CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Zmiany w ordynacji podatkowej

Stella Brzeszczyńska  |  Administrator 12/2014  |  19.01.2015  |  1
Zmiany w ordynacji podatkowej
Zmiany w ordynacji podatkowej
www.freeimages.com

Ministerstwo Finansów przedstawiło kolejny projekt proponowanych zmian w ordynacji podatkowej. Wyraźnie widać, że idą one w kierunku „uszczelnienia systemu” i, jak zwykle w takich przypadkach, uderzą w uczciwych podatników. Jednak część nowych propozycji ułatwi rozliczenia podatkowe.

Interpretacje podatkowe

Dotychczas o interpretację indywidualną mogła wystąpić tylko jedna osoba, zwana „zainteresowanym”, co powodowało, że w przypadku współwłasności lub stron umowy każdy musiał wnioskować samodzielnie, a wydana interpretacja wywoływała skutki tylko wobec adresata.

Pomijając już nieekonomiczność takiego rozwiązania (autorka osobiście brała udział w przygotowaniu 98 identycznych wniosków w sprawie PCC), często zdarzały się sytuacje, w których dwie osoby uczestniczące na zasadzie współwłasności w jednej transakcji otrzymywały kompletnie przeciwstawne interpretacje prawa podatkowego.

Zobacz też: Udział wskaźnikiem kosztów?

Dlatego bardzo pozytywnie należy ocenić nowy przepis art. 14s, umożliwiający złożenie wspólnego wniosku. Interpretacja będzie doręczana osobie wskazanej przez wszystkich zainteresowanych jako strona (adresat), a pozostali otrzymają jej odpis. Opłata za wspólny wniosek będzie mnożona przez liczbę osób (dzisiaj wynosi 40 zł od jednego zagadnienia).

Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania

Do ordynacji mają zostać wprowadzone nowe regulacje dotyczące postępowania wobec podatników, którzy – według organu podatkowego – będą stosować sztuczne konstrukcje w celu zmniejszenia opodatkowania. Mają one wejść w życie dopiero od 2016 roku.

W myśl art. 25a unikaniem opodatkowania jest zastosowanie, w sposób zamierzony, sztucznej konstrukcji prawnej, której głównym celem było uzyskanie, nieprzewidzianej w przepisach prawa podatkowego oraz sprzecznej z celem i istotą tych przepisów, znacznej korzyści podatkowej przez podmiot tworzący lub współtworzący sztuczną konstrukcję prawną.

Przez pojęcie „znacznej korzyści podatkowej” należy rozumieć kwotę 50 000 zł za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy, którą uzyskuje się poprzez obniżenie podatku, zwiększenie nadpłaty, odsunięcie w czasie momentu zapłacenia podatku itd.

Przeczytaj: Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w Polsce?

Z tego „nagannego” działania wyłączono czynności z zakresu prawa rodzinnego, spadkobrania oraz czynności dokonane w celu wykonania orzeczenia sądowego lub w związku z nim.

Sztuczną konstrukcję zdefiniowano jako nadmiernie zawiłą, która nie ma wystarczającego uzasadnienia ekonomicznego (poza obniżeniem podatku), pod którą ukrywa się pod nią prawdziwy cel zdarzenia gospodarczego i w zasadzie, gdyby nie korzyść podatkowa, nie zostałaby zastosowana przez rozsądnie działający podmiot kierujący się w swych wyborach celami gospodarczymi.

Organ podatkowy będzie musiał udowodnić, że podatnik:

 • unikał opodatkowania,
 • powinien zastosować inną (typową) konstrukcję prawną.

Jeżeli organ stwierdzi w decyzji, że podatnik zastosował sztuczną konstrukcję prawną, to otrzymana wcześniej przez podatnika interpretacja podatkowa, w której organ uznał jego stanowisko – nie będzie chronić go przed negatywnymi konsekwencjami.

Korekta deklaracji

W związku z tymi nowymi przepisami umożliwiono podatnikom korektę deklaracji podczas postępowania podatkowego, co dzisiaj jest niemożliwe.

Nowy przepis art. 81d określa, że uprawnienie do skorygowania deklaracji przysługuje w toku postępowania podatkowego w pierwszej instancji, jeżeli z postępowania wynika, że jest ono prowadzone na okoliczność sztucznych konstrukcji podatkowych stosowanych przez podatnika.

Korekty będzie można dokonać w ciągu 14 dni od wyznaczenia terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego, to jest po zakończeniu postępowania, a przed wydaniem decyzji.

Warunkiem uznania skuteczności korekty deklaracji będzie skorygowanie rozliczeń stanowiących unikanie opodatkowania i wpłata całej zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę w terminie 14-dniowym.

Ministerstwo planuje wprowadzić instytucję opinii zabezpieczających, które mają chronić podatników przed skutkami decyzji o zastosowaniu sztucznej konstrukcji. Opinia taka będzie zawierała m.in. ocenę, czy planowana konstrukcja prawna w okolicznościach przedstawionych we wniosku stanowi unikanie opodatkowania.

Posiadanie pozytywnej dla podatnika opinii uniemożliwi wydanie przez organ podatkowy decyzji, w której stwierdzi, że podatnik zastosował sztuczną konstrukcję, a w efekcie pominięcie jej skutków i określenie wyższego podatku.

Zapłata podatku za podatnika

Kolejną pozytywną zmianą jest wprowadzenie możliwości skutecznego zapłacenia podatku za podatnika, co dotychczas było niemożliwe. W myśl dodanego art. 62b zapłata podatku będzie mogła nastąpić także przez:

 • małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę;
 • aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym;
 • podmiot inny niż zobowiązany do zapłaty, w przypadku wpłaty kwoty podatku do 1000 zł.

Warunkiem skutecznego zapłacenia podatku jest treść dowodu zapłaty. Z polecenia przelewu (ewentualnie w kasie) musi też wyraźnie wynikać, że osoba trzecia spłaca zidentyfikowane zobowiązanie podatnika.

Odsetki za zwłokę

Modyfikacji ulegną niektóre przepisy regulujące odsetki za zwłokę. Zmienia się dzisiejszą, obniżoną, ich stawkę, którą stosuje się przypadku skorygowania deklaracji i wpłaty zaległości w ciągu siedmiu dni. Stawkę obniżoną do 50% stawki podstawowej w przyszłości zastosuje się w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

 • złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem jej przyczyn, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia upływu terminu złożenia deklaracji;
 • zapłaty zaległości podatkowej w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia korekty.

Jednocześnie Ministerstwo proponuje wprowadzenie podwyższonej stawki odsetek za zwłokę w wysokości 200% stawki podstawowej – do zastosowania wobec zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym w przypadku:

 • zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego,
 • korekty deklaracji:
  - złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach, gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej,
  - dokonanej w wyniku czynności sprawdzających – jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej;
 • ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku.

Rozłożenie na raty

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 259, jeżeli podatnik nie dotrzyma terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej bądź terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa, następuje z mocy prawa wygaśnięcie decyzji:

 • o odroczeniu terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę – w całości;
 • o rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej – w części dotyczącej raty niezapłaconej w terminie płatności.

Nowością jest wprowadzenie §1a, zgodnie z którym, w razie niedotrzymania terminu płatności trzech kolejnych rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa, następuje z mocy prawa wygaśnięcie decyzji o rozłożeniu na raty w zakresie wszystkich niezapłaconych rat.

Postępowanie w sprawie nadpłaty

Nowością jest postulowane od dawna wprowadzenie postępowania „cząstkowego” w sprawie nadpłaty. Dzisiaj bowiem z przepisów nie wynika jasno, czy organ podatkowy po otrzymaniu przez podatnika wniosku o stwierdzenie nadpłaty musi każdorazowo prowadzić postępowanie w sprawie wysokości zobowiązani podatkowego, wydać decyzje w tej sprawie i po jej wydaniu – orzekać w sprawie nadpłaty.

W orzecznictwie podkreślano, że nie ma odpowiednich przepisów, co powoduje, że w ordynacji organ działa trochę po omacku, nie mogąc ustalić, czy istotnie nadpłata powstała i w jakiej wysokości.

Kwestia ta została rozstrzygnięta w uchwale NSA podjętej w dniu 27 stycznia 2014 r. (II FPS 5/13). Sędziowie uznali, że organ podatkowy przed rozpatrzeniem wniosku o stwierdzenie nadpłaty nie ma obowiązku wszczynać w każdej sprawie postępowania w celu określenia wysokości zobowiązania podatkowego, to jest wydania tzw. decyzji wymiarowej.

"Postępowanie wszczęte i prowadzone w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty podatku nie może także w jego trakcie przekształcić się w postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego.

Jeżeli natomiast wnioskodawca na poparcie żądania o nadpłatę wraz z wnioskiem o jej stwierdzenie składa zeznanie podatkowe, w którym koryguje całość albo znaczną część samoobliczenia podatku, z którego wywodzi swoje żądanie, wówczas organ podatkowy powinien z urzędu wszcząć postępowanie w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego.

Zmiana i przedstawienie na nowo w całości albo w znacznej części samoobliczenia podatku wymaga jego kompleksowej kontroli, z czym wiąże się zbadanie, przeanalizowanie i weryfikacja okresu podatkowego, którego dotyczy, tym bardziej, że skutkiem tych działań może być wydanie rozstrzygnięcia określającego wysokość zaległości podatkowej z tytułu niewykonania należnego zobowiązania podatkowego, które nie może zostać podjęte w postępowaniu, w którym wnioskodawca dochodzi wyłącznie stwierdzenia nadpłaty.

Czy wiesz, że Wzrośnie podatek od nieruchomości?

Postępowanie w przedmiocie nadpłaty nie może natomiast przekształcić się w czasie jego trwania w postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego. Ocena: czy wnioskujący o nadpłatę koryguje w związku z tym żądaniem całość albo znaczną część samoobliczenia podatku określonego okresu podatkowego winna być dokonywana ad casum – w każdym postępowaniu, w relacji do jego okoliczności”.

Decyzje cząstkowe

Ponieważ dotychczas nie było przepisów, które jednoznacznie określałyby zasady prowadzenia obu postępowań i wzajemne relacje między decyzjami, wprowadzono tzw. decyzje cząstkowe.

W myśl nowododanego art. 75 § 7, w decyzji stwierdzającej nadpłatę organ podatkowy określa wysokość zobowiązania podatkowego w prawidłowej wysokości w takim zakresie, w jakim powstanie nadpłaty związane jest ze zmianą wysokości zobowiązania podatkowego. Dzięki tej nowej konstrukcji organ podatkowy będzie mógł wydać osobną decyzję w sprawie wysokości zobowiązania.

Jednocześnie dodano art. 259a, zgodnie z którym decyzja stwierdzająca nadpłatę podatku wygasa z dniem doręczenia decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, wydanej w wyniku postępowania wszczętego z urzędu.

Nowe przepisy dotyczące pełnomocnictw

Postanowiono uchylić dotychczasowe przepisy dotyczące pełnomocników (art. 136 i 137) i wprowadzić osobny rozdział regulujący kompleksowo zagadnienia z tym związane (art. 138a–138q). Pełnomocnictwo musi wskazywać dane identyfikujące mocodawcę i pełnomocnika, w tym ich identyfikatory podatkowe (NIP lub PESEL).

Pełnomocnik strony może być ogólny, szczególny albo ustanowiony tylko do doręczeń. Pełnomocnik ogólny jest upoważniony do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.

Pełnomocnictwo ogólne może być złożone wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego, do ministra finansów, który umieszcza informacje o nim w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych. Można także zgłosić je za pośrednictwem CEiDG.

Pełnomocnik szczególny jest upoważniony do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Pełnomocnictwo szczególne może być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone ustnie do protokołu. Takie pełnomocnictwo składa się do akt sprawy w oryginale z podpisem strony lub jako notarialnie poświadczony odpis.

Adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy, który wypowiedział pełnomocnictwo, obowiązany jest działać za stronę jeszcze przez dwa tygodnie od jego wypowiedzenia, chyba że mocodawca zwolni go od tego obowiązku.

Uchylenie art. 281a

W związku z wprowadzeniem nowych zasad udzielania pełnomocnictw ma zostać uchylony art. 281a, dotyczący tzw. stałych reprezentantów podatników wyznaczanych do ich reprezentowania w zakresie kontroli podatkowej.

Podatnik, po wyznaczeniu takiej osoby, ma obowiązek zgłosić ją naczelnikowi urzędu skarbowego, właściwemu w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym. Po uchyleniu przepisu stały pełnomocnik będzie ujawniony w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych.

Zgodnie z przepisem przejściowym, osoba wyznaczona do reprezentowania kontrolowanego, o której mowa w art. 281a § 1 Ordynacji podatkowej, ustanowiona na podstawie dotychczasowych przepisów, po wejściu w życie ustawy jest traktowana jak pełnomocnik szczególny do spraw kontroli podatkowych.

Oświadczenia o stanie majątkowym

Nowością będzie także obowiązek składania oświadczenia majątkowego w toku postępowania podatkowego. Dzisiaj kwestie oświadczeń regulują dwa przepisy ordynacji podatkowej – art. 39 §2 i art. 285a §3. Pierwszy z nich dotyczy wyłącznie oświadczeń o posiadanych nieruchomościach i rzeczach ruchomych, które mogą być przedmiotem zabezpieczenia (hipoteki lub zastawu), jeżeli zachodzi uzasadniona obawa niewykonania zobowiązania podatkowego przez podatnika.

Warto przeczytać: Kiedy opodatkować przychody z najmu?

Organ może domagać się także wykazu majątku zarówno w toku postępowania podatkowego, jak i kontroli podatkowej. Jednak nie jest to obowiązkowe, a podatnik może odmówić złożenia takiego oświadczenia. Przepis art. 285a jest stosowany wyłącznie w kontroli podatkowej.

Jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że kontrolowany, będący osobą fizyczną, nie ujawnił wszystkich obrotów lub przychodów mających znaczenie dla określenia lub ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego, kontrolujący może zwrócić się do kontrolowanego o złożenie oświadczenia o stanie majątkowym na określony dzień.

Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Podatnik nie może odmówić.

Podobny przepis ma zostać wprowadzony do postępowania podatkowego. Zgodnie z art. 180 §3 ordynacji: jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że strona będąca osobą fizyczną nie ujawniła wszystkich obrotów lub przychodów mających znaczenie dla określenia lub ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego, organ podatkowy może zwrócić się do niej o złożenie oświadczenia o stanie majątkowym na określony dzień.

Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Organ podatkowy, zwracając się o jego złożenie, uprzedza stronę o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Jednocześnie proponuje się skreślenie dotychczasowego art. 285a w części odnoszącej się do oświadczeń składanych w toku kontroli podatkowej.

Inne zmiany

Projekt nowelizacji ordynacji podatkowej zawiera 169 punktów, w których albo znajdują się pojedyncze zmiany, albo wprowadzane są bardzo rozbudowane nowe lub zmienione przepisy.

Ministerstwo proponuje przebudowę praktycznie całego rozdziału dotyczącego kontroli podatkowej, jednak część tych propozycji to jedynie kosmetyka. Ich omówienie na tym etapie legislacji byłoby przedwczesne. Warto jednak śledzić postępy prac legislacyjnych, gdyż z pewnością będą one miały ogromny wpływ na prawa i obowiązki podatników.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Szkolenie: Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Szkolenie dla wspólnot i spółdzielniPrzekazanie wiedzy i praktycznych wskazówek, jak przygotować budynek i lokale do indywidualnych rozliczeń: podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa, kontrole zużycia w budynku...
Chcę zobaczyć program szkolenia »


Dbałość o warunki mieszkaniowe w zasobach zarządzanych przez spółdzielnię»

Jaki grill ogrodowy wybrać? Na co zwrócić uwagę? »

mieszkańcy spółdzielni Jaki grill ogrodowy
Okres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i ... czytam więcej »

Wspólne spotkania z rodziną i znajomymi przy grillu są bardzo popularnym sposobem na spędzanie czasu ... czytam więcej»


Głowice i zawory termostatyczne - jak to działa? »

Zimne kaloryferyTermostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu... Czytam więcej »


Dlaczego woda może się wlewać do piwnicy?

Jak otworzyć bramę pilotem i to bezpłatnie?

zalane piwnice Otwieranie bramy telefonem
Zaleganie wody w piwnicach jest utrapieniem. Właściciele domków jednorodzinnych z takim problemem muszą sobie radzić sami. Lokatorzy budynków (...) czytam dalej »

Bezpłatne, zdalne sterowanie bramą lub dowolnym urządzeniem elektrycznym za pomocą uprawnionego telefonu komórkowego lub stacjonarnego, z dowolnego miejsca na Ziemi, poprzez wysłanie... chcę wiedzieć więcej»


W jaki sposób pozbyć się osadów oraz rdzy z wody i rur?

Jak dbać o ruryWoda pochodząca z natury niesie w sobie ładunek rozpuszczonych w niej soli wapnia i magnezu. To dobrze , bo wapń i magnez to pierwiastki życia , najlepiej przyswajalne z surowej ... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem liczników - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście pomiar zużycia wody możemy ... chcę wiedzieć jak»


Powiedz „nie” umowom »

Orange flexŻegnajcie długoterminowe umowy! Pobierz aplikację Orange Flex, zainstaluj eSIM-a (lub zamów tradycyjną kartę SIM) i poczuj smak wolności. Wybierz swój Plan i zmieniaj go, kiedy chcesz. Bez okresu wypowiedzenia. Bez zobowiązań. Bez problemu.... Czytam więcej »


Pompa wodna - proste i wydajne rozwiązanie dla budownictwa »
System do tymczasowego przechowywania odpadów - jaki wybrać? »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym System segregacji odpadów
Urządzenia zapewniają wysoką oszczędność energii w sektorach zastosowań domowych i mieszkaniowych, takich jak ogrzewanie i klimatyzacja, zaopatrzenie w wodę, zwiększanie ciśnienia, nawadnianie ogrodów, ... czytam więcej » Dyskusje dotyczące nowych zasad segregacji śmieci nie cichną. Od 1 stycznia mieszkańców wielu polskich miejscowości powitały nie tylko podwyżki, lecz także obowiązek dzielenia... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Ocieplenie budynku -  jaki styropian wybrać »
Detektory gazów w garażach podziemnych Jaki styropian zastosować
Ciągła kontrola stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu ... czytam więcej » Poznaj różne rodzaje oraz właściwości płyt styropianowych i dobierz do potrzeb swojego budynku... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku mieszkalnym»
Seminaria dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - dowiedz się więcej »
efektywność energetyczna Szkolenia i seminaria
Odnowa budynków mieszkalnych to wyzwanie zarówno dla zarządców nieruchomości, jak i lokatorów. Stare, nieestetyczne budynki i kamienice często potrzebują kosztownychj (...) czytaj dalej »

Odbiory lokali mieszkalnych oraz usługowych według warunków technicznych wykonania i odbioru robót (...) czytam dalej »


Chcesz usunąć szkodę po pożarze lub zalaniu? Zamów bezpłatne oględziny »

Usuwanie szkód po pożarze i zalaniu

W przypadku zalania domów w technologii szkieletowej występuje bezwzględna konieczność przeprowadzenia specjalistycznych prac osuszających. Osuszane budynki przy użyciu technologi osuszania kondensacyjnego (...) Czytam więcej »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
1-2/2020

Aktualny numer:

Administrator 1-2/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Rynek nieruchomości 2019 – analiza
 • - Grunt na własność – postulaty zmian
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 11435|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11007|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl