CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Przypominamy: Wilo wyszło z inicjatywą nieodpłatnego usuwania awarii w zakresie urządzeń Wilo w szpitalach? ‎
http://a001.administrator24.info/wilo-pomoc-szpitalom▲
Na początku wybuchu epidemii pisaliśmy o akcji Wilo „#pomagamszpitalom”, dzisiaj chcemy pochwalić to przedsięwzięcie, bo niewątpliwie można mówić o...
Kategorie: pompy, hydrofory, koronawirus, epidemia, ogrzewanie, podwyższanie ciśnienia wody

Bez prawa do lokalu nie można być członkiem spółdzielni. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny

Jacek Sawicki  |  09.02.2015  |  1

Osoby, które nie mają prawa do lokalu w danej spółdzielni mieszkaniowej, lecz mają wpływ na działalność spółdzielni i np. na ustalanie opłat dla tych, którzy prawo do lokalu mają (tzw. członkowie oczekujący) nie mogą być jej członkami - orzekł Trybunał Konstytucyjny, który w dniu 5.02.2015 r. rozpatrzył wniosek poselski dotyczący uznania za niezgodne z Konstytucją niektórych przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawa spółdzielczego.

Trybunał rozpatrywał wniosek złożony przez grupę posłów o uznanie za niezgodne z konstytucją niektórych przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawa spółdzielczego. Na posiedzeniu w dniu 5.02.2015 r. z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego w orzeczeniu do sprawy (Sygn. akt K 60/13) TK uznał, że część zaskarżonych przepisów wymaga ustawowego doprecyzowania, orzekł też, że brak prawa członków spółdzielni mieszkaniowych do środków zgromadzonych na funduszu remontowym w razie wystąpienia ze spółdzielni lub zawiązania wspólnoty mieszkaniowej jest niezgodny z konstytucją.

Kwestionując niekonstytucyjność wskazanych przepisów obu ustaw, TK tym samym zlecił Sejmowi RP zadanie znowelizowania i doprecyzowania przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dot. sytuacji właścicieli lokali w budynkach administrowanych przez spółdzielnie, którzy nie są członkami spółdzielni. TK uznał te przepisy za niekorzystne dla tej grupy lokatorów. Według TK właściciele spółdzielczych mieszkań, którzy nie są członkami spółdzielni, powinni mieć dużo większe prawo do informacji, w tym m.in. możliwość wglądu do dokumentów związanych z zarządzaniem ich budynkiem.

Zdaniem posłów wnioskodawców właścicielom lokali w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, którzy nie są ich członkami, obecnie nie przysługują żadne prawa do zarządzania swoją nieruchomością. Nie mają też wpływu na wysokość opłat, nie mogą decydować o remontach i inwestycjach, które będą przeprowadzane w ich nieruchomości. Nie mając prawa wglądu do dokumentów związanych z zarządzaniem ich budynkiem, nie mogą sprawdzić, czy opłaty przez nich ponoszone są zasadne i czy wynikają z rzeczywistych kosztów. Nie mogą też uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach.

Według wnioskodawców lokatorzy tacy mają natomiast szereg obowiązków, takich jak wnoszenie opłat, w tym także opłat na działalność gospodarczą spółdzielni, chociaż nie mają z tego tytułu żadnych pożytków. Nie będąc jej członkami, muszą przestrzegać aktów prawnych dotyczących działalności spółdzielni, co ich zdaniem stwarza to problem nierówności wobec prawa.

 

 

Trybunał orzekł, co następuje:

1. Art. 3 pkt. 1 A) i 3 B) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222) w zakresie, w jakim dopuszcza członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej podmiotów, którym nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu lub ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest niezgodna z art. 64 ust. 1 Konstytucji RP C), natomiast nie jest niezgodna z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP D) oraz art. 64 ust. 2 Konstytucji E).

2. Art. 171 ust. 6 F) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim do powstania członkostwa spółdzielni nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a także spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta wymaga spełnienia innych przesłanek niż złożenie przez te osoby deklaracji przystąpienia do spółdzielni, jest niezgodny z art. 64 ust. 2 E) i 3 G) w związku z art. 31 ust. 3 H) Konstytucji.

3. Art. 19 ust. 2 I) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w związku z art. 16 § 1 zdanie pierwsze J) ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443) w zakresie, w jakim uzależnia skuteczne nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu od przyjęcia w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej, jest niezgodny z art. 58 ust. 1 K) i art. 64 ust. 1 C) Konstytucji.

4. Art. 16 § 1 zdanie pierwsze ustawy J)Prawo spółdzielcze w zakresie, w jakim wymaga od nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i nabywcy ekspektatywy prawa odrębnej własności lokalu budowanego przez spółdzielnię mieszkaniową złożenia deklaracji przystąpienia do spółdzielni, jest zgodny z art. 21 ust. 1 L), art. 58 ust. 1 K) i art. 64 ust. 1 C) i 2 E) Konstytucji.

5. Art. 27 ust. 1 M) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w związku z art. 241 ust. 1 M-1-B) oraz z art. 26 ust. 1 M-1-C) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie jest niezgodny z art. 21 ust. 1 L), art. 31 ust. 3 N), art. 32 ust. 1 D), art. 58 ust. 1 K) i art. 64 C, E i G) Konstytucji.

6. Art. 27 ust. 2 M-1), 4 M-4)  i 5 M-5) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w związku z art. 241 ust. 1 M-1-B)  oraz z art. 26 ust. 1 M-1-C) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest zgodny z art. 21 ust. 1 L), art. 31 ust. 3 H), art. 32 ust. 1 D) i art. 64 C, E i G) Konstytucji.

7. Art. 27 ust. 2-5 M-1) M-2) M-4) M-5) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,  w związku z art. 241 ust. 1 M-1-B) oraz z art. 26 ust. 1 M-1-C) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest zgodny z art. 58 ust. 1 K) Konstytucji.

8. Art. 26 § 2 O) ustawy – Prawo spółdzielcze w zakresie, w jakim nie przewiduje prawa byłego członka spółdzielni mieszkaniowej, któremu przysługuje odrębna własność lokalu, do odpowiedniej części funduszu remontowego, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 C) w związku z art. 21 ust. 1 L) i z art. 31 ust. 3 N) Konstytucji.

9. Art. 40 P) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest zgodny z art. 2 R) Konstytucji.


Przywołane przepisy ustawowe w Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5.02.2015 r. (Sygn. akt K 60/13) oraz ich zapisy:

A) Art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach: Członkiem spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

B) Art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach: Członkiem spółdzielni może być osoba prawna, jednakże takiej osobie nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

C) art. 64 ust. 1 Konstytucji RP: Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia.

D) art. 32 ust. 1 Konstytucji RP: Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne

E) art. 64 ust. 2  Konstytucji RP: Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej.

F) Art. 171 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych: Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jeżeli odpowiada on wymaganiom statutu. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

G) Art. 64 ust. 3 Konstytucji RP: Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności.

H) art. 31 ust. 3 Konstytucji RP: Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

I) art. 19 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych: Nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu obejmuje również wniesiony wkład budowlany albo jego część i staje się skuteczne z chwilą przyjęcia w poczet członków nabywcy lub spadkobiercy, z tym że w razie kolejnego zbycia ekspektatywy przed przyjęciem poprzedniego nabywcy w poczet członków zbycie to staje się skuteczne z chwilą przyjęcia kolejnego nabywcy w poczet członków. Przepis art. 23 I-A) stosuje się odpowiednio.

I-A) Art. 23. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych: 1. (uchylony).; 2. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków niebędącego jej członkiem właściciela lokalu podlegającego przepisom ustawy, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta, z zastrzeżeniem przepisu art. 3 ust. 3.

J) art. 16 § 1 zdanie pierwsze ustawy Prawo spółdzielcze: Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji.  

K) art. 58 ust. 1 Konstytucji RP: Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się.  

L) art. 21 ust. 1 Konstytucji RP: Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia.  

M) Art. 27 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych: W zakresie nieuregulowanym w ustawie do prawa odrębnej własności lokalu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o własności lokali, z zastrzeżeniem ust. 2 M-1) i 3 M-2).  

M-1) Art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych: Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnię jak zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1 M-1-A) ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, choćby właściciele lokali nie byli członkami spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 241 M-1-B) i art. 26 M-1-C). Przepisów ustawy o własności lokali o zarządzie nieruchomością wspólną nie stosuje się, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 1 M-1-D) oraz art. 29 ust. 1 M-1-E) i 1a M-1-F), które stosuje się odpowiednio.  

M-1-A) Art. 18. ust. 1. ustawy o własności lokali: Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej.

M-1-B) Art. 241 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:

 1. Większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, może podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Do podjęcia uchwały stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 1a M-1-B-1), art. 31 M-1-B-2) i 32 M-1-B-3) ustawy o własności lokali.

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, nie narusza przysługujących członkom spółdzielni spółdzielczych praw do lokali.

M-1-B-1) Art. 30 ust. 1a ustawy o własności lokali: W wypadku gdy zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 M-1-A), nie zwoła zebrania ogółu właścicieli lokali w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 M-1-B-1-1), zebranie coroczne może zwołać każdy z właścicieli.

M-1-B-1-1) Art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy o własności lokali: Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 M-1-A), jest obowiązany zwoływać zebranie ogółu właścicieli co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku.

M-1-B-2) Art. 31 ustawy o własności lokali: Zebrania właścicieli:

a) mogą być także, w razie potrzeby, zwoływane przez zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 M-1-A),

b) zwoływane są na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej przez zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 M-1-A).

M-1-B-3 Art. 32 ustawy o własności lokali:

1. O zebraniu właścicieli zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 M-1-A), zawiadamia każdego właściciela lokalu na piśmie przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania.

2. W zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad. W wypadku zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli lokali należy wskazać treść tej zmiany.

M-1-C) Art. 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:

1. Jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali, po wyodrębnieniu własności ostatniego lokalu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, niezależnie od pozostawania przez właścicieli członkami spółdzielni.

2. Właściciele lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu.

M-1-D) Art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali: Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej.

M-1-E) Art. 29 ust. 1 ustawy o własności lokali: Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 M-1-D), jest obowiązany prowadzić dla każdej nieruchomości wspólnej, określoną przez wspólnotę mieszkaniową, ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.

M-1-F) Art.29 ust. 1a ustawy o własności lokali: Okresem rozliczeniowym wspólnoty mieszkaniowej jest rok kalendarzowy.

M-2) Art. 27 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych: Przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali o wspólnocie mieszkaniowej i zebraniu właścicieli nie stosuje się, z zastrzeżeniem art. 241 M-1-B)  oraz art. 26 M-1-C).

M-4) Art. 27 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych: Uchwałę, o której mowa w art. 12 ust. 3 M-4-1) ustawy o własności lokali, podejmuje rada nadzorcza spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości obliczanej według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej.

M-4-1) Art. 12 ust. 3 ustawy o własności lokali: Uchwała właścicieli może ustalić zwiększenie obciążenia z tego tytułu właścicieli lokali użytkowych, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali.

M-5) Art. 27 ust. 5 ustawy o własności lokali: Z żądaniem, o którym mowa w art. 16 ust. 1 M-5-1) ustawy o własności lokali, występuje zarząd spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości.

M-5-1) Art. 16 ust. 1 ustawy o własności lokali: Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

N) Art. 31. ust. 3 Konstytucji RP: Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

O) Art. 26 § 2 ustawy – Prawo spółdzielcze: - Właściciele lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu.

P) Art. 40 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych: Spółdzielnia pozostaje właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości i użytkownikiem lub współużytkownikiem wieczystym gruntu w takim zakresie, w jakim nie narusza to przysługującej członkom i właścicielom lokali niebędącym członkami spółdzielni odrębnej własności lokali lub praw z nią związanych. W szczególności mieniem spółdzielni pozostają:

1) nieruchomości służące prowadzeniu przez spółdzielnię działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej, społecznej, oświatowo-kulturalnej, administracyjnej i innej, zabudowane budynkami i innymi urządzeniami;

2) nieruchomości zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym urządzeniami i sieciami technicznego uzbrojenia terenu związanymi z funkcjonowaniem budynków lub osiedli, z zastrzeżeniem art. 49 PA) Kodeksu cywilnego;

3) nieruchomości niezabudowane.

PA) Art. 49 Kodeksu cywilnego:

§ 1. Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

§ 2. Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca.

R) Art. 2 Konstytucji RP: Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Na marginesie:

W trakcie opracowywania niniejszego tekstu pojawił się problem interpretacji sformułowania użytego przez TK w orzeczeniu wyroku nie jest niezgodny”. W konkretnym przypadku zwrot taki został użyty przy orzekaniu w punkcie pierwszym. Postawione pytanie brzmiało:

- Czy sformułowanie „nie jest niezgodny z” jest równoznaczne ze sformułowaniem „jest zgodny z”? Jeśli zaś nie jest równoznaczne ze zwrotem „jest zgodny z”, to w takim razie jak go należałoby ów zapis interpretować?

W tej sprawie Biuro Prasowe TK poinformowało Redakcję jak następuje:

- W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego klasycznym wyrokiem jest wyrok o zgodności lub niezgodności z wzorcem wyższego rzędu. Zgodnie z takim orzeczeniem, wskazany w sentencji przepis jest w całości zgodny lub niezgodny z określonymi wzorcami kontroli. Trybunał rozstrzyga tak wówczas, jeżeli istnieje merytoryczny związek pomiędzy przepisem poddanym kontroli a wskazanym przez inicjatora postepowania wzorcem (najczęściej przepisem konstytucyjnym). Jeżeli taki związek nie istnieje (a tym samym nie ma możliwości dokonania oceny zgodności zaskarżonego przepisu ze wskazanym wzorcem), Trybunał w sentencji wyroku posługuje się formułą braku adekwatności wzorca („nie jest niezgodny”).

Jak

Jak "pozbyć się" byłego właściciela z mieszkania?

Jeśli mowa o eksmisji, zwykle na myśl nasuwa się sytuacja związana z zadłużonym najemcą. To uzasadnione, gdyż bywają one najczęstsze. Warto jednak pamiętać, że...

Komentarze

(1)
eugeniusz | 13.02.2015, 23:44
Wyrok TK jest bardzo ważny, choć można spokojnie wyartykułować opinię, że tym razem Trybunał nie wysilił się nadto. Dotyczy to niestety również Posłów, którzy niezbyt wnikliwie przyłożyli się do argumentacji oczywistego naruszenia Konstytucji w kwestii posiadania własności lokalu, wraz z współwłasnością części wspólnych, zarówno ze spółdzielnią, jak i innymi osobami.
Czekam oczywiście na pełne uzasadnienie Orzeczenia, bowiem wywód uzasadniający prof. Kieresa był na żenująco niskim poziomie. Wnikliwi słuchacze z pewnością wychwycili "vo pa"-sy profesorskie, nie przystające do wagi rozpatrywanych problemów.
Wydaje mi się również, że skład orzekający nie zapoznał się z kilkunastoma poprzednimi orzeczeniami TK w sprawach spółdzielni mieszkaniowych, tak w szczególności od roku 2002.
Szkoda, bowiem pewne ZASADY w stosunkach wewnątrzspółdzielczych, zostały przez Trybunał już określone (kilkakrotnie) i to w kształcie znacznie dalej idącym, niż to wynika z bieżącego orzeczenia. Chodzi tu głównie o zasady funkcjonowania członków i nie członków, oraz służebną rolę spółdzielni i jej organów zarówno wobec szeregowych członków, jak i najwyższego Organu spółdzielni mieszkaniowej jaki jest Walne Zgromadzenie.
Co do wskazanych twierdzeń (zgodny, niezgodny, nie jest niezgodny i zgodny/niezgodny w części) już wielokrotnie była o tym mowa. Problem można oczywiście likwidować poprzez dobrze napisane, w miarę krótkie i zwięzłe ustawy.
Nie należy też czynić kombinacji z wzajemnym wykluczaniem przepisów jednych ustaw (podstawowych przedmiotowo) przepisami innych ustaw. Moim zdaniem TK powinien w tym zakresie posiadać jednoznaczne zdanie i nie czynić "kruczków prawnych". Klasyczny przykład to własność i współwłasność, które są skutecznie pacyfikowane przez Spółdzielnie Mieszkaniowe, za przychylnością: TK, Sądów Powszechnych, Sejmu, Senatu, i wielu jeszcze BWI (bardzo ważnych instytucji).
Nasza ustawa (o spółdzielniach mieszkaniowych) jest jednak najlepszym przykładem poselskiej niechęci do wysiłku w tym zakresie. Zwracała na to uwagę min. Pani prof. Ewa Bończak-Kucharczyk, odżegnując się od konstrukcji "prawnych" do jakich doprowadzili Posłowie i Senatorowie, min. współdziałając z zaprzyjaźnionymi Prezesami i Szefami KRS-u i Związków Rewizyjnych, a pomijając prawie całkowicie zgłaszane im nieprawidłowości, oznaczone patologie, lub celowe działania na szkodę osób fizycznych, oraz Państwa, Jego Instytucji, oraz Samorządu.
Teraz, jak wiadomo nastąpią (powinny!?) czynności zmierzające do zmiany u.s.m..
Działająca Komisja Nadzwyczajna powinna ulec rozwiązaniu, a znakomita większość jej poselskich członków powinna być - przez wyborców - trwale wykluczona z życia publicznego.
Oczywiście, nie mam żadnych złudzeń, że przed wyborami nie powstanie jakikolwiek projekt zmian.
Nie dadzą rady Posłowie PO, bo większość z nich "wtopiła" się nieprzyzwoicie z przedstawicielami krajowej spółdzielczości mieszkaniowej.
Nie uczynią nic w celu zwalczania spółdzielczych patologii Posłowie PSL, którym w zakresie utrzymania dominacji spółdzielczej patronuje Pan Struzik.
W końcu nic nie uczyni "rzekoma opozycja", która posiadany, bardzo obszerny materiał o nieprawidłowościach w spółdzielniach mieszkaniowych chyba spaliła, bowiem normalny człowiek, jak ma wiedzę o skali patologii spółdzielczej, przekazanej PiS-owi, musiał by to jakoś wykorzystać.
Co My jednak mówimy o ustawach!?
Co już to co któryś Statut spółdzielni mieszkaniowej pełen jest "knotów" i niedookreśleń, a prawie każdy jest zbiorem przepisanych z ustawy wyrazów, zdań i całych akapitów. Po co?
Pytanie jest takie: Kto i dlaczego zatwierdza niektóre Statuty, skoro nie dość, że nie zawierają dookreśleń ustawowych ogólności (patrz: przywołane w artykule przepisy), to jeszcze nie zawierają dokładnych (skończonych) katalogów powinności organów (również członków), pozwalając tym samym na swobodne lekceważenie potrzeb członków?
Czy nie tak było z tzw. członkami oczekującymi?
Czy naprawdę trzeba orzecznictwa TK, aby uświadomić co niektórym patologiczny charakter "głosowań" w imieniu najwyższego Organu (WZ?) prze większościowy udział głosów tychże członków (niekonstytucyjnych)?
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Rozwiązania, które pomogą Ci utrzymać porządek wokół nieruchomości»

Porządek wokół nieruchomościSprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... Czytam więcej »


Jaki piec (kocioł) gazowy wybrać? »

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnoszenia ciśnienia wody »

kociol gazowy kondensacyjny w kuchni poradnik doboru pomp
Właśnie jesteś na etapie wyboru kotła do budynku lub domu i im więcej czytasz tym mniej wiesz? Poznaj kotły kondensacyjne. Oszczędność i... Chcę wiedzieć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy place zabaw wracają? Zobacz, jak rozbudować plac zabaw na osiedlu! »

Place zabaw na osiedluPlac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i... Czytam więcej »


Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej?

Wiaty śmietnikoweBiorąc pod uwagę aspekty estetyczne – wiaty pozostawiają wiele do życzenia, widok przepełnionych i brudnych śmietników budzi odrazę... Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Dobudowa windy w bloku - ile to kosztuje?

pompy cieplne Brak windy w budynku
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Z powodzeniem sprawdzają się w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach publicznych, budynkach przemysłowych i sportowych. Wszystkie "windy" od udźwigu... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Dezynfekcja termiczna instalacji - co zastosować i jak zabezpieczyć instalację wodną?

Czym wyczyścić części wspólne i elewację nieruchomości? »

dezynfekcja wody w instalacji Czyszczenie części wspólnych
Często mówimy „woda to życie”, ale woda w pewnych warunkach może również nieść ze sobą niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać  »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Ciepła woda użytkowa odczyt liczników wody

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Detektory gazów w garażach Program dla zarzadcy
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Oto sposób na monitoring budynku lub osiedla?
Gdzie ubiegać się o pożyczkę termomodernizacyjną? »
monitoring osiedla i budynku pożyczka termomodernizacyjna
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków... zobacz przewidywane koszty pożyczki»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rozliczanie fundusz remontowego
  • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Wyświetleń: 12560|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11715|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl