CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Opodatkowanie członków zarządu wspólnoty

Rafał Styczyński  |  Administrator 1-2/2015  |  27.02.2015

Sposób rozliczania wypłacania członkom zarządu wspólnoty wynagrodzeń jest niezwykle istotną kwestią.

W praktyce problem ten napotyka znaczne trudności. Od wielu lat toczą się spory interpretacyjne w kwestii zakwalifikowania przychodów z tego tytułu do odpowiedniego źródła.

Kim są członkowie zarządu wspólnoty?

Kwestie dotyczące wyboru i wynagradzania członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej zostały określone w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. DzU z 2000 r. nr 80, poz. 903 ze zm.). Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona. Zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją:

 • na zewnątrz,
 • w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali.

W przypadku, gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie. Zarząd podejmuje czynności zwykłego zarządu, natomiast do czynności przekraczających ten zakres konieczna jest uchwała właścicieli lokali. Poza tym, co istotne, właściciel lokalu pełniący obowiązki członka zarządu może żądać od wspólnoty wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi pracy (art. 28 ustawy o własności lokali).

Z przepisów tych wynika, że działania podejmowane przez członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie stanowią pełnienia obowiązków społecznych ani obywatelskich. Nie mamy tu bowiem do czynienia z:

 • obowiązkami w związku ze sprawowaniem władzy publicznej,
 • pełnieniem określonych funkcji w organizacjach pozarządowych (w tym także w ramach wolontariatu),
 • reprezentowaniem i rozwiązywaniem problemów określonej społeczności w instytucjach samorządowych i zawodowych.

Według art. 20 ust. 1 tej ustawy, jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest więcej niż siedem, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jedno- lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna, wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona.

Czynności zarządu dzieli się na czynności zwykłego zarządu oraz przekraczające zakres zwykłego zarządu. Do tej drugiej grupy należy ustalenie wynagrodzenia zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej.

Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają uchwały właścicieli lokali wyrażającej zgodę na ich dokonanie w formie prawem przewidzianej. Niezależnie od powyższego, należy wskazać na art. 28 wyżej przywołanej ustawy, według którego właściciel lokalu pełniący obowiązki członka zarządu może żądać od wspólnoty wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi pracy.

Jak z powyższego wynika, do ustalenia wynagrodzenia członków zarządu będących członkami wspólnoty mieszkaniowej, konieczna jest uchwała wspólnoty mieszkaniowej. Uzyskiwane z tego tytułu wynagrodzenie przez członka zarządu stanowi przychód dla celów podatkowych.

Członków wspólnoty mieszkaniowej nie łączy ze wspólnotą mieszkaniową ani stosunek pracy, ani umowa zlecenie (lub inna umowa cywilnoprawna), nie pełnią oni także obowiązków społecznych lub obywatelskich.

Diety dla członków zarządu

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako: UPDOF) zwolnione od podatku są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2280 zł.

Za pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich uważa się działalność publiczną dla ogółu społeczeństwa. Natomiast nie uważa się za nie działań związanych z zarządzaniem jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, jaką jest wspólnota mieszkaniowa. W związku z powyższym w stosunku do członka zarządu wspólnoty nie ma zastosowania powyższe zwolnienie.

Potwierdza to postanowienie Urzędu Skarbowego w Chrzanowie z 18 czerwca 2007 r. (sygn. OR/415-16/07): (…) Z pełnieniem obowiązków społecznych mamy do czynienia wówczas, gdy dana osoba uczestniczy w pracy instytucji (zwłaszcza samorządu terytorialnego lub zawodowego) jako reprezentant pewnej społeczności, biorąc udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności w jej interesie, przy czym tego rodzaju funkcje należy odróżnić od usług świadczonych w celach zarobkowych.

Za pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich należy więc uznać działalność posłów i senatorów, radnych i innych przedstawicieli samorządu terytorialnego, składów komisji wyborczych powołanych do prowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP, składów Inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej i Inspekcji Wojewódzkich Komisarzy Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, sędziów Trybunału Stanu.

W związku z powyższym wypłacane kwoty z tytułu członkostwa zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie mogą być utożsamiane ze świadczeniem otrzymywanym przez osoby pełniące obowiązki społeczne lub obywatelskie. Zatem członkowie zarządu uzyskujący dochody w postaci diet z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (…).

Przychody otrzymywane przez członków zarządu wspólnoty nie są również przychodami, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychodami członków zarządu osób prawnych, gdyż wspólnota mieszkaniowa jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Dlatego też należy uznać, iż wynagrodzenia i inne przychody otrzymywane przez członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 UPDOF).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9, za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności:

 • kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego,
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

W związku z użyciem przez ustawodawcę słowa „w szczególności” przepis ten nie zawiera katalogu zamkniętego, a jedynie określa przykładowy katalog takich przychodów. Z tego powodu należy uznać, że – choć wynagrodzenia członków zarządu nie są w nim wymienione – to jednak mogą się zawierać w przychodach z innych źródeł.

Mając powyższe na uwadze, można uznać, że otrzymywane przez członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej wynagrodzenia, jak również inne świadczenia, stanowią przychody „z innych źródeł”, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym diety otrzymywane przez podatników z tytułu pełnienia w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej stanowić będzie przychód z innych źródeł, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, w piśmie nr IPTPB2/415-423/12-3/KR, z 3 września 2012 r., w którym czytamy: (…) wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej stanowić będzie przychód z innych źródeł, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Kwot wypłaconych Wnioskodawcy jako Przewodniczącemu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w żadnym razie nie należy utożsamiać z kosztami stanowiącymi zwrot wydatków, otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem przewodniczący zarządu w rozpatrywanej sprawie nie pełni takich obowiązków.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż dieta, którą Wnioskodawca otrzymuje od wspólnoty mieszkaniowej. stanowi dla niego przychód z innych źródeł, w myśl art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym według zasad ogólnych (…).

Wobec powyższego wspólnota powinna na koniec wystawić członkowi zarządu PIT-8C. Nie ma natomiast obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy. Na podstawie bowiem art. 42a UPDOF osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego - są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-8C) i do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Powyższe stanowisko potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z 8 czerwca 2012 r., nr IPPB2/415-221/12-4/AK, w którym czytamy: (…) Wspólnota mieszkaniowa od wypłacanych świadczeń na rzecz członka wspólnoty mieszkaniowej nie jest zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Jednocześnie ma obowiązek sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika – zgodnie z art. 42a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast podatnik przychody wykazane w PIT-8C winien wykazać w zeznaniu rocznym wraz z innymi przychodami i dochodami uzyskanymi w roku podatkowym, jako przychody z innych źródeł w terminie przewidzianym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym podatnik osiągnął dochód podlegający opodatkowaniu zgodnie z art. 45 ust. 1 powyższej ustawy (…).

Natomiast członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej (podatnik) kwoty wykazane w informacji PIT-8C jest zobowiązany uwzględnić w rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) – PIT-36 – w wierszu przychody z innych źródeł, łącząc z innymi przychodami i dochodami uzyskanymi w roku podatkowym, podlegającymi opodatkowaniu według progresywnej skali podatkowej.

Warto dodać, iż w stosunku do członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej może mieć natomiast zastosowanie zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b UPDOF. I tak, zwolnione od podatku są diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży.

Koszty związane z wypłatami

Członek zarządu wspólnoty wykaże przychody z tytułu tej funkcji w zeznaniu rocznym. Przepisy nie przewidują dla nich zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu (tak jak np. dla wynagrodzeń członków zarządu osób prawnych). Jednak na podstawie art. 22 ust. 1 UPDOF kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu ich osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tejże ustawy.

Na podstawie tego przepisu członek zarządu wspólnoty może przyjąć wszystkie udokumentowane koszty, które spełniają powyższe kryteria. Członkowie zarządu wspólnoty mieszkaniowej mogą zatem rozliczyć poniesione, udokumentowane koszty związane z pełnioną funkcją.

Członek zarządu wspólnoty powinien gromadzić dokumenty (przede wszystkim faktury) potwierdzające dokonane przez niego wydatki związane z pełnioną funkcją (jeżeli chce takie koszty rozliczyć). Kosztów tych nie należy wykazywać w informacji PIT-8C (formularz tej informacji również tego nie przewiduje). Członek zarządu wykaże je sam dopiero w zeznaniu rocznym.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (DzU z 2000 r. nr 80, poz. 903),
 • Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. DzU z 2012 r., poz. 361).

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Windy w budynkach - zobacz specjalne rozwiązania»

Wzroszt cen za ogrzewanieGodziny szczytu w budynkach mieszkalnych przypadają na godziny poranne, kiedy mieszkańcy wychodzą z domu oraz wieczorne, gdy do niego wracają. Jak zaprojektować wygodne rozwiązania transportowe dostosowane do rzeczywistych sytuacji... Czytam więcej »


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Zainteresowanie pożyczką termomodernizacyjną Alior Banku coraz większe...

ogrzewanie podłogowe termomodernizacja
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Wśród pożyczkobiorców przeważają wspólnoty mieszkaniowe. Do tej pory wszystkie złożone wnioski uzyskały finansowanie. Zaletami  ... czytam więcej»


Segregujesz odpady? Dzięki temu możesz wygrać cenne nagrody »

Segregowanie odpadówZobacz, co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie i powalczyć o cenne nagrody... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Wytrzymałe i estetyczne donice na osiedla - które wybrać?

Pożar budynku Donice z betonu architektonicznego
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Zobacz właściwości róźnych składników z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i wyglądem... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
12/2019

Aktualny numer:

Administrator 12/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Inwestycje w spółdzielniach mieszkaniowych – debata
 • - Wieczyste na własność – w orzecznictwie
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17995|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11272|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10843|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl