CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji

Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji
Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji
www.freeimages.com

Na stronie MIiR pojawiły się projekty dwóch dokumentów, które zostały przywołane w ustawie o charakterystyce energetycznej.

To wzory protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu wentylacji oraz wytyczne w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

Opublikowana 8 września 2014 roku ustawa o charakterystyce energetycznej1 reguluje:

 • zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej;
 • zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach;
 • zasady prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków;
 • sposób opracowania krajowego planu działań mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii.

1 października na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pojawiły się już projekty dwóch dokumentów, które zostały przywołane w ustawie o charakterystyce energetycznej.

Przeczytaj: Gdy nie wszyscy chcą montażu zaworów

To wzory protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu wentylacji oraz wytyczne w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Czytaj więcej na ten temat).

Dotychczas obowiązek przeprowadzenia kontroli systemów ogrzewania i systemu klimatyzacji wynikał z art. 62 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane2, jednakże do tej pory nie uregulowano sposobu i zakresu tych kontroli.

Brak szczegółowych wytycznych co do tego, jakie konkretne informacje powinny się pojawić w opracowaniu po jej przeprowadzeniu, powodowały, że często wynik takiej kontroli był kwitowany zdaniem, że urządzenie działa poprawnie, ale nie przedstawiano wniosków ani zaleceń do wdrożenia.

Czy energią naprawdę da się zarządzać – przykłady z praktyki spółdzielni i wspólnoty mieszkaniowej

Jakie narzędzia wykorzystać do skutecznego zarządzania energią i jak duże oszczędności to przynosi? O tym podczas konferencji pt.: "Zarządzanie Nieruchomościami".

SPRAWDŹ SAM >>

W rozdziale 3 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków możemy zapoznać się z wytycznymi kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji w budynku uzależniony od mocy urządzenia i paliwa, jakim jest zasilane.

Właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany poddać budynki w czasie ich użytkowania kontroli okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:

 • co najmniej raz na pięć lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
 • co najmniej raz na dwa lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
 • co najmniej raz na cztery lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW;

a także okresowej, co najmniej raz na pięć lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

Zobacz też: Po co zawór przy grzejniku?

Kontrole systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji obejmują ocenę sprawności tych systemów oraz ich dostosowania do potrzeb użytkowych budynku. Nie dokonuje się kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, w których od ostatniej kontroli nie dokonano zmian mających wpływ na ich efektywność energetyczną.

Kwalifikacje osoby, która będzie dokonywać kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji, są określone w paragrafie 24 ustawy o charakterystyce energetycznej. Może ich dokonywać osoba, która ma:

 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub
 • kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

Uprawnienia, zwane potocznie URE, wymienione w punkcie drugim, można uzyskać na kursach, które często są organizowane m.in. przez izby inżynierów czy stowarzyszenia energetyków.

Przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wzór protokołu z kontroli sformułowano w oparciu o wytyczne z Polskich Norm:

 • PN-EN 15378: 2009 Systemy ogrzewcze w budynkach. Inspekcje kotłów i systemów ogrzewczych;
 • PN-EN 15240: 2009 Wentylacja budynków. Charakterystyka energetyczna budynków. Wytyczne inspekcji systemów klimatyzacji.

Protokoły z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji obejmują ocenę sprawności tych systemów oraz ich dostosowania do potrzeb użytkowych budynku, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Zawartość protokołu do oceny systemu instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej

Przygotowany wzór dokumentu do oceny systemu centralnego ogrzewania, oprócz danych charakteryzujących nieruchomość, takich jak rodzaj budynku, jego adres, powierzchnia oraz kubatura ogrzewana, zawiera istotne informacje związane z funkcjonowaniem systemu ogrzewania: sposób działania systemu c.o. (ciągły czy z przerwami), informacja, na jaki okres może być obniżona temperatura w nocy w budynku (czyli tzw. osłabienie nocne), podane są też strefy temperaturowe w ogrzewanym budynku wraz z temperaturą wewnętrzną utrzymywaną w danej strefie.

Osoba wypełniająca protokół powinna również wpisać, czy w budynku występują przegrzania lub niedogrzania, oraz w jaką automatykę został wyposażony system c.o. Istotne z punktu widzenia planowania przyszłych działań są zapisy związane z tym, czy budynek ma dokumentację techniczną, czy był poddawany termomodernizacji oraz czy zostało już dla niego opracowane świadectwo charakterystyki energetycznej.

Osobie, która wykonuje przegląd, trudno będzie stwierdzić, czy kocioł został dobrze dobrany do potrzeb budynku, jeżeli nie ma aktualnej dokumentacji instalacji c.o. czy dokumentacji architektonicznej, na podstawie które można obliczyć obciążenie cieplne budynku.

Kolejne pola do wypełnienia identyfikują już samą kotłownię: liczbę zainstalowanych kotłów podstawowych oraz rezerwowych, wraz z podaniem ich mocy, rodzaju paliwa i mocy opałowej.

Jeżeli istnieje alternatywne źródło energii, należy je podać i scharakteryzować. Dla każdego kotła znajdującego się w systemie c.o. budynku należy wpisać jego moc, producenta, model, rok produkcji, sprawność kotła, typ palnika.

Aby wypełnić ostatnią cześć protokołu, należy już wykonać pomiary, temperaturę wody na wyjściu z kotła, zawartość CO oraz CO2 w spalinach, a także temperaturę spalin.

W protokole zaproponowano cztery metody określania sprawności kotła, którą należy porównać ze sprawnością referencyjną w sezonie grzewczym oraz poza nim.

Porównując sprawność rzeczywistą i nominalną, będzie można podjąć decyzję, czy konieczna jest już wymiana źródła ciepła, czy można jeszcze z nią poczekać.

Opisując system ciepłej wody użytkowej oprócz danych charakteryzujących źródło ciepła (jak typ kotła czy wymiennika, pojemność zbiornika), wpisujemy dane dotyczące cyrkulacji c.w.u., automatyki systemu oraz sposobu zabezpieczenia przed bakteriami Legionella.

Na końcu protokołu jest miejsce na podsumowanie oraz zalecenia. Aby wypełnienie tych punktów nie sprawiało zbyt dużych problemów, ustawodawca zaproponował kilka typowych rozwiązań poprawiających pracę systemów.

Warto przeczytać: System rozliczania indywidualnych kosztów ogrzewania

Zawartość protokołu do oceny systemu klimatyzacji

Analogicznie przygotowany został protokół do oceny systemu klimatyzacji: na początku należy wpisać wielkość powierzchni chłodzonej oraz ilość użytkowników. W dalszej części dokumentu – rodzaj źródła chłodu, jego moc, sposób dostarczenia chłodu do pomieszczenia, rodzaj czynnika chłodniczego, sposób regulacji.

 

Podajemy również dane związane z serwisowaniem instalacji, ilość czynnika chłodniczego, kiedy był wykonywany ostatni serwis i czy była sprawdzana szczelność instalacji. W tabeli znajdują się miejsca na opis całego systemu, co pozwoli na oszacowanie jego wielkości.

Do wymaganych danych należą: całkowita ilość powietrza wentylacyjnego, ilość świeżego powietrza na osobę, sposób sterowania, informacja o zastosowaniu recyrkulacji lub rekuperacji.

Na końcu, analogicznie, oceniamy stan techniczny urządzeń i przewodów oraz pracę systemu: czy nie ma zastrzeżeń, np. dyskomfortu, który może być spowodowany zbyt dużym lub zbyt małym strumieniem powietrza.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, protokół z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji sporządza się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków.

Osoba uprawniona, po uzyskaniu doń dostępu, będzie sporządzała protokół z kontroli przy użyciu tego systemu (tzn. będzie wypełniała wzór protokołu z kontroli), następnie zatwierdzała go, a po nadaniu numeru protokołu z kontroli w wykazie protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji – drukowała i opatrywała podpisem swoim oraz osoby zlecającej kontrolę.

Zatwierdzony i wydrukowany protokół z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji zostanie zapisany w wykazie protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

W związku z tym, że ustawa o charakterystyce energetycznej budynków wejdzie w życie 9 marca 2015 r., przewidziano, że projekt rozporządzenia również wejdzie w życie tego dnia.

Weryfikacja protokołów i świadectw charakterystyki energetycznej

Razem z projektem protokołu kontroli systemów centralnego ogrzewania ciepłej wody oraz systemów klimatyzacji pojawił się drugi projekt rozporządzenia, opisujący proces weryfikacji protokołów. W analogiczny sposób mają być sprawdzane świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

Projektowana regulacja uszczegóławia art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, dotyczący zakresu weryfikacji poprzez wskazanie, że weryfikacja będzie dotyczyła:

 • rzetelności i prawidłowości:
 • - kalkulacji danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem (w przypadku świadectwa charakterystyki energetycznej),
  - dokonanej oceny efektywności energetycznej systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, w szczególności – określenia całkowitej sprawności systemu ogrzewania lub systemu chłodzenia oraz ich dostosowania do potrzeb budynku (w przypadku protokołów z kontroli);

 • zawartych zaleceń w tych dokumentach.

Wskazany zakres weryfikacji wynika przede wszystkim z postanowień zawartych w załączniku II do dyrektywy 2010/31/UE, dotyczących niezależnych systemów kontroli świadectw charakterystyki energetycznej i sprawozdań z przeglądu.

W projekcie opisano także zasady prowadzenia weryfikacji. Zgodnie z przepisami ustawy, będzie się ona odbywała z urzędu lub na wniosek, który może złożyć właściciel lub zarządca nieruchomości.

W przypadku weryfikacji dokonywanej z urzędu, co roku losowanych będzie co najmniej 250 świadectw charakterystyki energetycznej oraz co najmniej 250 protokołów z kontroli, sporządzonych w roku poprzednim.

Rokrocznie z dokonanych weryfikacji z urzędu będzie sporządzane sprawozdanie, które będzie przechowywane w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Prowadzenie weryfikacji będzie się odbywało z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 31–38 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, usprawniającego pracę osób zarówno dokonujących takiej kontroli, jak i uprawionych do sporządzania ww. dokumentów.

Usprawnienie będzie polegało na automatycznym dostępie ministra do bazy sporządzonych dokumentów, bez konieczności ich przesyłania przez autorów.

Obowiązek przekazania dokumentów może być egzekwowany w przypadku weryfikacji na wniosek, z uwagi na to, że dotyczy ona wszystkich sporządzonych świadectw i protokołów z kontroli, a nie tylko powstałych od dnia wejścia w życie ustawy.

Ponadto, na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 3 ustawy, podczas weryfikacji minister może wezwać osobę, która sporządziła świadectwo charakterystyki energetycznej, do dostarczenia dokumentacji budynku lub części budynku oraz innych danych lub ich kopii, na podstawie których je sporządzono.

Jeśli na podstawie weryfikacji minister stwierdzi rażące i oczywiste błędy w sporządzonym przez osobę uprawnioną świadectwie lub protokole z kontroli, zgodnie z art. 21 pkt. 2 lub art. 26 pkt. 1 ustawy, to wyda decyzję o wykreśleniu tej osoby z wykazu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 1 lub pkt. 2 ustawy.

W związku z tym, że ustawa o charakterystyce energetycznej budynków wejdzie w życie 9 marca 2015 r., przewidziano, że projekt rozporządzenia również wejdzie w życie tego dnia.

Analizując projekty przygotowanych protokołów, należy podkreślić, że wypełnienie ich będzie wymagało sporo pracy ze strony specjalisty, a rzetelne ich opracowanie dostarczy wiedzy na temat systemów, dając zarządcom rekomendacje do dalszych działań. Cieszy fakt, że, przygotowując projekt protokołu, poproszono o konsultację specjalistów.

1 Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków (DzU z dnia 8 września 2014 r., poz. 1200).
2 Ustawa – Prawo budowlane (DzU z 2013 r., poz. 1409, DzU z 2014 r. poz. 40 i 768).

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? »

Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

naprawa dachu papą odczyt liczników wody
Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego... czytam więcej »

Jak ciężko jest zrobić spis liczników zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Możemy na szczęście sobie pomóc, dzięki czemu znacznie przyśpieszymy czas ... czytam więcej»


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »

Dlaczego warto wiedzieć więcej o zarządzaniu nieruchomościami »

Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Studia dla zarządców Nieprzyjemny zapach z kanalizacji
Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo, planowanie i nadzorowanie to tylko niektóre ... Czytam więcej »

Neprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury... czytam więcej»


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić (...) ... Czytam więcej »

Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Termomodernizacja nieruchomości - zobacz najnowsze rozwiązania»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Gospodarowanie ciepłem
 • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17084|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10653|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10225|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl