CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Powołanie zebrania przedstawicieli członków spółdzielni mieszkaniowej a treść statutu spółdzielni – w świetle wyroku Sądu Najwyższego

Skarga kasacyjna – stanowisko Sądu Najwyższego
Agnieszka Żelazna  |  Administrator 9/2015  |  01.10.2015
http://mysrodmiescie.pl/o-nas/

W niniejszym tekście przybliżony zostanie wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2015 r. (II CSK 487/14), w którym potwierdził on swoją dotychczasową linię orzeczniczą, stwierdzając, iż powołanie przez spółdzielnię zebrania przedstawicieli jako jej najwyższego organu jest dopuszczalne także wówczas, gdy statut spółdzielni nie zawiera w tym przedmiocie żadnych postanowień.

Ciąg dalszy artykułu...

Skarga kasacyjna – stanowisko Sądu Najwyższego

Od wyroku sądu II instancji powodowie wnieśli skargę kasacyjną i zaskarżyli orzeczenie sądu apelacyjnego w całości oraz zarzucili mu naruszenie prawa materialnego, tzn. art. 37 §1 zd. 1, art. 42 §2 i art. 109 §2 w zw. z art. 37 §1 Prawa spółdzielczego, a także naruszenie przepisów postępowania, tzn. art. 382 w zw. z art. 316 §1 i 2 i art. 158 kpc.

Rozpoznając skargę kasacyjną, Sąd Najwyższy uznał za trafny zarzut naruszenia przez sąd apelacyjny art. 42 §2 Prawa spółdzielczego w brzmieniu obowiązującym przed jego nowelizacją w 2005 r., jako przewidującego możliwość uchylenia uchwały walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli) spółdzielni z wyłączeniem dopuszczalności kwestionowania nieistnienia bądź nieważności takiej uchwały na podstawie art. 189 kpc w zw. z art. 58 § 1 kc 5). Z powołaniem się na wcześniejsze orzecznictwo tegoż sądu, Sąd Najwyższy wskazał bowiem, że już w orzeczeniu Izby Pierwszej Sądu Najwyższego z dnia 11 października 1929 r. 6) podkreślono, że walne zgromadzenie spółdzielni może rozstrzygać tylko takie spory pomiędzy spółdzielnią a jej członkami, które dotyczą uprawnień wynikających ze statutu i do takich jedynie rozstrzygnięć odnoszą się przepisy ustawy o spółdzielniach.

-----
5) Zgodnie z art. 58 §1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm., dalej jako kc), „czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy”.

6) Sygn. akt I C 601/29; podobnie orzeczenie Izby Cywilnej – sekcji I Sądu Najwyższego z dnia 7 września
1933 r., sygn. akt I C 2547/32.
------

Z kolei w uzasadnieniu orzeczenia Izby Pierwszej Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia – 10 maja 1930 r. 7) – które to stanowisko co do istoty pozostało aktualne również w zmienionym następnie stanie prawnym – podkreślono, iż przepisy ww. ustawy, obejmujące zasady unieważnialności uchwał walnych zgromadzeń spółdzielni z powodu ich niezgodności z prawem lub statutem, nie wyczerpują wszystkich przypadków, w których wymienione uchwały mogą okazać się pozbawione mocy i skutków prawnych. Mogą mianowicie istnieć takie wadliwości – czy to w związku z naruszeniem porządku publicznego, czy też z przekroczeniem kompetencji organu podejmującego uchwałę, czy wreszcie z pominięciem lub pogwałceniem istotnych warunków wymaganych przez prawo dla ważności zgromadzenia lub skuteczności danej uchwały – że owe uchwały, nawet przy braku skargi wniesionej zgodnie z przepisami ustawy, nie mogą stać się prawomocne i nabyć mocy wiążącej, gdyż bądź są nieważne z samego prawa, bądź też muszą być poczytane za nieistniejące.

-----
7) Sygn. akt I C 1666/29.
------

Ustalenie takiego stanu rzeczy przez sąd może być wówczas dokonane na ogólnych zasadach prawa, bez skrępowania przepisami samej ustawy o spółdzielniach zarówno co do legitymacji czynnej, jak i co do krótkiej prekluzji do wniesienia powództwa.

Jak podkreślił dalej Sąd Najwyższy, rozpoznając wniesioną przez powodów skargę kasacyjną, stanowisko, że uchwały walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli) spółdzielni mogą być w wyjątkowych wypadkach uznane za nieistniejące albo bezwzględnie nieważne, było także kontynuowane w powojennym orzecznictwie Sądu Najwyższego 8).

-----
8) Por. orzeczenia Sądu Najwyższego: z dnia 23 listopada 1960 r., sygn. akt 2 CR 562/59; z dnia 22 lutego 1962 r., sygn. akt 4 CR 497/61; wyrok z dnia 28 listopada 1963 r., sygn. akt I CR 447/63; wyrok z dnia 4 lipca 1969 r., sygn. akt I CR 161/69; uchwała z dnia 26 września 1969 r., sygn. akt III CZP 8/69; wyrok z dnia 26 sierpnia 1970 r., sygn. akt I PR 172/70; wyrok z dnia 9 września 1972 r., sygn. akt II CR 171/72; uchwała z dnia 4 kwietnia 1990 r., sygn. akt III CZP 7/90; wyrok z dnia 4 sierpnia 1992 r., sygn. akt I CRN 113/92; uchwała z dnia 24 czerwca 1994 r., sygn. akt III CZP 81/94; wyrok z dnia 18 września 2003 r., sygn. akt I CK 115/02; wyrok z dnia 24 września 2003 r., sygn. akt I PK 336/02; uchwała z dnia 9 lutego 2005 r., sygn. akt III CZP 81/04; uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., sygn. akt III CZP 32/05.
------

Niezależnie od zaakceptowania powyżej zaprezentowanego stanowiska także przez rozpoznający sprawę skład Sądu Najwyższego, uznanie słuszności postawionego przez powodów zarzutu nie przesądzało jednakowoż o samej zasadności wniesionej skargi kasacyjnej, z uwagi na bezzasadność z kolei zarzut naruszenia art. 37 §1 Prawa spółdzielczego.

Sąd Najwyższy w pełni podzielił bowiem pogląd wyrażony w uchwale tegoż sądu z dnia 6 lipca 2005 r. 9)

-----
9) Sygn. akt III CZP 38/05.
------

Zgodnie z nim dopuszczalne jest powołanie przez spółdzielnię zebrania przedstawicieli jako jej najwyższego organu także wówczas, gdy statut nie zawiera regulacji wskazanej w art. 37 §1 zd. 1 Prawa spółdzielczego. Zamieszczenie takiej regulacji w statucie spółdzielni konieczne jest tylko wtedy, gdy jako najwyższy organ powołane zostało walne zgromadzenie, które w przyszłości (gdy ilość członków przekroczy określoną liczbę) ma zostać zastąpione przez zebranie przedstawicieli.

Sąd Najwyższy podzielił przy tym pogląd, zgodnie z którym nie można przyjąć, że art. 37 §1 Prawa spółdzielczego jest przepisem bezwzględnie obowiązującym.

Jak wyjaśnił bowiem SN, przepisy bezwzględnie obowiązujące stanowią regulacje tego rodzaju, że nie pozostawiają ich adresatom żadnej możliwości wyboru postępowania ani określania jego przesłanek. Przepisy bezwzględnie obowiązujące nie mogą być zatem konstruowana przy użyciu takich pojęć jak „może”, dopuszczających wybór, czy w statucie zamieszczone zostanie postanowienie o warunkach zastąpienia walnego zgromadzenia przez zebranie przedstawicieli. Nie mogą też nie zawierać precyzyjnego określenia liczby członków, po przekroczeniu której dochodzi do takiego zastąpienia.

Mając powyższe zastrzeżenie na uwadze, Sąd Najwyższy podkreślił, że dotychczasowa wykładnia omawianego przepisu i praktyka jego stosowania nie tylko znajduje uzasadnienie w jego brzmieniu i jest zgodna z pozostałymi, nowymi już regulacjami prawa spółdzielczego, lecz także najpełniej realizuje jego cel także w zmienionych warunkach ustrojowych i społecznych. Brak przy tym podstaw do zmiany przyjętej już wykładni, tym bardziej, że prowadziłoby to do konieczności uznania, iż działające od wielu lat na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych zebrania przedstawicieli jako najwyższe organy największych spółdzielni powołane zostały niezgodnie z prawem.

Skutki następstw społecznych i prawnych takiej zmiany wykładni byłyby zaś nie do przyjęcia i nie do pogodzenia z zasadą państwa prawa, wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP, zgodnie z którym „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”.

W konsekwencji Sąd Najwyższy za nietrafny uznał również postawiony przez powodów zarzut naruszenia art. 109 §2 10) w zw. z art. 37 §1 Prawa spółdzielczego w brzmieniu obowiązującym w 1983 r. Stwierdził, że nie ma żadnych podstaw do kwestionowania ważności uchwały zebrania przedstawicieli dzielonej spółdzielni mieszkaniowej o jej podziale ani uchwały zebrania założycielskiego pozwanej SM.

-----
10) Zgodnie z którym, „podjęcie uchwał, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, wymaga zwykłej większości głosów”
------

Nie podzielając również zarzutów naruszenia przepisów postępowania, Sąd Najwyższy wyrokiem oddalił 11) wniesioną skargę kasacyjną. 

-----
11) Zgodnie z art. 39814 kpc, „Sąd Najwyższy oddala skargę kasacyjną, jeżeli nie ma uzasadnionych podstaw albo jeżeli zaskarżone orzeczenie mimo błędnego uzasadnienia odpowiada prawu”.

------

Przeczytaj też: Głosowanie a nieobecność >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Przegląd budynku - pobierz bezpłatnie gotową dokumentację »

prawo budowlaneProtokół kontroli kanałów spalinowych, protokół odbioru robót przy odstąpieniu od umowy, uniwersalny protokół przekazania nieruchomości, protokół kontroli obowiązkowej po zakończonej budowie lub... Chcę pobrać »


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Zamów bezpłatną wizytę konsultanta i osusz swój dom lub budynek ▼

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Wystarczy, że zostawisz do siebie kontakt, a Konsultant skontaktuje się z Tobą. Podczas kontaktu zostanie ustalony dogodny dla Ciebie termin nieodpłatnego badania zawilgocenia obiektu. W trakcie tej wizyty dowiesz się... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Zima i obowiązki zarządcy odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Głowice i zawory termostatyczne - jakie wybrać?
Czy wiesz, że możesz monitorować i sterować zestawami do podnoszenia ciśnienia wody»
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17326|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10816|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10389|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl