CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Tu chodzi o życie

Irena Scholl  |  Administrator 3/2015  |  31.03.2015
Tu chodzi o życie
Tu chodzi o życie
dreamstime.com

Wybuchy gazu w Katowicach i Warszawie oraz ich tragiczne skutki, które w ostatnich miesiącach odbiły się głośnym echem w całej Polsce, wynikały wprawdzie z przyczyn wyjątkowych, z umyślnych działań ludzi zdesperowanych, jednak zwróciły uwagę na gaz i zagrożenia spowodowane ludzkimi błędami, niewiedzą, lekceważeniem obowiązków.

Dane, które uzyskałam w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, alarmują: w pożarach mieszkań i domów każdego roku ginie ponad 400 osób. Na skutek zatrucia tlenkiem węgla w sezonie grzewczym 2012/13 zmarło ich ponad 90, a poszkodowanych było ok. 2000.

Podobnie jak w latach wcześniejszych, w 2014 r. odnotowano w budynkach mieszkalnych ok. 2000 zdarzeń, których przypuszczalną przyczyną powstania zagrożeń były nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych oraz wady instalacji gazowych, w szczególności zbiorników, przewodów i odbiorników gazu. W 2014 r. spowodowały one blisko 500 pożarów.

Przeczytaj: Niski poziom ochrony przeciwpożarowej w Polsce

Warto więc naszym czytelnikom przypomnieć przepisy mające na celu zabezpieczenie budynków i ich mieszkańców przed zagrożeniami, które niesie nieprawidłowe użytkowanie gazu ziemnego, a zwłaszcza płynnego, bo o nim wciąż mniej się wie i pisze. Przekaż też spostrzeżenia i rady fachowców.

Na początek - elementarz

Na początek pozwolę sobie przypomnieć przepisy, które powinny być elementarzem dla właścicieli i zarządców nieruchomości, ale z obserwacji mgr. inż. Dariusza Baranowskiego, specjalisty ochrony przeciwpożarowej, biegłego sądowego, wynika, że - niestety - nie jest to regułą.

Jak poinformowano mnie w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1lit. c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DzU z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), instalacje gazowe w obiektach budowlanych powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę co najmniej raz w roku kontroli okresowej, która polega na sprawdzaniu ich stanu technicznego, m.in. ich szczelności.

Oznacza to, że obowiązek przeprowadzania kontroli nałożony został na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego, a nie na użytkownika lokalu stanowiącego część tego obiektu.

Przepis ten nie różnicuje instalacji wedle tego, czy jest ona na gaz ziemny, czy płynny.

Zatem należy przyjąć, że wszystkie rodzaje instalacji gazowych, w tym zasilane gazem płynnym z indywidualnych butli, które znajdują się wewnątrz budynku, podlegają kontroli polegającej na sprawdzeniu ich stanu technicznego, a nieprzestrzeganie tego obowiązku jest zagrożone karą grzywny.

Zgodnie z art. 62 ust. 4 ustawy - przypomina GUNB - kontrole okresowe, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 5–6a, przeprowadzają osoby, które mają uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Natomiast w myśl art. 62 ust. 5, kontrole m.in. instalacji gazowych, o których mowa m.in. w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c, mogą przeprowadzać osoby mające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

Powyższe oznacza, że prawo wykonywania kontroli instalacji gazowych przysługuje zarówno osobom mającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, jak i tym, które mają kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

Również w tym przypadku bez znaczenia jest fakt, czy te osoby mają, czy też nie, uprawnienia budowlane.

Warto zobaczyć: Na wypadek pożaru

GUNB informuje nas jeszcze, że szczegółowe wymagania i procedurę wykonywania okresowych kontroli reguluje norma PN-M-34507: 2002 – Instalacja gazowa. Kontrola okresowa.

Przywołana norma zawiera szereg definicji związanych z instalacjami gazowymi, określa ogólny zakres kontroli okresowej w budynkach wielorodzinnych oraz kontrole poszczególnych elementów instalacji, miejsc i pomieszczeń, w których ona występuje.

W tej normie podano również zasady postępowania w przypadku wykrycia nieszczelności.

Natomiast norma PN-EN 1775: 2009 - Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynków. Maksymalne ciśnienie robocze równe 5 bar lub mniejsze. Zalecenia funkcjonalne. - zawiera ogólne zalecenia dotyczące projektowania, budowy, prób, odbioru i uruchomienia użytkowania oraz obsługi i utrzymania instalacji gazowej, a także przewodów gazowych pomiędzy punktem dostawy gazu a złączem wlotowym do odbiornika gazu.

Po kontroli

Zgodnie z art. 70 ustawy, właściciel, zarządca lub użytkownik obiekt budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, ma obowiązek, w czasie kontroli lub bezpośrednio po niej, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, zatrucie gazem.

Natomiast osoba dokonująca kontroli jest zobowiązana bezzwłocznie przesłać kopię protokołu pokontrolnego do właściwego organu nadzoru budowlanego, który po jej otrzymaniu również bezzwłocznie przeprowadzi kontrolę obiektu w celu m. in. potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń.

Przytoczony tu, zasadniczy dla właściciela i zarządcy, akt prawny nie zawsze jest respektowany, co stwierdził biegły sądowy.

Gdy bada się przyczyny wybuchu gazu czy pożaru, niekiedy okazuje się, że w budynku - bywa - okresowa kontrola nie była przeprowadzana już od kilku lat. A takie zaniedbanie obowiązku, w wyniku czego giną ludzie, a warte miliony mienie ulega zniszczeniu, skutkuje utratą wolności na wiele lat.

Butla - tak, ale nie wszędzie

Wedle informacji przekazanych mi przez dyr. Andrzeja Olechowskiego z Polskiej Organizacji Gazu Płynnego, w Polsce z butli gazowych korzysta ok. 6 mln rodzin, co stanowi ok. 40% gospodarstw domowych.

W zdecydowanej większości to rodziny, które zamieszkują obrzeża dużych miast, małe miasteczka i wsie, czyli obszary, gdzie gaz z sieci nie jest dostępny.

Zobacz także: Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Powstają też osady domków jednorodzinnych zaopatrzone w urządzenia przetwarzające gaz płynny w lotny, który następnie jest przesyłany do użytkownika przewodami gazowymi. Korzystają z butli turyści, działkowcy, właściciele sezonowych barów i restauracji.

Butle to już zatem masówka na naszym rynku, więc pojawiają się liczne nieprawidłowości w ich użytkowaniu, przysparzające ryzyko zagrożeń.

I rzeczywiście, do tragicznych zdarzeń z udziałem butli dochodzi kilkadziesiąt razy w roku, są dziesiątki rannych i zabitych. I znów biegły sądowy stwierdził, że przyczyną jest nieprzestrzeganie przepisów dotyczących butli.

Otóż nie wszędzie i nie zawsze można z butli gazowych korzystać.

W myśl par. 157 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późn. zm.) zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. Zakaz ten podyktowany jest różną masą tych dwóch gazów w stosunku do masy powietrza.

Ponadto, zgodnie z par. 157 ust. 5, instalacje gazowe zasilane gazem płynnym mogą być wykonywane w budynkach mieszkalnych niskich, czyli o wysokości do 12 m lub czterech kondygnacji nadziemnych włącznie. Te przepisy są łamane.

Dodatkowo - jak wyjaśniają w GUNB - zgodnie z par. 156 ust. 4 rozporządzenia, instalację gazową zasilaną gazem płynnym z indywidualnej butli znajdującej się wewnątrz budynku stanowi nie tylko butla, lecz także urządzenie redukcyjne znajdujące się przy niej, przewód z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem oraz urządzenie gazowe wraz z przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli stanowią element składowy urządzeń gazowych. To wszystko powinno być w idealnym stanie.

Biegły sądowy powiedział mi, że w lokalach, w których są używane butle, brakuje często nisko zainstalowanej wentylacji grawitacyjnej, co może być przyczyną, że ulatniający się z butli ciężki propan-butan wędruje zatem po podłodze, wydostaje na klatkę schodową, wpełza do piwnicy i tam się gromadzi. A potem wystarczy zapalić papierosa, włączyć światło…

Pan Dariusz mógłby zaraz usiąść i zacząć pisać scenariusze do horrorów.

Warunki zapewniające bezpieczne i zgodne z przepisami użytkowanie budynku, znajdujących się w nim pomieszczeń oraz urządzeń, a zwłaszcza - warunki w zakresie zaopatrzenia w gaz - określa szczegółowo Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (DzU nr 74, poz. 836 z późn. zm.).

W jego par. 17 został określony sposób użytkowania instalacji gazowej, która zapewnia bezpieczeństwo użytkowników wszystkich lokali oraz osób trzecich.

Ważne dla użytkownika

Użytkownik lokalu powinien udostępnić go właścicielowi budynku, dostawcy gazu, służbom kontroli instalacji i urządzeń gazowych dla wykonywania ich obowiązków.

Powinien przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania urządzeń, zawartych w instrukcjach ich obsługi. Jeśli mu życie miłe, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu np. przewodów gazowych czy kiedy poczuje nieprzyjemny zapach, natychmiast powinien poinformować o tym zarządcę.

Do użytkownika należy zapewnienie pełnej sprawności technicznej i użytkowej urządzeń gazowych stanowiących wyposażenie lokalu, a także zapewnienie wykonania niezbędnych czynności konserwacyjnych i ścisłe wykonywanie zaleceń pokontrolnych, które zostały do niego skierowane.

Rozdział 13 rozporządzenia, "Użytkowanie instalacji i urządzeń gazowych", oraz jego rozdział 14, "Użytkowanie instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym", opisują wszelkie szczegóły z tym związane.

Jak być mądrym przed szkodą

Strażacy - od Komendy Głównej PSP po niewielkie placówki terenowe - starają się upowszechniać zasady bezpiecznych zachowań, gdyż wolą zapobiegać pożarom niż je gasić, jak z rycerską szczerością wyznała młodsza kapitan Aldona Dobrzyńska z Komendy Miejskiej PSP w Żorach, autorka poradnika "Polak mądry przed szkodą", z którym można się zapoznać w Internecie.

Wybrałam kilka porad z tej liczącej 43 strony publikacji.

 • W czasie rozmów w Komendzie Głównej PSP doradzano, aby użytkownik zwracał uwagę na utrzymywanie kuchenek gazowych w czystości.
 • Gdy gaz słabo się zapala, płomień jest innego koloru niż zazwyczaj, łatwo gaśnie - to sygnały, że trzeba zdjąć palniki i porządnie je przeczyścić.
 • Podobnie należy postępować, gdy np. wykipi mleko.
 • Jeśli kuchenka nadal nie jest sprawna, wzywajmy fachowca.
 • Szczelność przyłączeń sprawdzamy w prosty sposób: smarujemy je niewielką ilością płynu do mycia naczyń; gdy pokazują się bąbelki - wzywamy fachowca.
 • No i nie grzebiemy sami w piecykach gazowych, nic nie przykręcamy, nie odkręcamy, nie otwieramy.

Strażacy doradzają, aby piecyk wymieniać co 10 lat; im nowszy, tym bezpieczniejszy; warto zainstalować taki, który jest zaopatrzony w automatyczny wyłącznik dopływu gazu, gdy zgaśnie płomień.

Sąsiedzka czujność

Strażacy namawiają też, aby zarówno zarządcy, jak i sąsiedzi wykazali czujność w sytuacji, gdy mieszkańcowi budynku odcięto dopływ gazu ziemnego, bo nie płacił rachunków.

Domyślają się przecież albo wręcz wiedzą (lub widzieli), że wnosił butlę z gazem propan-butan i na nim gotuje, a w budynku jest gaz ziemny, co grozi katastrofą; a zatem jeśli taką informacją dysponuje sąsiad, niech natychmiast zawiadomi zarządcę, którego obowiązkiem jest sprawdzenie stanu faktycznego.

Ale co ma zarządca zrobić, jeśli lokator go nie wpuszcza do mieszkania? - w KGPSP dowiaduję się, że straż pożarna nie może wkroczyć prewencyjnie. A policja?

Jak się dowiedziałam w Wydziale Prewencji KG Policji nie ma ona prawa reagowania na takie sygnały, asystowania lub pomocy podczas sprawdzania mieszkania i jego wyposażenia. Pozostaje szukanie pomocy w pogotowiu gazowym lub organie nadzoru budowlanego.

Główny kurek - poza budynkiem

Wiele cennych informacji i rad znajduje się w broszurce "Gaz - jak używać bezpiecznie? Jak unikać zagrożeń?", wydanej przez Fundację "Bezpieczny Dom", którą również znaleźć można w internecie.

Przytoczę tylko jedno wskazanie, o którym warto pamiętać: Główny kurek gazowy lub zasuwa odcinająca dopływ gazu do dużych budynków powinny być usytuowane poza nimi (w studzience, w specjalnie postawionym obiekcie lub szafce instalacyjnej).

W wielu istniejących już długo budynkach główny zawór znajduje się wewnątrz podziemnej kondygnacji, w piwnicy.

Pomieszczenie, w którym jest kurek lub zasuwa, nie może być wykorzystywane do celów gospodarczych czy zagracone, natomiast powinno być dobrze zabezpieczone i zamknięte.

Uwaga na temperaturę!

Obszerną informację „Zasady bezpiecznego użytkowania butli z gazem LPG” opracował Urząd Dozoru Technicznego (dostępna jest na stronie internetowej UDT).

Dowiadujemy się z niej, że przyłączenie butli do instalacji gazowej zasilającej kuchnię gazową może być wykonane przez użytkownika - wedle załączonej instrukcji - lub służby firm zajmujących się dystrybucją butli.

 • Podczas przyłączania nie można palić lub używać otwartego ognia.
 • Przed przyłączeniem butli, która pozostawała w niskiej temperaturze, należy przez kilka godzin trzymać ją w miejscu o dobrej wentylacji i temperaturze zbliżonej do panującej w pomieszczeniu, w którym będzie użytkowana, byle nie przekraczała ona 35 stopni.
 • Niewłaściwe podłączenie butli grozi wybuchem, tak więc trzeba z wielką staranności sprawdzić m. in. szczelność instalacji.

"Nie daj się nabić w butlę!"

Tak głosi hasło ogólnopolskiej kampanii na rzecz bezpiecznego korzystania z butli gazowych, którą w 2010 r. rozpoczęła Polska Organizacja Gazu Płynnego.

Jednym z jej elementów jest edukacja użytkowników gazu.

 • Zachęca się ich do kupowania butli tylko w sprawdzonych punktach i ostrzega przed napełnianiem ich w nieprzystosowanych do tego miejscach, takich jak np. stacje paliw płynnych lub nielegalnych rozlewniach, bo to o parę złotych taniej.
 • Zaleca zwracanie uwagi na jednolitość oznakowania butli.
 • Cała butla powinna być pokryta jednolitym kolorem.
 • Każdy dostawca w Polsce ma zastrzeżony dla siebie kolor, po którym można go zidentyfikować.
 • Nazwa firmy na plombie (folii) znajdującej się na zaworze, powinna być zgodna z nazwą znajdującą się na butli.

"Jest to bardzo ważna informacja dla użytkownika, gdyż wskazuje podmiot odpowiedzialny za napełnianie butli, który pokryje ewentualne szkody w przypadku zdarzenia z udziałem butli" – twierdzi dyr. Olechowski z POGP.

Zachować trzeba koniecznie i folię termokurczliwą, i paragon, albowiem folia identyfikuje firmę napełniającą i świadczy o legalności napełniania, zaś paragon stanowi dowód zakupu usługi i jest potrzebny w razie reklamacji.

Podsumowanie

W mieszkaniu trzymaj nie więcej niż dwie butle z gazem propan-butan (do 11 kg każda), które powinny być podłączone do instalacji lub urządzeń.

Nie przechowuj butli w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu terenu, np. w piwnicy.

Gaz propan-butan jest cięższy od powietrza i może w nich zalegać, co grozi wybuchem.

Nie zatykaj kanałów kominowych, dbaj o to, aby nie lekceważono okresowego sprawdzania i czyszczenia ich oraz kanałów wentylacyjnych, albowiem w urządzeniach gazowych, w przypadku braku wystarczającej ilości powietrza, dochodzi do niekompletnego spalania gazu (metanu lub propanu-butanu), którego produktem jest trujący i niewyczuwalny tlenek węgla (czad – CO).

Nie ogrzewaj pomieszczeń kuchnią gazową, ponieważ długotrwałe palenie gazu powoduje znaczny ubytek tlenu w powietrzu, a w konsekwencji – nagromadzenie szkodliwych produktów spalania.

Kuchenka gazowa nie powinna znajdować się blisko drzwi, bo – otwierając je – można zrzucić garnek z olejem, ani w pobliżu okna, gdyż może zapalić się unoszona przeciągiem firanka.

Rozważ założenie rolety lub żaluzji zamiast firanki. Włączone urządzenie powinieneś stale kontrolować.

Zapalenie się rozgrzanego tłuszczu lub zgaszenie płomienia przez wykipienie wody to najczęstsze przyczyny pożarów w kuchni.

Kiedy coś gotujesz czy pieczesz, nie wychodź z domu, bo może się okazać, że straż pożarna będzie w twoim domu szybciej niż Ty.

Odległość butli od przedmiotów promieniujących ciepłem (jak grzejniki czy piece) powinna wynosić co najmniej 1,5 metra, a od wyłączników elektrycznych, liczników, gniazd wtykowych, dzwonków elektrycznych, telefonów i innych przedmiotów powodujących iskrzenie – co najmniej 1 m.

Jeśli butla umieszczona jest w szafce, wówczas w najniższym i najwyższym punkcie drzwi wywierć otwory wentylacyjne zabezpieczone siatką. Butle ustaw w pozycji pionowej i zabezpiecz przed przewróceniem, dostępem dzieci itp.

Wszystkie osoby, z którymi rozmawiałam, chętnie podpisały się pod propozycją, którą mam dla właścicieli i zarządców nieruchomości, a mianowicie:

 • aby nie tylko mieli pod ręką przepisy prawa - które starałam się tu przypomnieć i przedstawić - lecz także, by do nich zaglądali;
 • aby zanotowali informacje i rady dotyczące bezpiecznego zakupu, instalowania, użytkowania oraz kontrolowania instalacji i urządzeń na gaz, a także właściwych zachowań, mogących zapobiegać wybuchom, pożarom i ich tragicznym skutkom;
 • aby przekazywali tę wiedzę członkom wspólnoty czy spółdzielni mieszkaniowej oraz mieszkańcom domów wielorodzinnych na tablicach ogłoszeń, podczas zebrań, imprez, spotkań, konkursów.

I warto zapraszać strażaków. Im ludzie ufają.

W badaniach opinii publicznej, gdy pytano o zawody najbardziej szanowane przez Polaków, strażak znalazł się na pierwszym miejscu.

Może więc warto o poniższych radach i przestrogach pomyśleć, skoro stawką jest, bez żadnej przesady, życie? 

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Przegląd budynku - pobierz bezpłatnie gotową dokumentację »

prawo budowlaneProtokół kontroli kanałów spalinowych, protokół odbioru robót przy odstąpieniu od umowy, uniwersalny protokół przekazania nieruchomości, protokół kontroli obowiązkowej po zakończonej budowie lub... Chcę pobrać »


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Zamów bezpłatną wizytę konsultanta i osusz swój dom lub budynek ▼

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Wystarczy, że zostawisz do siebie kontakt, a Konsultant skontaktuje się z Tobą. Podczas kontaktu zostanie ustalony dogodny dla Ciebie termin nieodpłatnego badania zawilgocenia obiektu. W trakcie tej wizyty dowiesz się... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Zima i obowiązki zarządcy odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Głowice i zawory termostatyczne - jakie wybrać?
Czy wiesz, że możesz monitorować i sterować zestawami do podnoszenia ciśnienia wody»
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
 • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10802|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10376|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl