CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ile kosztuje docieplenie dachu i ile na tym można oszczędzić? ‎
https://derowerk2.administrator24.info/▲
Wypełnij formularz o swoim budynku i dowiedz się ile będzie kosztowało ocieplenie dachu i jak wpłynie to na Twoje oszczedności, gdy...
Kategorie: ocieplenie, dach, termomodernizacja, stropodachy, cena ocieplenie,

Tu chodzi o życie

Irena Scholl  |  Administrator 3/2015  |  31.03.2015
Tu chodzi o życie
Tu chodzi o życie
dreamstime.com

Wybuchy gazu w Katowicach i Warszawie oraz ich tragiczne skutki, które w ostatnich miesiącach odbiły się głośnym echem w całej Polsce, wynikały wprawdzie z przyczyn wyjątkowych, z umyślnych działań ludzi zdesperowanych, jednak zwróciły uwagę na gaz i zagrożenia spowodowane ludzkimi błędami, niewiedzą, lekceważeniem obowiązków.

Dane, które uzyskałam w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, alarmują: w pożarach mieszkań i domów każdego roku ginie ponad 400 osób. Na skutek zatrucia tlenkiem węgla w sezonie grzewczym 2012/13 zmarło ich ponad 90, a poszkodowanych było ok. 2000.

Podobnie jak w latach wcześniejszych, w 2014 r. odnotowano w budynkach mieszkalnych ok. 2000 zdarzeń, których przypuszczalną przyczyną powstania zagrożeń były nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych oraz wady instalacji gazowych, w szczególności zbiorników, przewodów i odbiorników gazu. W 2014 r. spowodowały one blisko 500 pożarów.

Przeczytaj: Niski poziom ochrony przeciwpożarowej w Polsce

Warto więc naszym czytelnikom przypomnieć przepisy mające na celu zabezpieczenie budynków i ich mieszkańców przed zagrożeniami, które niesie nieprawidłowe użytkowanie gazu ziemnego, a zwłaszcza płynnego, bo o nim wciąż mniej się wie i pisze. Przekaż też spostrzeżenia i rady fachowców.

Na początek - elementarz

Na początek pozwolę sobie przypomnieć przepisy, które powinny być elementarzem dla właścicieli i zarządców nieruchomości, ale z obserwacji mgr. inż. Dariusza Baranowskiego, specjalisty ochrony przeciwpożarowej, biegłego sądowego, wynika, że - niestety - nie jest to regułą.

Jak poinformowano mnie w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1lit. c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DzU z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), instalacje gazowe w obiektach budowlanych powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę co najmniej raz w roku kontroli okresowej, która polega na sprawdzaniu ich stanu technicznego, m.in. ich szczelności.

Oznacza to, że obowiązek przeprowadzania kontroli nałożony został na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego, a nie na użytkownika lokalu stanowiącego część tego obiektu.

Przepis ten nie różnicuje instalacji wedle tego, czy jest ona na gaz ziemny, czy płynny.

Zatem należy przyjąć, że wszystkie rodzaje instalacji gazowych, w tym zasilane gazem płynnym z indywidualnych butli, które znajdują się wewnątrz budynku, podlegają kontroli polegającej na sprawdzeniu ich stanu technicznego, a nieprzestrzeganie tego obowiązku jest zagrożone karą grzywny.

Zgodnie z art. 62 ust. 4 ustawy - przypomina GUNB - kontrole okresowe, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 5–6a, przeprowadzają osoby, które mają uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Natomiast w myśl art. 62 ust. 5, kontrole m.in. instalacji gazowych, o których mowa m.in. w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c, mogą przeprowadzać osoby mające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

Powyższe oznacza, że prawo wykonywania kontroli instalacji gazowych przysługuje zarówno osobom mającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, jak i tym, które mają kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

Również w tym przypadku bez znaczenia jest fakt, czy te osoby mają, czy też nie, uprawnienia budowlane.

Warto zobaczyć: Na wypadek pożaru

GUNB informuje nas jeszcze, że szczegółowe wymagania i procedurę wykonywania okresowych kontroli reguluje norma PN-M-34507: 2002 – Instalacja gazowa. Kontrola okresowa.

Przywołana norma zawiera szereg definicji związanych z instalacjami gazowymi, określa ogólny zakres kontroli okresowej w budynkach wielorodzinnych oraz kontrole poszczególnych elementów instalacji, miejsc i pomieszczeń, w których ona występuje.

W tej normie podano również zasady postępowania w przypadku wykrycia nieszczelności.

Natomiast norma PN-EN 1775: 2009 - Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynków. Maksymalne ciśnienie robocze równe 5 bar lub mniejsze. Zalecenia funkcjonalne. - zawiera ogólne zalecenia dotyczące projektowania, budowy, prób, odbioru i uruchomienia użytkowania oraz obsługi i utrzymania instalacji gazowej, a także przewodów gazowych pomiędzy punktem dostawy gazu a złączem wlotowym do odbiornika gazu.

Po kontroli

Zgodnie z art. 70 ustawy, właściciel, zarządca lub użytkownik obiekt budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, ma obowiązek, w czasie kontroli lub bezpośrednio po niej, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, zatrucie gazem.

Natomiast osoba dokonująca kontroli jest zobowiązana bezzwłocznie przesłać kopię protokołu pokontrolnego do właściwego organu nadzoru budowlanego, który po jej otrzymaniu również bezzwłocznie przeprowadzi kontrolę obiektu w celu m. in. potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń.

Przytoczony tu, zasadniczy dla właściciela i zarządcy, akt prawny nie zawsze jest respektowany, co stwierdził biegły sądowy.

Gdy bada się przyczyny wybuchu gazu czy pożaru, niekiedy okazuje się, że w budynku - bywa - okresowa kontrola nie była przeprowadzana już od kilku lat. A takie zaniedbanie obowiązku, w wyniku czego giną ludzie, a warte miliony mienie ulega zniszczeniu, skutkuje utratą wolności na wiele lat.

Butla - tak, ale nie wszędzie

Wedle informacji przekazanych mi przez dyr. Andrzeja Olechowskiego z Polskiej Organizacji Gazu Płynnego, w Polsce z butli gazowych korzysta ok. 6 mln rodzin, co stanowi ok. 40% gospodarstw domowych.

W zdecydowanej większości to rodziny, które zamieszkują obrzeża dużych miast, małe miasteczka i wsie, czyli obszary, gdzie gaz z sieci nie jest dostępny.

Zobacz także: Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Powstają też osady domków jednorodzinnych zaopatrzone w urządzenia przetwarzające gaz płynny w lotny, który następnie jest przesyłany do użytkownika przewodami gazowymi. Korzystają z butli turyści, działkowcy, właściciele sezonowych barów i restauracji.

Butle to już zatem masówka na naszym rynku, więc pojawiają się liczne nieprawidłowości w ich użytkowaniu, przysparzające ryzyko zagrożeń.

I rzeczywiście, do tragicznych zdarzeń z udziałem butli dochodzi kilkadziesiąt razy w roku, są dziesiątki rannych i zabitych. I znów biegły sądowy stwierdził, że przyczyną jest nieprzestrzeganie przepisów dotyczących butli.

Otóż nie wszędzie i nie zawsze można z butli gazowych korzystać.

W myśl par. 157 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późn. zm.) zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. Zakaz ten podyktowany jest różną masą tych dwóch gazów w stosunku do masy powietrza.

Ponadto, zgodnie z par. 157 ust. 5, instalacje gazowe zasilane gazem płynnym mogą być wykonywane w budynkach mieszkalnych niskich, czyli o wysokości do 12 m lub czterech kondygnacji nadziemnych włącznie. Te przepisy są łamane.

Dodatkowo - jak wyjaśniają w GUNB - zgodnie z par. 156 ust. 4 rozporządzenia, instalację gazową zasilaną gazem płynnym z indywidualnej butli znajdującej się wewnątrz budynku stanowi nie tylko butla, lecz także urządzenie redukcyjne znajdujące się przy niej, przewód z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem oraz urządzenie gazowe wraz z przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli stanowią element składowy urządzeń gazowych. To wszystko powinno być w idealnym stanie.

Biegły sądowy powiedział mi, że w lokalach, w których są używane butle, brakuje często nisko zainstalowanej wentylacji grawitacyjnej, co może być przyczyną, że ulatniający się z butli ciężki propan-butan wędruje zatem po podłodze, wydostaje na klatkę schodową, wpełza do piwnicy i tam się gromadzi. A potem wystarczy zapalić papierosa, włączyć światło…

Pan Dariusz mógłby zaraz usiąść i zacząć pisać scenariusze do horrorów.

Warunki zapewniające bezpieczne i zgodne z przepisami użytkowanie budynku, znajdujących się w nim pomieszczeń oraz urządzeń, a zwłaszcza - warunki w zakresie zaopatrzenia w gaz - określa szczegółowo Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (DzU nr 74, poz. 836 z późn. zm.).

W jego par. 17 został określony sposób użytkowania instalacji gazowej, która zapewnia bezpieczeństwo użytkowników wszystkich lokali oraz osób trzecich.

Ważne dla użytkownika

Użytkownik lokalu powinien udostępnić go właścicielowi budynku, dostawcy gazu, służbom kontroli instalacji i urządzeń gazowych dla wykonywania ich obowiązków.

Powinien przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania urządzeń, zawartych w instrukcjach ich obsługi. Jeśli mu życie miłe, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu np. przewodów gazowych czy kiedy poczuje nieprzyjemny zapach, natychmiast powinien poinformować o tym zarządcę.

Do użytkownika należy zapewnienie pełnej sprawności technicznej i użytkowej urządzeń gazowych stanowiących wyposażenie lokalu, a także zapewnienie wykonania niezbędnych czynności konserwacyjnych i ścisłe wykonywanie zaleceń pokontrolnych, które zostały do niego skierowane.

Rozdział 13 rozporządzenia, "Użytkowanie instalacji i urządzeń gazowych", oraz jego rozdział 14, "Użytkowanie instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym", opisują wszelkie szczegóły z tym związane.

Jak być mądrym przed szkodą

Strażacy - od Komendy Głównej PSP po niewielkie placówki terenowe - starają się upowszechniać zasady bezpiecznych zachowań, gdyż wolą zapobiegać pożarom niż je gasić, jak z rycerską szczerością wyznała młodsza kapitan Aldona Dobrzyńska z Komendy Miejskiej PSP w Żorach, autorka poradnika "Polak mądry przed szkodą", z którym można się zapoznać w Internecie.

Wybrałam kilka porad z tej liczącej 43 strony publikacji.

 • W czasie rozmów w Komendzie Głównej PSP doradzano, aby użytkownik zwracał uwagę na utrzymywanie kuchenek gazowych w czystości.
 • Gdy gaz słabo się zapala, płomień jest innego koloru niż zazwyczaj, łatwo gaśnie - to sygnały, że trzeba zdjąć palniki i porządnie je przeczyścić.
 • Podobnie należy postępować, gdy np. wykipi mleko.
 • Jeśli kuchenka nadal nie jest sprawna, wzywajmy fachowca.
 • Szczelność przyłączeń sprawdzamy w prosty sposób: smarujemy je niewielką ilością płynu do mycia naczyń; gdy pokazują się bąbelki - wzywamy fachowca.
 • No i nie grzebiemy sami w piecykach gazowych, nic nie przykręcamy, nie odkręcamy, nie otwieramy.

Strażacy doradzają, aby piecyk wymieniać co 10 lat; im nowszy, tym bezpieczniejszy; warto zainstalować taki, który jest zaopatrzony w automatyczny wyłącznik dopływu gazu, gdy zgaśnie płomień.

Sąsiedzka czujność

Strażacy namawiają też, aby zarówno zarządcy, jak i sąsiedzi wykazali czujność w sytuacji, gdy mieszkańcowi budynku odcięto dopływ gazu ziemnego, bo nie płacił rachunków.

Domyślają się przecież albo wręcz wiedzą (lub widzieli), że wnosił butlę z gazem propan-butan i na nim gotuje, a w budynku jest gaz ziemny, co grozi katastrofą; a zatem jeśli taką informacją dysponuje sąsiad, niech natychmiast zawiadomi zarządcę, którego obowiązkiem jest sprawdzenie stanu faktycznego.

Ale co ma zarządca zrobić, jeśli lokator go nie wpuszcza do mieszkania? - w KGPSP dowiaduję się, że straż pożarna nie może wkroczyć prewencyjnie. A policja?

Jak się dowiedziałam w Wydziale Prewencji KG Policji nie ma ona prawa reagowania na takie sygnały, asystowania lub pomocy podczas sprawdzania mieszkania i jego wyposażenia. Pozostaje szukanie pomocy w pogotowiu gazowym lub organie nadzoru budowlanego.

Główny kurek - poza budynkiem

Wiele cennych informacji i rad znajduje się w broszurce "Gaz - jak używać bezpiecznie? Jak unikać zagrożeń?", wydanej przez Fundację "Bezpieczny Dom", którą również znaleźć można w internecie.

Przytoczę tylko jedno wskazanie, o którym warto pamiętać: Główny kurek gazowy lub zasuwa odcinająca dopływ gazu do dużych budynków powinny być usytuowane poza nimi (w studzience, w specjalnie postawionym obiekcie lub szafce instalacyjnej).

W wielu istniejących już długo budynkach główny zawór znajduje się wewnątrz podziemnej kondygnacji, w piwnicy.

Pomieszczenie, w którym jest kurek lub zasuwa, nie może być wykorzystywane do celów gospodarczych czy zagracone, natomiast powinno być dobrze zabezpieczone i zamknięte.

Uwaga na temperaturę!

Obszerną informację „Zasady bezpiecznego użytkowania butli z gazem LPG” opracował Urząd Dozoru Technicznego (dostępna jest na stronie internetowej UDT).

Dowiadujemy się z niej, że przyłączenie butli do instalacji gazowej zasilającej kuchnię gazową może być wykonane przez użytkownika - wedle załączonej instrukcji - lub służby firm zajmujących się dystrybucją butli.

 • Podczas przyłączania nie można palić lub używać otwartego ognia.
 • Przed przyłączeniem butli, która pozostawała w niskiej temperaturze, należy przez kilka godzin trzymać ją w miejscu o dobrej wentylacji i temperaturze zbliżonej do panującej w pomieszczeniu, w którym będzie użytkowana, byle nie przekraczała ona 35 stopni.
 • Niewłaściwe podłączenie butli grozi wybuchem, tak więc trzeba z wielką staranności sprawdzić m. in. szczelność instalacji.

"Nie daj się nabić w butlę!"

Tak głosi hasło ogólnopolskiej kampanii na rzecz bezpiecznego korzystania z butli gazowych, którą w 2010 r. rozpoczęła Polska Organizacja Gazu Płynnego.

Jednym z jej elementów jest edukacja użytkowników gazu.

 • Zachęca się ich do kupowania butli tylko w sprawdzonych punktach i ostrzega przed napełnianiem ich w nieprzystosowanych do tego miejscach, takich jak np. stacje paliw płynnych lub nielegalnych rozlewniach, bo to o parę złotych taniej.
 • Zaleca zwracanie uwagi na jednolitość oznakowania butli.
 • Cała butla powinna być pokryta jednolitym kolorem.
 • Każdy dostawca w Polsce ma zastrzeżony dla siebie kolor, po którym można go zidentyfikować.
 • Nazwa firmy na plombie (folii) znajdującej się na zaworze, powinna być zgodna z nazwą znajdującą się na butli.

"Jest to bardzo ważna informacja dla użytkownika, gdyż wskazuje podmiot odpowiedzialny za napełnianie butli, który pokryje ewentualne szkody w przypadku zdarzenia z udziałem butli" – twierdzi dyr. Olechowski z POGP.

Zachować trzeba koniecznie i folię termokurczliwą, i paragon, albowiem folia identyfikuje firmę napełniającą i świadczy o legalności napełniania, zaś paragon stanowi dowód zakupu usługi i jest potrzebny w razie reklamacji.

Podsumowanie

W mieszkaniu trzymaj nie więcej niż dwie butle z gazem propan-butan (do 11 kg każda), które powinny być podłączone do instalacji lub urządzeń.

Nie przechowuj butli w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu terenu, np. w piwnicy.

Gaz propan-butan jest cięższy od powietrza i może w nich zalegać, co grozi wybuchem.

Nie zatykaj kanałów kominowych, dbaj o to, aby nie lekceważono okresowego sprawdzania i czyszczenia ich oraz kanałów wentylacyjnych, albowiem w urządzeniach gazowych, w przypadku braku wystarczającej ilości powietrza, dochodzi do niekompletnego spalania gazu (metanu lub propanu-butanu), którego produktem jest trujący i niewyczuwalny tlenek węgla (czad – CO).

Nie ogrzewaj pomieszczeń kuchnią gazową, ponieważ długotrwałe palenie gazu powoduje znaczny ubytek tlenu w powietrzu, a w konsekwencji – nagromadzenie szkodliwych produktów spalania.

Kuchenka gazowa nie powinna znajdować się blisko drzwi, bo – otwierając je – można zrzucić garnek z olejem, ani w pobliżu okna, gdyż może zapalić się unoszona przeciągiem firanka.

Rozważ założenie rolety lub żaluzji zamiast firanki. Włączone urządzenie powinieneś stale kontrolować.

Zapalenie się rozgrzanego tłuszczu lub zgaszenie płomienia przez wykipienie wody to najczęstsze przyczyny pożarów w kuchni.

Kiedy coś gotujesz czy pieczesz, nie wychodź z domu, bo może się okazać, że straż pożarna będzie w twoim domu szybciej niż Ty.

Odległość butli od przedmiotów promieniujących ciepłem (jak grzejniki czy piece) powinna wynosić co najmniej 1,5 metra, a od wyłączników elektrycznych, liczników, gniazd wtykowych, dzwonków elektrycznych, telefonów i innych przedmiotów powodujących iskrzenie – co najmniej 1 m.

Jeśli butla umieszczona jest w szafce, wówczas w najniższym i najwyższym punkcie drzwi wywierć otwory wentylacyjne zabezpieczone siatką. Butle ustaw w pozycji pionowej i zabezpiecz przed przewróceniem, dostępem dzieci itp.

Wszystkie osoby, z którymi rozmawiałam, chętnie podpisały się pod propozycją, którą mam dla właścicieli i zarządców nieruchomości, a mianowicie:

 • aby nie tylko mieli pod ręką przepisy prawa - które starałam się tu przypomnieć i przedstawić - lecz także, by do nich zaglądali;
 • aby zanotowali informacje i rady dotyczące bezpiecznego zakupu, instalowania, użytkowania oraz kontrolowania instalacji i urządzeń na gaz, a także właściwych zachowań, mogących zapobiegać wybuchom, pożarom i ich tragicznym skutkom;
 • aby przekazywali tę wiedzę członkom wspólnoty czy spółdzielni mieszkaniowej oraz mieszkańcom domów wielorodzinnych na tablicach ogłoszeń, podczas zebrań, imprez, spotkań, konkursów.

I warto zapraszać strażaków. Im ludzie ufają.

W badaniach opinii publicznej, gdy pytano o zawody najbardziej szanowane przez Polaków, strażak znalazł się na pierwszym miejscu.

Może więc warto o poniższych radach i przestrogach pomyśleć, skoro stawką jest, bez żadnej przesady, życie? 

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak zaoszczędzić na rachunkach za energię we wspólnocie mieszkaniowej »

kpheRosnące koszty prac i materiałów budowalnych istotnie wpływają na decyzje co do planowanych modernizacji energetycznych budynków wielorodzinnych. Z drugiej strony lokatorzy... Czytam więcej »


Gdzie można kupić niedrogie detektory gazu »

Uwaga na gaz w garażachGaraże i parkingi są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... Czytam więcej »


Pojemniki na śmieci – jak je zasłonić? »

Jak pozbyć się wilgoci, pleśni i grzybów z mieszkania?

pojemniki na odpady mieszkania wentylacja budynku
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w pojemniki, służące do zbierania odpadów, ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem... Chcę wiedzieć »

Mikroklimat w budynkach wywiera duży wpływ na zdrowie i samopoczucie ludzi, zwierząt, roślin, a także na efektywność przebiegu procesów produkcyjnych i przemysłowych. Zapewnienie optymalnych warunków w pomieszczeniach jest głównym zadaniem wentylacji... czytam więcej »


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

Kocio jaki wybraćW blisko połowie gospodarstw domowych w Polsce do ogrzewania wykorzystuje się kotły na paliwa stałe. Wynika to ze względów ekonomicznych i technicznych, dostępności paliw... Czytam więcej »


Pobierz darmowy poradnik "Uzdatnianie wody w instalacjach HVAC"»

Jak wyeliminować błędy w działaniu zaworów i głowic?

Pobierz poradnik uzdatnianie wody w instalacjach HVAC zawory i głowice
Wymagania odnośnie wody w instalacjach grzewczych reguluje Polska Norma PN-EN 12952-12. Jak podnieść jakość wody? Jak obniżyć koszty instalacji grzewczej i chłodniczej? Jak zadbać o bezpieczeńśtwo i komfort mieszkańców... Czytam więcej »

instalacja grzewcza również „przeżywa” stany chorobowe, które bez właściwego diagnozowania nie będą możliwe do usunięcia. W konsekwencji praca systemu jest... czytam więcej»


Czysta woda, wolna od zanieczyszczeń i bakterii - jak ją zapewnić?

Zimne kaloryferyWoda w postaci aerozolu wodno-powietrznego, wydostająca się z instalacji zawierających bakterię Legionella, może powodować chorobę legionistów lub mniej niebezpieczną... Czytam więcej »


Nie uwierzysz! Zapewnij sobie ciepłą wodę do woli»

Czy to możliwe? Nowa bezobsługowa i ekologiczna kotłownia, bez obciążeń finansowych! »

Kompleksowa energia kotłownia bez nakładów finansowych
Ciepła woda użytkowa, czysta i w dużej ilości, o stałej temperaturze, kiedy tylko zapragniecie... czytam dalej »

Brak obciążeń finansowych związanych z budową/modernizacją kotłowni gazowej. EWE bierze na siebie ciężar finansowania i budowy kotłowni... chcę wiedzieć więcej»


Masz problem z wentylacją pomieszczeń? Zobacz to rozwiązanie?

Wentylacja pomieszczeńKuchnia to miejsce szczególne -  to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz spokoju. Teraz już możesz przygotować posiłki lub... Chcę zobaczyć »


Rozwiązania polecane dla administratorów i zarządców budynków »

Jak zadbać o prawidłowe powietrze w pomieszczeniu?

wiata rowerowa klimatyzatory na budynku

Coraz ciekawsze rozwiązania spotykam na polskich osiedlach. Dbałość o zadowolenie mieszkańca staje się priorytetem, dzięki czemu... Czytam więcej »

Dobre samopoczucie zależy od jakości powietrze i kliamtu panującego w pomieszczeniu w którym przebywamy i... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Obniżenie kosztów energii elektrycznej w obwodach administracyjnych »
Oto śmietniki, które zdobią osiedla»
Licznik energii - oszczędzanie śmietniki ese
Wzrost cen energii zmusza administratorów obiektów do szukania sposobów obniżania kosztów na fakturach za energię elektryczną... czytam więcej » Miejsca składowania odpadów to przeważnie duży problem dla zarządcy. Jak utrzymać go w czystości i sprawić, aby nie szpecił wizerunku osiedla, a stał się jego wizytówką... czytam dalej »

Jak skutecznie zlikwidować problem wilgoci w murach?
Dlaczego warto zainwestować w kompostowniki i grządki podwyższane?
wilgoc sciany kompostoniki na osiedlu
Może się wydawać, że nieprzyjemny zapach, nieestetyczny wygląd czy zbyt niska temperatura to najgorsze, co może nas spotkać w zawilgoconym.... czytam więcej » Rośliny do prawidłowego wzrostu potrzebują nawożenia i słońca. Sztuczne nawozy nie są do końca dobre dla roślin. Mozemy sami zadbać o odpowiedni nawóz dla roślin w... Czytam więcej »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
9/2020

Aktualny numer:

Administrator 9/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Sąsiedzkie spory
 • - Jaki domofon wybrać?
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Wyświetleń: 17046|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 12082|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl