CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet i cieszyć się tańszym gazem? ‎
http://ad.administrator24.info/poprostu1085/▲
Zobacz ofertę i uzyskaj idealnie dopasowaną ofertę do swoich upodobań i potrzeb ...
Kategorie: gaz, ceny gazu, gaz przez internet,

Automatyka budynku

Wiesław  Pawelec  |  Administrator 12/2010  |  09.12.2010

Budynki inteligentne cechują się wysokim stopniem zautomatyzowania procesów i dużym nasyceniem zaawansowaną technologią budynkową.

Automatyka budynków obejmuje swoim zakresem wszystkie strategiczne urządzenia i systemy mające wpływ na bezpieczne oraz optymalne jego funkcjonowanie. Praktycznie jest wszechobecna, gdyż jej podstawowym zadaniem jest sterowanie, kontrola pracy oraz integracja wielu urządzeń i systemów funkcjonujących w budynku.

To także automatyka pozwala zarządcy lub podległym mu służbom technicznym z jednego miejsca monitorować oraz optymalizować pracę wszystkich strategicznych systemów budynku.

Ilość i specyfika procesów realizowanych automatycznie na różnych poziomach zarządzania infrastrukturą wymusiła na projektantach i dostawcach systemów stworzenie nowych narzędzi do konfigurowania, kontroli pracy i bieżącego sterowania tak skomplikowaną strukturą.

Inteligentny dom - zrób go sam ZOBACZ>> 

Stan ten pociągnął za sobą nowe podejście do zarządzania i obsługi technicznej tej klasy budynków, gdzie tradycyjnego konserwatora zastąpił zespół wysoko kwalifikowanych specjalistów, a podstawowym narzędziem pracy stały się specjalistyczne urządzenia i dedykowane systemy informatyczne obsługujące techniczną stronę zarządzania oraz wspierające zarządcę (facility managera) w procesach decyzyjnych, kontroli pracy podległych zespołów i firm świadczących specjalistyczne usługi.

Automatyka w rękach zarządcy stała się nowoczesnym narzędziem umożliwiającym dynamiczne zarządzanie infrastrukturą i pozwalającym realizować naczelne cele właściciela budynku, a zwłaszcza optymalizację kosztów operacyjnych, zachowanie dobrego wizerunku, zadowolenia użytkowników z warunków pracy i w rezultacie utrzymania wysokiej ceny rynkowej nieruchomości.

Poniższy artykuł przybliża ogólne zasady funkcjonowania automatyki oraz prezentuje kilka sposobów praktycznego jej wykorzystania w celu optymalizacji kosztów operacyjnych budynku.

Ogólna struktura automatyki budynku

Każdy budynek jest w swojej istocie niepowtarzalny i z zasady posiada wiele indywidualnych rozwiązań, a zwłaszcza w automatyce budynków. Postęp technologiczny powoduje, że każdy kolejny projekt i wdrożone rozwiązania są bardziej nowoczesne i oparte na kolejnej generacji urządzeń i systemów. Ale podstawowe cele realizowane przez automatykę i naczelna struktura w ogólnym zarysie pozostają podobne.

Z punktu widzenia ogólnej koncepcji automatyka charakteryzuje się strukturą hierarchiczną, którą można przedstawić graficznie w formie piramidy (rys. 1), posiadającej 4 główne poziomy:

Poziom 1.: sterowanie rozproszone

Jest to ten segment automatyki, który można określić jako autonomiczny, przypisany do danego urządzenia, które nawet bez integracji realizuje swoje lokalne cele. Dla przykładu może to być automatyka sterująca pojedynczą centralą wentylacyjną. Niezależnie od stopnia integracji można tym urządzeniem sterować z jej dedykowanej szafy sterującej w pełnym zakresie jej parametrów pracy.

Poziom 2.: infrastruktura sieciowa komunikacyjna (integracyjna)

Ten poziom można nazwać „inteligencją rozproszoną budynku", która odpowiedzialna jest za integrację, wzajemne komunikowanie urządzeń i systemów, dająca możliwość zdalnego centralnego sterowania budynkiem, składająca się z dedykowanych sterowników i specjalistycznych urządzeń sieciowych. Ta część automatyki jest domeną specjalistycznych serwisów i z punktu widzenia zarządcy jest praktycznie „niewidoczna".

Ten poziom automatyki realizowany jest poprzez różne technologie, z których LoNWorks (LON - Local Operating Network - lokalna sieć operacyjna) ostatnio uznana jest za jeden z podstawowych standardów. Automatykę na tym poziomie cechuje duża odporność na stany awaryjne, gdyż poszczególne jej elementy działają autonomicznie, a z założenia nie ma w niej jednego centralnego punktu, który w przypadku uszkodzenia spowodowałby awarię całego systemu.

Wykorzystując technologię LonWorks, przy wsparciu odpowiednim oprogramowaniem i wiedzą specjalistyczną, można skonfigurować zdalny monitoring budynku (lub grupy budynków) poprzez internet. Dla zarządcy odpowiedzialnego za grupę budynków o podobnej strukturze automatyki monitoring tak skonfigurowany pozwala efektywnie i bez ponoszenia kosztów delegacji specjalisty zarządzać infrastrukturą budynku (grupy budynków) oraz reagować na stany alarmowe na odległość.

Poziom 3.: serwery automatyki wraz z serwerem BMS

Na tym poziomie w specjalistycznych serwerach następuje centralizacja i integracja wszystkich kluczowych systemów. Ten poziom automatyki dla zarządcy jest już „widoczny", ale nie zawsze bezpośrednio dostępny z uwagi na procedury bezpieczeństwa i kontrolę dostępu do tej klasy urządzeń. Z zasady urządzenia te instalowane są w wydzielonych pomieszczeniach z kontrolowaną temperaturą, wilgotnością i ścisłą ewidencją ruchu osobowego. Ten poziom automatyki udostępniony jest jedynie administratorom automatyki budynku, posiadającym stosowne kwalifikacje i uprawnienia, gdyż właśnie na tym poziomie funkcjonuje NADRZĘDNY SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM (Building Management System - BMS).

Głównymi zadaniami tego systemu jest przedstawienie w sposób graficzny informacji o nadzorowanej instalacji, rejestracja stanów alarmowych, udostępnienie możliwości zmiany, jak również rejestracji zmiennych charakteryzujących daną instalację. W systemie tym jednostka centralna - komputer wraz z oprogramowaniem systemowym - umożliwiają wizualizację stanu monitorowanej instalacji i bezpośrednie oddziaływanie na stan monitorowanych urządzeń, zarówno w skali makro, czyli systemów obejmujących cały budynek, jak również w skali lokalnej, ograniczającej się do poszczególnych pomieszczeń budynku.

Poziom 4.: terminale BMS

Ten poziom jest w pełni dostępny dla zarządcy i specjalistów odpowiedzialnych za bieżącą eksploatację i utrzymanie sprawności technicznej budynku. Poprzez terminale BMS w sposób bezpieczny i kontrolowany można korzystać z centralnego systemu BMS, monitorować parametry pracy systemów i urządzeń budynku, zmienić nastawy komfortu pomieszczeń lub całych sektorów budynku, przeglądać zewidencjonowane przez system alarmy związane z zaburzeniem pracy urządzeń. Ilość terminali i organizacja dostępu wynikają z polityki bezpieczeństwa oraz złożoności sytemu. Z zasady wydzieleniu podlegają strategiczne dla budynku obszary, takie jak:

  • energetyka,
  • instalacje związane z bezpieczeństwem pożarowym,
  • zintegrowane elektroniczne systemy dozorowe i kontroli ruchu osobowego.

Optymalizacja kosztów z wykorzystaniem automatyki

Energetyka budynku

Zachowanie ciągłości zasilania budynku, a w szczególności odbiorników o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i zachowania ciągłości usług teleinformatycznych, ma dla inteligentnego budynku strategiczne znaczenie. Energetyka budynków o wysokim nasyceniu automatyką jest systemem bardzo złożonym i charakteryzuje się zaawansowaną technologicznie siecią rozdzielczą (rozdzielnie główne i lokalne połączone WLZ-tami) oraz własnymi rezerwowymi źródłami zasilania, takimi jak agregaty prądotwórcze i systemy UPS.

Wykorzystując automatykę budynków i specjalistyczne oprogramowanie, można znacząco obniżyć zużycie energii elektrycznej budynku poprzez:

1. Programowanie rozruchów i czasu pracy urządzeń o znaczącym poborze mocy w celu uniknięcia poborów skumulowanych. Tego typu programowanie realizuje się w oparciu o standardowe funkcjonalności systemu BMS o roboczej nazwie „Katalogi Czasowe". Poprzez odpowiednie zaprogramowanie startu i czasu pracy poszczególnych urządzeń można wyeliminować poranny szczytowy pobór energii przez budynek. Wykres na rys. 2. stanowiący wizualizację zużycia energii obrazuje start budynku i stopniowy kontrolowany (zaprogramowany) wzrost zużycia energii (lewa strona wykresu).

2. Aktywne wykorzystanie agregatów prądotwórczych, które instalowane są z zasady jako własne dodatkowe źródło energii i automatycznie uruchamiane na wypadek zaniku zasilania z miasta. Ale istnieje możliwość wygenerowania znaczących oszczędności w zużyciu energii elektrycznej poprzez aktywne włączenie ich w bieżące zasilanie budynku. Jeżeli zaprogramujemy automatykę w ten sposób, że agregaty zasilają budynek w okresie obciążenia szczytowego, to można znacząco obniżyć poziom mocy zamówionej. W przypadku chwilowego przekroczenia przez budynek poziomu mocy zamówionej agregaty przejmują zasilanie budynku i zapobiegają naliczaniu kar przez dostawcę energii elektrycznej.

Przykład wykresu (rys. 4) z systemu monitoringu energii w sytuacjach „ścinania" szczytów energetycznych przez agregaty prądotwórcze.

Poszczególne kolory oznaczają:

  • zielony - praca agregatów,
  • czerwony - bieżący pobór energii przez budynek,
  • niebieski - poziom krytyczny poboru energii jako próg uruchamiający agregaty.

Omawiany wykres (nr 4) pokazuje sytuację, w której bieżące zapotrzebowanie (krzywa czerwona) przekroczyło dopuszczalny próg (pozioma niebieska linia), automatyka sterująca systemem energetycznym spowodowała uruchomienie agregatów prądotwórczych (krzywa zielona), co spowodowało ścięcie szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Po spadku zapotrzebowania poniżej zadanego progu agregaty wyłączyły się. Z punktu widzenia dostawcy energii przekroczenie poziomu mocy zamówionej (możliwość naliczania kar) nie zostało odnotowane.

Monitoring węzła cieplnego i optymalizacja kosztów ogrzewania

Monitorowanie pracy węzła cieplnego można realizować standardowymi narzędziami systemu BMS o roboczej nazwie TRENDY. Trendy realizują wizualizację zarchiwizowanych parametrów pracy węzła cieplnego oraz warunków zewnętrznych. Analizując zapis, można zweryfikować warunki zawarte w umowie z dostawcą energii cieplnej i - w sposób poparty danymi - obniżyć moc zamówioną do poziomu wynikającego z zarejestrowanych danych.

Przykład wykresu wygenerowanego przez system BMS przedstawia rys. 5. Poszczególne kolory oznaczają:

  • brązowy - moc węzła cieplnego,
  • niebieski - temperatura zewnętrzna.

Wykres obrazuje sytuację ekstremalną, w której przy temperaturze zewnętrznej minus 20°C zarejestrowana została moc maksymalna węzła na poziomie około 1,2 MW.


Zobacz też:

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zobacz, jak tani może być gaz i prąd dla Twojego budynku»

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnieszenia ciśnienia wody »

tanszy-gaz poradnik doboru pomp
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Ceny za energię elektryczną również nie ... Chcę zobaczyć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy można płacić mniej za ochronę osiedla?

Ochrona osiedlaWiększa skuteczność ochrony przy niższych jej kosztach – to charakterystyka stworzonego w naszej agencji Aktywnego Systemu Monitoringu (ASM). Rozwiązanie jest dedykowane dla osiedli mieszkaniowych oraz firm i jest odpowiedzią na rosnące koszty pracy mimo... Czytam więcej »


Jaki domofon wybrać, aby uniknąć awarii?

jaki domofon wybraćDomofony stały się standardowym wyposażeniem budynków. Zamontowane w drzwiach wejściowych lub furtce sprawiają, że możemy nie tylko usłyszeć i zobaczyć, kogo Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Nie masz balkonu? Jest na to rozwiązanie - balkony dostawne »

pompy cieplne Balkony dostawne
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Na rynku pierwotnym balkony stanowią standard. Nie można tego samego powiedzieć o rynku wtórnym, na którym balkon jest swego rodzaju luksusem. Wielu właścicieli podejmuje... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Mycie elewacji: glony, pleśń, grzyby - gdzie i kiedy to zrobić?

Innowacyjna koncepcja kotłów, dzięki którym możesz zaoszczędzić »

brudna elewacja kotły gazowe
Elewacja budynku czy to tynkowa, czy szklana ma to do siebie, że z czasem niszczeje, zwłaszcza jeśli jest nienależycie pielęgnowana. Koszt napraw jest bardzo wysoki, dlatego... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną... chcę wiedzieć więcej»


Czy, wiesz ile możesz zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu?!

stropodach ocieplenieTo nie jest moment na odnawianie pergoli czy poprawę estetyki balkonów. To czas gospodarskich inwestycji, które skutecznie obniżą wysokość czynszu i pomogą mieszkańcom w płaceniu swoich zobowiązań... zobacz, ile możesz zaoszczędzić »


Koronawirus. Jakie materiały ochronne dla zarządców, wspólnot i spółdzielni? »»

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Koronawirus- zarzadcy odczyt liczników wody

Najtańsze w Polsce płyny do dezynfekcji pomieszczeń czy klatek schodowych. W czasie zagrożenia koronawirusem to nierzadko dodatkowy, spory wydatek dla zarządców czy wspólnot. Zobacz gdzie kupić je taniej. Odbierz 10% rabatu dla wszystkich na hasło: „ADMINISTRATOR”... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Zestawy hydroforowe - urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Program dla zarzadcy
Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz ... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Jak naprawić pęknięcia i uszkodzenia rur od wewnątrz bez konieczności kucia ścian i remontów »
gaz jak może być tani wymiana rur kanalizacyjnych
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Oczyszczenie instalacji z zabrudzeń i osadów odsłania faktyczny stan. Uwidacznia wszelkie uszkodzenia mechaniczne rury (uszkodzenia, pęknięcia, dziury, rysy) powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji a także... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?

Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami... Czytam więcej »Ekspert Budowlany - zlecenia

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
5/2020

Aktualny numer:

Administrator 5/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Wycinka drzew
  • - Termomodernizacja i remonty
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18965|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12155|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11547|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl