CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Bez prawa do lokalu nie można być członkiem spółdzielni. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny

Jacek Sawicki  |  09.02.2015  |  1

Osoby, które nie mają prawa do lokalu w danej spółdzielni mieszkaniowej, lecz mają wpływ na działalność spółdzielni i np. na ustalanie opłat dla tych, którzy prawo do lokalu mają (tzw. członkowie oczekujący) nie mogą być jej członkami - orzekł Trybunał Konstytucyjny, który w dniu 5.02.2015 r. rozpatrzył wniosek poselski dotyczący uznania za niezgodne z Konstytucją niektórych przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawa spółdzielczego.

Trybunał rozpatrywał wniosek złożony przez grupę posłów o uznanie za niezgodne z konstytucją niektórych przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawa spółdzielczego. Na posiedzeniu w dniu 5.02.2015 r. z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego w orzeczeniu do sprawy (Sygn. akt K 60/13) TK uznał, że część zaskarżonych przepisów wymaga ustawowego doprecyzowania, orzekł też, że brak prawa członków spółdzielni mieszkaniowych do środków zgromadzonych na funduszu remontowym w razie wystąpienia ze spółdzielni lub zawiązania wspólnoty mieszkaniowej jest niezgodny z konstytucją.

Kwestionując niekonstytucyjność wskazanych przepisów obu ustaw, TK tym samym zlecił Sejmowi RP zadanie znowelizowania i doprecyzowania przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dot. sytuacji właścicieli lokali w budynkach administrowanych przez spółdzielnie, którzy nie są członkami spółdzielni. TK uznał te przepisy za niekorzystne dla tej grupy lokatorów. Według TK właściciele spółdzielczych mieszkań, którzy nie są członkami spółdzielni, powinni mieć dużo większe prawo do informacji, w tym m.in. możliwość wglądu do dokumentów związanych z zarządzaniem ich budynkiem.

Zdaniem posłów wnioskodawców właścicielom lokali w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, którzy nie są ich członkami, obecnie nie przysługują żadne prawa do zarządzania swoją nieruchomością. Nie mają też wpływu na wysokość opłat, nie mogą decydować o remontach i inwestycjach, które będą przeprowadzane w ich nieruchomości. Nie mając prawa wglądu do dokumentów związanych z zarządzaniem ich budynkiem, nie mogą sprawdzić, czy opłaty przez nich ponoszone są zasadne i czy wynikają z rzeczywistych kosztów. Nie mogą też uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach.

Według wnioskodawców lokatorzy tacy mają natomiast szereg obowiązków, takich jak wnoszenie opłat, w tym także opłat na działalność gospodarczą spółdzielni, chociaż nie mają z tego tytułu żadnych pożytków. Nie będąc jej członkami, muszą przestrzegać aktów prawnych dotyczących działalności spółdzielni, co ich zdaniem stwarza to problem nierówności wobec prawa.

 

 

Trybunał orzekł, co następuje:

1. Art. 3 pkt. 1 A) i 3 B) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222) w zakresie, w jakim dopuszcza członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej podmiotów, którym nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu lub ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest niezgodna z art. 64 ust. 1 Konstytucji RP C), natomiast nie jest niezgodna z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP D) oraz art. 64 ust. 2 Konstytucji E).

2. Art. 171 ust. 6 F) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim do powstania członkostwa spółdzielni nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a także spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta wymaga spełnienia innych przesłanek niż złożenie przez te osoby deklaracji przystąpienia do spółdzielni, jest niezgodny z art. 64 ust. 2 E) i 3 G) w związku z art. 31 ust. 3 H) Konstytucji.

3. Art. 19 ust. 2 I) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w związku z art. 16 § 1 zdanie pierwsze J) ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443) w zakresie, w jakim uzależnia skuteczne nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu od przyjęcia w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej, jest niezgodny z art. 58 ust. 1 K) i art. 64 ust. 1 C) Konstytucji.

4. Art. 16 § 1 zdanie pierwsze ustawy J)Prawo spółdzielcze w zakresie, w jakim wymaga od nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i nabywcy ekspektatywy prawa odrębnej własności lokalu budowanego przez spółdzielnię mieszkaniową złożenia deklaracji przystąpienia do spółdzielni, jest zgodny z art. 21 ust. 1 L), art. 58 ust. 1 K) i art. 64 ust. 1 C) i 2 E) Konstytucji.

5. Art. 27 ust. 1 M) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w związku z art. 241 ust. 1 M-1-B) oraz z art. 26 ust. 1 M-1-C) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie jest niezgodny z art. 21 ust. 1 L), art. 31 ust. 3 N), art. 32 ust. 1 D), art. 58 ust. 1 K) i art. 64 C, E i G) Konstytucji.

6. Art. 27 ust. 2 M-1), 4 M-4)  i 5 M-5) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w związku z art. 241 ust. 1 M-1-B)  oraz z art. 26 ust. 1 M-1-C) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest zgodny z art. 21 ust. 1 L), art. 31 ust. 3 H), art. 32 ust. 1 D) i art. 64 C, E i G) Konstytucji.

7. Art. 27 ust. 2-5 M-1) M-2) M-4) M-5) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,  w związku z art. 241 ust. 1 M-1-B) oraz z art. 26 ust. 1 M-1-C) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest zgodny z art. 58 ust. 1 K) Konstytucji.

8. Art. 26 § 2 O) ustawy – Prawo spółdzielcze w zakresie, w jakim nie przewiduje prawa byłego członka spółdzielni mieszkaniowej, któremu przysługuje odrębna własność lokalu, do odpowiedniej części funduszu remontowego, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 C) w związku z art. 21 ust. 1 L) i z art. 31 ust. 3 N) Konstytucji.

9. Art. 40 P) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest zgodny z art. 2 R) Konstytucji.


Przywołane przepisy ustawowe w Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5.02.2015 r. (Sygn. akt K 60/13) oraz ich zapisy:

A) Art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach: Członkiem spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

B) Art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach: Członkiem spółdzielni może być osoba prawna, jednakże takiej osobie nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

C) art. 64 ust. 1 Konstytucji RP: Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia.

D) art. 32 ust. 1 Konstytucji RP: Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne

E) art. 64 ust. 2  Konstytucji RP: Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej.

F) Art. 171 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych: Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jeżeli odpowiada on wymaganiom statutu. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

G) Art. 64 ust. 3 Konstytucji RP: Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności.

H) art. 31 ust. 3 Konstytucji RP: Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

I) art. 19 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych: Nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu obejmuje również wniesiony wkład budowlany albo jego część i staje się skuteczne z chwilą przyjęcia w poczet członków nabywcy lub spadkobiercy, z tym że w razie kolejnego zbycia ekspektatywy przed przyjęciem poprzedniego nabywcy w poczet członków zbycie to staje się skuteczne z chwilą przyjęcia kolejnego nabywcy w poczet członków. Przepis art. 23 I-A) stosuje się odpowiednio.

I-A) Art. 23. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych: 1. (uchylony).; 2. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków niebędącego jej członkiem właściciela lokalu podlegającego przepisom ustawy, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta, z zastrzeżeniem przepisu art. 3 ust. 3.

J) art. 16 § 1 zdanie pierwsze ustawy Prawo spółdzielcze: Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji.  

K) art. 58 ust. 1 Konstytucji RP: Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się.  

L) art. 21 ust. 1 Konstytucji RP: Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia.  

M) Art. 27 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych: W zakresie nieuregulowanym w ustawie do prawa odrębnej własności lokalu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o własności lokali, z zastrzeżeniem ust. 2 M-1) i 3 M-2).  

M-1) Art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych: Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnię jak zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1 M-1-A) ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, choćby właściciele lokali nie byli członkami spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 241 M-1-B) i art. 26 M-1-C). Przepisów ustawy o własności lokali o zarządzie nieruchomością wspólną nie stosuje się, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 1 M-1-D) oraz art. 29 ust. 1 M-1-E) i 1a M-1-F), które stosuje się odpowiednio.  

M-1-A) Art. 18. ust. 1. ustawy o własności lokali: Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej.

M-1-B) Art. 241 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:

 1. Większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, może podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Do podjęcia uchwały stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 1a M-1-B-1), art. 31 M-1-B-2) i 32 M-1-B-3) ustawy o własności lokali.

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, nie narusza przysługujących członkom spółdzielni spółdzielczych praw do lokali.

M-1-B-1) Art. 30 ust. 1a ustawy o własności lokali: W wypadku gdy zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 M-1-A), nie zwoła zebrania ogółu właścicieli lokali w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 M-1-B-1-1), zebranie coroczne może zwołać każdy z właścicieli.

M-1-B-1-1) Art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy o własności lokali: Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 M-1-A), jest obowiązany zwoływać zebranie ogółu właścicieli co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku.

M-1-B-2) Art. 31 ustawy o własności lokali: Zebrania właścicieli:

a) mogą być także, w razie potrzeby, zwoływane przez zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 M-1-A),

b) zwoływane są na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej przez zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 M-1-A).

M-1-B-3 Art. 32 ustawy o własności lokali:

1. O zebraniu właścicieli zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 M-1-A), zawiadamia każdego właściciela lokalu na piśmie przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania.

2. W zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad. W wypadku zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli lokali należy wskazać treść tej zmiany.

M-1-C) Art. 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:

1. Jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali, po wyodrębnieniu własności ostatniego lokalu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, niezależnie od pozostawania przez właścicieli członkami spółdzielni.

2. Właściciele lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu.

M-1-D) Art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali: Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej.

M-1-E) Art. 29 ust. 1 ustawy o własności lokali: Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 M-1-D), jest obowiązany prowadzić dla każdej nieruchomości wspólnej, określoną przez wspólnotę mieszkaniową, ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.

M-1-F) Art.29 ust. 1a ustawy o własności lokali: Okresem rozliczeniowym wspólnoty mieszkaniowej jest rok kalendarzowy.

M-2) Art. 27 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych: Przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali o wspólnocie mieszkaniowej i zebraniu właścicieli nie stosuje się, z zastrzeżeniem art. 241 M-1-B)  oraz art. 26 M-1-C).

M-4) Art. 27 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych: Uchwałę, o której mowa w art. 12 ust. 3 M-4-1) ustawy o własności lokali, podejmuje rada nadzorcza spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości obliczanej według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej.

M-4-1) Art. 12 ust. 3 ustawy o własności lokali: Uchwała właścicieli może ustalić zwiększenie obciążenia z tego tytułu właścicieli lokali użytkowych, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali.

M-5) Art. 27 ust. 5 ustawy o własności lokali: Z żądaniem, o którym mowa w art. 16 ust. 1 M-5-1) ustawy o własności lokali, występuje zarząd spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości.

M-5-1) Art. 16 ust. 1 ustawy o własności lokali: Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

N) Art. 31. ust. 3 Konstytucji RP: Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

O) Art. 26 § 2 ustawy – Prawo spółdzielcze: - Właściciele lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu.

P) Art. 40 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych: Spółdzielnia pozostaje właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości i użytkownikiem lub współużytkownikiem wieczystym gruntu w takim zakresie, w jakim nie narusza to przysługującej członkom i właścicielom lokali niebędącym członkami spółdzielni odrębnej własności lokali lub praw z nią związanych. W szczególności mieniem spółdzielni pozostają:

1) nieruchomości służące prowadzeniu przez spółdzielnię działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej, społecznej, oświatowo-kulturalnej, administracyjnej i innej, zabudowane budynkami i innymi urządzeniami;

2) nieruchomości zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym urządzeniami i sieciami technicznego uzbrojenia terenu związanymi z funkcjonowaniem budynków lub osiedli, z zastrzeżeniem art. 49 PA) Kodeksu cywilnego;

3) nieruchomości niezabudowane.

PA) Art. 49 Kodeksu cywilnego:

§ 1. Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

§ 2. Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca.

R) Art. 2 Konstytucji RP: Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Na marginesie:

W trakcie opracowywania niniejszego tekstu pojawił się problem interpretacji sformułowania użytego przez TK w orzeczeniu wyroku nie jest niezgodny”. W konkretnym przypadku zwrot taki został użyty przy orzekaniu w punkcie pierwszym. Postawione pytanie brzmiało:

- Czy sformułowanie „nie jest niezgodny z” jest równoznaczne ze sformułowaniem „jest zgodny z”? Jeśli zaś nie jest równoznaczne ze zwrotem „jest zgodny z”, to w takim razie jak go należałoby ów zapis interpretować?

W tej sprawie Biuro Prasowe TK poinformowało Redakcję jak następuje:

- W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego klasycznym wyrokiem jest wyrok o zgodności lub niezgodności z wzorcem wyższego rzędu. Zgodnie z takim orzeczeniem, wskazany w sentencji przepis jest w całości zgodny lub niezgodny z określonymi wzorcami kontroli. Trybunał rozstrzyga tak wówczas, jeżeli istnieje merytoryczny związek pomiędzy przepisem poddanym kontroli a wskazanym przez inicjatora postepowania wzorcem (najczęściej przepisem konstytucyjnym). Jeżeli taki związek nie istnieje (a tym samym nie ma możliwości dokonania oceny zgodności zaskarżonego przepisu ze wskazanym wzorcem), Trybunał w sentencji wyroku posługuje się formułą braku adekwatności wzorca („nie jest niezgodny”).

Komentarze

(1)
eugeniusz | 13.02.2015, 23:44
Wyrok TK jest bardzo ważny, choć można spokojnie wyartykułować opinię, że tym razem Trybunał nie wysilił się nadto. Dotyczy to niestety również Posłów, którzy niezbyt wnikliwie przyłożyli się do argumentacji oczywistego naruszenia Konstytucji w kwestii posiadania własności lokalu, wraz z współwłasnością części wspólnych, zarówno ze spółdzielnią, jak i innymi osobami.
Czekam oczywiście na pełne uzasadnienie Orzeczenia, bowiem wywód uzasadniający prof. Kieresa był na żenująco niskim poziomie. Wnikliwi słuchacze z pewnością wychwycili "vo pa"-sy profesorskie, nie przystające do wagi rozpatrywanych problemów.
Wydaje mi się również, że skład orzekający nie zapoznał się z kilkunastoma poprzednimi orzeczeniami TK w sprawach spółdzielni mieszkaniowych, tak w szczególności od roku 2002.
Szkoda, bowiem pewne ZASADY w stosunkach wewnątrzspółdzielczych, zostały przez Trybunał już określone (kilkakrotnie) i to w kształcie znacznie dalej idącym, niż to wynika z bieżącego orzeczenia. Chodzi tu głównie o zasady funkcjonowania członków i nie członków, oraz służebną rolę spółdzielni i jej organów zarówno wobec szeregowych członków, jak i najwyższego Organu spółdzielni mieszkaniowej jaki jest Walne Zgromadzenie.
Co do wskazanych twierdzeń (zgodny, niezgodny, nie jest niezgodny i zgodny/niezgodny w części) już wielokrotnie była o tym mowa. Problem można oczywiście likwidować poprzez dobrze napisane, w miarę krótkie i zwięzłe ustawy.
Nie należy też czynić kombinacji z wzajemnym wykluczaniem przepisów jednych ustaw (podstawowych przedmiotowo) przepisami innych ustaw. Moim zdaniem TK powinien w tym zakresie posiadać jednoznaczne zdanie i nie czynić "kruczków prawnych". Klasyczny przykład to własność i współwłasność, które są skutecznie pacyfikowane przez Spółdzielnie Mieszkaniowe, za przychylnością: TK, Sądów Powszechnych, Sejmu, Senatu, i wielu jeszcze BWI (bardzo ważnych instytucji).
Nasza ustawa (o spółdzielniach mieszkaniowych) jest jednak najlepszym przykładem poselskiej niechęci do wysiłku w tym zakresie. Zwracała na to uwagę min. Pani prof. Ewa Bończak-Kucharczyk, odżegnując się od konstrukcji "prawnych" do jakich doprowadzili Posłowie i Senatorowie, min. współdziałając z zaprzyjaźnionymi Prezesami i Szefami KRS-u i Związków Rewizyjnych, a pomijając prawie całkowicie zgłaszane im nieprawidłowości, oznaczone patologie, lub celowe działania na szkodę osób fizycznych, oraz Państwa, Jego Instytucji, oraz Samorządu.
Teraz, jak wiadomo nastąpią (powinny!?) czynności zmierzające do zmiany u.s.m..
Działająca Komisja Nadzwyczajna powinna ulec rozwiązaniu, a znakomita większość jej poselskich członków powinna być - przez wyborców - trwale wykluczona z życia publicznego.
Oczywiście, nie mam żadnych złudzeń, że przed wyborami nie powstanie jakikolwiek projekt zmian.
Nie dadzą rady Posłowie PO, bo większość z nich "wtopiła" się nieprzyzwoicie z przedstawicielami krajowej spółdzielczości mieszkaniowej.
Nie uczynią nic w celu zwalczania spółdzielczych patologii Posłowie PSL, którym w zakresie utrzymania dominacji spółdzielczej patronuje Pan Struzik.
W końcu nic nie uczyni "rzekoma opozycja", która posiadany, bardzo obszerny materiał o nieprawidłowościach w spółdzielniach mieszkaniowych chyba spaliła, bowiem normalny człowiek, jak ma wiedzę o skali patologii spółdzielczej, przekazanej PiS-owi, musiał by to jakoś wykorzystać.
Co My jednak mówimy o ustawach!?
Co już to co któryś Statut spółdzielni mieszkaniowej pełen jest "knotów" i niedookreśleń, a prawie każdy jest zbiorem przepisanych z ustawy wyrazów, zdań i całych akapitów. Po co?
Pytanie jest takie: Kto i dlaczego zatwierdza niektóre Statuty, skoro nie dość, że nie zawierają dookreśleń ustawowych ogólności (patrz: przywołane w artykule przepisy), to jeszcze nie zawierają dokładnych (skończonych) katalogów powinności organów (również członków), pozwalając tym samym na swobodne lekceważenie potrzeb członków?
Czy nie tak było z tzw. członkami oczekującymi?
Czy naprawdę trzeba orzecznictwa TK, aby uświadomić co niektórym patologiczny charakter "głosowań" w imieniu najwyższego Organu (WZ?) prze większościowy udział głosów tychże członków (niekonstytucyjnych)?
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

niższa cena gazu urządzenia grzewcze
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Jak chronić budynek przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych? »

Dom bez rachunkówSkuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. Skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 11047|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10626|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl