CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Grzebanie w śmieciach

Grzebanie w śmieciach
Grzebanie w śmieciach
www.freeimages.com

Budząca wiele kontrowersji ustawa śmieciowa doczekała się nowelizacji. Najważniejsze zmiany dotyczą m.in. określenia maksymalnej stawki opłaty za odpady komunalne i obowiązku segregacji śmieci, minimalnej częstotliwości odbioru odpadów, doprecyzowania definicji właściciela śmieci i przyznania gminom uprawnień służb podatkowych w przypadku egzekucji opłat.

Zapis o obowiązku segregacji odpadów ma nas przygotować do radykalnego ograniczenia ilości śmieci, jaka może trafić na wysypiska.

W znowelizowanej ustawie ustalono górny pułap opłat za śmieci, jakie gminy mogą pobierać od mieszkańców, czego domagał się w swoim wyroku Trybunał Konstytucyjny.

Przy naliczaniu opłaty od osoby maksymalna stawka została ustalona w wysokości 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem, publikowanego przez GUS w ostatnim Roczniku Statystycznym.

Oznacza to, że gdyby zastosować wpisany do ustawy algorytm, maksymalna stawka za śmieci posegregowane wyniosłaby 25,57 zł od osoby. W przypadku naliczania zaś opłat: od metra sześciennego wody, powierzchni użytkowej i gospodarstwa domowego, wskaźniki procentowe byłyby na poziomie - odpowiednio - 0,7%, 0,08% i 5,6% przeciętnego miesięcznego dochodu, czyli opłaty wyniosłyby: 8,95 zł za m³, 1,02 zł za m² i 71,6 zł za gospodarstwo domowe.

Jak szacuje GUS, w 2013 roku zebrano w Polsce 9,5 mln ton odpadów komunalnych. Z gospodarstw domowych zebrano 7,1 mln ton śmieci, czyli o 300 000 więcej niż w ubiegłym roku. Zbiórka śmieci wytwarzanych przez przedsiębiorstwa (a także zebranych z ulic czy parków) zmniejszyła się o ponad 400 000 ton.

Ustawodawca określił ponadto minimalną częstotliwość odbierania śmieci. Od kwietnia do października zmieszane odpady komunalne mają być odbierane nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z domów jednorodzinnych. W przypadku gmin wiejskich i części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich częstotliwość zabierania takich śmieci mogłaby być mniejsza.

Obowiązki właściciela nieruchomości

Poprzednia ustawa, zbyt enigmatycznie traktująca właściciela nieruchomości i jego obowiązki jako płatnika podatku od śmieci, wywołała burzliwe dyskusje i znalazła swój finał nawet w sądzie.

W trakcie prac nad jej nowelizacją doprecyzowano więc pojęcie właściciela nieruchomości i obowiązki, jakie na nim ciążą. Dopuszczono możliwość zawarcia między właścicielami umowy, która wskaże podmiot odpowiedzialny za realizację ustawowych obowiązków.

Co ważne przede wszystkim dla właścicieli domków jednorodzinnych – gminy nie będą miały obowiązku zapewnienia selektywnego zbierania popiołu. Zmianę tę uargumentowano znacznym podwyższeniem kosztów odbioru odpadów w przypadku jego uwzględnienia. Zrezygnowano także z możliwości elastycznego naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami w przypadku zmiany miejsca zamieszkania.

Osoba zmieniająca adres zamieszkania, w miesiącu, w którym nastąpiła przeprowadzka, będzie ponosiła opłatę za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy, w której mieszkała dotychczas. W nowej gminie płatności za gospodarowanie odpadami będzie uiszczać od miesiąca następującego po zmianie adresu zamieszkania.

 

 

Opłaty i deklaracje

W przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy nie będą musieli składać nowej deklaracji. Jednak naliczona opłata za gospodarowanie odpadami nie będzie podlegać już zaokrągleniu. Jako stawkę podstawową rady gmin będą określać stawkę za odpady segregowane, natomiast stawka za odpady zmieszane będzie odpowiednio zwiększana względem stawki podstawowej.

Ponadto zniesiono obowiązek informowania przez gminę właściciela nieruchomości o tym, że odpady nieprawidłowo posegregowane zostały odebrane jako odpady zmieszane. Właściciel nieruchomości zostaje i tak o tym fakcie poinformowany przy wszczęciu procedury nałożenia wyższej opłaty.

Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych będą musiały być opiniowane przez mieszkańców oraz powiatowego inspektora sanitarnego. Ma to umożliwić wczesne wykrycie potrzeb ludzi mieszkających na danym obszarze oraz sprawowanie większej kontroli sanitarnej nad funkcjonującym systemem.

Ustalono także, że w przypadku domków letniskowych oraz innych nieruchomości służących do wypoczynku i rekreacji obowiązywać będzie ryczałtowa stawka roczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiany dla gmin

Jedną z najważniejszych zmian będzie ciążący na gminach obowiązek ogłaszania przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W specyfikacji zamówienia gmina będzie wskazywała instalację, do której trafią odpady zebrane na jej terenie. Ponadto pojawił się zapis, że punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tzw. PSZOK-i, muszą mieć charakter stacjonarny.

Ustalono także minimalny zakres ilości odpadów, jakie każdy PSZOK ma obowiązek przyjąć. Każda gmina musi mieć przynajmniej jeden taki punkt, przy czym może go stworzyć samodzielnie lub przy współpracy z innymi gminami. Dodano także zapis mówiący o tym, że pieniądze uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami gminy będą mogły przeznaczyć na edukację ekologiczną i usuwanie dzikich wysypisk odpadów.

Będą mogły też powstawać regiony gospodarki odpadami komunalnymi o charakterze międzywojewódzkim. Ma to szczególnie duże znaczenie z punktu widzenia związków międzygminnych tworzonych przez gminy z różnych województw.

Wprowadzono także definicję ponadregionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Za taką instalację będzie mogła być uznawana spalarnia odpadów komunalnych o mocy przerobowej wystarczającej do obsługi obszaru zamieszkałego przez co najmniej 500 000 mieszkańców i spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki.

Gospodarka odpadami pod lupą Unii

W nowym prawie znalazł się zapis o obowiązku segregacji odpadów, który ma nas przygotować do radykalnego ograniczenia ilości śmieci, jakie mogą trafić na wysypiska. Takie ograniczenia wprowadzi prawo unijne.

W opinii ekspertów z Instytutu Sobieskiego, do 2030 roku rynek odpadów ma bowiem stać się tzw. rynkiem o obiegu zamkniętym, co oznacza, że większość wytworzonych odpadów zarówno komunalnych, jak i opakowaniowych, ma wracać na rynek. Obecnie na składowiska rocznie trafia około 7 mln ton odpadów.

Jeżeli Komisja Europejska przeforsuje swoje plany do 2030 roku, to będziemy mogli składować jedynie 0,6 mln ton. To – wbrew pozorom – krótka perspektywa. Nic więc dziwnego, że wojewódzkie plany gospodarki odpadami znalazły się pod lupą Unii Europejskiej.

Zgodnie z umową partnerstwa na lata 2014–2020, będzie można sfinansować projekty uwzględnione w planach inwestycyjnych będących uzupełnieniem wojewódzkich planów gospodarki odpadami, które mają wskazywać na terenie województwa infrastrukturę niezbędną do osiągnięcia unijnych standardów zagospodarowywania odpadów komunalnych.

Pojawiły się więc poważne zagrożenia dotyczące dofinansowania gospodarki odpadami w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014–2020. Jasne stało się, że Polska nie otrzyma przeznaczonej na projekty związane z gospodarowaniem odpadami sumy ok. 4,7 mld zł w ramach dofinansowania, jeśli nie uporządkuje krajowych i wojewódzkich planów gospodarki odpadami.

Chodziło m.in. o urealnienie szacunków mocy przerobowych instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i o ustalenie właściwej hierarchii postępowania z odpadami, czyli planowania odpowiednich instalacji do ich przetwarzania. Dotychczas obowiązujące prawo nie dawało szans na takie szacunki.

Porządkowanie czy mieszanie w śmieciach?

Eksperci twierdzą jednak, że trudno przewidzieć, czy nowe prawo rzeczywiście uporządkuje rynek odpadów komunalnych. Niektórzy z nich są zdania, że ustawowe wprowadzenie nowego gracza, jakim będą ponadregionalne miejsca przetwarzania odpadów komunalnych w postaci spalarni, nie musi wpłynąć na ten rynek korzystnie.

Może wręcz być przyczyną problemów regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), które nie będą mogły pełnić funkcji obiektów przewidzianych ustawą dla takich instalacji. Ponadto, jeżeli wejdą w życie unijne przepisy dotyczące składowania odpadów, ich nadwyżki nie będą mogły być spalane, a będą musiały być przetwarzane.

W opinii ekspertów gospodarkę odpadami należy urynkowić, czyli poluzować zasady w niej panujące. Na dowód podają twarde dane: w wyniku przeprowadzonych przez gminy postępowań przetargowych wartość zawartych umów na odbiór i (lub) zagospodarowanie odpadów komunalnych sięgnęła ok. 3,3 mld zł.

W 2014 roku – po kolejnych przetargach – wzrosła ona o 2%. Eksperci szacują, że w kolejnych latach jego wartość wzrośnie do ok. 5 mld zł. Rynek więc jest głęboki, ale pozbawiony podstawowej rynkowej zależności pomiędzy konkurencją i ceną. Mimo iż działa na nim ok. 3700 firm i jest obecnych kilku międzynarodowych potentatów (w latach 2009–2013 liczba firm wzrosła o ponad 17%), to ceny za usługi wzrosły o 100%.

Raport Instytutu Sobieskiego

Instytut Sobieskiego przygotował raport „Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi. Perspektywa 2030”. Wynika z niego, że:

  • w 2013 roku ilość odbieranych odpadów komunalnych zmniejszyła się o 2 mln ton, czyli o blisko 16% w stosunku do lat poprzednich. Tymczasem wszystkie WPGO (wojewódzkie plany gospodarki odpadami) zakładały, że wzrost gospodarki przełoży się na większą ilość wytwarzania odpadów,
  • ceny za śmieci wyraźnie wzrosły w ciągu ostatnich siedmiu lat. Eksperci wyliczyli, że od 2007 do 2013 r. cena za śmieci wzrosła o 100%, a po wejściu w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - o kolejne 30%,
  • jednym z największych problemów jest system przetwarzania odpadów,
  • do roku 2020 Polska nie ma szans na osiągnięcie wymaganych przez UE poziomów odzysku odpadów, w tym na ograniczenie ilości śmieci komunalnych. Obecnie na składowiskach leży 6 mln ton odpadów. Jeżeli wejdą w życie nowe regulacje unijne, rocznie będzie można składować nie 7 mln ton, a tylko 0,6 mln ton, czyli nie będzie można tych odpadów spalić, tylko trzeba będzie je przetworzyć,
  • tymczasem, w ocenie autorów raportu, w nowym systemie największe szanse będą miały spalarnie, kompostownie albo składowiska. 

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Elektryczne pojazdy dla spółdzielni mieszkaniowych »

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejPojazdy elektryczne to gwarancja bezpieczeństwa i jakości pracy. Zgodnie z obowiązującym prawem pojazdy elektryczne wolnobieżne z naszej oferty osiągają maksymalną prędkość do 25 km/h i nie podlegają rejestracji.Czytam więcej »


Jak zredukować koszty związane z zapewnieniem ciągłości dostaw wody?

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejUdowodniono, że ponad 50% akcji awaryjnych i serwisowych można by uniknąć dzięki wcześniejszym i regularnym przeglądom.Czytam więcej »


Zarządco, dbaj o systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Pożar budynku a systemy oddymianiaWłaściciel lub zarządca budynku powinien, poza zapewnieniem prawidłowego działania systemów oddymiania, posiadać również dokumentację potwierdzającą utrzymanie ich w odpowiednim stanie ... Czytam więcej »


Otoczenie nieruchomości i sama nieruchomość - nie wolno o tym zapomnieć »?

Systemy przeciwoblodzenioweOkres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Jak oszczędzić na naprawach i przeglądach budynku? Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i zabezpieczyć budyenk i jego okolice przed... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki system domofonowy wybrać na osiedle mieszkaniowe?

Ciepło i zawór ciepła System domofonowy na osiedle
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Domofony wielomieszkaniowe można obsługiwać przez tel GSM lub tel. stacjonarny z dowolnego miejsca na ziemi z zasięgiem sieci GSM. System nie wymaga... czytam więcej»


Jakie ogrzewanie podłogowe wybrać?

Dystrybucja wodyCzęsto szkoda miejsca na grzejniki ścienne, a tradycyjne płaszczyznowe ogrzewanie podłogowe wymaga specjalnego przygotowania konstrukcyjnego budynku. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku (...) zobacz więcej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Zobacz jakie grzejniki warto wybrać do różnych pomieszczeń »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech grzejników. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jak zadbać o dobry wygląd lub renowację elewacji budynku»
Mycie i malowanie elewacji budynków mieszkalnych, najlepsze ceny na rynku»
czyszcenie i renowacja elewacji Mycie i malowanie elewacji
Jednym z najważniejszych powodów, poza ekologią, jest fakt nienaruszania w trakcie czyszczenia naturalnej struktury materiału poddawanego rewitalizacji. Technologie można stosować do powierzchni z wapieni, wapieni zbitych, wszelkiego rodzaju cegły, piaskowców, a także ... czytam więcej» Czy elewacja budynku mieszkalnego lub bloku, w którym mieszkasz wymaga konserwacji? Czy oprócz profesjonalnego czyszczenia, przydało by się pokryć ją dobrej... czytam dalej »

Izoalacja ścian od wewnątrz budynku - jak to zrobić?
Ile kosztuje sieć gazowa zasilana gazem płynnym »
Osuszanie ścian budynku Brak ogrzewania w budynku
Eurothane G jest wolną od freonów, twardą poliuretanową płytą termoizolacyjną (PIR) wykończoną jednostronnie płytą gipsowo-kartonową. Stosowany do termoizolacji... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) Czytam więcej »


Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej?
Profesjonalna obsługa nieruchomości - Jakość a nie ilość!
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej obsługa nieruchomości
Uszkodzony i nieszczelny fragment rury kanalizacyjnej jest nie lada problemem dla zarządcy nieruchomości, zwłaszcza jeśli fragment ten przebiega w lokalu, (...) czytaj dalej »

Zarządzanie nieruchomościami to niezwykle złożona praca. Zawód ten powołała do życia ustawa o gospodarce nieruchomościami (...) czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Czy środki pieniężne zgromadzone na funduszu remontowym, a przeznaczone na nabycie przez nich własności przyległego gruntu:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...
4/2019

Aktualny numer:

Administrator 4/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Prawo a praktyka – debata
  • - Rozliczenie mediów
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16488|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10158|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl