CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Czystość systemów klimatyzacji i wentylacji

Projektant instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinien tak zaprojektować instalację, aby poza zapewnieniem właściwych warunków cieplno-wilgotnościowych dla przebywających w klimatyzowanych pomieszczeniach ludzi, dostarczała ona powietrze o oczekiwanej czystości pyłowej, gazowej oraz mikrobiologicznej.
Kontynuacją działań projektanta powinna być regularna kontrola instalacji w trakcie eksploatacji, zarówno ze względu na jej prawidłowy stan techniczny, jak i higieniczny, a także ze względu na kontrolę zużycia energii.

 

Na odczuwalną przez użytkowników pomieszczeń jakość powietrza (zwanego powietrzem wewnętrznym) ma wpływ nie tylko zakres jego przygotowania pod względem cieplno-wilgotnościowym, lecz dokładność (efektywność) jego oczyszczenia na filtrach umieszczonych przede wszystkim w urządzeniu uzdatniającym powietrze (centrale lub szafy klimatyzacyjne, klimatyzatory) oraz właściwa eksploatacja instalacji i urządzeń.

Jednym z powodów skarg na zanieczyszczenie cząstkami stałymi, drobnoustrojami oraz nieprzyjemnymi zapachami powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach wentylowanych oraz klimatyzowanych jest właśnie zły stan higieniczny instalacji wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych, będący konsekwencją jego niewłaściwego utrzymania (przy założeniu, że zarówno projekt, jak i wykonanie instalacji były prawidłowe).

Nie jest to jednak jedyny element budynku „oskarżony" o negatywne oddziaływanie na zdrowie i samopoczucie ludzi, gdyż wpływ na nie ma także emisja zanieczyszczeń w pomieszczeniach (wynikająca z rodzajów i ilości zanieczyszczeń emitowanych wewnątrz pomieszczeń) oraz czas ekspozycji użytkowników pomieszczeń na te zanieczyszczenia.

W pomieszczeniach wydzielają się zanieczyszczenia stałe, gazowe i biologiczne, takie jak: kurz, pyłki roślin i zarodniki grzybów pleśniowych (dopływają one także z zewnątrz budynku, jeśli istnieją nieszczelności np. w stolarce okiennej), związki chemiczne emitowane przez materiały budowlane i wykończeniowe, dwutlenek węgla i biozanieczyszczenia wydzielane przez ludzi.

Nadmierna wilgoć, produkty spalania (tlenek węgla, tlenki azotu), dym tytoniowy, aerozole produktów kosmetycznych, czyszczących, dezynfekujących to kolejne zanieczyszczenia pogarszające stan powietrza wewnętrznego. A zatem podczas normalnego użytkowania pomieszczeń w ich wnętrzu wydziela się wiele zanieczyszczeń o różnorodnym pochodzeniu i zróżnicowanym oddziaływaniu na ludzi, zarówno szkodliwym, jak i drażniącym lub uciążliwym.

W związku z tym nie zawsze za wszystkie problemy zdrowotne wynikające ze złej jakości powietrza wewnętrznego odpowiedzialne będzie nawiewane do pomieszczenia powietrze, dopływające przez przewody wentylacyjne, o nieznanym, przed przeprowadzeniem kontroli, stanie higienicznym. Ponieważ problem czystości (lub zanieczyszczenia) instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stał się w ostatnich latach w Polsce popularny, często nie bierze się pod uwagę innych źródeł zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach.

Rzetelna kontrola ich stanu higienicznego, która powinna być wykonana przed podjęciem decyzji o czyszczeniu instalacji, jest przydatna także w celu zidentyfikowania źródła problemu.

Rodzaje zanieczyszczeń instalacji

Wewnątrz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych pojawiają się zanieczyszczenia stałe, biologiczne, mikrobiologiczne oraz gazowe. Dostają się one do instalacji wraz z powietrzem zewnętrznym czerpanym z okolic klimatyzowanego budynku lub wraz z powietrzem recyrkulacyjnym w przypadku, gdy rozwiązanie systemu uwzględnia powrót części powietrza usuwanego z pomieszczeń do części nawiewnej centrali klimatyzacyjnej.

Problemy związane z jakością powietrza wewnętrznego zwiększające się podczas uchybień w trakcie konserwacji i utrzymania instalacji [5]

Potencjalny problem Prawdopodobna przyczyna

Grzyby pleśniowe, inne drobnoustroje żyjące w materiale filtracyjnym;

zapchanie filtrów zanieczyszczeniami uniemożliwiające prawidłowy przepływ powietrza;

zanieczyszczenia cyrkulujące w powietrzu w budynku

Wilgotne/zabrudzone ponad miarę filtry

Zarodniki roślin, mikroskopowe fragmenty grzybów pleśniowych itp., cyrkujące w powietrzu w budynku; nieprzyjemne zapachy pochodzące z rozkładających się substancji organicznych recyrkulujące w instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej

Wilgotne, rozkładające się substancje organiczne

Namnażanie się grzybów pleśniowych, rozwój mikroorganizmów wraz z bakteriami i algami; nieprzyjemne zapachy

Stojąca woda w wanience ociekowej lub/i w zbiorniku kondensatu

Nieprzyjemne zapachy, cząstki stałe cyrkulujące w powietrzu w budynku

Brudne, obłożone pyłem wężownice nagrzewnicy i chłodnicy

Nieprzyjemne zapachy, podrażnienie lub nadwrażliwość wywołana substancjami chemicznymi

Cząsteczki pochodzące z substancji chemicznych lub środków czyszczących

Brak przepływu powietrza lub zbyt mały strumień powietrza

Pasek klinowy przekładni wentylatora zsunięty lub zerwany

Brak przepływu powietrza lub zbyt mały strumień powietrza

Niedziałający silnik napędowy

Rozwój grzybów pleśniowych, bakterii; nieprzyjemne zapachy; stopniowa degradacja uszkodzonego materiału izolacyjnego skutkująca pojawieniem się zawieszonych w powietrzu cząstek cyrkulujących w powietrzu w budynku

Wilgotna, brudna lub uszkodzona izolacja przewodów

Sprzyjające warunki do rozwoju drobnoustrojów; nieprzyjemne zapachy

Stojąca woda/objawy uszkodzeń w wyniku pojawienia się wody (zawilgocenia) (w jakimkolwiek miejscu w systemie wentylacyjnym, urządzeniu lub przewodzie)

Zabrudzenie/plama na suficie wokół nawiewnika, wywiewnika

Dostanie się zwiększonej ilości pyłu do instalacji; obłożenie pyłem wnętrza przewodów; zła konserwacja filtrów

Wśród identyfikowanych zanieczyszczeń są różnorodne biozanieczyszczenia, uważane za najbardziej niebezpieczne dla użytkowników wentylowanych pomieszczeń. W zależności od ilości zanieczyszczeń przenoszonych przez powietrze wentylacyjne do wentylowanych/klimatyzowanych pomieszczeń oraz ich negatywnego wpływu na zdrowie użytkowników pomieszczeń, zanieczyszczenia te mogą w różnym stopniu wpływać na pogorszenie zdrowia ludzi lub na wystąpienie nowego, wcześniej niezdiagnozowanego schorzenia.

Nie można także zapomnieć o negatywnym oddziaływaniu alergenów dostających się wraz z powietrzem wentylacyjnych do pomieszczeń.

Zagrożenie dla zdrowia

Jednym z powodów narzekania na zanieczyszczenie cząstkami stałymi, drobnoustrojami oraz nieprzyjemnymi zapachami powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach wentylowanych oraz klimatyzowanych jest zły stan higieniczny instalacji wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych.

W Stanach Zjednoczonych the National Institute for Occupational Safety (NIOSH) przedstawił wyniki badań przeprowadzonych w ponad 500 budynkach. Na ich podstawie wykazano, że w 53% przypadków podstawową przyczyną skarg dotyczących jakości powietrza wewnętrznego były systemy HVCA (Heating, Ventilation, Air Conditioning). Natomiast w Kanadzie przez Public Works and Goverment Services Canada (PWGSC) zostało przebadanych 95 budynków „z problemami". Okazało się, że w 48% przypadków za kłopoty związane z niedostateczną jakością powietrza odpowiedzialna była wentylacja lub klimatyzacja [4].

Prowadzone przez WHO badania użytkowników budynków doprowadziły do wprowadzenia pojęcia „chorego budynku" (Sick Building Syndrome) - czyli budynku, w którym 20% użytkowników stwierdza, że przyczyną wystąpienia i nasilenia objawów chorobowych jest przebywanie w danym budynku; objawy te znikają natychmiast po jego opuszczeniu [7]. W 1984 roku WHO informowała, że w około 30% nowych budynków pojawia się u użytkowników to właśnie schorzenie. Objawy SBS to przede wszystkim:

  • dolegliwości typowo alergiczne, takie jak: zapalenie śluzówek, astma oskrzelowa, przewlekłe zapalenia gardła, krtani i oskrzeli,
  • bóle i zawroty głowy, migreny, rozdrażnienie, zaburzenia koncentracji, nienaturalne zmęczenie, znaczny spadek nastroju,
  • podrażnienie błon śluzowych (suchość lub podrażnienie oczu, nosa, gardła, utrudnione oddychanie),
  • objawy skórne (przesuszenie, zaczerwienienie, złuszczanie naskórka na twarzy, rękach, uszach).
  • Z punktu widzenia działania klimatyzacji lub wentylacji wystąpienie przykrych dolegliwości związane jest głównie ze zbyt małą ilością świeżego powietrza w pomieszczeniu oraz z jego złą jakością.

Elementy instalacji wrażliwe na zanieczyszczenia

Nadmierne zatrzymywanie zanieczyszczeń w instalacjach wynika z ich dużej zdolności do akumulacji zanieczyszczeń spowodowanej złożonością ich struktury.

Najczęściej, rozpoczynając badanie instalacji, zwraca się uwagę na zawilgocone lub mokre powierzchnie i na zbiorniki wody. A zatem urządzenia służące do nawilżania powietrza, takie jak komora zraszania, nawilżacze parowe i ultradźwiękowe z rozpylaniem wody na mgłę, są najczęściej podejrzewane o negatywny wpływ na stan higieniczny powietrza. Nierzadko w wodzie z nawilżaczy wykrywane jest 105-106 drobnoustrojów w 1 mililitrze wody [6]. Poza tymi urządzeniami szczególnie można „wyróżnić" filtry, tłumiki hałasu oraz wymienniki służące do odzysku ciepła.

Bibliografia:

1. Charkowska A., Przyczyny i źródła zanieczyszczenia instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Rynek Instalacyjny, 3/2009, s. 40-45.
2. http://www.freedoniagroup.com/World-Hvac-Equipment.html.
3. Loyd S.R., Guidance to the Standard Specification for Ventilation Hygiene, BSRIA, 1997.
4. Nathanson T., Prevention and Maintenance Operations, w: Indoor Air Quality Handbook, red.: Spengler J.D., Samet, J.M., McCarthy J.F., McGraw-Hill Publisher, USA, 2001.
5. Nims D., Basics of Industrial Hygiene, Wiley, Nowy Jork, 1999, Chapter 6, p. 157.
6. Recknagel H., Sprenger E., Schramek E.R., Kompendium wiedzy. Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo, Omni Scala, Wrocław, 2008, s. 85-87.
7. World Health Organization, Indoor Air Pollutants: exposure and health effects, EURO Report and Studies 78, 1983, World Health Organization.


Czytaj też:

Facility Management

Wiesław Pawelec | Administrator nr 10/2010
Autor wyjaśnia ideę Facility Menagement i przedstawia obszary jego działania: Asset Management (AM), Property Managenent (PM), Facility Management (FM) oraz Maintenace Management (MM)  więcej »Strategie zarządzania nieruchomościami

dr inż. Małgorzata Rymarzak | Administrator nr 7-8/2010
W oparciu o przykłady różnych rodzajów nieruchomości należących do przedsiębiorstw i wdrażanych dla nich strategii zarządzania w publikacji ukazano zakresy wielodyscyplinarnej wiedzy i informacje o praktycznych umiejętnościach, którymi muszą wykazać się...  więcej »

 

Kształcenie i doskonalenie zawodowe zarządców nieruchomości

Janusz Gdański | Administrator nr 9/2010
Autor analizując system kształcenia zarządców nieruchomości, zwraca uwagę na konieczność weryfikacji programu studiów podyplomowych dla kandydatów na licencjonowanych zarządców i proponuje konkretne... więcej »

 

Zarządca - tani czy drogi?

Janusz Gdański | Administrator nr 9/2010
Autor wyjaśnia powody, dla których wyższa wartość wynagrodzenia zarządcy nieruchomości wcale nie musi mieć przełożenia na wyższe koszty utrzymania nieruchomości w należytym stanie. więcej »Zamiast licencji certyfikaty

Irena Scholl | Administrator nr 6/2010
Rozmowa z Olgierdem Dziekońskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Rozmówca między innymi wyjaśnia stanowisko Ministerstwa Gospodarki dotyczące likwidacji licencji zawodowych w przygotowywanym przez resort projekcie ustawy o ograniczeniu barier... więcej »

 

Zarządy oczami zarządców

Irena Scholl | Administrator nr 7-8/2010
Już 16 lat funkcjonuje ustawa o własności lokali z 24 czerwca 1994 r. i tyleż samo lat liczą sobie wspólnoty mieszkaniowe. Autorka portretuje współczesne stereotypy profesjonalnych, licencjonowanych zarządców nieruchomości przy rozwiązywaniu... więcej »

 

Kary dyscyplinarne dla zarządców nieruchomości

Janusz Gdański | Administrator nr 1-2/2010
Lista kar dyscyplinarnych wobec zarządcy nieruchomości zawiera formy upomnienia, nagany, zawieszenia licencji zawodowej, bądź jej czasowego pozbawienia z możliwością ponownego ubiegania się o jej nadanie. Autor publikacji zajmuje się wybranymi sytuacjami... więcej »

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Są pieniądze na windy, podjazdy i likwidację barier architektonicznych »

niższa cena gazu fundusz dostepnosci
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Ponad 40 mln zł do wykorzystania na likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami – m.in. seniorów, rodziców z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami. Trwa nabór ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Jak chronić budynek przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych? »

Dom bez rachunkówSkuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. Skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17610|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10983|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10555|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl