CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Prawo żądania przekształcenia użytkowania wieczystego we własność nieruchomości nie dla każdego

Agnieszka Żelazna  |  Administrator 6/2015  |  21.07.2015
arch.redakcji

W wyroku z dnia 10 marca 2015 r. (sygn. akt K 29/13) Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny1) wypowiedział się w sprawie zgodności przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości2) (dalej jako: ustawa) z Konstytucją.

1) Por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 stycznia 2010 r., sygn. akt K 9/08.
2) T.j. DzU z 2012 r., poz. 83 ze zm.

 

Przedmiot regulacji ustawy

Przedmiotowa ustawa nadaje uprawnienie osobom fizycznym oraz prawnym, które w dniu 13 października 2005 r. pozostawały użytkownikami wieczystymi nieruchomości, do wystąpienia z żądaniem przekształcenia tegoż prawa w prawo własności nieruchomości. Z żądaniem przekształcenia wystąpić mogą przy tym zarówno osoby wskazane w art. 1 ust. 1, 1a i 2 ustawy, jak i ich następcy prawni.

Ustawę ponadto stosuje się do tych osób, które uzyskały użytkowanie wieczyste nieruchomości albo udział w tym prawie na podstawie dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy3) po 13 października 2005 r., a także do osób fizycznych i prawnych będących właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje użytkowanie wieczyste, uzyskane po tym terminie.

3) Art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. (DzU z 1945 r. nr 50, poz. 279)

 

Przeczytaj także: Czy już czas na zniesienie wieczystego użytkowania gruntów?

Zgłoszenie żądania przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności skutkuje obowiązkiem wydania przez właściwy organ, którym jest starosta (w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, oraz takich, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują inne państwowe osoby prawne) lub wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa (w przypadku nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego) decyzji o przekształceniu.

Uwłaszczenie nieruchomości następuje przy tym w dniu, w którym decyzja, wydana przez organ właściwy w sprawie, stała się ostateczna. Ostateczna decyzja o przekształceniu stanowi jednocześnie podstawę wpisu prawa własności do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

Osoba, na rzecz której prawo użytkowania wieczystego zostało przekształcone w prawo własności nieruchomości, jest jednocześnie zobowiązana do uiszczenia opłaty z tytułu tego przekształcenia na rzecz dotychczasowego właściciela. Wysokość opłaty za uwłaszczenie ustala organ właściwy w sprawie przekształcenia. Przepisy ustawy przewidują przy tym możliwość rozłożenia jej na raty na wniosek użytkownika wieczystego.

Okres ratalnej spłaty wynosi nie mniej niż 10 lat i nie więcej niż lat 20, chyba że wnioskodawca wystąpi o oznaczenie okresu krótszego niż minimalny. W wypadkach określonych w ustawie uwłaszczenie może nastąpić również nieodpłatnie. Dotyczy to m.in. uwłaszczenia dokonywanego na rzecz spółdzielni mieszkaniowych lub ich następców prawnych, będących użytkownikami wieczystymi lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości, które uzyskały użytkowanie wieczyste w sposób określony w art. 1 ust. 1a pkt 1) lub pkt 2) ustawy.

Wierzytelność z tytułu opłaty za uwłaszczenie podlega jednoczesnemu zabezpieczeniu hipoteką przymusową na nieruchomości objętej przekształceniem. W przypadku przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego, które wiąże się z prawem odrębnej własności lokalu, hipoteka, o której mowa wyżej, ustanawiana jest na nieruchomości lokalowej osoby, na rzecz której przekształcenie takie nastąpiło.

Ustawodawca przewidział jednocześnie możliwość udzielania przez organy właściwe w sprawach przekształceń bonifikat od opłaty i wskazał ogólne zasady ich stosowania. Warunki udzielania bonifikat i ich wysokość określane są szczegółowo odpowiednio w zarządzeniu wojewody albo uchwale rady czy sejmiku.

Zbycie lub wykorzystanie nieruchomości przez osobę, na rzecz której nastąpiło uwłaszczenie, na cele inne niż stanowiące podstawę udzielenia bonifikaty i przed upływem pięciu lat od dnia przekształcenia skutkuje obowiązkiem zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji na żądanie organu właściwego w sprawach przekształcenia. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy przy tym zbycia prawa na rzecz osoby bliskiej, a także spółdzielni mieszkaniowej w razie ustanowienia odrębnej własności na rzecz jej członków lub właścicieli lokali, którym przekształcono udział w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ może jednak odstąpić od żądania zwrotu bonifikaty, za zgodą odpowiednio wojewody, rady lub sejmiku.

Przepisy ustawy poddane badaniu Trybunału Konstytucyjnego

Rada Miasta Szczecin, Rada Gminy Ustronie Morskie oraz Rada Miasta Poznania wystąpiły do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskami o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą:

a) art. 1 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności, oraz

b) art. 1 ust. 3 ustawy, stanowiącym, iż z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą również wystąpić osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi osób, o których mowa w ust. 1 i 1a, oraz osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi osób, o których mowa w ust. 2.

Wątpliwości w zakresie konstytucyjności obowiązujących uregulowań – ujęte zbiorczo – dotyczyły zgodności zakwestionowanych przepisów z:

  • art. 2 Konstytucji (Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej),
    art. 165 ust. 1 (Jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną. Przysługują im prawo własności i inne prawa majątkowe) oraz ust. 2 (Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej) Konstytucji,
  • art. 167 ust. 1 (Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań) oraz ust. 2 (Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa) Konstytucji.

Jak uzasadniali wnioskodawcy, obowiązująca regulacja art. 1 ust. 1 ustawy przewiduje m.in. dla gmin obowiązek przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na żądanie osób fizycznych i prawnych, będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości w dniu 13 października 2005 r.

Z kolei art. 1 ust. 3 ustawy. nakłada na właścicieli nieruchomości gruntowych dodatkowo obowiązek przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości również w sytuacji zgłoszenia takiego żądania przez następców prawnych osób uprawnionych do przekształcenia, wskazanych przez ustawodawcę w art. 1 ust. 1, 1a i 2 ustawy. Przypomnieć jedynie w tym miejscu należy, że – zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 2) ustawy – żądanie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, o którym mowa w ust. 1 tegoż artykułu, w prawo własności nieruchomości, może zostać zgłoszone również przez spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży.

Wnioskodawcy podnosili jednocześnie, że zmiana brzmienia art. 1 ust. 1 i 3 ustawy nadana ustawą z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw rozszerzyła podmiotowy i przedmiotowy zakres żądania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, rażąco ingerując tym samym w prawo własności gmin.

W ocenie wnioskujących gmin, zakwestionowane regulacje naruszają art. 165 ust. 1 Konstytucji, gdyż wyłączają samodzielność gmin w dysponowaniu ich majątkami oraz nakładają na nie obowiązek przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w każdym przypadku, gdy takie żądanie zgłosi użytkownik wieczysty nieruchomości bądź też jego następca prawny.

Dodatkowo, rady miast i gminy wskazywały na sprzeczność art. 1 ust 1 i 3 ustawy z art. 167 ust. 1 i 2 ustawy zasadniczej, podnosząc, że obowiązujące unormowania bez uzasadnionej podstawy pozbawiają gminy zagwarantowanego przez ustawę, zasadniczego dochodu z tych majątków, a nie ustanawiają jednocześnie żadnej rekompensaty z tego tytułu, jak też nie wskazując na dodatkowe źródła dochodu dla gmin – co w sposób istotny godzi w realizację przez nie zadań publicznych.

Zobacz również: Wygaśnięcie użytkowania wieczystego

Zdaniem wnioskodawców, zakwestionowane przepisy naruszają ponadto konstytucyjną zasadę sprawiedliwości społecznej, wyrażoną w art. 2 Konstytucji, gdyż nakładają na gminy obowiązek określonego rozporządzania mieniem stanowiącym ich własność. Powyższe stanowi tym samym o nieuzasadnionej ingerencji ustawodawcy w stosunki własnościowe pomiędzy użytkownikami wieczystymi a gminami w sytuacji, gdy stosunki te powinny być oparte na zasadzie swobody kształtowania umów.

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? »

Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

naprawa dachu papą odczyt liczników wody
Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego... czytam więcej »

Jak ciężko jest zrobić spis liczników zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Możemy na szczęście sobie pomóc, dzięki czemu znacznie przyśpieszymy czas ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »

Dlaczego warto wiedzieć więcej o zarządzaniu nieruchomościami »

Ile kosztuje ocieplenie stropodachu bloku lub wieżowca?

Studia dla zarządców Ocieplenie stropodachu
Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo, planowanie i nadzorowanie to tylko niektóre ... Czytam więcej »

Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej... chcę wiedzieć ile to kosztuje»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Jak zapewnić ciepłe grzejniki mieszkańcom?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywamy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17127|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10686|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10257|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl