CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Automatyka budynku

Wiesław  Pawelec  |  Administrator 12/2010  |  09.12.2010

Budynki inteligentne cechują się wysokim stopniem zautomatyzowania procesów i dużym nasyceniem zaawansowaną technologią budynkową.

Automatyka budynków obejmuje swoim zakresem wszystkie strategiczne urządzenia i systemy mające wpływ na bezpieczne oraz optymalne jego funkcjonowanie. Praktycznie jest wszechobecna, gdyż jej podstawowym zadaniem jest sterowanie, kontrola pracy oraz integracja wielu urządzeń i systemów funkcjonujących w budynku.

To także automatyka pozwala zarządcy lub podległym mu służbom technicznym z jednego miejsca monitorować oraz optymalizować pracę wszystkich strategicznych systemów budynku.

Ilość i specyfika procesów realizowanych automatycznie na różnych poziomach zarządzania infrastrukturą wymusiła na projektantach i dostawcach systemów stworzenie nowych narzędzi do konfigurowania, kontroli pracy i bieżącego sterowania tak skomplikowaną strukturą.

Inteligentny dom - zrób go sam ZOBACZ>> 

Stan ten pociągnął za sobą nowe podejście do zarządzania i obsługi technicznej tej klasy budynków, gdzie tradycyjnego konserwatora zastąpił zespół wysoko kwalifikowanych specjalistów, a podstawowym narzędziem pracy stały się specjalistyczne urządzenia i dedykowane systemy informatyczne obsługujące techniczną stronę zarządzania oraz wspierające zarządcę (facility managera) w procesach decyzyjnych, kontroli pracy podległych zespołów i firm świadczących specjalistyczne usługi.

Automatyka w rękach zarządcy stała się nowoczesnym narzędziem umożliwiającym dynamiczne zarządzanie infrastrukturą i pozwalającym realizować naczelne cele właściciela budynku, a zwłaszcza optymalizację kosztów operacyjnych, zachowanie dobrego wizerunku, zadowolenia użytkowników z warunków pracy i w rezultacie utrzymania wysokiej ceny rynkowej nieruchomości.

Poniższy artykuł przybliża ogólne zasady funkcjonowania automatyki oraz prezentuje kilka sposobów praktycznego jej wykorzystania w celu optymalizacji kosztów operacyjnych budynku.

Ogólna struktura automatyki budynku

Każdy budynek jest w swojej istocie niepowtarzalny i z zasady posiada wiele indywidualnych rozwiązań, a zwłaszcza w automatyce budynków. Postęp technologiczny powoduje, że każdy kolejny projekt i wdrożone rozwiązania są bardziej nowoczesne i oparte na kolejnej generacji urządzeń i systemów. Ale podstawowe cele realizowane przez automatykę i naczelna struktura w ogólnym zarysie pozostają podobne.

Z punktu widzenia ogólnej koncepcji automatyka charakteryzuje się strukturą hierarchiczną, którą można przedstawić graficznie w formie piramidy (rys. 1), posiadającej 4 główne poziomy:

Poziom 1.: sterowanie rozproszone

Jest to ten segment automatyki, który można określić jako autonomiczny, przypisany do danego urządzenia, które nawet bez integracji realizuje swoje lokalne cele. Dla przykładu może to być automatyka sterująca pojedynczą centralą wentylacyjną. Niezależnie od stopnia integracji można tym urządzeniem sterować z jej dedykowanej szafy sterującej w pełnym zakresie jej parametrów pracy.

Poziom 2.: infrastruktura sieciowa komunikacyjna (integracyjna)

Ten poziom można nazwać „inteligencją rozproszoną budynku", która odpowiedzialna jest za integrację, wzajemne komunikowanie urządzeń i systemów, dająca możliwość zdalnego centralnego sterowania budynkiem, składająca się z dedykowanych sterowników i specjalistycznych urządzeń sieciowych. Ta część automatyki jest domeną specjalistycznych serwisów i z punktu widzenia zarządcy jest praktycznie „niewidoczna".

Ten poziom automatyki realizowany jest poprzez różne technologie, z których LoNWorks (LON - Local Operating Network - lokalna sieć operacyjna) ostatnio uznana jest za jeden z podstawowych standardów. Automatykę na tym poziomie cechuje duża odporność na stany awaryjne, gdyż poszczególne jej elementy działają autonomicznie, a z założenia nie ma w niej jednego centralnego punktu, który w przypadku uszkodzenia spowodowałby awarię całego systemu.

Wykorzystując technologię LonWorks, przy wsparciu odpowiednim oprogramowaniem i wiedzą specjalistyczną, można skonfigurować zdalny monitoring budynku (lub grupy budynków) poprzez internet. Dla zarządcy odpowiedzialnego za grupę budynków o podobnej strukturze automatyki monitoring tak skonfigurowany pozwala efektywnie i bez ponoszenia kosztów delegacji specjalisty zarządzać infrastrukturą budynku (grupy budynków) oraz reagować na stany alarmowe na odległość.

Poziom 3.: serwery automatyki wraz z serwerem BMS

Na tym poziomie w specjalistycznych serwerach następuje centralizacja i integracja wszystkich kluczowych systemów. Ten poziom automatyki dla zarządcy jest już „widoczny", ale nie zawsze bezpośrednio dostępny z uwagi na procedury bezpieczeństwa i kontrolę dostępu do tej klasy urządzeń. Z zasady urządzenia te instalowane są w wydzielonych pomieszczeniach z kontrolowaną temperaturą, wilgotnością i ścisłą ewidencją ruchu osobowego. Ten poziom automatyki udostępniony jest jedynie administratorom automatyki budynku, posiadającym stosowne kwalifikacje i uprawnienia, gdyż właśnie na tym poziomie funkcjonuje NADRZĘDNY SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM (Building Management System - BMS).

Głównymi zadaniami tego systemu jest przedstawienie w sposób graficzny informacji o nadzorowanej instalacji, rejestracja stanów alarmowych, udostępnienie możliwości zmiany, jak również rejestracji zmiennych charakteryzujących daną instalację. W systemie tym jednostka centralna - komputer wraz z oprogramowaniem systemowym - umożliwiają wizualizację stanu monitorowanej instalacji i bezpośrednie oddziaływanie na stan monitorowanych urządzeń, zarówno w skali makro, czyli systemów obejmujących cały budynek, jak również w skali lokalnej, ograniczającej się do poszczególnych pomieszczeń budynku.

Poziom 4.: terminale BMS

Ten poziom jest w pełni dostępny dla zarządcy i specjalistów odpowiedzialnych za bieżącą eksploatację i utrzymanie sprawności technicznej budynku. Poprzez terminale BMS w sposób bezpieczny i kontrolowany można korzystać z centralnego systemu BMS, monitorować parametry pracy systemów i urządzeń budynku, zmienić nastawy komfortu pomieszczeń lub całych sektorów budynku, przeglądać zewidencjonowane przez system alarmy związane z zaburzeniem pracy urządzeń. Ilość terminali i organizacja dostępu wynikają z polityki bezpieczeństwa oraz złożoności sytemu. Z zasady wydzieleniu podlegają strategiczne dla budynku obszary, takie jak:

  • energetyka,
  • instalacje związane z bezpieczeństwem pożarowym,
  • zintegrowane elektroniczne systemy dozorowe i kontroli ruchu osobowego.

Optymalizacja kosztów z wykorzystaniem automatyki

Energetyka budynku

Zachowanie ciągłości zasilania budynku, a w szczególności odbiorników o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i zachowania ciągłości usług teleinformatycznych, ma dla inteligentnego budynku strategiczne znaczenie. Energetyka budynków o wysokim nasyceniu automatyką jest systemem bardzo złożonym i charakteryzuje się zaawansowaną technologicznie siecią rozdzielczą (rozdzielnie główne i lokalne połączone WLZ-tami) oraz własnymi rezerwowymi źródłami zasilania, takimi jak agregaty prądotwórcze i systemy UPS.

Wykorzystując automatykę budynków i specjalistyczne oprogramowanie, można znacząco obniżyć zużycie energii elektrycznej budynku poprzez:

1. Programowanie rozruchów i czasu pracy urządzeń o znaczącym poborze mocy w celu uniknięcia poborów skumulowanych. Tego typu programowanie realizuje się w oparciu o standardowe funkcjonalności systemu BMS o roboczej nazwie „Katalogi Czasowe". Poprzez odpowiednie zaprogramowanie startu i czasu pracy poszczególnych urządzeń można wyeliminować poranny szczytowy pobór energii przez budynek. Wykres na rys. 2. stanowiący wizualizację zużycia energii obrazuje start budynku i stopniowy kontrolowany (zaprogramowany) wzrost zużycia energii (lewa strona wykresu).

2. Aktywne wykorzystanie agregatów prądotwórczych, które instalowane są z zasady jako własne dodatkowe źródło energii i automatycznie uruchamiane na wypadek zaniku zasilania z miasta. Ale istnieje możliwość wygenerowania znaczących oszczędności w zużyciu energii elektrycznej poprzez aktywne włączenie ich w bieżące zasilanie budynku. Jeżeli zaprogramujemy automatykę w ten sposób, że agregaty zasilają budynek w okresie obciążenia szczytowego, to można znacząco obniżyć poziom mocy zamówionej. W przypadku chwilowego przekroczenia przez budynek poziomu mocy zamówionej agregaty przejmują zasilanie budynku i zapobiegają naliczaniu kar przez dostawcę energii elektrycznej.

Przykład wykresu (rys. 4) z systemu monitoringu energii w sytuacjach „ścinania" szczytów energetycznych przez agregaty prądotwórcze.

Poszczególne kolory oznaczają:

  • zielony - praca agregatów,
  • czerwony - bieżący pobór energii przez budynek,
  • niebieski - poziom krytyczny poboru energii jako próg uruchamiający agregaty.

Omawiany wykres (nr 4) pokazuje sytuację, w której bieżące zapotrzebowanie (krzywa czerwona) przekroczyło dopuszczalny próg (pozioma niebieska linia), automatyka sterująca systemem energetycznym spowodowała uruchomienie agregatów prądotwórczych (krzywa zielona), co spowodowało ścięcie szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Po spadku zapotrzebowania poniżej zadanego progu agregaty wyłączyły się. Z punktu widzenia dostawcy energii przekroczenie poziomu mocy zamówionej (możliwość naliczania kar) nie zostało odnotowane.

Monitoring węzła cieplnego i optymalizacja kosztów ogrzewania

Monitorowanie pracy węzła cieplnego można realizować standardowymi narzędziami systemu BMS o roboczej nazwie TRENDY. Trendy realizują wizualizację zarchiwizowanych parametrów pracy węzła cieplnego oraz warunków zewnętrznych. Analizując zapis, można zweryfikować warunki zawarte w umowie z dostawcą energii cieplnej i - w sposób poparty danymi - obniżyć moc zamówioną do poziomu wynikającego z zarejestrowanych danych.

Przykład wykresu wygenerowanego przez system BMS przedstawia rys. 5. Poszczególne kolory oznaczają:

  • brązowy - moc węzła cieplnego,
  • niebieski - temperatura zewnętrzna.

Wykres obrazuje sytuację ekstremalną, w której przy temperaturze zewnętrznej minus 20°C zarejestrowana została moc maksymalna węzła na poziomie około 1,2 MW.


Zobacz też:

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Zamów bezpłatną wizytę konsultanta i osusz swój dom lub budynek ▼

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Wystarczy, że zostawisz do siebie kontakt, a Konsultant skontaktuje się z Tobą. Podczas kontaktu zostanie ustalony dogodny dla Ciebie termin nieodpłatnego badania zawilgocenia obiektu. W trakcie tej wizyty dowiesz się... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Zima i obowiązki zarządcy odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Głowice i zawory termostatyczne - jakie wybrać?
Czy wiesz, że możesz monitorować i sterować zestawami do podnoszenia ciśnienia wody»
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17334|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10822|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10398|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl