• #GorącaLinia – uchwała wspólnoty mimo braku kworum
 • Uchwały można głosować drogą elektroniczną
 • Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych
 • E-szkolenie: Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych
 • Obowiązki? Możesz mieć je z głowy.

Polecane Artykuły (prawo)

#GorącaLinia – uchwała wspólnoty mimo braku kworum

05.05.2020
Czytelnik pyta: jak ustanowić uchwałę wspólnoty mimo braku kworum?
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Uchwały można głosować drogą elektroniczną

06.05.2020
Ustawa o własności lokali nie zawiera żadnych wskazówek, dotyczących technicznego sposobu głosowania uchwał. Nie zawiera też wymogów, takich jak np. własnoręczne złożenie podpisu, czy sporządzenie listy obecności i listy biorących udział w głosowaniu. W zakresie...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Rząd apeluje o pozostawanie w domu, jeśli to możliwe, zamyka uczelnie, szkoły, przedszkola, restauracje i wszelkie punkty rozrywkowe. Epidemiolodzy nawołują do przestrzegania szczególnej higieny. Ulice miast puste, a w aptekach i sklepach ograniczenia dla klientów w zakresie liczby...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

E-szkolenie: Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie...

30.04.2020
Redakcja miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości” inicjuje cykl e-kursów szkoleniem na temat „Wykorzystania narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych”, przygotowanym przez Andrzeja Rajkiewicza – wiceprezesa Narodowej...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Obowiązki? Możesz mieć je z głowy.

Czy zarządzasz węzłem cieplnym, który nie należy do Veolii? Jeśli tak, to doskonale wiesz, że musisz zdbać o jego stan techniczny, regularnie przeprowadzać konserwacje i zadbać o dostępność części zamiennych - wszystko po to, aby niezależnie od pogody mieszkańcy mogli...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet i cieszyć się tańszym gazem? ‎
http://ad.administrator24.info/poprostu1085/▲
Zobacz ofertę i uzyskaj idealnie dopasowaną ofertę do swoich upodobań i potrzeb ...
Kategorie: gaz, ceny gazu, gaz przez internet,

Powołanie zebrania przedstawicieli członków spółdzielni mieszkaniowej a treść statutu spółdzielni – w świetle wyroku Sądu Najwyższego

Agnieszka Żelazna  |  Administrator 9/2015  |  01.10.2015
http://mysrodmiescie.pl/o-nas/

W niniejszym tekście przybliżony zostanie wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2015 r. (II CSK 487/14), w którym potwierdził on swoją dotychczasową linię orzeczniczą, stwierdzając, iż powołanie przez spółdzielnię zebrania przedstawicieli jako jej najwyższego organu jest dopuszczalne także wówczas, gdy statut spółdzielni nie zawiera w tym przedmiocie żadnych postanowień.

Przepisy Prawa spółdzielczego 1)  nie zawierają bezwzględnego obowiązku wskazania w statucie spółdzielni, że po przekroczeniu określonej liczby jej członków walne zgromadzenie zostaje zastąpione przez zebranie przedstawicieli, chyba że jako najwyższy organ powołane zostało walne zgromadzenie, które w przyszłości – gdy ilość członków spółdzielni przekroczy określoną w statucie liczbę – może zostać zastąpione przez zebranie przedstawicieli.

-----
1) patrz: Ustawa z dnia 16 września 1982 r. (DzU z 1982 r. nr 30, poz. 210)
------

Stan faktyczny

W 1972 r. zebranie przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowej podjęło uchwałę o zmianie jej statutu. Do jego treści wprowadzono m.in. zapis, zgodnie z którym, jeżeli liczba członków spółdzielni przekroczy 200 osób, to walne zgromadzenie zostanie zastąpione przez zebranie 120 przedstawicieli, wybieranych spośród członków na trzy lata w głosowaniu tajnym. Zmiana statutu spółdzielni została wpisana do jej rejestru.

W 1983 r. zebranie przedstawicieli tejże spółdzielni mieszkaniowej podjęło uchwałę w sprawie jej podziału w ten sposób, że na początku 1984 r. została z niej wyodrębniona pozwana spółdzielnia mieszkaniowa (dalej jako SM). W tym samym czasie odbyło się zebranie założycielskie przedstawicieli członków spółdzielni, na którym powołano jej nowy zarząd i uchwalono jej statut, zaś sąd wpisał SM do właściwego rejestru.

W związku z wejściem w życie 31 lipca 2007 r. Ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU z 2007 r. nr 125, poz. 873), zebranie przedstawicieli SM, które odbyło się w listopadzie 2007 r., podjęło uchwałę w sprawie zmian w statucie, za której przyjęciem opowiedziało się 70 przedstawicieli. Przeciwko przyjęciu uchwały głosowało troje przedstawicieli, zaś sześcioro wstrzymało się od głosu. Postanowieniem wydanym w 2008 r. sąd rejestrowy dokonał wpisu zmiany statutu SM w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przeciwko SM do sądu wystąpiło trzech jej członków, którzy domagali się uchylenia uchwały zebrania przedstawicieli członków SM podjętej w listopadzie 2007 r. w sprawie zmiany statutu SM.

Postępowanie przed sądem okręgowym

W toku postępowania, toczącego się w I instancji przed sądem okręgowym 2), powodowie dokonali sprecyzowania żądań dochodzonych pozwem, cofając pozew o uchylenie uchwały SM (na co pozwana SM wyraziła zgodę) oraz wnosząc o stwierdzenie nieistnienia albo niezgodności z prawem i nieważności zaskarżonej uchwały SM.

------
2) Por. art. 17 pkt 42) Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 1964 r. nr 43, poz. 296 ze zm., dalej jako kpc), zgodnie z którym, do właściwości sądów okręgowych należą sprawy m.in.: „o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną”.
-------

Rozpoznając sprawę, sąd okręgowy zważył, że uchwałę z listopada 2007 r. podjęli członkowie zebrania przedstawicieli SM, którzy na mocy uchwały o jej podziale przeszli do nowo utworzonej SM, co też było zgodne z art. 109 §1 prawa spółdzielczego. W oparciu bowiem o ww. przepis: „niezwłocznie po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale spółdzielni zebranie członków przechodzących do powstającej spółdzielni, a jeżeli uchwałę o podziale spółdzielni podjęło zebranie przedstawicieli – zebranie tych przedstawicieli, którzy przechodzą jako członkowie do powstającej spółdzielni:

1) uchwala statut powstającej spółdzielni; statut ten nie może uszczuplać nabytych praw majątkowych członków;
2) dokonuje wyboru tych organów spółdzielni, do których wyboru powołane jest, według przyjętego statutu, walne zgromadzenie”
.

Sąd I instancji wskazał jednocześnie, że powodowie nie mogli powoływać się na nieważność i nieskuteczność uchwał podejmowanych przez zebranie przedstawicieli dzielonej spółdzielni mieszkaniowej o jej podziale oraz uchwał założycieli pozwanej SM w sprawie uchwalenia jej statutu, z uwagi na to, że przepisy Prawa spółdzielczego w brzmieniu obowiązującym w czasie podejmowania kwestionowanych uchwał przewidywały jedynie możliwość zaskarżenia takich uchwał w drodze wniesienia do sądu powództwa o ich uchylenie.

Mając powyższe zastrzeżenie na uwadze, sąd okręgowy stwierdził dalej, że przyjęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby zaś do obejścia obowiązujących poprzednio przepisów Prawa spółdzielczego, co tym samym godziłoby w zasadę bezpieczeństwa i pewności obrotu prawnego.

Z powołaniem się na powyższe stanowisko, sąd I instancji uznał również, że tym bardziej nie jest władny do ustalenia zgodności z prawem uchwały podjętej w 1972 r. w sprawie zmiany statutu spółdzielni mieszkaniowej, która uległa podziałowi, przewidującej możliwość zastąpienia walnego zgromadzenia przez zebranie przedstawicieli.

 

 

W ocenie sądu I instancji – z powołaniem się na art. 189 kpc 3) w związku z art. 42 §2 („uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna”) i §9 („orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały walnego zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkich jej organów”) Prawa spółdzielczego w brzmieniu obowiązującym po wejściu w życie ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 122, poz. 1024) – nie budziło wątpliwości istnienie interesu prawnego powodów w żądaniu z kolei samego ustalenia nieistnienia lub nieważności zaskarżonej uchwały.

------
3) Zgodnie z którym „powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny”.
-------

Jednak pomimo dopuszczalności żądania takiego ustalenia wniesione powództwo – wobec niewykazania okoliczności, które uzasadniałyby stwierdzenie nieistnienia bądź też nieważności zaskarżonej uchwały – nie zasługiwało ono, w ocenie sądu okręgowego, na uwzględnienie.

Mając powyższe ustalenia na uwadze, sąd I instancji wyrokiem oddalił wniesione powództwo w całości.

Apelacja powodów. Postępowanie przed sądem apelacyjnym

Od wyroku sądu I instancji powodowie wnieśli apelację do sądu II instancji, zaskarżając wydany wyrok w całości.

Po rozpoznaniu wniesionego przez nich środka odwoławczego, sąd apelacyjny wyrokiem oddalił apelację. W uzasadnieniu wydanego w sprawie rozstrzygnięcia wskazał on bowiem, że to nie walne zgromadzenie (jak twierdzili powodowie), a zebranie przedstawicieli, którzy przeszli do utworzonej SM jako jej członkowie, było uprawnione do uchwalenia statutu SM. Sąd rejestrowy zaś, wpisując pozwaną SM do rejestru, potwierdził tym samym, że została ona utworzona zgodnie z prawem.

Sąd apelacyjny zasadniczo podzielił przy tym pogląd wyrażony przez sąd I instancji, zgodnie z którym w rozpoznawanej sprawie powodowie w ogóle nie mogli powoływać się na nieważność uchwały podjętej przez zebranie przedstawicieli dzielonej spółdzielni mieszkaniowej z 1983 r. o podziale tejże spółdzielni oraz uchwały członków założycieli pozwanej SM w sprawie uchwalenia jej statutu. Jak stwierdził sąd apelacyjny, przepisy art. 42 §2 i §3 Prawa spółdzielczego w brzmieniu obowiązującym w czasie podejmowania kwestionowanych uchwał określały bowiem specjalny tryb postępowania w przedmiocie kwestionowania uchwał podjętych przez spółdzielnie sprzecznie z prawem, wskazując, że uchwały takie mogą być zaskarżone jedynie w drodze wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały.

Odnosząc się zaś szczegółowo do zarzutów apelacji, sąd II instancji nie podzielił podniesionego przez powodów zarzutu:

 • naruszenia art. 37 §1 zd. 2 i §2 Prawa spółdzielczego przez to, że statut założycielski pozwanej SM nie określał zasad ustalania liczby przedstawicieli.
  Sąd II instancji stwierdził, że statut SM, uchwalony w 1983 r., zawierał jednoznaczne postanowienie, zgodnie z którym zebranie przedstawicieli liczy 120 członków, określił również zasady ich wyboru i czas trwania przedstawicielstwa.
  Sąd zwrócił przy tym uwagę na fakt, że podobne postanowienia znajdowały się także w obowiązującym w momencie orzekania statucie SM.
  Powołując się zaś na wykładnię systemową i funkcjonalną art. 35 §1, art. 36 §1, art. 37 §1 i art. 59 Prawa spółdzielczego, sąd apelacyjny wskazał jednocześnie, że ustawodawca – ze względu na to, że mają takie same funkcje i cele do spełnienia – w sposób równorzędny i zamienny potraktował walne zgromadzenie i zebranie przedstawicieli.
  Przepis art. 37 §1 Prawa spółdzielczego zaś, zgodnie z którym „statut może postanowić, że jeżeli ilość członków przekroczy liczbę w nim określoną, walne zgromadzenie członków zostaje zastąpione przez zebranie przedstawicieli. W takim wypadku statut powinien określać zasady ustalania liczby przedstawicieli i ich wyboru oraz czas trwania przedstawicielstwa” nie jest – wbrew stanowisku prezentowanemu w sprawie przez powodów – przepisem bezwzględnie obowiązującym.
  Nie ma więc ustawowego obowiązku zamieszczenia w statucie regulacji wskazującej, że po przekroczeniu określonej liczby członków walne zgromadzenie zostaje zastąpione przez zebranie przedstawicieli.
  Jak wyjaśnił dalej sąd II instancji, ustawodawca jedynie dopuścił taką możliwość, a zatem nie było podstaw do przyjęcia, że statut pozwanej SM, niezawierający takiej regulacji, jest w tym zakresie dotknięty nieważnością 4);

------
4) Por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 2005 r., sygn. akt III CZP 38/05.
-------

 • podobnie sąd apelacyjny ocenił bezzasadność zakwestionowanej przez powodów ważności zmian wprowadzonych w statucie dzielonej spółdzielni mieszkaniowej w 1972 r.
  W ocenie sądu II instancji bowiem wprowadzona do jej statutu zmiana przewidująca zastąpienie zgromadzenia ogólnego przez zebranie 120 przedstawicieli, w sytuacji, gdy liczba członków przekroczy 200 osób, była zgodna z art. 33 §1 ówcześnie obowiązującej ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach (DzU z 1961 r. nr 12, poz. 61 ze zm.).
  Stanowił on, że „statut może przewidywać, że jeżeli ilość członków przekroczy liczbę w nim określoną, walne zgromadzenie członków zostaje zastąpione przez zebranie przedstawicieli.
  W takim przypadku statut powinien ustalać zasady wyboru i liczbę przedstawicieli oraz czas trwania przedstawicielstwa”.
  Jak wskazał przy tym sąd apelacyjny, w oparciu zaś o art. 38 §2 i § 3 ww. ustawy członek spółdzielni miał możliwość podważenia mocy obowiązującej uchwały walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli) w drodze powództwa o jej uchylenie.

Przeczytaj też: Nowoczesne zebrania >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zobacz, jak tani może być gaz i prąd dla Twojego budynku»

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnieszenia ciśnienia wody »

tanszy-gaz poradnik doboru pomp
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Ceny za energię elektryczną również nie ... Chcę zobaczyć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy można płacić mniej za ochronę osiedla?

Ochrona osiedlaWiększa skuteczność ochrony przy niższych jej kosztach – to charakterystyka stworzonego w naszej agencji Aktywnego Systemu Monitoringu (ASM). Rozwiązanie jest dedykowane dla osiedli mieszkaniowych oraz firm i jest odpowiedzią na rosnące koszty pracy mimo... Czytam więcej »


Jaki domofon wybrać, aby uniknąć awarii?

jaki domofon wybraćDomofony stały się standardowym wyposażeniem budynków. Zamontowane w drzwiach wejściowych lub furtce sprawiają, że możemy nie tylko usłyszeć i zobaczyć, kogo Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Nie masz balkonu? Jest na to rozwiązanie - balkony dostawne »

pompy cieplne Balkony dostawne
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Na rynku pierwotnym balkony stanowią standard. Nie można tego samego powiedzieć o rynku wtórnym, na którym balkon jest swego rodzaju luksusem. Wielu właścicieli podejmuje... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Mycie elewacji: glony, pleśń, grzyby - gdzie i kiedy to zrobić?

Innowacyjna koncepcja kotłów, dzięki którym możesz zaoszczędzić »

brudna elewacja kotły gazowe
Elewacja budynku czy to tynkowa, czy szklana ma to do siebie, że z czasem niszczeje, zwłaszcza jeśli jest nienależycie pielęgnowana. Koszt napraw jest bardzo wysoki, dlatego... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną... chcę wiedzieć więcej»


Czy, wiesz ile możesz zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu?!

stropodach ocieplenieTo nie jest moment na odnawianie pergoli czy poprawę estetyki balkonów. To czas gospodarskich inwestycji, które skutecznie obniżą wysokość czynszu i pomogą mieszkańcom w płaceniu swoich zobowiązań... zobacz, ile możesz zaoszczędzić »


Koronawirus. Jakie materiały ochronne dla zarządców, wspólnot i spółdzielni? »»

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Koronawirus- zarzadcy odczyt liczników wody

Najtańsze w Polsce płyny do dezynfekcji pomieszczeń czy klatek schodowych. W czasie zagrożenia koronawirusem to nierzadko dodatkowy, spory wydatek dla zarządców czy wspólnot. Zobacz gdzie kupić je taniej. Odbierz 10% rabatu dla wszystkich na hasło: „ADMINISTRATOR”... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Zestawy hydroforowe - urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Program dla zarzadcy
Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz ... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Jak naprawić pęknięcia i uszkodzenia rur od wewnątrz bez konieczności kucia ścian i remontów »
gaz jak może być tani wymiana rur kanalizacyjnych
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Oczyszczenie instalacji z zabrudzeń i osadów odsłania faktyczny stan. Uwidacznia wszelkie uszkodzenia mechaniczne rury (uszkodzenia, pęknięcia, dziury, rysy) powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji a także... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?

Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami... Czytam więcej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
5/2020

Aktualny numer:

Administrator 5/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Wycinka drzew
 • - Termomodernizacja i remonty
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18932|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12090|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11529|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl