CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2017

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy płyty styropianowe na elewację budynku to dobry pomysł? » ‎
www.administrator24.info/artykul/id10731,jak-nakladac-klej-do-styropianu-plyty-styropianowe-na-elewacje
Płyty styropianowe, aby spełniły swoje funkcje wymagają odpowiedniego montażu. Nie bez znaczenia jest...
Kategorie: jakość styropianu, styropian, klej do styropianu elewacyjnego,

Grzebanie w śmieciach

Grzebanie w śmieciach
Grzebanie w śmieciach
www.freeimages.com

Budząca wiele kontrowersji ustawa śmieciowa doczekała się nowelizacji. Najważniejsze zmiany dotyczą m.in. określenia maksymalnej stawki opłaty za odpady komunalne i obowiązku segregacji śmieci, minimalnej częstotliwości odbioru odpadów, doprecyzowania definicji właściciela śmieci i przyznania gminom uprawnień służb podatkowych w przypadku egzekucji opłat.

Zapis o obowiązku segregacji odpadów ma nas przygotować do radykalnego ograniczenia ilości śmieci, jaka może trafić na wysypiska.

W znowelizowanej ustawie ustalono górny pułap opłat za śmieci, jakie gminy mogą pobierać od mieszkańców, czego domagał się w swoim wyroku Trybunał Konstytucyjny.

Przy naliczaniu opłaty od osoby maksymalna stawka została ustalona w wysokości 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem, publikowanego przez GUS w ostatnim Roczniku Statystycznym.

Oznacza to, że gdyby zastosować wpisany do ustawy algorytm, maksymalna stawka za śmieci posegregowane wyniosłaby 25,57 zł od osoby. W przypadku naliczania zaś opłat: od metra sześciennego wody, powierzchni użytkowej i gospodarstwa domowego, wskaźniki procentowe byłyby na poziomie - odpowiednio - 0,7%, 0,08% i 5,6% przeciętnego miesięcznego dochodu, czyli opłaty wyniosłyby: 8,95 zł za m³, 1,02 zł za m² i 71,6 zł za gospodarstwo domowe.

Jak szacuje GUS, w 2013 roku zebrano w Polsce 9,5 mln ton odpadów komunalnych. Z gospodarstw domowych zebrano 7,1 mln ton śmieci, czyli o 300 000 więcej niż w ubiegłym roku. Zbiórka śmieci wytwarzanych przez przedsiębiorstwa (a także zebranych z ulic czy parków) zmniejszyła się o ponad 400 000 ton.

Ustawodawca określił ponadto minimalną częstotliwość odbierania śmieci. Od kwietnia do października zmieszane odpady komunalne mają być odbierane nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z domów jednorodzinnych. W przypadku gmin wiejskich i części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich częstotliwość zabierania takich śmieci mogłaby być mniejsza.

Pojemniki półpodziemne zastępują wiaty śmietnikowe

 

Świat pojemników


Pojemniki półpodziemne na odpady w 60% zagłębione są w gruncie.
1 pojemnik 5 m3 mieści tyle odpadów, co 6 kontenerów 1100 l.
Zaoszczędź miejsce i pieniądze. Postaw na estetykę.  

Zamień wiatę śmietnikową na pojemnik półpodziemny!


 

Obowiązki właściciela nieruchomości

Poprzednia ustawa, zbyt enigmatycznie traktująca właściciela nieruchomości i jego obowiązki jako płatnika podatku od śmieci, wywołała burzliwe dyskusje i znalazła swój finał nawet w sądzie.

W trakcie prac nad jej nowelizacją doprecyzowano więc pojęcie właściciela nieruchomości i obowiązki, jakie na nim ciążą. Dopuszczono możliwość zawarcia między właścicielami umowy, która wskaże podmiot odpowiedzialny za realizację ustawowych obowiązków.

Co ważne przede wszystkim dla właścicieli domków jednorodzinnych – gminy nie będą miały obowiązku zapewnienia selektywnego zbierania popiołu. Zmianę tę uargumentowano znacznym podwyższeniem kosztów odbioru odpadów w przypadku jego uwzględnienia. Zrezygnowano także z możliwości elastycznego naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami w przypadku zmiany miejsca zamieszkania.

Osoba zmieniająca adres zamieszkania, w miesiącu, w którym nastąpiła przeprowadzka, będzie ponosiła opłatę za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy, w której mieszkała dotychczas. W nowej gminie płatności za gospodarowanie odpadami będzie uiszczać od miesiąca następującego po zmianie adresu zamieszkania.

 

 

Opłaty i deklaracje

W przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy nie będą musieli składać nowej deklaracji. Jednak naliczona opłata za gospodarowanie odpadami nie będzie podlegać już zaokrągleniu. Jako stawkę podstawową rady gmin będą określać stawkę za odpady segregowane, natomiast stawka za odpady zmieszane będzie odpowiednio zwiększana względem stawki podstawowej.

Ponadto zniesiono obowiązek informowania przez gminę właściciela nieruchomości o tym, że odpady nieprawidłowo posegregowane zostały odebrane jako odpady zmieszane. Właściciel nieruchomości zostaje i tak o tym fakcie poinformowany przy wszczęciu procedury nałożenia wyższej opłaty.

Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych będą musiały być opiniowane przez mieszkańców oraz powiatowego inspektora sanitarnego. Ma to umożliwić wczesne wykrycie potrzeb ludzi mieszkających na danym obszarze oraz sprawowanie większej kontroli sanitarnej nad funkcjonującym systemem.

Ustalono także, że w przypadku domków letniskowych oraz innych nieruchomości służących do wypoczynku i rekreacji obowiązywać będzie ryczałtowa stawka roczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiany dla gmin

Jedną z najważniejszych zmian będzie ciążący na gminach obowiązek ogłaszania przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W specyfikacji zamówienia gmina będzie wskazywała instalację, do której trafią odpady zebrane na jej terenie. Ponadto pojawił się zapis, że punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tzw. PSZOK-i, muszą mieć charakter stacjonarny.

Ustalono także minimalny zakres ilości odpadów, jakie każdy PSZOK ma obowiązek przyjąć. Każda gmina musi mieć przynajmniej jeden taki punkt, przy czym może go stworzyć samodzielnie lub przy współpracy z innymi gminami. Dodano także zapis mówiący o tym, że pieniądze uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami gminy będą mogły przeznaczyć na edukację ekologiczną i usuwanie dzikich wysypisk odpadów.

Będą mogły też powstawać regiony gospodarki odpadami komunalnymi o charakterze międzywojewódzkim. Ma to szczególnie duże znaczenie z punktu widzenia związków międzygminnych tworzonych przez gminy z różnych województw.

Wprowadzono także definicję ponadregionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Za taką instalację będzie mogła być uznawana spalarnia odpadów komunalnych o mocy przerobowej wystarczającej do obsługi obszaru zamieszkałego przez co najmniej 500 000 mieszkańców i spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki.

Gospodarka odpadami pod lupą Unii

W nowym prawie znalazł się zapis o obowiązku segregacji odpadów, który ma nas przygotować do radykalnego ograniczenia ilości śmieci, jakie mogą trafić na wysypiska. Takie ograniczenia wprowadzi prawo unijne.

W opinii ekspertów z Instytutu Sobieskiego, do 2030 roku rynek odpadów ma bowiem stać się tzw. rynkiem o obiegu zamkniętym, co oznacza, że większość wytworzonych odpadów zarówno komunalnych, jak i opakowaniowych, ma wracać na rynek. Obecnie na składowiska rocznie trafia około 7 mln ton odpadów.

Jeżeli Komisja Europejska przeforsuje swoje plany do 2030 roku, to będziemy mogli składować jedynie 0,6 mln ton. To – wbrew pozorom – krótka perspektywa. Nic więc dziwnego, że wojewódzkie plany gospodarki odpadami znalazły się pod lupą Unii Europejskiej.

Zgodnie z umową partnerstwa na lata 2014–2020, będzie można sfinansować projekty uwzględnione w planach inwestycyjnych będących uzupełnieniem wojewódzkich planów gospodarki odpadami, które mają wskazywać na terenie województwa infrastrukturę niezbędną do osiągnięcia unijnych standardów zagospodarowywania odpadów komunalnych.

Pojawiły się więc poważne zagrożenia dotyczące dofinansowania gospodarki odpadami w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014–2020. Jasne stało się, że Polska nie otrzyma przeznaczonej na projekty związane z gospodarowaniem odpadami sumy ok. 4,7 mld zł w ramach dofinansowania, jeśli nie uporządkuje krajowych i wojewódzkich planów gospodarki odpadami.

Chodziło m.in. o urealnienie szacunków mocy przerobowych instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i o ustalenie właściwej hierarchii postępowania z odpadami, czyli planowania odpowiednich instalacji do ich przetwarzania. Dotychczas obowiązujące prawo nie dawało szans na takie szacunki.

Porządkowanie czy mieszanie w śmieciach?

Eksperci twierdzą jednak, że trudno przewidzieć, czy nowe prawo rzeczywiście uporządkuje rynek odpadów komunalnych. Niektórzy z nich są zdania, że ustawowe wprowadzenie nowego gracza, jakim będą ponadregionalne miejsca przetwarzania odpadów komunalnych w postaci spalarni, nie musi wpłynąć na ten rynek korzystnie.

Może wręcz być przyczyną problemów regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), które nie będą mogły pełnić funkcji obiektów przewidzianych ustawą dla takich instalacji. Ponadto, jeżeli wejdą w życie unijne przepisy dotyczące składowania odpadów, ich nadwyżki nie będą mogły być spalane, a będą musiały być przetwarzane.

W opinii ekspertów gospodarkę odpadami należy urynkowić, czyli poluzować zasady w niej panujące. Na dowód podają twarde dane: w wyniku przeprowadzonych przez gminy postępowań przetargowych wartość zawartych umów na odbiór i (lub) zagospodarowanie odpadów komunalnych sięgnęła ok. 3,3 mld zł.

W 2014 roku – po kolejnych przetargach – wzrosła ona o 2%. Eksperci szacują, że w kolejnych latach jego wartość wzrośnie do ok. 5 mld zł. Rynek więc jest głęboki, ale pozbawiony podstawowej rynkowej zależności pomiędzy konkurencją i ceną. Mimo iż działa na nim ok. 3700 firm i jest obecnych kilku międzynarodowych potentatów (w latach 2009–2013 liczba firm wzrosła o ponad 17%), to ceny za usługi wzrosły o 100%.

Raport Instytutu Sobieskiego

Instytut Sobieskiego przygotował raport „Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi. Perspektywa 2030”. Wynika z niego, że:

  • w 2013 roku ilość odbieranych odpadów komunalnych zmniejszyła się o 2 mln ton, czyli o blisko 16% w stosunku do lat poprzednich. Tymczasem wszystkie WPGO (wojewódzkie plany gospodarki odpadami) zakładały, że wzrost gospodarki przełoży się na większą ilość wytwarzania odpadów,
  • ceny za śmieci wyraźnie wzrosły w ciągu ostatnich siedmiu lat. Eksperci wyliczyli, że od 2007 do 2013 r. cena za śmieci wzrosła o 100%, a po wejściu w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - o kolejne 30%,
  • jednym z największych problemów jest system przetwarzania odpadów,
  • do roku 2020 Polska nie ma szans na osiągnięcie wymaganych przez UE poziomów odzysku odpadów, w tym na ograniczenie ilości śmieci komunalnych. Obecnie na składowiskach leży 6 mln ton odpadów. Jeżeli wejdą w życie nowe regulacje unijne, rocznie będzie można składować nie 7 mln ton, a tylko 0,6 mln ton, czyli nie będzie można tych odpadów spalić, tylko trzeba będzie je przetworzyć,
  • tymczasem, w ocenie autorów raportu, w nowym systemie największe szanse będą miały spalarnie, kompostownie albo składowiska. 

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Kompleksowe usługi na zarządzanieAnaliza zasadności inwestycji, niebezpieczeństwa związane z zakupem i sposoby ich minimalizacji oraz pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, takich jak rejestracja w urzędzie skarbowym czy statystycznym (...) czytam więcej »


Seminarium wymagania prawne dot. znakowania znakiem budowlanym wyrobów do wentylacji i klimatyzacji budynków »

Przepisy techniczno budowlaneObowiązkowym oznakowaniem objęte zostaną wyroby do wentylacji i klimatyzacji – to zapowiedź zmian, które przyniesie 2019 rok. (...) czytam więcej »


Urządzenia, które mogą uratować życie i mienie mieszkańców!
Najniższe ceny w internecie dla Zarządców, Wspólnot mieszkaniowych i Spółdzielni »

Ile zapłacisz za ocieplenie stropodachu w budynku wielolokalowym?
Odpowiada ekspert.

Mimo że istnieje wiele różnych czujników, to kryteria ich rozróżnienia są dość ograniczone. Wybierz czujnik, który zapewni spokój i bezpieczeństwo lokatorów... czytaj dalej »

Jeśli ocieplimy stropodachy bloków mieszkalnych, straty możemy natychmiast przekuć na oszczędności. I to wcale niebagatelne – bo możemy zaoszczędzić od...czytam dalej »Czy donice betonowe na placach i deptakach osiedlowych to dobry pomysł »

Donice betonoweAnaliza zasadności inwestycji, niebezpieczeństwa związane z zakupem i sposoby ich minimalizacji oraz pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, takich jak rejestracja w urzędzie skarbowym czy statystycznym to tylko (...) zobacz więcej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Pojemniki na śmiecie nie muszą być brzydkie i "cuchnące"»

Brzydkie śmietnikiNowe rozwiązanie na polskim rynku przypadło do gustu również deweloperom budującym nowe osiedla mieszkaniowe, którzy coraz chętniej decydują się na... zobacz więcej »


Szybki poradnik dla zarządów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych ► WINDY»
Pompownie i agregaty pompowe w świetle przepisów obowiązujących od lipca 2018»
Winda bepieczeńśtwo Pompownie i agregaty pompowe w świetle przepisów
Czy można mieć dostęp do bieżących informacji na temat stanu windy ? Jak zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców i reagować z wyprzedzeniem na... czytam więcej» Szybko i dokładnie wykonana mapa rozkładu temperatury na elewacjach wysokich budynków mieszkalnych tak przed jak i po termomodernizacji to gwarancja szybkiej reakcji zgłoszenia... czytam dalej »

10 powodów, dlaczego warto ocieplić budynek stryopianem »

10powodów dla których warto ocieplić dom styropianemOcieplenie budynku to inwestycja, która dla wielu może okazać się nie lada wyzwaniem, szczególnie w kwestii doboru odpowiednich materiałów. Inwestycja z założenia ma przynosić korzyści... czytam więcej »


Hydroizolacje - jak zabezpieczyć budynek przed szkodliwym wpływem wilgoci?
Brak sieci gazowej – jak zapewnić ogrzewanie mieszkańcom? !
Ochrona budynku przed wilgocią Brak ogrzewania w budynku
Skuteczne zabezpieczenie fundamentów i ścian piwnic przed wilgocią może w przyszłości oszczędzić właścicielowi domu zarówno nerwów, jak i pieniędzy... czytam więcej» Podczas budowy nowego budynku wielolokalowego zarówno projektanci, jak zarządcy stają przed zadaniem, jakim jest zapewnienie ogrzewania mieszkańcom. Zadanie niby nie jest (...) czytam dalej »

Kiedy ogrzewanie pompą ciepła się opłaca? »

Ogrzewanie pompą

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) Czytam więcej »


Jak tani może być gaz w Twoich budynkach?
Ogrzewanie za niewielkie pieniądze »
Tańszy gaz w mieszkaniach Niższe koszty ciepła
Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi? Szukasz właściwej oferty na media? Zastanawiasz się nad możliwością obniżenia kosztów gazu? czytam dalej» Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne? czytaj dalej »

Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »

Księgowość we wspólnocie mieszkaniowej

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) czytam dalej »


Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej?
Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej Kotły do budynków mieszkalnych
Uszkodzony i nieszczelny fragment rury kanalizacyjnej jest nie lada problemem dla zarządcy nieruchomości, zwłaszcza jeśli fragment ten przebiega w lokalu, (...) czytaj dalej »

Kotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o ... czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Czy uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przyległych nieruchomości gruntowych oraz udzielenia zarządowi (zarządcy nieruchomości) pełnomocnictwa do wykonania czynności zmierzających do osiągnięcia tego celu, zapaść muszą:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...

Produkty i technologie

12/2018

Aktualny numer:

Administrator 12/2018
W miesięczniku m.in.:
  • - Rozstanie z wieczystym użytkowaniem
  • - Termomodernizacja a smog
Zobacz szczegóły

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 15874|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 9525|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl