CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy płyty styropianowe na elewację budynku to dobry pomysł? » ‎
www.administrator24.info/artykul/id10731,jak-nakladac-klej-do-styropianu-plyty-styropianowe-na-elewacje
Płyty styropianowe, aby spełniły swoje funkcje wymagają odpowiedniego montażu. Nie bez znaczenia jest...
Kategorie: jakość styropianu, styropian, klej do styropianu elewacyjnego,

Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji

Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji
Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji
www.freeimages.com

Na stronie MIiR pojawiły się projekty dwóch dokumentów, które zostały przywołane w ustawie o charakterystyce energetycznej.

To wzory protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu wentylacji oraz wytyczne w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

Opublikowana 8 września 2014 roku ustawa o charakterystyce energetycznej1 reguluje:

 • zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej;
 • zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach;
 • zasady prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków;
 • sposób opracowania krajowego planu działań mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii.

1 października na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pojawiły się już projekty dwóch dokumentów, które zostały przywołane w ustawie o charakterystyce energetycznej.

Przeczytaj: Gdy nie wszyscy chcą montażu zaworów

To wzory protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu wentylacji oraz wytyczne w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Czytaj więcej na ten temat).

Dotychczas obowiązek przeprowadzenia kontroli systemów ogrzewania i systemu klimatyzacji wynikał z art. 62 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane2, jednakże do tej pory nie uregulowano sposobu i zakresu tych kontroli.

Brak szczegółowych wytycznych co do tego, jakie konkretne informacje powinny się pojawić w opracowaniu po jej przeprowadzeniu, powodowały, że często wynik takiej kontroli był kwitowany zdaniem, że urządzenie działa poprawnie, ale nie przedstawiano wniosków ani zaleceń do wdrożenia.

Czy energią naprawdę da się zarządzać – przykłady z praktyki spółdzielni i wspólnoty mieszkaniowej

Jakie narzędzia wykorzystać do skutecznego zarządzania energią i jak duże oszczędności to przynosi? O tym podczas konferencji pt.: "Zarządzanie Nieruchomościami".

SPRAWDŹ SAM >>

W rozdziale 3 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków możemy zapoznać się z wytycznymi kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji w budynku uzależniony od mocy urządzenia i paliwa, jakim jest zasilane.

Właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany poddać budynki w czasie ich użytkowania kontroli okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:

 • co najmniej raz na pięć lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
 • co najmniej raz na dwa lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
 • co najmniej raz na cztery lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW;

a także okresowej, co najmniej raz na pięć lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

Zobacz też: Po co zawór przy grzejniku?

Kontrole systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji obejmują ocenę sprawności tych systemów oraz ich dostosowania do potrzeb użytkowych budynku. Nie dokonuje się kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, w których od ostatniej kontroli nie dokonano zmian mających wpływ na ich efektywność energetyczną.

Kwalifikacje osoby, która będzie dokonywać kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji, są określone w paragrafie 24 ustawy o charakterystyce energetycznej. Może ich dokonywać osoba, która ma:

 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub
 • kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

Uprawnienia, zwane potocznie URE, wymienione w punkcie drugim, można uzyskać na kursach, które często są organizowane m.in. przez izby inżynierów czy stowarzyszenia energetyków.

Przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wzór protokołu z kontroli sformułowano w oparciu o wytyczne z Polskich Norm:

 • PN-EN 15378: 2009 Systemy ogrzewcze w budynkach. Inspekcje kotłów i systemów ogrzewczych;
 • PN-EN 15240: 2009 Wentylacja budynków. Charakterystyka energetyczna budynków. Wytyczne inspekcji systemów klimatyzacji.

Protokoły z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji obejmują ocenę sprawności tych systemów oraz ich dostosowania do potrzeb użytkowych budynku, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Zawartość protokołu do oceny systemu instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej

Przygotowany wzór dokumentu do oceny systemu centralnego ogrzewania, oprócz danych charakteryzujących nieruchomość, takich jak rodzaj budynku, jego adres, powierzchnia oraz kubatura ogrzewana, zawiera istotne informacje związane z funkcjonowaniem systemu ogrzewania: sposób działania systemu c.o. (ciągły czy z przerwami), informacja, na jaki okres może być obniżona temperatura w nocy w budynku (czyli tzw. osłabienie nocne), podane są też strefy temperaturowe w ogrzewanym budynku wraz z temperaturą wewnętrzną utrzymywaną w danej strefie.

Osoba wypełniająca protokół powinna również wpisać, czy w budynku występują przegrzania lub niedogrzania, oraz w jaką automatykę został wyposażony system c.o. Istotne z punktu widzenia planowania przyszłych działań są zapisy związane z tym, czy budynek ma dokumentację techniczną, czy był poddawany termomodernizacji oraz czy zostało już dla niego opracowane świadectwo charakterystyki energetycznej.

Osobie, która wykonuje przegląd, trudno będzie stwierdzić, czy kocioł został dobrze dobrany do potrzeb budynku, jeżeli nie ma aktualnej dokumentacji instalacji c.o. czy dokumentacji architektonicznej, na podstawie które można obliczyć obciążenie cieplne budynku.

Kolejne pola do wypełnienia identyfikują już samą kotłownię: liczbę zainstalowanych kotłów podstawowych oraz rezerwowych, wraz z podaniem ich mocy, rodzaju paliwa i mocy opałowej.

Jeżeli istnieje alternatywne źródło energii, należy je podać i scharakteryzować. Dla każdego kotła znajdującego się w systemie c.o. budynku należy wpisać jego moc, producenta, model, rok produkcji, sprawność kotła, typ palnika.

Aby wypełnić ostatnią cześć protokołu, należy już wykonać pomiary, temperaturę wody na wyjściu z kotła, zawartość CO oraz CO2 w spalinach, a także temperaturę spalin.

W protokole zaproponowano cztery metody określania sprawności kotła, którą należy porównać ze sprawnością referencyjną w sezonie grzewczym oraz poza nim.

Porównując sprawność rzeczywistą i nominalną, będzie można podjąć decyzję, czy konieczna jest już wymiana źródła ciepła, czy można jeszcze z nią poczekać.

Opisując system ciepłej wody użytkowej oprócz danych charakteryzujących źródło ciepła (jak typ kotła czy wymiennika, pojemność zbiornika), wpisujemy dane dotyczące cyrkulacji c.w.u., automatyki systemu oraz sposobu zabezpieczenia przed bakteriami Legionella.

Na końcu protokołu jest miejsce na podsumowanie oraz zalecenia. Aby wypełnienie tych punktów nie sprawiało zbyt dużych problemów, ustawodawca zaproponował kilka typowych rozwiązań poprawiających pracę systemów.

Warto przeczytać: System rozliczania indywidualnych kosztów ogrzewania

Zawartość protokołu do oceny systemu klimatyzacji

Analogicznie przygotowany został protokół do oceny systemu klimatyzacji: na początku należy wpisać wielkość powierzchni chłodzonej oraz ilość użytkowników. W dalszej części dokumentu – rodzaj źródła chłodu, jego moc, sposób dostarczenia chłodu do pomieszczenia, rodzaj czynnika chłodniczego, sposób regulacji.

 

Podajemy również dane związane z serwisowaniem instalacji, ilość czynnika chłodniczego, kiedy był wykonywany ostatni serwis i czy była sprawdzana szczelność instalacji. W tabeli znajdują się miejsca na opis całego systemu, co pozwoli na oszacowanie jego wielkości.

Do wymaganych danych należą: całkowita ilość powietrza wentylacyjnego, ilość świeżego powietrza na osobę, sposób sterowania, informacja o zastosowaniu recyrkulacji lub rekuperacji.

Na końcu, analogicznie, oceniamy stan techniczny urządzeń i przewodów oraz pracę systemu: czy nie ma zastrzeżeń, np. dyskomfortu, który może być spowodowany zbyt dużym lub zbyt małym strumieniem powietrza.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, protokół z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji sporządza się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków.

Osoba uprawniona, po uzyskaniu doń dostępu, będzie sporządzała protokół z kontroli przy użyciu tego systemu (tzn. będzie wypełniała wzór protokołu z kontroli), następnie zatwierdzała go, a po nadaniu numeru protokołu z kontroli w wykazie protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji – drukowała i opatrywała podpisem swoim oraz osoby zlecającej kontrolę.

Zatwierdzony i wydrukowany protokół z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji zostanie zapisany w wykazie protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

W związku z tym, że ustawa o charakterystyce energetycznej budynków wejdzie w życie 9 marca 2015 r., przewidziano, że projekt rozporządzenia również wejdzie w życie tego dnia.

Weryfikacja protokołów i świadectw charakterystyki energetycznej

Razem z projektem protokołu kontroli systemów centralnego ogrzewania ciepłej wody oraz systemów klimatyzacji pojawił się drugi projekt rozporządzenia, opisujący proces weryfikacji protokołów. W analogiczny sposób mają być sprawdzane świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

Projektowana regulacja uszczegóławia art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, dotyczący zakresu weryfikacji poprzez wskazanie, że weryfikacja będzie dotyczyła:

 • rzetelności i prawidłowości:
 • - kalkulacji danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem (w przypadku świadectwa charakterystyki energetycznej),
  - dokonanej oceny efektywności energetycznej systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, w szczególności – określenia całkowitej sprawności systemu ogrzewania lub systemu chłodzenia oraz ich dostosowania do potrzeb budynku (w przypadku protokołów z kontroli);

 • zawartych zaleceń w tych dokumentach.

Wskazany zakres weryfikacji wynika przede wszystkim z postanowień zawartych w załączniku II do dyrektywy 2010/31/UE, dotyczących niezależnych systemów kontroli świadectw charakterystyki energetycznej i sprawozdań z przeglądu.

W projekcie opisano także zasady prowadzenia weryfikacji. Zgodnie z przepisami ustawy, będzie się ona odbywała z urzędu lub na wniosek, który może złożyć właściciel lub zarządca nieruchomości.

W przypadku weryfikacji dokonywanej z urzędu, co roku losowanych będzie co najmniej 250 świadectw charakterystyki energetycznej oraz co najmniej 250 protokołów z kontroli, sporządzonych w roku poprzednim.

Rokrocznie z dokonanych weryfikacji z urzędu będzie sporządzane sprawozdanie, które będzie przechowywane w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Prowadzenie weryfikacji będzie się odbywało z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 31–38 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, usprawniającego pracę osób zarówno dokonujących takiej kontroli, jak i uprawionych do sporządzania ww. dokumentów.

Usprawnienie będzie polegało na automatycznym dostępie ministra do bazy sporządzonych dokumentów, bez konieczności ich przesyłania przez autorów.

Obowiązek przekazania dokumentów może być egzekwowany w przypadku weryfikacji na wniosek, z uwagi na to, że dotyczy ona wszystkich sporządzonych świadectw i protokołów z kontroli, a nie tylko powstałych od dnia wejścia w życie ustawy.

Ponadto, na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 3 ustawy, podczas weryfikacji minister może wezwać osobę, która sporządziła świadectwo charakterystyki energetycznej, do dostarczenia dokumentacji budynku lub części budynku oraz innych danych lub ich kopii, na podstawie których je sporządzono.

Jeśli na podstawie weryfikacji minister stwierdzi rażące i oczywiste błędy w sporządzonym przez osobę uprawnioną świadectwie lub protokole z kontroli, zgodnie z art. 21 pkt. 2 lub art. 26 pkt. 1 ustawy, to wyda decyzję o wykreśleniu tej osoby z wykazu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 1 lub pkt. 2 ustawy.

W związku z tym, że ustawa o charakterystyce energetycznej budynków wejdzie w życie 9 marca 2015 r., przewidziano, że projekt rozporządzenia również wejdzie w życie tego dnia.

Analizując projekty przygotowanych protokołów, należy podkreślić, że wypełnienie ich będzie wymagało sporo pracy ze strony specjalisty, a rzetelne ich opracowanie dostarczy wiedzy na temat systemów, dając zarządcom rekomendacje do dalszych działań. Cieszy fakt, że, przygotowując projekt protokołu, poproszono o konsultację specjalistów.

1 Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków (DzU z dnia 8 września 2014 r., poz. 1200).
2 Ustawa – Prawo budowlane (DzU z 2013 r., poz. 1409, DzU z 2014 r. poz. 40 i 768).

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Elektryczne pojazdy dla spółdzielni mieszkaniowych »

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejPojazdy elektryczne to gwarancja bezpieczeństwa i jakości pracy. Zgodnie z obowiązującym prawem pojazdy elektryczne wolnobieżne z naszej oferty osiągają maksymalną prędkość do 25 km/h i nie podlegają rejestracji.Czytam więcej »


Jak zredukować koszty związane z zapewnieniem ciągłości dostaw wody?

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejUdowodniono, że ponad 50% akcji awaryjnych i serwisowych można by uniknąć dzięki wcześniejszym i regularnym przeglądom.Czytam więcej »


Zarządco, dbaj o systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Pożar budynku a systemy oddymianiaWłaściciel lub zarządca budynku powinien, poza zapewnieniem prawidłowego działania systemów oddymiania, posiadać również dokumentację potwierdzającą utrzymanie ich w odpowiednim stanie ... Czytam więcej »


Otoczenie nieruchomości i sama nieruchomość - nie wolno o tym zapomnieć »?

Systemy przeciwoblodzenioweOkres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Jak oszczędzić na naprawach i przeglądach budynku? Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i zabezpieczyć budyenk i jego okolice przed... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki system domofonowy wybrać na osiedle mieszkaniowe?

Ciepło i zawór ciepła System domofonowy na osiedle
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Domofony wielomieszkaniowe można obsługiwać przez tel GSM lub tel. stacjonarny z dowolnego miejsca na ziemi z zasięgiem sieci GSM. System nie wymaga... czytam więcej»


Jakie ogrzewanie podłogowe wybrać?

Dystrybucja wodyCzęsto szkoda miejsca na grzejniki ścienne, a tradycyjne płaszczyznowe ogrzewanie podłogowe wymaga specjalnego przygotowania konstrukcyjnego budynku. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku (...) zobacz więcej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Zobacz jakie grzejniki warto wybrać do różnych pomieszczeń »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech grzejników. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jak zadbać o dobry wygląd lub renowację elewacji budynku»
Mycie i malowanie elewacji budynków mieszkalnych, najlepsze ceny na rynku»
czyszcenie i renowacja elewacji Mycie i malowanie elewacji
Jednym z najważniejszych powodów, poza ekologią, jest fakt nienaruszania w trakcie czyszczenia naturalnej struktury materiału poddawanego rewitalizacji. Technologie można stosować do powierzchni z wapieni, wapieni zbitych, wszelkiego rodzaju cegły, piaskowców, a także ... czytam więcej» Czy elewacja budynku mieszkalnego lub bloku, w którym mieszkasz wymaga konserwacji? Czy oprócz profesjonalnego czyszczenia, przydało by się pokryć ją dobrej... czytam dalej »

Izoalacja ścian od wewnątrz budynku - jak to zrobić?
Ile kosztuje sieć gazowa zasilana gazem płynnym »
Osuszanie ścian budynku Brak ogrzewania w budynku
Eurothane G jest wolną od freonów, twardą poliuretanową płytą termoizolacyjną (PIR) wykończoną jednostronnie płytą gipsowo-kartonową. Stosowany do termoizolacji... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) Czytam więcej »


Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej?
Profesjonalna obsługa nieruchomości - Jakość a nie ilość!
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej obsługa nieruchomości
Uszkodzony i nieszczelny fragment rury kanalizacyjnej jest nie lada problemem dla zarządcy nieruchomości, zwłaszcza jeśli fragment ten przebiega w lokalu, (...) czytaj dalej »

Zarządzanie nieruchomościami to niezwykle złożona praca. Zawód ten powołała do życia ustawa o gospodarce nieruchomościami (...) czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Czy środki pieniężne zgromadzone na funduszu remontowym, a przeznaczone na nabycie przez nich własności przyległego gruntu:
4/2019

Aktualny numer:

Administrator 4/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Prawo a praktyka – debata
 • - Rozliczenie mediów
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16473|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10150|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl