CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Prawo żądania przekształcenia użytkowania wieczystego we własność nieruchomości nie dla każdego

Agnieszka Żelazna  |  Administrator 6/2015  |  21.07.2015
arch.redakcji

W wyroku z dnia 10 marca 2015 r. (sygn. akt K 29/13) Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny1) wypowiedział się w sprawie zgodności przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości2) (dalej jako: ustawa) z Konstytucją.

1) Por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 stycznia 2010 r., sygn. akt K 9/08.
2) T.j. DzU z 2012 r., poz. 83 ze zm.

 

Przedmiot regulacji ustawy

Przedmiotowa ustawa nadaje uprawnienie osobom fizycznym oraz prawnym, które w dniu 13 października 2005 r. pozostawały użytkownikami wieczystymi nieruchomości, do wystąpienia z żądaniem przekształcenia tegoż prawa w prawo własności nieruchomości. Z żądaniem przekształcenia wystąpić mogą przy tym zarówno osoby wskazane w art. 1 ust. 1, 1a i 2 ustawy, jak i ich następcy prawni.

Ustawę ponadto stosuje się do tych osób, które uzyskały użytkowanie wieczyste nieruchomości albo udział w tym prawie na podstawie dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy3) po 13 października 2005 r., a także do osób fizycznych i prawnych będących właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje użytkowanie wieczyste, uzyskane po tym terminie.

3) Art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. (DzU z 1945 r. nr 50, poz. 279)

 

Przeczytaj także: Czy już czas na zniesienie wieczystego użytkowania gruntów?

Zgłoszenie żądania przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności skutkuje obowiązkiem wydania przez właściwy organ, którym jest starosta (w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, oraz takich, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują inne państwowe osoby prawne) lub wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa (w przypadku nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego) decyzji o przekształceniu.

Uwłaszczenie nieruchomości następuje przy tym w dniu, w którym decyzja, wydana przez organ właściwy w sprawie, stała się ostateczna. Ostateczna decyzja o przekształceniu stanowi jednocześnie podstawę wpisu prawa własności do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

Osoba, na rzecz której prawo użytkowania wieczystego zostało przekształcone w prawo własności nieruchomości, jest jednocześnie zobowiązana do uiszczenia opłaty z tytułu tego przekształcenia na rzecz dotychczasowego właściciela. Wysokość opłaty za uwłaszczenie ustala organ właściwy w sprawie przekształcenia. Przepisy ustawy przewidują przy tym możliwość rozłożenia jej na raty na wniosek użytkownika wieczystego.

Okres ratalnej spłaty wynosi nie mniej niż 10 lat i nie więcej niż lat 20, chyba że wnioskodawca wystąpi o oznaczenie okresu krótszego niż minimalny. W wypadkach określonych w ustawie uwłaszczenie może nastąpić również nieodpłatnie. Dotyczy to m.in. uwłaszczenia dokonywanego na rzecz spółdzielni mieszkaniowych lub ich następców prawnych, będących użytkownikami wieczystymi lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości, które uzyskały użytkowanie wieczyste w sposób określony w art. 1 ust. 1a pkt 1) lub pkt 2) ustawy.

Wierzytelność z tytułu opłaty za uwłaszczenie podlega jednoczesnemu zabezpieczeniu hipoteką przymusową na nieruchomości objętej przekształceniem. W przypadku przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego, które wiąże się z prawem odrębnej własności lokalu, hipoteka, o której mowa wyżej, ustanawiana jest na nieruchomości lokalowej osoby, na rzecz której przekształcenie takie nastąpiło.

Ustawodawca przewidział jednocześnie możliwość udzielania przez organy właściwe w sprawach przekształceń bonifikat od opłaty i wskazał ogólne zasady ich stosowania. Warunki udzielania bonifikat i ich wysokość określane są szczegółowo odpowiednio w zarządzeniu wojewody albo uchwale rady czy sejmiku.

Zbycie lub wykorzystanie nieruchomości przez osobę, na rzecz której nastąpiło uwłaszczenie, na cele inne niż stanowiące podstawę udzielenia bonifikaty i przed upływem pięciu lat od dnia przekształcenia skutkuje obowiązkiem zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji na żądanie organu właściwego w sprawach przekształcenia. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy przy tym zbycia prawa na rzecz osoby bliskiej, a także spółdzielni mieszkaniowej w razie ustanowienia odrębnej własności na rzecz jej członków lub właścicieli lokali, którym przekształcono udział w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ może jednak odstąpić od żądania zwrotu bonifikaty, za zgodą odpowiednio wojewody, rady lub sejmiku.

Przepisy ustawy poddane badaniu Trybunału Konstytucyjnego

Rada Miasta Szczecin, Rada Gminy Ustronie Morskie oraz Rada Miasta Poznania wystąpiły do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskami o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą:

a) art. 1 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności, oraz

b) art. 1 ust. 3 ustawy, stanowiącym, iż z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą również wystąpić osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi osób, o których mowa w ust. 1 i 1a, oraz osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi osób, o których mowa w ust. 2.

Wątpliwości w zakresie konstytucyjności obowiązujących uregulowań – ujęte zbiorczo – dotyczyły zgodności zakwestionowanych przepisów z:

  • art. 2 Konstytucji (Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej),
    art. 165 ust. 1 (Jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną. Przysługują im prawo własności i inne prawa majątkowe) oraz ust. 2 (Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej) Konstytucji,
  • art. 167 ust. 1 (Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań) oraz ust. 2 (Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa) Konstytucji.

Jak uzasadniali wnioskodawcy, obowiązująca regulacja art. 1 ust. 1 ustawy przewiduje m.in. dla gmin obowiązek przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na żądanie osób fizycznych i prawnych, będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości w dniu 13 października 2005 r.

Z kolei art. 1 ust. 3 ustawy. nakłada na właścicieli nieruchomości gruntowych dodatkowo obowiązek przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości również w sytuacji zgłoszenia takiego żądania przez następców prawnych osób uprawnionych do przekształcenia, wskazanych przez ustawodawcę w art. 1 ust. 1, 1a i 2 ustawy. Przypomnieć jedynie w tym miejscu należy, że – zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 2) ustawy – żądanie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, o którym mowa w ust. 1 tegoż artykułu, w prawo własności nieruchomości, może zostać zgłoszone również przez spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży.

Wnioskodawcy podnosili jednocześnie, że zmiana brzmienia art. 1 ust. 1 i 3 ustawy nadana ustawą z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw rozszerzyła podmiotowy i przedmiotowy zakres żądania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, rażąco ingerując tym samym w prawo własności gmin.

W ocenie wnioskujących gmin, zakwestionowane regulacje naruszają art. 165 ust. 1 Konstytucji, gdyż wyłączają samodzielność gmin w dysponowaniu ich majątkami oraz nakładają na nie obowiązek przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w każdym przypadku, gdy takie żądanie zgłosi użytkownik wieczysty nieruchomości bądź też jego następca prawny.

Dodatkowo, rady miast i gminy wskazywały na sprzeczność art. 1 ust 1 i 3 ustawy z art. 167 ust. 1 i 2 ustawy zasadniczej, podnosząc, że obowiązujące unormowania bez uzasadnionej podstawy pozbawiają gminy zagwarantowanego przez ustawę, zasadniczego dochodu z tych majątków, a nie ustanawiają jednocześnie żadnej rekompensaty z tego tytułu, jak też nie wskazując na dodatkowe źródła dochodu dla gmin – co w sposób istotny godzi w realizację przez nie zadań publicznych.

Zobacz również: Wygaśnięcie użytkowania wieczystego

Zdaniem wnioskodawców, zakwestionowane przepisy naruszają ponadto konstytucyjną zasadę sprawiedliwości społecznej, wyrażoną w art. 2 Konstytucji, gdyż nakładają na gminy obowiązek określonego rozporządzania mieniem stanowiącym ich własność. Powyższe stanowi tym samym o nieuzasadnionej ingerencji ustawodawcy w stosunki własnościowe pomiędzy użytkownikami wieczystymi a gminami w sytuacji, gdy stosunki te powinny być oparte na zasadzie swobody kształtowania umów.

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Co zrobić gdy ocieplenie ściany możliwe jest tylko od środka »

Ocieplenie ściany od środkaOcieplanie budynków od strony wewnętrznej zawsze budziło kontrowersje. W określonych sytuacjach jest to jednak jedyne możliwe i rozsądne rozwiązanie. W nowoczesnym budownictwie z zastosowaną ... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Zobacz jak działa jedna z najstarszych firm zarządzających?

Ciepło i zawór ciepła zarządzanie osiedlami wspólnot mieszkaniowych
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Jak działa jedna z najstarszych firm zarządzających osiedlami i budynkami należącymi do wspólnot mieszkaniowych na terenie Warszawy... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Jakie ogrzewanie wybrać do mieszkania »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech urządzeń grzejnych. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jak zadbać o dobry wygląd lub renowację elewacji budynku»
Mycie i malowanie elewacji budynków mieszkalnych, najlepsze ceny na rynku»
czyszcenie i renowacja elewacji Mycie i malowanie elewacji
Jednym z najważniejszych powodów, poza ekologią, jest fakt nienaruszania w trakcie czyszczenia naturalnej struktury materiału poddawanego rewitalizacji. Technologie można stosować do powierzchni z wapieni, wapieni zbitych, wszelkiego rodzaju cegły, piaskowców, a także ... czytam więcej» Czy elewacja budynku mieszkalnego lub bloku, w którym mieszkasz wymaga konserwacji? Czy oprócz profesjonalnego czyszczenia, przydało by się pokryć ją dobrej... czytam dalej »

Cicha wentylacja w kuchni - jak to osiągnąć?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Osuszanie ścian budynku Ogrzewanie gazem plynnym
Kuchnia stanowi centralne miejsce każdego domu. To tutaj spędzamy znaczną część dnia – przygotowujemy posiłki, spożywamy je ... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jakie są korzyści z dobrze ocieplonego domu?
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Prawidłowo zrealizowane ocieplenie domu sprawia, iż z budynku nie ucieka ciepło. Dodatkowo, zastosowanie warstwy granulatu izolacji Ekofiber sprzyja także szybkiemu wydalaniu (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...
5/2019

Aktualny numer:

Administrator 5/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Kiedy nieważna bonifikata?
  • - Sprawozdanie finansowe wspólnoty
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16605|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10273|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl