

Znane mi są interpretacje, że walne zgromadzenie zapisem w statucie może scedować tę regulację na inny organ w spółdzielni, np. na radę nadzorczą lub zarząd.

Do istotnych ustaleń, które winny być uregulowane w statucie spółdzielni w zakresie wnoszenia opłat na ww. koszty, należą przede wszystkim:

  • ustalenie, jakie koszty w szczególności składają się na ww. koszty;
  • ustalenie rodzaju kosztu z rozróżnieniem praw członków i nieczłonków spółdzielni oraz z rozróżnieniem rodzaju prawa do lokalu: spółdzielczego prawa do lokalu, prawa własności, najmu;
  • regulacje dotyczące stawek opłat na poszczególne koszty dla poszczególnych nieruchomości. Mając na uwadze fakt, że koszty mogą się zmieniać (z reguły – zwiększać), statut mógłby zawierać delegacje dla rady nadzorczej lub zarządu o ich zmianie, co byłoby spójne z art. 6 ust. 1 USM, mówiącym, że: „różnica między kosztami eksploatacji i utrzymaniem danej nieruchomości, zarządzanej przez spółdzielnię na podstawie art. 1 ust. 3, a przychodami z opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1–2 i 4, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym”;
  • regulacje dotyczące wnoszenia opłat na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, do tworzenia którego obowiązany jest zgodnie z art. 6 ust. 3 USM: „Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na ten fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni, oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu”.

    Moim zdaniem niewystarczające jest zapisanie w statucie, że spółdzielnia tworzy fundusz remontowy. Winne być w nim uregulowane także zasady opłat wnoszonych na ten fundusz, a także zasady gospodarowania nim;
  • jednostki miary stosowane do wyliczeń opłat, np. m˛ powierzchni użytkowej lokalu; m3 – kubatura lokalu, udział w nieruchomości wspólnej; osoba zamieszkała w lokalu, lokal, m3 zużycia wody; a także przypisanie tych jednostek do konkretnego rodzaju kosztów, do których będą stosowane.

Podkreślić należy, że w zakresie przyjmowania jednostek miar do wyliczenia opłat winny być zachowane standardy powszechnie obowiązujące oraz wynikające z zapisów ustawowych.

Jednostki miary stosowane do wyliczenia comiesięcznych opłat na równi ze stawkami opłat mają duże znaczenie w wyliczeniu wysokości comiesięcznych opłat, do wnoszenia których obowiązana jest osoba dysponująca prawem do lokalu.

Zmiany prawne związane z wyodrębnieniem lokalu w zasobach SM

W spółdzielniach mieszkaniowych, niezależnie od ich wielkości, przy jednolitym prawie do lokalu, tzn. spółdzielczym prawie do lokalu, osoba dysponująca nim (w tym spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu) dysponowała jedynie prawem do konkretnego lokalu, a nie prawem dysponowania tzw. nieruchomością wspólną, czyli wszystkim tym, co znajduje się poza jego obrębem. Nie miała również prawa do gruntu związanego z użytkowanym lokalem.

Prawnym właścicielem całego majątku jest spółdzielnia mieszkaniowa, niezależnie od tego, że osoba dysponująca spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu może go na przykład zbyć.

Z chwilą wyodrębnienia w zasobach spółdzielni lokalu na własność, w określonej nieruchomości w SM pojawia się konkretny nowy właściciel z prawem własności do lokalu, prawem udziału w nieruchomości wspólnej, tzn. prawem do tych wszystkich pomieszczeń i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz z prawem do udziału w gruncie lub prawie użytkowania wieczystego gruntu, na którym posadowiony jest budynek. Jest zatem poza spółdzielnią także inny właściciel i może być nim jej członek lub nieczłonek.

Co to oznacza dla praktyki zarządzania przez spółdzielnię takim zasobem mieszkaniowym? Ano tyle, że SM w konkretnej nieruchomości ma określone udziały, przypisane do jej lokali niewyodrębnionych, tak jak właściciele lokali wyodrębnionych, tzn. z prawem własności.

Zarząd spółdzielni w uchwale określającej przedmiot odrębnej własności wszystkich lokali do celów przekształcenia wskazał piwnice jako pomieszczenie przynależne do konkretnego lokalu.

Udział konkretnego właściciela lokalu wyodrębnionego oraz właściciela lokali niewyodrębnionych w nieruchomości wspólnej i prawie do gruntu czy do prawa wieczystego użytkowania gruntu stanowi stosunek sumy powierzchni użytkowej lokalu i pomieszczenia przynależnego (może to być piwnica) do sumy powierzchni wszystkich lokali i powierzchni wszystkich pomieszczeń przynależnych (piwnic) w nieruchomości.

Zatem w nieruchomości o częściowo wyodrębnionych lokalach piwnice, które w uchwale zarządu określającej przedmiot odrębnej własności wszystkich lokali do celów przekształcenia są wskazane jako pomieszczenia przynależne, nie stanowią części nieruchomości wspólnej.

Piwnice przypisane do lokali wyodrębnionych stanowią własność właściciela lokalu, a te ujęte w ww. uchwale zarządu jako pomieszczenia przynależne do lokali o spółdzielczym prawie, czyli niewyodrębnionych, są – w rozumieniu prawa – we władaniu spółdzielni.

SM ma obowiązek ustalenia w statucie opłat na pokrywanie kosztów eksploatacji, na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej oraz na utrzymanie mienia spółdzielni. Istotna jest zatem nie tylko stawka opłaty na te koszty, lecz także to, jaką jednostkę miary przyjmie się do wyliczenia tych opłat i jak się ją zastosuje do prawa do lokalu.

Jeśli spółdzielnia przyjmie do wyliczenia opłaty na koszty eksploatacji powszechnie stosowaną jednostkę m˛ powierzchni użytkowej lokalu, to należy pamiętać, że jest ona precyzyjnie zdefiniowana. Powierzchnia pomieszczeń przynależnych nie jest składową powierzchni użytkowej lokalu. Powierzchnia pomieszczeń przynależnych uczestniczy w określeniu udziałów.

Spółdzielnia może w statucie ustalić, że opłaty na koszty wyliczane są zależnie od udziałów. Spółdzielnia może też ustalić, że opłaty wyliczane są od m² powierzchni użytkowej lokalu, a wówczas opłata nie obejmuje powierzchni piwnic albo że opłaty są wyliczane od m² powierzchni użytkowej lokalu i od m² powierzchni piwnic.

Istotne jest, by przyjęta do wyliczenia opłat jednostka miary dotyczyła wszystkich użytkowników lokali bez względu na ich prawo do lokalu czy członkostwo w spółdzielni. Wyliczanie dla właścicieli lokali wyodrębnionych opłat od powierzchni użytkowej lokalu i powierzchni piwnic, a dla osób o spółdzielczym prawie do lokalu – tylko od jego powierzchni użytkowej – nie znajduje uzasadnienia.

Spółdzielnia, mając niewyodrębnione lokale wraz z piwnicami, nie wnosi opłat od przynależnych jej całych udziałów, co pomniejsza przychody na utrzymanie nieruchomości oraz sprawia, że osoby, które nie przekształciły spółdzielczego prawa do lokalu, korzystają nieodpłatnie z mienia spółdzielni, które przynależy wszystkim jej członkom.

Warto podkreślić, że wyliczenie opłat od udziałów czy od powierzchni użytkowej lokalu i piwnicy nie powinno rodzić wzrostu opłaty, ponieważ naliczanie opłat od większej powierzchni niż dotychczasowa winno wpłynąć na obniżenie stawki, a przychód ogólny może być na dotychczasowym poziomie. Ważne, by przychody pokrywały poniesione koszty.

Różnicowanie przez spółdzielnie mieszkaniowe naliczania opłat na koszty eksploatacji, utrzymanie nieruchomości utrzymania mienia spółdzielni oraz na fundusz remontowy od piwnic w zależności od prawa do lokalu, to jest od lokali wyodrębnionych – wraz z powierzchnią piwnic, a od lokali o spółdzielczym prawie – bez niej, to droga do roszczeń rozstrzyganych przez sądy. 

Komentarze

(1)
Fix | 27.12.2014, 08:28
Bepodstawnym jest twierdzenie, że cyt.:"...Spółdzielnia może też ustalić, że opłaty wyliczane są od m² powierzchni użytkowej lokalu, a wówczas opłata nie obejmuje powierzchni piwnic albo że opłaty są wyliczane od m² powierzchni użytkowej lokalu i od m² powierzchni piwnic..."

Otóż z własnością wyodrębnionego lokalu nierozerwalnie związany jest udział w nieruchomości wspólnej, dlatego też na każdym właścicielu lokalu, który jest jednocześnie współwłaścicielem (lub współużytkownikiem) rzeczy wspólnej spoczywają obowiązki związane z jej utrzymaniem.

Sposób partycypacji w tych wydatkach został określony w bezwzględnie obowiązującym przepisie art. 12 ust. 2 ustawy o własności lokali

Przepis ten jednoznacznie określa według jakiego klucza należy dokonywać obciążeń właścicieli lokali.

Wprowadza bowiem zasadę, z której wynika, że pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów.

W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nieznajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach.

Wobec powyższego spółdzielnia w żaden sposób nie może modyfikować jasnej i kategorycznej regulacji ustawowej co oznacza, że właścicielom lokali wyodrębnionych MUSI KALKULOWAĆ OPŁATY EKSPLOATACYJNE WG UDZIAŁÓW.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Stacja dezynfekcji w budynku - co wybrać? »

Stacja do dezynkecjiKoronawirus, który opanował niemal cały świat, znacząco zmienił funkcjonowanie naszej codzienności. To, że mamy więcej swobód, nie znaczy, że cały... Czytam więcej »


Poznaj tajemnicę komfortowej i taniej pompy cieplnej »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

pompy ciepła i ogrzewanie kotły
Pompy ciepła w dzisiejszych czasach to bardzo nowoczesne i zautomatyzowane urządzenia. Przy prawidłowym zaprojektowaniu, wykonaniu instalacji i eksploatacji, nie generują... Chcę wiedzieć »

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do ogrzewania małych, jak i dużych powierzchni... czytam więcej »


Czy wiesz, że wykonanie równoważenia instalacji może doprowadzić do 35% obniżenia rachunków ze energię grzewczą?

oszczedzanie energii grzewczejWykonanie równoważenia instalacji, w trakcie prac termomodernizacyjnych, zapobiega występowaniu negatywnych zjawisk w instalacji, takich jak: podprzepływy i nadprzepływy, które... Czytam więcej »


Jak wykonać ocieplenie w systemie ETICS?

austrotherm badanie Etics Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku w systemie ETICS poprawia zarówno trwałość, jak i izolacyjność cieplną budynku. Wszystkie czynności, które dotyczą ocieplenia budynku w systemie ETICS należy... Czytam więcej »


Bezpieczne place zabaw na osiedlu - jakie atesty?

Fundusze Termomodernizacji i Remontów - nowe zasady?

Place zabaw na osiedlu Fundusz remontowy
W naszym kraju powstaje coraz więcej miejsc, które służą aktywnemu spędzaniu czasu – place zabaw, siłownie plenerowe. Jednak ich funkcja nie sprowadza się jedynie... Czytam więcej »

Fundusz Termomodernizacji i Remontów utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego w miejsce Funduszu Termomodernizacji. Podstawą prawną Funduszu jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Fasada, podłoga, dach - ocieplenie na ocieplenie »

Jak oszczędzić i zatrzymać ciepło w swoim domu? »

dezynfekcja wody w instalacji ciepło w domu
W przypadku budynków, w których ochrona cieplna ścian przed utratą ciepła jest niewystarczająca w stosunku do obowiązujących standardów energooszczędności, możliwe... czytam dalej »

Czy wiesz, że skuteczna izolacja termiczna budynku to inwestycja, która się zwraca w czasie krótszym, niż myślisz? To nie tylko ciepło w twoim domu, to także... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników i filtrowanie zanieczyszczń »

Ciepła woda użytkowa odpowietrzenie kaloryferów

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Oto śmietniki, które zdobią osiedla»
Detektory gazów w garażach śmietniki ese
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Miejsca składowania odpadów to przeważnie duży problem dla zarządcy. Jak utrzymać go w czystości i sprawić, aby nie szpecił wizerunku osiedla, a stał się jego wizytówką... czytam dalej »

Całodobowy nadzór nad osiedlem o wiele taniej?
Jak wybrać dobry ciepłomierz »
monitoring osiedla i budynku ciepłomierze jaki wybrać
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Zdalny odczyt mediów to na obecny czas – trwającej pandemii – pożądane rozwiązanie. Trzeba przyznać, że  z powodzeniem jest wykorzystywany w mieszkalnictwie. Postęp w dziedzinie technik informatycznych... Masz pytanie odnośnie instalacji ciepłomierza? Zadzwoń! +48 603 50 90 05»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rozliczanie fundusz remontowego
  • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19405|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 16536|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11834|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl