• #GorącaLinia – uchwała wspólnoty mimo braku kworum
  • Uchwały można głosować drogą elektroniczną
  • Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych
  • E-szkolenie: Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych
  • Obowiązki? Możesz mieć je z głowy.

Polecane Artykuły (prawo)

#GorącaLinia – uchwała wspólnoty mimo braku kworum

05.05.2020
Czytelnik pyta: jak ustanowić uchwałę wspólnoty mimo braku kworum?
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Uchwały można głosować drogą elektroniczną

06.05.2020
Ustawa o własności lokali nie zawiera żadnych wskazówek, dotyczących technicznego sposobu głosowania uchwał. Nie zawiera też wymogów, takich jak np. własnoręczne złożenie podpisu, czy sporządzenie listy obecności i listy biorących udział w głosowaniu. W zakresie...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Rząd apeluje o pozostawanie w domu, jeśli to możliwe, zamyka uczelnie, szkoły, przedszkola, restauracje i wszelkie punkty rozrywkowe. Epidemiolodzy nawołują do przestrzegania szczególnej higieny. Ulice miast puste, a w aptekach i sklepach ograniczenia dla klientów w zakresie liczby...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

E-szkolenie: Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie...

30.04.2020
Redakcja miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości” inicjuje cykl e-kursów szkoleniem na temat „Wykorzystania narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych”, przygotowanym przez Andrzeja Rajkiewicza – wiceprezesa Narodowej...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Obowiązki? Możesz mieć je z głowy.

Czy zarządzasz węzłem cieplnym, który nie należy do Veolii? Jeśli tak, to doskonale wiesz, że musisz zdbać o jego stan techniczny, regularnie przeprowadzać konserwacje i zadbać o dostępność części zamiennych - wszystko po to, aby niezależnie od pogody mieszkańcy mogli...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet i cieszyć się tańszym gazem? ‎
http://ad.administrator24.info/poprostu1085/▲
Zobacz ofertę i uzyskaj idealnie dopasowaną ofertę do swoich upodobań i potrzeb ...
Kategorie: gaz, ceny gazu, gaz przez internet,

Powołanie zebrania przedstawicieli członków spółdzielni mieszkaniowej a treść statutu spółdzielni – w świetle wyroku Sądu Najwyższego

Skarga kasacyjna – stanowisko Sądu Najwyższego
Agnieszka Żelazna  |  Administrator 9/2015  |  01.10.2015
http://mysrodmiescie.pl/o-nas/

W niniejszym tekście przybliżony zostanie wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2015 r. (II CSK 487/14), w którym potwierdził on swoją dotychczasową linię orzeczniczą, stwierdzając, iż powołanie przez spółdzielnię zebrania przedstawicieli jako jej najwyższego organu jest dopuszczalne także wówczas, gdy statut spółdzielni nie zawiera w tym przedmiocie żadnych postanowień.

Ciąg dalszy artykułu...

Skarga kasacyjna – stanowisko Sądu Najwyższego

Od wyroku sądu II instancji powodowie wnieśli skargę kasacyjną i zaskarżyli orzeczenie sądu apelacyjnego w całości oraz zarzucili mu naruszenie prawa materialnego, tzn. art. 37 §1 zd. 1, art. 42 §2 i art. 109 §2 w zw. z art. 37 §1 Prawa spółdzielczego, a także naruszenie przepisów postępowania, tzn. art. 382 w zw. z art. 316 §1 i 2 i art. 158 kpc.

Rozpoznając skargę kasacyjną, Sąd Najwyższy uznał za trafny zarzut naruszenia przez sąd apelacyjny art. 42 §2 Prawa spółdzielczego w brzmieniu obowiązującym przed jego nowelizacją w 2005 r., jako przewidującego możliwość uchylenia uchwały walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli) spółdzielni z wyłączeniem dopuszczalności kwestionowania nieistnienia bądź nieważności takiej uchwały na podstawie art. 189 kpc w zw. z art. 58 § 1 kc 5). Z powołaniem się na wcześniejsze orzecznictwo tegoż sądu, Sąd Najwyższy wskazał bowiem, że już w orzeczeniu Izby Pierwszej Sądu Najwyższego z dnia 11 października 1929 r. 6) podkreślono, że walne zgromadzenie spółdzielni może rozstrzygać tylko takie spory pomiędzy spółdzielnią a jej członkami, które dotyczą uprawnień wynikających ze statutu i do takich jedynie rozstrzygnięć odnoszą się przepisy ustawy o spółdzielniach.

-----
5) Zgodnie z art. 58 §1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm., dalej jako kc), „czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy”.

6) Sygn. akt I C 601/29; podobnie orzeczenie Izby Cywilnej – sekcji I Sądu Najwyższego z dnia 7 września
1933 r., sygn. akt I C 2547/32.
------

Z kolei w uzasadnieniu orzeczenia Izby Pierwszej Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia – 10 maja 1930 r. 7) – które to stanowisko co do istoty pozostało aktualne również w zmienionym następnie stanie prawnym – podkreślono, iż przepisy ww. ustawy, obejmujące zasady unieważnialności uchwał walnych zgromadzeń spółdzielni z powodu ich niezgodności z prawem lub statutem, nie wyczerpują wszystkich przypadków, w których wymienione uchwały mogą okazać się pozbawione mocy i skutków prawnych. Mogą mianowicie istnieć takie wadliwości – czy to w związku z naruszeniem porządku publicznego, czy też z przekroczeniem kompetencji organu podejmującego uchwałę, czy wreszcie z pominięciem lub pogwałceniem istotnych warunków wymaganych przez prawo dla ważności zgromadzenia lub skuteczności danej uchwały – że owe uchwały, nawet przy braku skargi wniesionej zgodnie z przepisami ustawy, nie mogą stać się prawomocne i nabyć mocy wiążącej, gdyż bądź są nieważne z samego prawa, bądź też muszą być poczytane za nieistniejące.

-----
7) Sygn. akt I C 1666/29.
------

Ustalenie takiego stanu rzeczy przez sąd może być wówczas dokonane na ogólnych zasadach prawa, bez skrępowania przepisami samej ustawy o spółdzielniach zarówno co do legitymacji czynnej, jak i co do krótkiej prekluzji do wniesienia powództwa.

Jak podkreślił dalej Sąd Najwyższy, rozpoznając wniesioną przez powodów skargę kasacyjną, stanowisko, że uchwały walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli) spółdzielni mogą być w wyjątkowych wypadkach uznane za nieistniejące albo bezwzględnie nieważne, było także kontynuowane w powojennym orzecznictwie Sądu Najwyższego 8).

-----
8) Por. orzeczenia Sądu Najwyższego: z dnia 23 listopada 1960 r., sygn. akt 2 CR 562/59; z dnia 22 lutego 1962 r., sygn. akt 4 CR 497/61; wyrok z dnia 28 listopada 1963 r., sygn. akt I CR 447/63; wyrok z dnia 4 lipca 1969 r., sygn. akt I CR 161/69; uchwała z dnia 26 września 1969 r., sygn. akt III CZP 8/69; wyrok z dnia 26 sierpnia 1970 r., sygn. akt I PR 172/70; wyrok z dnia 9 września 1972 r., sygn. akt II CR 171/72; uchwała z dnia 4 kwietnia 1990 r., sygn. akt III CZP 7/90; wyrok z dnia 4 sierpnia 1992 r., sygn. akt I CRN 113/92; uchwała z dnia 24 czerwca 1994 r., sygn. akt III CZP 81/94; wyrok z dnia 18 września 2003 r., sygn. akt I CK 115/02; wyrok z dnia 24 września 2003 r., sygn. akt I PK 336/02; uchwała z dnia 9 lutego 2005 r., sygn. akt III CZP 81/04; uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., sygn. akt III CZP 32/05.
------

Niezależnie od zaakceptowania powyżej zaprezentowanego stanowiska także przez rozpoznający sprawę skład Sądu Najwyższego, uznanie słuszności postawionego przez powodów zarzutu nie przesądzało jednakowoż o samej zasadności wniesionej skargi kasacyjnej, z uwagi na bezzasadność z kolei zarzut naruszenia art. 37 §1 Prawa spółdzielczego.

Sąd Najwyższy w pełni podzielił bowiem pogląd wyrażony w uchwale tegoż sądu z dnia 6 lipca 2005 r. 9)

-----
9) Sygn. akt III CZP 38/05.
------

Zgodnie z nim dopuszczalne jest powołanie przez spółdzielnię zebrania przedstawicieli jako jej najwyższego organu także wówczas, gdy statut nie zawiera regulacji wskazanej w art. 37 §1 zd. 1 Prawa spółdzielczego. Zamieszczenie takiej regulacji w statucie spółdzielni konieczne jest tylko wtedy, gdy jako najwyższy organ powołane zostało walne zgromadzenie, które w przyszłości (gdy ilość członków przekroczy określoną liczbę) ma zostać zastąpione przez zebranie przedstawicieli.

Sąd Najwyższy podzielił przy tym pogląd, zgodnie z którym nie można przyjąć, że art. 37 §1 Prawa spółdzielczego jest przepisem bezwzględnie obowiązującym.

Jak wyjaśnił bowiem SN, przepisy bezwzględnie obowiązujące stanowią regulacje tego rodzaju, że nie pozostawiają ich adresatom żadnej możliwości wyboru postępowania ani określania jego przesłanek. Przepisy bezwzględnie obowiązujące nie mogą być zatem konstruowana przy użyciu takich pojęć jak „może”, dopuszczających wybór, czy w statucie zamieszczone zostanie postanowienie o warunkach zastąpienia walnego zgromadzenia przez zebranie przedstawicieli. Nie mogą też nie zawierać precyzyjnego określenia liczby członków, po przekroczeniu której dochodzi do takiego zastąpienia.

Mając powyższe zastrzeżenie na uwadze, Sąd Najwyższy podkreślił, że dotychczasowa wykładnia omawianego przepisu i praktyka jego stosowania nie tylko znajduje uzasadnienie w jego brzmieniu i jest zgodna z pozostałymi, nowymi już regulacjami prawa spółdzielczego, lecz także najpełniej realizuje jego cel także w zmienionych warunkach ustrojowych i społecznych. Brak przy tym podstaw do zmiany przyjętej już wykładni, tym bardziej, że prowadziłoby to do konieczności uznania, iż działające od wielu lat na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych zebrania przedstawicieli jako najwyższe organy największych spółdzielni powołane zostały niezgodnie z prawem.

Skutki następstw społecznych i prawnych takiej zmiany wykładni byłyby zaś nie do przyjęcia i nie do pogodzenia z zasadą państwa prawa, wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP, zgodnie z którym „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”.

W konsekwencji Sąd Najwyższy za nietrafny uznał również postawiony przez powodów zarzut naruszenia art. 109 §2 10) w zw. z art. 37 §1 Prawa spółdzielczego w brzmieniu obowiązującym w 1983 r. Stwierdził, że nie ma żadnych podstaw do kwestionowania ważności uchwały zebrania przedstawicieli dzielonej spółdzielni mieszkaniowej o jej podziale ani uchwały zebrania założycielskiego pozwanej SM.

-----
10) Zgodnie z którym, „podjęcie uchwał, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, wymaga zwykłej większości głosów”
------

Nie podzielając również zarzutów naruszenia przepisów postępowania, Sąd Najwyższy wyrokiem oddalił 11) wniesioną skargę kasacyjną. 

-----
11) Zgodnie z art. 39814 kpc, „Sąd Najwyższy oddala skargę kasacyjną, jeżeli nie ma uzasadnionych podstaw albo jeżeli zaskarżone orzeczenie mimo błędnego uzasadnienia odpowiada prawu”.

------

Przeczytaj też: Głosowanie a nieobecność >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zobacz, jak tani może być gaz i prąd dla Twojego budynku»

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnieszenia ciśnienia wody »

tanszy-gaz poradnik doboru pomp
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Ceny za energię elektryczną również nie ... Chcę zobaczyć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy można płacić mniej za ochronę osiedla?

Ochrona osiedlaWiększa skuteczność ochrony przy niższych jej kosztach – to charakterystyka stworzonego w naszej agencji Aktywnego Systemu Monitoringu (ASM). Rozwiązanie jest dedykowane dla osiedli mieszkaniowych oraz firm i jest odpowiedzią na rosnące koszty pracy mimo... Czytam więcej »


Jaki domofon wybrać, aby uniknąć awarii?

jaki domofon wybraćDomofony stały się standardowym wyposażeniem budynków. Zamontowane w drzwiach wejściowych lub furtce sprawiają, że możemy nie tylko usłyszeć i zobaczyć, kogo Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Nie masz balkonu? Jest na to rozwiązanie - balkony dostawne »

pompy cieplne Balkony dostawne
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Na rynku pierwotnym balkony stanowią standard. Nie można tego samego powiedzieć o rynku wtórnym, na którym balkon jest swego rodzaju luksusem. Wielu właścicieli podejmuje... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Mycie elewacji: glony, pleśń, grzyby - gdzie i kiedy to zrobić?

Innowacyjna koncepcja kotłów, dzięki którym możesz zaoszczędzić »

brudna elewacja kotły gazowe
Elewacja budynku czy to tynkowa, czy szklana ma to do siebie, że z czasem niszczeje, zwłaszcza jeśli jest nienależycie pielęgnowana. Koszt napraw jest bardzo wysoki, dlatego... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną... chcę wiedzieć więcej»


Czy, wiesz ile możesz zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu?!

stropodach ocieplenieTo nie jest moment na odnawianie pergoli czy poprawę estetyki balkonów. To czas gospodarskich inwestycji, które skutecznie obniżą wysokość czynszu i pomogą mieszkańcom w płaceniu swoich zobowiązań... zobacz, ile możesz zaoszczędzić »


Koronawirus. Jakie materiały ochronne dla zarządców, wspólnot i spółdzielni? »»

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Koronawirus- zarzadcy odczyt liczników wody

Najtańsze w Polsce płyny do dezynfekcji pomieszczeń czy klatek schodowych. W czasie zagrożenia koronawirusem to nierzadko dodatkowy, spory wydatek dla zarządców czy wspólnot. Zobacz gdzie kupić je taniej. Odbierz 10% rabatu dla wszystkich na hasło: „ADMINISTRATOR”... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Zestawy hydroforowe - urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Program dla zarzadcy
Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz ... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Jak naprawić pęknięcia i uszkodzenia rur od wewnątrz bez konieczności kucia ścian i remontów »
gaz jak może być tani wymiana rur kanalizacyjnych
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Oczyszczenie instalacji z zabrudzeń i osadów odsłania faktyczny stan. Uwidacznia wszelkie uszkodzenia mechaniczne rury (uszkodzenia, pęknięcia, dziury, rysy) powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji a także... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?

Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami... Czytam więcej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
5/2020

Aktualny numer:

Administrator 5/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Wycinka drzew
  • - Termomodernizacja i remonty
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18961|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12152|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11545|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl