CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Przypominamy: Wilo wyszło z inicjatywą nieodpłatnego usuwania awarii w zakresie urządzeń Wilo w szpitalach? ‎
http://a001.administrator24.info/wilo-pomoc-szpitalom▲
Na początku wybuchu epidemii pisaliśmy o akcji Wilo „#pomagamszpitalom”, dzisiaj chcemy pochwalić to przedsięwzięcie, bo niewątpliwie można mówić o...
Kategorie: pompy, hydrofory, koronawirus, epidemia, ogrzewanie, podwyższanie ciśnienia wody

Czystość systemów klimatyzacji i wentylacji

Projektant instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinien tak zaprojektować instalację, aby poza zapewnieniem właściwych warunków cieplno-wilgotnościowych dla przebywających w klimatyzowanych pomieszczeniach ludzi, dostarczała ona powietrze o oczekiwanej czystości pyłowej, gazowej oraz mikrobiologicznej.
Kontynuacją działań projektanta powinna być regularna kontrola instalacji w trakcie eksploatacji, zarówno ze względu na jej prawidłowy stan techniczny, jak i higieniczny, a także ze względu na kontrolę zużycia energii.

 

Na odczuwalną przez użytkowników pomieszczeń jakość powietrza (zwanego powietrzem wewnętrznym) ma wpływ nie tylko zakres jego przygotowania pod względem cieplno-wilgotnościowym, lecz dokładność (efektywność) jego oczyszczenia na filtrach umieszczonych przede wszystkim w urządzeniu uzdatniającym powietrze (centrale lub szafy klimatyzacyjne, klimatyzatory) oraz właściwa eksploatacja instalacji i urządzeń.

Jednym z powodów skarg na zanieczyszczenie cząstkami stałymi, drobnoustrojami oraz nieprzyjemnymi zapachami powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach wentylowanych oraz klimatyzowanych jest właśnie zły stan higieniczny instalacji wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych, będący konsekwencją jego niewłaściwego utrzymania (przy założeniu, że zarówno projekt, jak i wykonanie instalacji były prawidłowe).

Nie jest to jednak jedyny element budynku „oskarżony" o negatywne oddziaływanie na zdrowie i samopoczucie ludzi, gdyż wpływ na nie ma także emisja zanieczyszczeń w pomieszczeniach (wynikająca z rodzajów i ilości zanieczyszczeń emitowanych wewnątrz pomieszczeń) oraz czas ekspozycji użytkowników pomieszczeń na te zanieczyszczenia.

W pomieszczeniach wydzielają się zanieczyszczenia stałe, gazowe i biologiczne, takie jak: kurz, pyłki roślin i zarodniki grzybów pleśniowych (dopływają one także z zewnątrz budynku, jeśli istnieją nieszczelności np. w stolarce okiennej), związki chemiczne emitowane przez materiały budowlane i wykończeniowe, dwutlenek węgla i biozanieczyszczenia wydzielane przez ludzi.

Nadmierna wilgoć, produkty spalania (tlenek węgla, tlenki azotu), dym tytoniowy, aerozole produktów kosmetycznych, czyszczących, dezynfekujących to kolejne zanieczyszczenia pogarszające stan powietrza wewnętrznego. A zatem podczas normalnego użytkowania pomieszczeń w ich wnętrzu wydziela się wiele zanieczyszczeń o różnorodnym pochodzeniu i zróżnicowanym oddziaływaniu na ludzi, zarówno szkodliwym, jak i drażniącym lub uciążliwym.

W związku z tym nie zawsze za wszystkie problemy zdrowotne wynikające ze złej jakości powietrza wewnętrznego odpowiedzialne będzie nawiewane do pomieszczenia powietrze, dopływające przez przewody wentylacyjne, o nieznanym, przed przeprowadzeniem kontroli, stanie higienicznym. Ponieważ problem czystości (lub zanieczyszczenia) instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stał się w ostatnich latach w Polsce popularny, często nie bierze się pod uwagę innych źródeł zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach.

Rzetelna kontrola ich stanu higienicznego, która powinna być wykonana przed podjęciem decyzji o czyszczeniu instalacji, jest przydatna także w celu zidentyfikowania źródła problemu.

Rodzaje zanieczyszczeń instalacji

Wewnątrz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych pojawiają się zanieczyszczenia stałe, biologiczne, mikrobiologiczne oraz gazowe. Dostają się one do instalacji wraz z powietrzem zewnętrznym czerpanym z okolic klimatyzowanego budynku lub wraz z powietrzem recyrkulacyjnym w przypadku, gdy rozwiązanie systemu uwzględnia powrót części powietrza usuwanego z pomieszczeń do części nawiewnej centrali klimatyzacyjnej.

Problemy związane z jakością powietrza wewnętrznego zwiększające się podczas uchybień w trakcie konserwacji i utrzymania instalacji [5]

Potencjalny problem Prawdopodobna przyczyna

Grzyby pleśniowe, inne drobnoustroje żyjące w materiale filtracyjnym;

zapchanie filtrów zanieczyszczeniami uniemożliwiające prawidłowy przepływ powietrza;

zanieczyszczenia cyrkulujące w powietrzu w budynku

Wilgotne/zabrudzone ponad miarę filtry

Zarodniki roślin, mikroskopowe fragmenty grzybów pleśniowych itp., cyrkujące w powietrzu w budynku; nieprzyjemne zapachy pochodzące z rozkładających się substancji organicznych recyrkulujące w instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej

Wilgotne, rozkładające się substancje organiczne

Namnażanie się grzybów pleśniowych, rozwój mikroorganizmów wraz z bakteriami i algami; nieprzyjemne zapachy

Stojąca woda w wanience ociekowej lub/i w zbiorniku kondensatu

Nieprzyjemne zapachy, cząstki stałe cyrkulujące w powietrzu w budynku

Brudne, obłożone pyłem wężownice nagrzewnicy i chłodnicy

Nieprzyjemne zapachy, podrażnienie lub nadwrażliwość wywołana substancjami chemicznymi

Cząsteczki pochodzące z substancji chemicznych lub środków czyszczących

Brak przepływu powietrza lub zbyt mały strumień powietrza

Pasek klinowy przekładni wentylatora zsunięty lub zerwany

Brak przepływu powietrza lub zbyt mały strumień powietrza

Niedziałający silnik napędowy

Rozwój grzybów pleśniowych, bakterii; nieprzyjemne zapachy; stopniowa degradacja uszkodzonego materiału izolacyjnego skutkująca pojawieniem się zawieszonych w powietrzu cząstek cyrkulujących w powietrzu w budynku

Wilgotna, brudna lub uszkodzona izolacja przewodów

Sprzyjające warunki do rozwoju drobnoustrojów; nieprzyjemne zapachy

Stojąca woda/objawy uszkodzeń w wyniku pojawienia się wody (zawilgocenia) (w jakimkolwiek miejscu w systemie wentylacyjnym, urządzeniu lub przewodzie)

Zabrudzenie/plama na suficie wokół nawiewnika, wywiewnika

Dostanie się zwiększonej ilości pyłu do instalacji; obłożenie pyłem wnętrza przewodów; zła konserwacja filtrów

Wśród identyfikowanych zanieczyszczeń są różnorodne biozanieczyszczenia, uważane za najbardziej niebezpieczne dla użytkowników wentylowanych pomieszczeń. W zależności od ilości zanieczyszczeń przenoszonych przez powietrze wentylacyjne do wentylowanych/klimatyzowanych pomieszczeń oraz ich negatywnego wpływu na zdrowie użytkowników pomieszczeń, zanieczyszczenia te mogą w różnym stopniu wpływać na pogorszenie zdrowia ludzi lub na wystąpienie nowego, wcześniej niezdiagnozowanego schorzenia.

Nie można także zapomnieć o negatywnym oddziaływaniu alergenów dostających się wraz z powietrzem wentylacyjnych do pomieszczeń.

Zagrożenie dla zdrowia

Jednym z powodów narzekania na zanieczyszczenie cząstkami stałymi, drobnoustrojami oraz nieprzyjemnymi zapachami powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach wentylowanych oraz klimatyzowanych jest zły stan higieniczny instalacji wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych.

W Stanach Zjednoczonych the National Institute for Occupational Safety (NIOSH) przedstawił wyniki badań przeprowadzonych w ponad 500 budynkach. Na ich podstawie wykazano, że w 53% przypadków podstawową przyczyną skarg dotyczących jakości powietrza wewnętrznego były systemy HVCA (Heating, Ventilation, Air Conditioning). Natomiast w Kanadzie przez Public Works and Goverment Services Canada (PWGSC) zostało przebadanych 95 budynków „z problemami". Okazało się, że w 48% przypadków za kłopoty związane z niedostateczną jakością powietrza odpowiedzialna była wentylacja lub klimatyzacja [4].

Prowadzone przez WHO badania użytkowników budynków doprowadziły do wprowadzenia pojęcia „chorego budynku" (Sick Building Syndrome) - czyli budynku, w którym 20% użytkowników stwierdza, że przyczyną wystąpienia i nasilenia objawów chorobowych jest przebywanie w danym budynku; objawy te znikają natychmiast po jego opuszczeniu [7]. W 1984 roku WHO informowała, że w około 30% nowych budynków pojawia się u użytkowników to właśnie schorzenie. Objawy SBS to przede wszystkim:

  • dolegliwości typowo alergiczne, takie jak: zapalenie śluzówek, astma oskrzelowa, przewlekłe zapalenia gardła, krtani i oskrzeli,
  • bóle i zawroty głowy, migreny, rozdrażnienie, zaburzenia koncentracji, nienaturalne zmęczenie, znaczny spadek nastroju,
  • podrażnienie błon śluzowych (suchość lub podrażnienie oczu, nosa, gardła, utrudnione oddychanie),
  • objawy skórne (przesuszenie, zaczerwienienie, złuszczanie naskórka na twarzy, rękach, uszach).
  • Z punktu widzenia działania klimatyzacji lub wentylacji wystąpienie przykrych dolegliwości związane jest głównie ze zbyt małą ilością świeżego powietrza w pomieszczeniu oraz z jego złą jakością.

Elementy instalacji wrażliwe na zanieczyszczenia

Nadmierne zatrzymywanie zanieczyszczeń w instalacjach wynika z ich dużej zdolności do akumulacji zanieczyszczeń spowodowanej złożonością ich struktury.

Najczęściej, rozpoczynając badanie instalacji, zwraca się uwagę na zawilgocone lub mokre powierzchnie i na zbiorniki wody. A zatem urządzenia służące do nawilżania powietrza, takie jak komora zraszania, nawilżacze parowe i ultradźwiękowe z rozpylaniem wody na mgłę, są najczęściej podejrzewane o negatywny wpływ na stan higieniczny powietrza. Nierzadko w wodzie z nawilżaczy wykrywane jest 105-106 drobnoustrojów w 1 mililitrze wody [6]. Poza tymi urządzeniami szczególnie można „wyróżnić" filtry, tłumiki hałasu oraz wymienniki służące do odzysku ciepła.

Bibliografia:

1. Charkowska A., Przyczyny i źródła zanieczyszczenia instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Rynek Instalacyjny, 3/2009, s. 40-45.
2. http://www.freedoniagroup.com/World-Hvac-Equipment.html.
3. Loyd S.R., Guidance to the Standard Specification for Ventilation Hygiene, BSRIA, 1997.
4. Nathanson T., Prevention and Maintenance Operations, w: Indoor Air Quality Handbook, red.: Spengler J.D., Samet, J.M., McCarthy J.F., McGraw-Hill Publisher, USA, 2001.
5. Nims D., Basics of Industrial Hygiene, Wiley, Nowy Jork, 1999, Chapter 6, p. 157.
6. Recknagel H., Sprenger E., Schramek E.R., Kompendium wiedzy. Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo, Omni Scala, Wrocław, 2008, s. 85-87.
7. World Health Organization, Indoor Air Pollutants: exposure and health effects, EURO Report and Studies 78, 1983, World Health Organization.


Czytaj też:

Facility Management

Wiesław Pawelec | Administrator nr 10/2010
Autor wyjaśnia ideę Facility Menagement i przedstawia obszary jego działania: Asset Management (AM), Property Managenent (PM), Facility Management (FM) oraz Maintenace Management (MM)  więcej »Strategie zarządzania nieruchomościami

dr inż. Małgorzata Rymarzak | Administrator nr 7-8/2010
W oparciu o przykłady różnych rodzajów nieruchomości należących do przedsiębiorstw i wdrażanych dla nich strategii zarządzania w publikacji ukazano zakresy wielodyscyplinarnej wiedzy i informacje o praktycznych umiejętnościach, którymi muszą wykazać się...  więcej »

 

Kształcenie i doskonalenie zawodowe zarządców nieruchomości

Janusz Gdański | Administrator nr 9/2010
Autor analizując system kształcenia zarządców nieruchomości, zwraca uwagę na konieczność weryfikacji programu studiów podyplomowych dla kandydatów na licencjonowanych zarządców i proponuje konkretne... więcej »

 

Zarządca - tani czy drogi?

Janusz Gdański | Administrator nr 9/2010
Autor wyjaśnia powody, dla których wyższa wartość wynagrodzenia zarządcy nieruchomości wcale nie musi mieć przełożenia na wyższe koszty utrzymania nieruchomości w należytym stanie. więcej »Zamiast licencji certyfikaty

Irena Scholl | Administrator nr 6/2010
Rozmowa z Olgierdem Dziekońskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Rozmówca między innymi wyjaśnia stanowisko Ministerstwa Gospodarki dotyczące likwidacji licencji zawodowych w przygotowywanym przez resort projekcie ustawy o ograniczeniu barier... więcej »

 

Zarządy oczami zarządców

Irena Scholl | Administrator nr 7-8/2010
Już 16 lat funkcjonuje ustawa o własności lokali z 24 czerwca 1994 r. i tyleż samo lat liczą sobie wspólnoty mieszkaniowe. Autorka portretuje współczesne stereotypy profesjonalnych, licencjonowanych zarządców nieruchomości przy rozwiązywaniu... więcej »

 

Kary dyscyplinarne dla zarządców nieruchomości

Janusz Gdański | Administrator nr 1-2/2010
Lista kar dyscyplinarnych wobec zarządcy nieruchomości zawiera formy upomnienia, nagany, zawieszenia licencji zawodowej, bądź jej czasowego pozbawienia z możliwością ponownego ubiegania się o jej nadanie. Autor publikacji zajmuje się wybranymi sytuacjami... więcej »

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Rozwiązania, które pomogą Ci utrzymać porządek wokół nieruchomości»

Porządek wokół nieruchomościSprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... Czytam więcej »


Jaki piec (kocioł) gazowy wybrać? »

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnoszenia ciśnienia wody »

kociol gazowy kondensacyjny w kuchni poradnik doboru pomp
Właśnie jesteś na etapie wyboru kotła do budynku lub domu i im więcej czytasz tym mniej wiesz? Poznaj kotły kondensacyjne. Oszczędność i... Chcę wiedzieć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy place zabaw wracają? Zobacz, jak rozbudować plac zabaw na osiedlu! »

Place zabaw na osiedluPlac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i... Czytam więcej »


Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej?

Wiaty śmietnikoweBiorąc pod uwagę aspekty estetyczne – wiaty pozostawiają wiele do życzenia, widok przepełnionych i brudnych śmietników budzi odrazę... Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Dobudowa windy w bloku - ile to kosztuje?

pompy cieplne Brak windy w budynku
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Z powodzeniem sprawdzają się w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach publicznych, budynkach przemysłowych i sportowych. Wszystkie "windy" od udźwigu... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Dezynfekcja termiczna instalacji - co zastosować i jak zabezpieczyć instalację wodną?

Czym wyczyścić części wspólne i elewację nieruchomości? »

dezynfekcja wody w instalacji Czyszczenie części wspólnych
Często mówimy „woda to życie”, ale woda w pewnych warunkach może również nieść ze sobą niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać  »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Ciepła woda użytkowa odczyt liczników wody

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Detektory gazów w garażach Program dla zarzadcy
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Oto sposób na monitoring budynku lub osiedla?
Gdzie ubiegać się o pożyczkę termomodernizacyjną? »
monitoring osiedla i budynku pożyczka termomodernizacyjna
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków... zobacz przewidywane koszty pożyczki»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rozliczanie fundusz remontowego
  • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19223|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12573|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11723|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl