CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Opodatkowanie członków zarządu wspólnoty

Rafał Styczyński  |  Administrator 1-2/2015  |  27.02.2015

Sposób rozliczania wypłacania członkom zarządu wspólnoty wynagrodzeń jest niezwykle istotną kwestią.

W praktyce problem ten napotyka znaczne trudności. Od wielu lat toczą się spory interpretacyjne w kwestii zakwalifikowania przychodów z tego tytułu do odpowiedniego źródła.

Kim są członkowie zarządu wspólnoty?

Kwestie dotyczące wyboru i wynagradzania członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej zostały określone w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. DzU z 2000 r. nr 80, poz. 903 ze zm.). Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona. Zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją:

 • na zewnątrz,
 • w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali.

W przypadku, gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie. Zarząd podejmuje czynności zwykłego zarządu, natomiast do czynności przekraczających ten zakres konieczna jest uchwała właścicieli lokali. Poza tym, co istotne, właściciel lokalu pełniący obowiązki członka zarządu może żądać od wspólnoty wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi pracy (art. 28 ustawy o własności lokali).

Z przepisów tych wynika, że działania podejmowane przez członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie stanowią pełnienia obowiązków społecznych ani obywatelskich. Nie mamy tu bowiem do czynienia z:

 • obowiązkami w związku ze sprawowaniem władzy publicznej,
 • pełnieniem określonych funkcji w organizacjach pozarządowych (w tym także w ramach wolontariatu),
 • reprezentowaniem i rozwiązywaniem problemów określonej społeczności w instytucjach samorządowych i zawodowych.

Według art. 20 ust. 1 tej ustawy, jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest więcej niż siedem, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jedno- lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna, wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona.

Czynności zarządu dzieli się na czynności zwykłego zarządu oraz przekraczające zakres zwykłego zarządu. Do tej drugiej grupy należy ustalenie wynagrodzenia zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej.

Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają uchwały właścicieli lokali wyrażającej zgodę na ich dokonanie w formie prawem przewidzianej. Niezależnie od powyższego, należy wskazać na art. 28 wyżej przywołanej ustawy, według którego właściciel lokalu pełniący obowiązki członka zarządu może żądać od wspólnoty wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi pracy.

Jak z powyższego wynika, do ustalenia wynagrodzenia członków zarządu będących członkami wspólnoty mieszkaniowej, konieczna jest uchwała wspólnoty mieszkaniowej. Uzyskiwane z tego tytułu wynagrodzenie przez członka zarządu stanowi przychód dla celów podatkowych.

Członków wspólnoty mieszkaniowej nie łączy ze wspólnotą mieszkaniową ani stosunek pracy, ani umowa zlecenie (lub inna umowa cywilnoprawna), nie pełnią oni także obowiązków społecznych lub obywatelskich.

Diety dla członków zarządu

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako: UPDOF) zwolnione od podatku są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2280 zł.

Za pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich uważa się działalność publiczną dla ogółu społeczeństwa. Natomiast nie uważa się za nie działań związanych z zarządzaniem jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, jaką jest wspólnota mieszkaniowa. W związku z powyższym w stosunku do członka zarządu wspólnoty nie ma zastosowania powyższe zwolnienie.

Potwierdza to postanowienie Urzędu Skarbowego w Chrzanowie z 18 czerwca 2007 r. (sygn. OR/415-16/07): (…) Z pełnieniem obowiązków społecznych mamy do czynienia wówczas, gdy dana osoba uczestniczy w pracy instytucji (zwłaszcza samorządu terytorialnego lub zawodowego) jako reprezentant pewnej społeczności, biorąc udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności w jej interesie, przy czym tego rodzaju funkcje należy odróżnić od usług świadczonych w celach zarobkowych.

Za pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich należy więc uznać działalność posłów i senatorów, radnych i innych przedstawicieli samorządu terytorialnego, składów komisji wyborczych powołanych do prowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP, składów Inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej i Inspekcji Wojewódzkich Komisarzy Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, sędziów Trybunału Stanu.

W związku z powyższym wypłacane kwoty z tytułu członkostwa zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie mogą być utożsamiane ze świadczeniem otrzymywanym przez osoby pełniące obowiązki społeczne lub obywatelskie. Zatem członkowie zarządu uzyskujący dochody w postaci diet z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (…).

Przychody otrzymywane przez członków zarządu wspólnoty nie są również przychodami, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychodami członków zarządu osób prawnych, gdyż wspólnota mieszkaniowa jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Dlatego też należy uznać, iż wynagrodzenia i inne przychody otrzymywane przez członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 UPDOF).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9, za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności:

 • kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego,
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

W związku z użyciem przez ustawodawcę słowa „w szczególności” przepis ten nie zawiera katalogu zamkniętego, a jedynie określa przykładowy katalog takich przychodów. Z tego powodu należy uznać, że – choć wynagrodzenia członków zarządu nie są w nim wymienione – to jednak mogą się zawierać w przychodach z innych źródeł.

Mając powyższe na uwadze, można uznać, że otrzymywane przez członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej wynagrodzenia, jak również inne świadczenia, stanowią przychody „z innych źródeł”, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym diety otrzymywane przez podatników z tytułu pełnienia w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej stanowić będzie przychód z innych źródeł, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, w piśmie nr IPTPB2/415-423/12-3/KR, z 3 września 2012 r., w którym czytamy: (…) wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej stanowić będzie przychód z innych źródeł, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Kwot wypłaconych Wnioskodawcy jako Przewodniczącemu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w żadnym razie nie należy utożsamiać z kosztami stanowiącymi zwrot wydatków, otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem przewodniczący zarządu w rozpatrywanej sprawie nie pełni takich obowiązków.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż dieta, którą Wnioskodawca otrzymuje od wspólnoty mieszkaniowej. stanowi dla niego przychód z innych źródeł, w myśl art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym według zasad ogólnych (…).

Wobec powyższego wspólnota powinna na koniec wystawić członkowi zarządu PIT-8C. Nie ma natomiast obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy. Na podstawie bowiem art. 42a UPDOF osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego - są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-8C) i do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Powyższe stanowisko potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z 8 czerwca 2012 r., nr IPPB2/415-221/12-4/AK, w którym czytamy: (…) Wspólnota mieszkaniowa od wypłacanych świadczeń na rzecz członka wspólnoty mieszkaniowej nie jest zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Jednocześnie ma obowiązek sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika – zgodnie z art. 42a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast podatnik przychody wykazane w PIT-8C winien wykazać w zeznaniu rocznym wraz z innymi przychodami i dochodami uzyskanymi w roku podatkowym, jako przychody z innych źródeł w terminie przewidzianym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym podatnik osiągnął dochód podlegający opodatkowaniu zgodnie z art. 45 ust. 1 powyższej ustawy (…).

Natomiast członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej (podatnik) kwoty wykazane w informacji PIT-8C jest zobowiązany uwzględnić w rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) – PIT-36 – w wierszu przychody z innych źródeł, łącząc z innymi przychodami i dochodami uzyskanymi w roku podatkowym, podlegającymi opodatkowaniu według progresywnej skali podatkowej.

Warto dodać, iż w stosunku do członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej może mieć natomiast zastosowanie zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b UPDOF. I tak, zwolnione od podatku są diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży.

Koszty związane z wypłatami

Członek zarządu wspólnoty wykaże przychody z tytułu tej funkcji w zeznaniu rocznym. Przepisy nie przewidują dla nich zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu (tak jak np. dla wynagrodzeń członków zarządu osób prawnych). Jednak na podstawie art. 22 ust. 1 UPDOF kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu ich osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tejże ustawy.

Na podstawie tego przepisu członek zarządu wspólnoty może przyjąć wszystkie udokumentowane koszty, które spełniają powyższe kryteria. Członkowie zarządu wspólnoty mieszkaniowej mogą zatem rozliczyć poniesione, udokumentowane koszty związane z pełnioną funkcją.

Członek zarządu wspólnoty powinien gromadzić dokumenty (przede wszystkim faktury) potwierdzające dokonane przez niego wydatki związane z pełnioną funkcją (jeżeli chce takie koszty rozliczyć). Kosztów tych nie należy wykazywać w informacji PIT-8C (formularz tej informacji również tego nie przewiduje). Członek zarządu wykaże je sam dopiero w zeznaniu rocznym.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (DzU z 2000 r. nr 80, poz. 903),
 • Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. DzU z 2012 r., poz. 361).

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zarządzanie nieruchomościami - centrum wiedzy Akademia Rynku Nieruchomości »

Studia dla zarządcówAkademia Rynku Nieruchomości to centrum wiedzy stworzone dla osób związanych z rynkiem nieruchomości. W ramach Akademii przygotowaliśmy dla Państwa... Czytam więcej »


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury... Czytam więcej »


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić  (...) ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
DOszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...)  zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe.  Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Termomodernizacja nieruchomości - zobacz najnowsze rozwiązania»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Gospodarowanie ciepłem
 • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16940|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10546|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10117|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl