CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

NIK o zarządzaniu najstarszymi budynkami komunalnymi

Agnieszka Zygmunt  |  17.04.2015
Raport NIK o zarządzaniu budynkami komunalnymi wskazał na liczne nieprawidłowości.
Raport NIK o zarządzaniu budynkami komunalnymi wskazał na liczne nieprawidłowości.
arch.

Kontrola NIK wykazała, że zarządcy nie podejmowali skutecznych działań dla zahamowania procesu dekapitalizacji najstarszych budynków komunalnych. Stan techniczny tych obiektów stale się pogarszał, co powodowało zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Wciąż zbyt mała pula środków na remonty i modernizację spowodowała, że zarządcy często przeprowadzali jedynie remonty budynków tylko w koniecznym zakresie, a gminy coraz częściej musiały decydować się na rozbiórki bądź sprzedaż zdekapitalizowanych budynków.

W badanym okresie (lata 2011-2013) zasób budynków gminnych, w tym tych najstarszych, zmniejszył się o 10%. NIK zaznaczył, że sprawa wymaga pilnego rozwiązania, a to ze względu na rosnące, niezaspokojone zapotrzebowanie na mieszkania komunalne wśród osób o niskich dochodach.

Przeczytaj też: Lokatorzy mieszkań komunalnych w Olsztynie zadłużeni

Aż 75% wszystkich budynków komunalnych w gminach objętych kontrolą stanowiły obiekty, które oddano do użytku przed 14 sierpnia 1961 r. Wiele z nich było w złym stanie technicznym, stanowiąc zagrożenie dla zdrowia (a czasem i życia) ludzi.

Do 90% wzrosła liczba najstarszych budynków zakwalifikowanych do różnego rodzaju napraw. W 2013 r. naprawy głównej (czyli wymiany co najmniej jednej części budynku) wymagało 40% budynków, a do napraw bieżących zakwalifikowano połowę zasobu oddanego do użytku przed 1961 r.

Pula środków na remonty sukcesywnie się jednak zmniejszała, co powodowało pogłębianie się zjawiska tzw. luki remontowej, tzn. różnicy między rzeczywistymi potrzebami na przeprowadzenie wszystkich koniecznych prac remontowych a nakładami na remonty. W okresie objętym kontrolą brakowało ok. 1 mld zł na remonty. Jednocześnie stopień pokrycia niezbędnych nakładów w tym okresie spadł z 20% do 8% i wyniósł w sumie ok. 132 mln zł.


Luka remontowa w latach 2011-2013

 

Wykres: Luka remontowa w latach 2011-2013.

Deficyt środków spowodował, że przy planowaniu remontów zarządcy byli zmuszeni ograniczać zakres prac do limitów kwot określonych przez gminę. W konsekwencji nadal pogarszał się stan techniczny budynków, obniżał poziom bezpieczeństwa mieszkańców, a zasób mieszkaniowy gminy - się zmniejszał.

Z powodu złego stanu technicznego budynków i braku środków na remonty, w ciągu trzech lat z użytku wyłączono 925 obiektów, a liczba budynków komunalnych, w tym tych najstarszych, w skontrolowanych gminach, zmniejszyła się o niemal 10%. Odsetek budynków przeznaczonych do opróżnienia i wyburzenia wzrósł zaś z 4,6% w 2011 do 5,5% w 2013 roku.

Przeczytaj też: NIK o sprzedaży mieszkań komunalnych

W badanym okresie na terenie jedynie dwóch gmin (spośród 21 skontrolowanych podmiotów), zasób mieszkaniowy się zwiększył. NIK zauważa, że malejąca liczba budynków komunalnych powoduje dłuższy czas oczekiwania na przydział mieszkania.

Taka sytuacja sprawia, że gmina musi przeznaczać coraz większe środki na odszkodowania z powodu niezapewnienia lokalu socjalnego w ustawowym terminie. Zarazem poziom środków przeznaczanych przez gminy na poprawę stanu technicznego budynków i ich bezpiecznego użytkowania oraz rozproszenie potencjalnych źródeł finansowania tych zadań w gminach nie pozwalają na racjonalne gospodarowanie budynkami komunalnymi.

Najważniejsze nieprawidłowości i problemy stwierdzone przez NIK

43% zarządców nie wykonywało w pełni zaleceń nadzoru budowlanego lub robiło to z opóźnieniem, co niekiedy powodowało zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Zarządcy mieli również problemy z wykonywaniem decyzji organów gmin dotyczących rozbiórki już wykwaterowanych budynków.

Taki przypadek zdarzył się w Łodzi, gdzie w 2004 r. wykwaterowano wszystkich mieszkańców, a budynek stał pusty przez 10 lat, po czym doszło do katastrofy budowlanej. Przez cały ten czas zarządca nie podjął żadnych działań, poza zabezpieczeniem dostępu przed osobami nieuprawnionymi. W wyniku katastrofy trzeba było  na kilka dni zamknąć ruch dla samochodów w bezpośrednim otoczeniu budynku.

Prawie 2/3 zarządców nie korzystało z dostępnych źródeł zewnętrznych, pozwalających na dofinansowanie wybranych działań służących poprawie stanu technicznego i wyposażenia budynków.

Podejmowane przez gminy lub zarządców działania jedynie ośmiu z 21 podmiotów objętych kontrolą pozwoliły na zdobycie dodatkowych środków w wysokości ok. 8,9 mln zł. Uzyskana kwota stanowiła jednak kroplę w morzu potrzeb, czyli tylko 0,8% sumy koniecznej do zaspokojenia wszystkich potrzeb budynków komunalnych objętych kontrolą w latach 2011-2013.

Zewnętrzne źródła dofinansowania obejmowały: Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, Program dla Społeczności Romskiej w Polsce, Lokalne Programy Rewitalizacji, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu KAWKA oraz fundusz prewencyjny PZU. W Krakowie wykorzystano ok. 572 000 zł z Funduszu Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, a w innych jednostkach spożytkowano również środki będące w dyspozycji wojewodów oraz konserwatorów zabytków.

Prezydenci i burmistrzowie skontrolowanych gmin - poza jednym przypadkiem - nie kontrolowali zarządców pod zwględem wywiązywania się z obowiązków określonych ustawą Prawo budowlane. Co więcej, w ponad 43% jednostek organy gmin nie sprawdzały, czy zarządcy stosują się do postanowień umów zawartych z gminą, na temat zarządzania zasobem komunalnym.

W szczególności powinno było być sprawdzane, czy przeprowadzają okresowe kontrole stanu technicznego budynków, czy wykonują zalecenia pokontrolne oraz czy prowadzą książki obiektu budowlanego. NIK jest zdania, że brak zainteresowania po stronie gmin mógł przyczynić się do nieprawidłowości po stronie zarządców w zakresie prowadzonych przez nich kontroli najstarszych budynków.

Przeczytaj również: Podwyżka czynszu w lokalach komunalnych zgodna z prawem

U większości zarządców pojawiły się nieprawidłowości w zakresie prowadzenia rocznych i pięcioletnich kontroli stanu technicznego budynków. 81% skontrolowanych podmiotów wcale nie wykonywało takich kontroli lub przeprowadzało je z opóźnieniem względem terminów określonych w ustawie Prawo budowlane lub w odpowiednich rozporządzeniach. W wyniku kontroli NIK jeden zarządca został ukarany karą grzywny za niedopełnienie obowiązków w tym zakresie.

W ponad 70% przypadków protokoły z kontroli okresowych były niekompletne. Nie ujmowano w nich wszystkich wymaganych prawem danych ani nie sprawdzano wykonania zaleceń z poprzednich kontroli. Nie dokumentowano również ustaleń z przeglądów roboczych dotyczących przygotowania budynku do zimy, na podstawie których sporządzano zestawienie robót remontowych.

Według NIK zaniedbania w zakresie wykonywania okresowych kontroli i przeglądów oraz niekompletne protokoły kontroli powodowały, że ani gminy, ani zarządcy nie mieli pełnej wiedzy o stanie technicznym użytkowanych budynków. Bez takich informacji nie mogli określać rzeczywistego zapotrzebowania na remonty i modernizacje, a tym samym - na sporządzanie rzetelnych planów remontowych.

W ocenie NIK konieczne jest podjęcie działań:

1) przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, w zakresie:

 • stworzenia jednolitego systemu na poziomie krajowym, pozwalającego na określenie rzeczywistych potrzeb w zakresie remontów i modernizacji najstarszych budynków,
 • wypracowania mechanizmu wsparcia finansowego dla gmin
 • w powyższym zakresie.

2) przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zakresie:

 • zahamowania procesu degradacji najstarszych budynków komunalnych,
 • wzmocnienia nadzoru właścicielskiego nad działalnością zarządców zasobów komunalnych.

3) przez zarządców budynków komunalnych, w zakresie:

 • wykonywania decyzji wydanych przez organ nadzoru budowlanego,
 • terminowego przeprowadzania rocznych i pięcioletnich kontroli stanu technicznego budynków,
 • sporządzania planów remontów budynków na podstawie kompletnych i rzetelnie sporządzanych protokołów z okresowych kontroli,
 • pełnej realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w protokołach z przeprowadzanych okresowych kontroli stanu technicznego,
 • wprowadzenia zasady dokumentowania wszystkich przeglądów i zdarzeń oraz określania stanu budynków i rzeczywistych potrzeb w zakresie ich remontów.

Źródło: nik.gov.pl

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Szkolenie: Standardy rozrachunków finansowych spółdzielni mieszkaniowej pod rządem nowego prawa »

Szkolenie dla wspólnot i spółdzielniSzkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej i finansowo-księgowej spółdzielni mieszkaniowych oraz dla .... Chcę zobaczyć program szkolenia »


Dbałość o warunki mieszkaniowe w zasobach zarządzanych przez spółdzielnię»

Jaki grill ogrodowy wybrać? Na co zwrócić uwagę? »

mieszkańcy spółdzielni Jaki grill ogrodowy
Okres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i ... czytam więcej »

Wspólne spotkania z rodziną i znajomymi przy grillu są bardzo popularnym sposobem na spędzanie czasu ... czytam więcej»


Głowice i zawory termostatyczne - jak to działa? »

Zimne kaloryferyTermostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu... Czytam więcej »


Dlaczego woda może się wlewać do piwnicy?

Jak otworzyć bramę pilotem i to bezpłatnie?

zalane piwnice Otwieranie bramy telefonem
Zaleganie wody w piwnicach jest utrapieniem. Właściciele domków jednorodzinnych z takim problemem muszą sobie radzić sami. Lokatorzy budynków (...) czytam dalej »

Bezpłatne, zdalne sterowanie bramą lub dowolnym urządzeniem elektrycznym za pomocą uprawnionego telefonu komórkowego lub stacjonarnego, z dowolnego miejsca na Ziemi, poprzez wysłanie... chcę wiedzieć więcej»


W jaki sposób pozbyć się osadów oraz rdzy z wody i rur?

Jak dbać o ruryWoda pochodząca z natury niesie w sobie ładunek rozpuszczonych w niej soli wapnia i magnezu. To dobrze , bo wapń i magnez to pierwiastki życia , najlepiej przyswajalne z surowej ... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem liczników - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście pomiar zużycia wody możemy ... chcę wiedzieć jak»


Powiedz „nie” umowom »

Orange flexŻegnajcie długoterminowe umowy! Pobierz aplikację Orange Flex, zainstaluj eSIM-a (lub zamów tradycyjną kartę SIM) i poczuj smak wolności. Wybierz swój Plan i zmieniaj go, kiedy chcesz. Bez okresu wypowiedzenia. Bez zobowiązań. Bez problemu.... Czytam więcej »


Pompa wodna - proste i wydajne rozwiązanie dla budownictwa »
System do tymczasowego przechowywania odpadów - jaki wybrać? »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym System segregacji odpadów
Urządzenia zapewniają wysoką oszczędność energii w sektorach zastosowań domowych i mieszkaniowych, takich jak ogrzewanie i klimatyzacja, zaopatrzenie w wodę, zwiększanie ciśnienia, nawadnianie ogrodów, ... czytam więcej » Dyskusje dotyczące nowych zasad segregacji śmieci nie cichną. Od 1 stycznia mieszkańców wielu polskich miejscowości powitały nie tylko podwyżki, lecz także obowiązek dzielenia... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Ocieplenie budynku -  jaki styropian wybrać »
Detektory gazów w garażach podziemnych Jaki styropian zastosować
Ciągła kontrola stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu ... czytam więcej » Poznaj różne rodzaje oraz właściwości płyt styropianowych i dobierz do potrzeb swojego budynku... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku mieszkalnym»
Gdzie wykonać audyt energetyczny budynku?
efektywność energetyczna Audyt energetyczny budynku
Odnowa budynków mieszkalnych to wyzwanie zarówno dla zarządców nieruchomości, jak i lokatorów. Stare, nieestetyczne budynki i kamienice często potrzebują kosztownychj (...) czytaj dalej »

Wiele słyszy się w ostatnim czasie o audytach energetycznych budynków i termomodernizacji. Jedno i drugie ściśle się ze sobą wiąże. Audyt to swoista ekspertyza, która powinna(...) czytam dalej »


Chcesz usunąć szkodę po pożarze lub zalaniu? Zamów bezpłatne oględziny »

Usuwanie szkód po pożarze i zalaniu

W przypadku zalania domów w technologii szkieletowej występuje bezwzględna konieczność przeprowadzenia specjalistycznych prac osuszających. Osuszane budynki przy użyciu technologi osuszania kondensacyjnego (...) Czytam więcej »POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
1-2/2020

Aktualny numer:

Administrator 1-2/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Rynek nieruchomości 2019 – analiza
 • - Grunt na własność – postulaty zmian
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18186|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11415|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10991|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl