CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Przypominamy: Wilo wyszło z inicjatywą nieodpłatnego usuwania awarii w zakresie urządzeń Wilo w szpitalach? ‎
http://a001.administrator24.info/wilo-pomoc-szpitalom▲
Na początku wybuchu epidemii pisaliśmy o akcji Wilo „#pomagamszpitalom”, dzisiaj chcemy pochwalić to przedsięwzięcie, bo niewątpliwie można mówić o...
Kategorie: pompy, hydrofory, koronawirus, epidemia, ogrzewanie, podwyższanie ciśnienia wody

Pomiary zamówionej mocy cieplnej

Andrzej Duszyński  |  Administrator 1-2/2015  |  04.03.2015
Schemat systemu odbioru mocy i automatyki regulacji dostawy mocy cieplnej
Schemat systemu odbioru mocy i automatyki regulacji dostawy mocy cieplnej

Dostarczenie zarządcy narzędzia umożliwiającego sprawdzenie w okresie rozliczeniowym, czy dostarczona ilość energii jest zgodna z zamówieniem (umową), znacznie poprawiłoby zarządzanie i ułatwiłoby obniżkę kosztów.

W styczniu i lutym 2014 roku w SM "Osiedle Wilanów" (24 węzły cieplne) przeprowadzono pomiary zużycia energii cieplnej w oparciu o wskazania ciepłomierzy1), a obliczeń dokonano w oparciu o aplikację ośmiobudynkową algorytmu (autorstwa Andrzeja Duszyńskiego), który umożliwia sprawdzenie w czasie rzeczywistym, czy ilość energii cieplnej (z podziałem na c.o. i c.w.) dostarczona do budynku jest zgodna z określoną w umowie z dostawcą tzw. mocą zamówioną.

Przeczytaj: System rozliczania indywidualnych kosztów ogrzewania

Co za tym idzie - pomiary mogą być dowodem w egzekwowaniu ustawowych praw odbiorcy energii przy rozliczaniu kosztów energii cieplnej w przypadku, gdy dostawca nie dostarcza energii zgodnie z zamówieniem. W celu ułatwienia prezentacji zasad pomiarów, które zostaną przedstawione dalej, przypomnijmy definicję zamówionej mocy cieplnej2).

Co to jest zamówiona moc cieplna?

Moc cieplna to ilość ciepła odebranego z nośnika ciepła (np. wody gorącej w instalacji wewnętrznej węzła cieplnego centralnego ogrzewania) w ciągu godziny3).

Natomiast zamówiona moc cieplna jest ustaloną przez odbiorcę największą mocą cieplną, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych (czyli temperatury zewnętrznej -20ºC dla Warszawy), a która powinna uwzględniać jedynie moc niezbędną dla:

 • pokrycia strat ciepła w obiekcie, co zapewni utrzymanie normatywnej temperatury (+20ºC), i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajdujących się w tym obiekcie;
 • zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody (+55/45ºC) w punktach czerpalnych znajdujących się w tym obiekcie;
 • zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń i instalacji, zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi (takie u nas nie występują - przyp. AD).

Do ilustracji tego problemu posłużę się przykładem budynku przy ul. Królowej Marysieńki 31 w Warszawie, w którym zamówioną moc cieplną Nz = 0,5983 MW, na podstawie umowy, na życzenie odbiorcy (w celu ułatwienia rozliczeń z mieszkańcami) podzielono na:

 • zamówioną moc na c.o.: Nsdco = 0,4977 MW (zgodnie z ostatnią korektą), 
 • zamówioną moc na c.w.: Nsdcw = 0,1006 MW.
 •  

Zobacz też: Świadectwa charakterystyki energetycznej a zamówiona moc cieplna

Zgodnie z powyższą definicją, dostawca energii cieplnej, gdy temperatura zewnętrzna osiągnie -20ºC, musi być przygotowany do tego, aby w ciągu godziny dostarczyć do budynku całkowitą ilość ciepła odebranego z nośnika, według zamówienia.

Po przekształceniu zależności:

GJ = 109 Ws = 0,2778 MWh

Godzinowe [1 h] zużycie energii cieplnej [w GJ] dla mocy zamówionej

Nz = 0,5983 MW

(dla temp. zewnętrznej -20ºC),

Największa moc cieplna dla budynku wyniesie:

Największa moc cieplna dla c.o.

Ilość ciepła odebranego z nośnika ciepła w ciągu godziny (zewnętrzna temperatura: -20ºC), konieczna do pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapewniająca utrzymanie normatywnej temperatury (+20ºC) i wymianę powietrza w pomieszczeniach, które się tam znajdują, wyniesie:

 

Największa moc cieplna dla c.w.

Ilość ciepła odebranego z nośnika ciepła w ciągu godziny (przy zewnętrznej temperaturze -20ºC) w celu zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody (+55/45ºC), w punktach czerpalnych, znajdujących się w tym obiekcie; wyniesie:

W pozostałym zakresie temperatur

Dla temperatur od -20oC do +10oC dobowy pobór energii cieplnej koniecznej do ogrzania budynku (określony jest zależnością liniową (wykres 1) wyrażoną wzorem:

c’ – algorytm przeliczeniowy,
tśr – średnia temperatura dobowa.

Zależność liniowa przedstawiona powyższym wzorem w praktyce oznacza, że ilość dostarczanej do budynku energii cieplnej (w GJ) rośnie proporcjonalnie do wartości zmniejszającej się temperatury zewnętrznej w przedziale od +10ºC do -20ºC, a współczynnik proporcjalności (ilości zużytej energii cieplnej) określony jest wartością zamówionej mocy cieplnej na c.o.; Nsdco w MW.

Warto przeczytać: Koszty stałe i zmienne CO

Dobowy pobór energii cieplnej koniecznej do podgrzania wody wodociągowej (CW) (od +10ºC do -20ºC) określony jest zależnością liniową wyrażoną wzorem:

Całkowity dobowy pobór energii cieplnej koniecznej do ogrzania budynku (c.o.) i podgrzania wody wodociągowej (c.w.) w całym zakresie temperatur (od +10ºC do -20ºC) określony jest zależnością liniową (wykres 2) wyrażoną wzorem:

Qd [GJ] = Qdco + Qdcw         (6)

Co obrazuje linia zielona w wykresie 3?

Całkowite dobowe zużycie w zakresie temperatur przy prawidłowo zamówionej mocy cieplnej na CW jest niższe o ok. 15%!
Większe niż zamówione zużycie energii cieplnej przez sieć c.o. jest możliwe z powodu nadwyżki energii cieplnej niewykorzystanej przez wymienniki ciepła dla c.w.

Akulumacja nadwyżki mocy cieplnej zamówionej na c.w. przez sieć wewnętrzną c.o.

Pomiary zużycia energii cieplnej na podgrzanie wody wodociągowej, pozwoliły na ustalenie, z jakiego powodu występuje większe niż zamówiono zużycie na c.o.

Wyjaśnienie akumulacji nadwyżki energii cieplnej (moc zamówiona c.w.) przeznaczonej do podgrzania wody (Cc.w.) przez instalację odbiorczą c.o. budynku.

Pomiary dobowego zużycia energii cieplnej przez budynki SM "Osiedle Wilanów", przeprowadzone 30/31 stycznia i 27/28 lutego 2014 r., wykazały, że większość budynków zużyła więcej energii cieplnej na ogrzanie (c.o.) niż dopuszcza to moc zamówiona na c.o., ustalona w umowie z dostawcą energii.

Taka sytuacja jest możliwa, ponieważ, jak wykazały pomiary, zużycie energii cieplnej na podgrzanie wody wodociągowej (c.w.) jest znacznie mniejsze (ok. 40%), niż wynika to z mocy zamówionej na c.w. ustalonej w umowie z dostawcą energii, a nadmiar tej energii zużywany jest przez instalację odbiorczą, c.o. budynku.

Uzasadnienie

1. Uproszczony „schemat blokowy” systemu odbioru mocy i automatyki regulacji dostawy mocy (rys.1).
2. Założenia teoretyczne mocy zamówionej i temperatury wody powrotnej:

 • moc zamówiona – 1 MW, w tym:
  - 0, 4 MW na c.w. (umowa),
  - 0, 6 MW na c.o. (umowa).
 •  

Zamówiona moc cieplna jest ustaloną przez odbiorcę największą mocą cieplną, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych (temperatura zewnętrzna 20ºC), a która powinna uwzględniać jedynie moc niezbędną dla:

- pokrycia strat ciepła w obiekcie i zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury (+20ºC) oraz wymiany powietrza w pomieszczeniach znajdujących się w tym obiekcie;

- zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody (+55/45ºC), w punktach czerpalnych znajdujących się w tym obiekcie;

- zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń i instalacji, zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi.

 • Założenie:

- temperatura zewnętrzna: -20ºC; maksymalny pobór mocy cieplnej;

- teoretyczna temperatura nośnika energii cieplnej: 110oC na wejściu układu; 10oC na wyjściu układu (różnica 100oC w skali odniesienia – w umowie zapisano inne wartości temperatury nośnika energii cieplnej, ale zasada jest tożsama). Przyjęcie teoretyczne temperatury nośnika ułatwi dowód, ponieważ jej obniżanie jest zależnością liniową wprost proporcjonalną do wartości zużytej energii cieplnej (mocy cieplnej).

Moc cieplna – ilość ciepła odebranego z nośnika ciepła (np. wody gorącej w instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania) w ciągu godziny. Tak więc pobór mocy cieplnej o wartości 0,1 MW spowoduje obniżenie temperatury nośnika o 100C, a pobór 1 MW – obniżenie o 1000C do 100C (patrz: rys.1),

 • warunek konieczny: wszystkie kaloryfery w budynku odkręcone na maksimum poboru ciepła.

Przy takich założeniach, a są one proporcjonalne do rzeczywistych, pomiary i obliczenia mocy zamówionej na c.o. i c.w. powinny być tożsame z mocą zamówioną zapisaną w umowie.

Pomiary wykazały, że obliczona moc cieplna pobrana na c.w. jest o 50% niższa niż zamówiona, co spowodowało obniżenie temperatury wody powrotnej nie o 40ºC, a tylko o 20ºC, tak więc do dyspozycji sieci c.o. pozostało 0,8 MW (80ºC). Zostało to wykorzystane (przez sieć c.o. aż do momentu, w którym temperatura wody powrotnej spadła do 100C i układ automatyki ograniczył pobieranie mocy cieplnej do wartości zamówionej (1 MW).

Warto wiedzieć: Co nowego w Orzecznictwie? Gdy sąsiad za bardzo oszczędza na ogrzewaniu

Nadwyżka mocy cieplnej została wykorzystana do podwyższenia temperatury w lokalach mieszkalnych powyżej normatywnej (+20ºC), prawdopodobnie o około 2ºC, czego zapewne mieszkańcy nie zauważyli, ale na pewno zapłacili więcej za dodatkowo zużytą energię cieplną.

W budynkach, w których (co wiemy na podstawie pomiarów) nie przekroczono zużycia mocy zamówionej na c.o., prawdopodobnie mieszkańcy przykręcili kaloryfery, zmniejszając tym samym zużycie.

W budynkach, w których (wedle danych z pomiarów) przekroczono zużycie całkowitej mocy zamówionej, według mojej opinii źle działają urządzenia automatyki i regulacji przepływu (własność firmy DALKIA), ale mieszkańcy płacą za dodatkowe zużycie energii cieplnej.

Wniosek

Ustalenie z dostawcą prawidłowej wartości mocy zamówionej na c.w. oraz kontrolowanie zużycia energii przez dział techniczny Spółdzielni uniemożliwi zużywanie nadmiaru energii przez sieć c.o.

Wyznaczanie mocy  cieplnej (średniej) na podgrzanie wody

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie dowodu (bez użycia aparatury matematycznej i całkowania), że obliczona rzeczywista wartość tzw. mocy zamówionej na c.w., w oparciu o pomiary wykonane w węzłach cieplnych, jest w pełni miarodajna. Opracowanie nie rozstrzyga, czy projekt węzła cieplnego, na podstawie którego została podpisana umowa na dostawę energii cieplnej, został wykonany prawidłowo.

Dowód – wykresy 5 i 6

Linia wykresu 5 obrazuje zużycie energii cieplnej [GJ] koniecznej do utrzymania temperatury normatywnej w sieci wewnętrznej ciepłej wody, w zależności od godziny odczytu (24 godziny). W nocy zużywa się bardzo mało energii, praktycznie tyle, co na uzupełnienie strat wynikających z cyrkulacji wody ciepłej.

Obliczona powierzchnia pola ĐQ (pod linią) wyznacza dobowe zużycie energii cieplnej przez budynek, konieczne do zapewnienia mieszkańcom ciepłej wody o normatywnych parametrach. Wartość powyższą (ĐQ,) ustala miernik zużycia ciepła (patrz: instrukcja miernika; całkowanie) w pozycji odczytu: dobowe zużycie ciepła.

Czytaj także

Zarządzanie kosztami ciepła
w RSM Ursus

W relacjach między dostawcą energii cieplnej a odbiorcą posługiwanie się definicją dobowego zużycia ciepła jest mało przydatne, więc zastąpiono je tzw. mocą zamówioną na CW (średnią).

– Wartość powyższą – Cwśr. (wykres 6) ustala się w oparciu o zależność (warunek konieczny):

powierzchnia pola ĐQ (dobowe zużycie ciepła) = powierzchni pola DQśr. (Qśr) x 24h, co obrazuje wykres 6.

A więc:

Qśr 24h = ĐQ (dobowe zużycie ciepła) 
→ Qśr = ĐQ/24h.

Ponieważ 1GJ = 0,2778 MWh, to średnia moc zamówiona na CW wyniesie:

Mcwśr [MW] = ĐQ (pomierzone dobowe zużycie ciepła w GJ) x 0,2778/24

Na podstawie powyższego dowodu, aby wyznaczyć rzeczywistą moc zamówioną na c.w., wystarczy odczytać w węźle cieplnym albo zamówić u dostawcy ciepła (jest cennik takich usług) dobowe zużycie energii cieplnej na c.w.

Latem energia cieplna dostarczana do budynku zużywana jest wyłącznie do podgrzania ciepłej wody i (według mojej opinii - umowa na dostawę ciepła na c.o. obowiązuje przez cały rok) urządzenie podgrzewające wodę pobiera bez żadnych ograniczeń tyle energii cieplnej, aby spełnić normatywne wymagania dotyczące temperatury wody.

Dowodzą tego pomiary przeprowadzone przez Dział Techniczny spółdzielni - tabela 2. 

1 Dr inż. Ryszard Śnieżyk, Wyznaczenie rzeczywistej mocy zamówionej na podstawie wskazań ciepłomierzy, „Rynek Energii” 1/2010; Koszty ciepła w spółdzielni mieszkaniowej, „Administrator” 6/2010.
2 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf z tytułu zaopatrzenia w ciepło (DzU nr 194 poz. 10).
3 Słowniczek terminów branżowych: http://zpec.pl/strefaklienta/ pojecia-i-terminy.html.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Rozwiązania, które pomogą Ci utrzymać porządek wokół nieruchomości»

Porządek wokół nieruchomościSprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... Czytam więcej »


Jaki piec (kocioł) gazowy wybrać? »

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnoszenia ciśnienia wody »

kociol gazowy kondensacyjny w kuchni poradnik doboru pomp
Właśnie jesteś na etapie wyboru kotła do budynku lub domu i im więcej czytasz tym mniej wiesz? Poznaj kotły kondensacyjne. Oszczędność i... Chcę wiedzieć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy place zabaw wracają? Zobacz, jak rozbudować plac zabaw na osiedlu! »

Place zabaw na osiedluPlac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i... Czytam więcej »


Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej?

Wiaty śmietnikoweBiorąc pod uwagę aspekty estetyczne – wiaty pozostawiają wiele do życzenia, widok przepełnionych i brudnych śmietników budzi odrazę... Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Dobudowa windy w bloku - ile to kosztuje?

pompy cieplne Brak windy w budynku
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Z powodzeniem sprawdzają się w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach publicznych, budynkach przemysłowych i sportowych. Wszystkie "windy" od udźwigu... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Dezynfekcja termiczna instalacji - co zastosować i jak zabezpieczyć instalację wodną?

Czym wyczyścić części wspólne i elewację nieruchomości? »

dezynfekcja wody w instalacji Czyszczenie części wspólnych
Często mówimy „woda to życie”, ale woda w pewnych warunkach może również nieść ze sobą niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać  »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Ciepła woda użytkowa odczyt liczników wody

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Detektory gazów w garażach Program dla zarzadcy
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Oto sposób na monitoring budynku lub osiedla?
Gdzie ubiegać się o pożyczkę termomodernizacyjną? »
monitoring osiedla i budynku pożyczka termomodernizacyjna
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków... zobacz przewidywane koszty pożyczki»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Rozliczanie fundusz remontowego
 • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19213|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12566|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11719|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl