• Wyższe koszty wywozu śmieci w czasie epidemii
  • E-szkolenie: Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych
  • Obowiązki? Możesz mieć je z głowy.
  • Podatek od nieruchomości
  • Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Polecane Artykuły (finanse)

Wyższe koszty wywozu śmieci w czasie epidemii

06.05.2020
Jak informuje portal Prawo.pl, koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów pochodzących z miejsc izolacji są bardzo wysokie. Gminy i firmy za to odpowiedzialne nie są gotowe do nowych wytycznych w sprawie postępowania ze śmieciami w pandemii.
Czytaj całość

Polecane Artykuły (finanse)

E-szkolenie: Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie...

30.04.2020
Redakcja miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości” inicjuje cykl e-kursów szkoleniem na temat „Wykorzystania narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych”, przygotowanym przez Andrzeja Rajkiewicza – wiceprezesa Narodowej...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (finanse)

Obowiązki? Możesz mieć je z głowy.

Czy zarządzasz węzłem cieplnym, który nie należy do Veolii? Jeśli tak, to doskonale wiesz, że musisz zdbać o jego stan techniczny, regularnie przeprowadzać konserwacje i zadbać o dostępność części zamiennych - wszystko po to, aby niezależnie od pogody mieszkańcy mogli...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (finanse)

Podatek od nieruchomości

07.05.2020
Jeżeli nieruchomość jest współwłasnością małżonków, każdy z nich powinien otrzymać odrębnie decyzję podatkową na nieruchomość, wchodzącą w skład majątku małżeńskiego. Jako współwłaściciele, którym decyzję doręczono, ponoszą również solidarną...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (finanse)

Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Rząd apeluje o pozostawanie w domu, jeśli to możliwe, zamyka uczelnie, szkoły, przedszkola, restauracje i wszelkie punkty rozrywkowe. Epidemiolodzy nawołują do przestrzegania szczególnej higieny. Ulice miast puste, a w aptekach i sklepach ograniczenia dla klientów w zakresie liczby...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet i cieszyć się tańszym gazem? ‎
http://ad.administrator24.info/tanszy-gaz-1085b/▲
Zobacz ofertę i uzyskaj idealnie dopasowaną ofertę do swoich upodobań i potrzeb ...
Kategorie: gaz, ceny gazu, gaz przez internet,

Zwolnienie od VAT dla spółdzielni mieszkaniowych w NSA

arch. redakcji

W „Administratorze” 5/2014 pojawił się artykuł mojego autorstwa „Czynności spółdzielni na rzecz mieszkańców”, w którym analizowałam zakres zwolnienia spółdzielni mieszkaniowych od podatku VAT. Przywołałam w nim wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych, w których wykazywano, że przepis art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT jest niezgodny z Dyrektywą VAT. Warto przyjrzeć się sprawie po raz kolejny, ponieważ przywołane wówczas wyroki zostały przez organy podatkowe zaskarżone do NSA.

Wyrok krakowski

WSA w Krakowie w wyroku z 11 września 2013 r. (I SA/Kr 722/13) oceniał interpretację podatkową odnoszącą się do zwolnienia od podatku VAT czynności wykonywanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Spółdzielnia wywodziła, że Dyrektywa 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej: Dyrektywa 112) nie przewiduje zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego takiego, jakie wprowadzono w prawie krajowym. W związku z tym uznała, że wykonywane przez nią czynności są czynnościami opodatkowanymi i w konsekwencji – na podstawie art. 168 Dyrektywy 112 – przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi czynnościami.

Organ interpretacyjny nie zgodził się z tym stanowiskiem, wskazując, że czynności spółdzielni świadczone na rzecz jej członków wpisują się w zwolnienie z art. 132 ust. 1 lit. l Dyrektywy 112, przewidziane dla usług w zakresie interesu zbiorowego członków organizacji o charakterze związkowym i nienastawionej na osiąganie zysku. Natomiast czynności spółdzielni świadczone na rzecz osób niebędących jej członkami mieszczą się w zwolnieniu, o którym mowa w art. 135 ust. 1 lit. l) Dyrektywy 112, obejmującym m.in. wynajem nieruchomości. W konsekwencji spółdzielnia mieszkaniowa nie może odliczać podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, które są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT i § 13 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia MF z 2011 r. (obecnie identyczne zwolnienie zawarto w § 3 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia MF z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień).

Sąd w Krakowie uchylił interpretację. Wskazał, że przywołane przez Ministra Finansów zwolnienie z art. 132 ust. 1 lit. l Dyrektywy 112 dotyczy wyłącznie organizacji mających cele natury politycznej, związkowej, religijnej, patriotycznej, filozoficznej, filantropijnej lub obywatelskiej, a spółdzielnia nie jest taką organizacją. Świadczy ona, co prawda, usługi na rzecz zbiorowego interesu swoich członków i nie jest nastawiona na osiąganie zysku, jednakże nie realizuje wskazanych celów, w tym natury związkowej, które przypisał jej Minister Finansów (zob. wyroki: TSUE w sprawie C-149/07 oraz NSA z 6 grudnia 2011 r., 1591/10). Odpowiednikiem tego przepisu jest art. 43 ust. 1 pkt 31 lit. b) ustawy o VAT, który odnosi się do usług realizowanych przez organizacje powołane do realizacji celów o charakterze politycznym, związkowym, patriotycznym, filozoficznym, filantropijnym lub obywatelskim.

WSA w Krakowie nie zgodził się także z porównaniem polskiego zwolnienia dla spółdzielni mieszkaniowych ze zwolnieniem zawartym w art. 135 ust. 1 lit. l Dyrektywy 112. Dzierżawa i wynajem nieruchomości są bowiem instytucjami prawnymi innymi od czynności wykonywanych przez spółdzielnię na rzecz osób niebędących jej członkami, którym przysługują prawa do lokali w tej spółdzielni. W efekcie WSA w Krakowie uznał, że spółdzielnia może korzystać ze zwolnienia od VAT na podstawie polskich przepisów (mimo że są niezgodne z Dyrektywą) i jednocześnie ma ona prawo do odliczenia VAT na podstawie art. 168 Dyrektywy 112.

Wskutek wniesienia skargi kasacyjnej NSA wyrokiem z 24 lutego 2015 r. (I FSK 14/14) uchylił orzeczenie krakowskie. Był to kolejny wyrok NSA w podobnej sprawie. Identyczny problem prawny został przezeń oceniony w wyroku z 11 grudnia 2014 r. (I FSK 1572/13). Oba składy orzekające doszły do podobnych wniosków. NSA porównał opłaty pobierane przez spółdzielnie mieszkaniowe do opłat niezależnych od właściciela w rozumieniu ustawy o ochronie lokatorów i stwierdził, że obejmują one takie same wydatki. „Krajowy ustawodawca w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT zwolnił od podatku VAT czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

W myśl art. 4 ust. 1, 2 i 4 USM, członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali, właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni (lub nieruchomości wspólnych), poprzez uiszczanie opłat.

Stosownie zaś do art. 4 ust. 5 USM, członkowie spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z prowadzoną przez spółdzielnię działalnością społeczną, oświatową i kulturalną, jeżeli uchwała walnego zgromadzenia tak stanowi. Właściciele lokali niebędących członkami oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze spółdzielnią. Uwzględniając charakter tych opłat, stwierdzić należy, że ich zakres oraz czynności, za które są one pobierane przez spółdzielnię mieszkaniową, nie różni się zasadniczo od opłat, które pobierane są na podstawie ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (UOPL).

W obu tych przypadkach opłaty te obejmują koszty związane z eksploatacją lokali oraz nieruchomości wspólnych. Z definicji zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 8 UOPL wynika bowiem, że opłaty niezależne od właściciela – to opłaty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych.

W art. 2 ust. 1 pkt 8a tej ustawy wydatki związane z utrzymaniem lokali określono jako wydatki ustalone proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu w stosunku do powierzchni użytkowej wszystkich lokali w danym budynku; obciążające właściciela, obejmujące opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu, podatek od nieruchomości oraz koszty konserwacji, utrzymania należytego stanu technicznego nieruchomości oraz prowadzonych remontów; zarządzania nieruchomością, utrzymania pomieszczeń wspólnego użytkowania, windy, anteny zbiorczej, domofonu oraz zieleni, ubezpieczenie nieruchomości, a także inne, o ile wynikają z umowy. Wskazane wyżej opłaty z tytułu najmu lokali, wynikające z ustawy o ochronie praw lokatorów, korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. W aspekcie zarówno przedmiotowym, jak i ekonomicznym, opłaty objęte art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT są takie same, jak opłaty związane z usługami określonymi w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT (na marginesie należy podkreślić, że ten akurat pogląd nie znalazł akceptacji NSA w przypadku problemu tzw. refakturowania mediów na najemców; zdziwienie więc budzi stwierdzenie składu orzekającego w tej sprawie, że opłaty za media są tożsame z czynszem najmu i jako taki są zwolnione od podatku VAT jako zapłata za usługę najmu).

Bazując jednak na tym przekonaniu, NSA gładko przeszedł do zwolnienia określonego w art. 135 ust. 1 lit. l) Dyrektywy 112 dla usług wynajmu nieruchomości. Wykazał, że pojęcie „najmu” należy rozumieć bardzo szeroko „(…) jako polegające na tym, że wynajmujący przyznaje najemcy na umówiony czas i za wynagrodzeniem prawo do zajmowania nieruchomości na takich prawach jak właściciel, z wyłączeniem innych osób. (…) Dana usługa może być uznana za najem nieruchomości niezależnie od sposobu ustalania czynszu, a więc również wtedy, gdy poza ustaloną sumą wielkość czynszu kształtowana jest także przez inne czynniki, w tym zysk osiągany przez najemcę. Z tego powodu nie ma żadnych podstaw, aby na gruncie dyrektywy dotyczącej podatku VAT zawężać pojęcia najmu i dzierżawy do tych, które są określone w kodeksie cywilnym. (…) Skoro zatem nie ma uzasadnienia, aby zawężać pojęcia najmu i dzierżawy, użyte w art. 135 ust. 1 lit. l Dyrektywy 112, jedynie do tych, które uregulowane zostały w kodeksie cywilnym, oraz mając na uwadze, że wskazany przepis powinien być interpretowany w świetle kontekstu, w który się wpisuje, przy szczególnym uwzględnieniu ratio legis przewidzianego zwolnienia, to nie ma podstaw do kwestionowania zgodności art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT z art. 135 ust. 1 lit. l Dyrektywy 112”.

W ten sposób NSA doszedł do wniosku, że skoro opłaty wynikające z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 USM, objęte na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT zwolnieniem od podatku VAT, nie różnią się od opłat pobieranych na podstawie stosunku najmu i dzierżawy, to nie ma żadnego uzasadnienia prawnego do tego, aby jedne z tych opłat korzystały ze zwolnienia, a inne – nie. Według sądu nie jest istotne, czy zwolnienie skierowane do spółdzielni mieszkaniowych jest wprost zgodne z Dyrektywą 112; wystarczy, że został spełniony ogólny cel zwolnienia od VAT, odnoszący się do kosztów utrzymania lokal mieszkalnego. NSA uznał więc, że zwolnienie zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT nie jest sprzeczne z przepisami unijnymi, gdyż mieści się w zakresie art. 135 ust. 1 lit. l Dyrektywy 112, obejmującym usługi najmu.

NSA zgodził się natomiast z poglądem wyrażonym przez sąd krakowski, że zwolnienie odnoszące się do czynności wykonywanych przez spółdzielnie mieszkaniowe w żaden sposób nie odpowiada zwolnieniu określonemu w art. 132 ust. 1 lit. l Dyrektywy 112, które odnosi się do organizacji związkowych nie nastawionych na zysk. Spółdzielnia nie realizuje bowiem celów wskazanych w tym przepisie, w tym zwłaszcza celów natury związkowej.

Spadek a nieruchomości

Nieruchomości są niewątpliwie jednym z cenniejszych aktywów majątkowych i jako takie podlegają procesowi dziedziczenia. De iure, to dziedziczeniu nie podlegają same nieruchomości, ale prawa do nich.

Dziedziczenie dotyczy nie tylko samego prawa własności, lecz także innych praw majątkowych, np. prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego czy też prawa obligacyjnego.

Ponieważ najem lokalu mieszkalnego nie podlega dziedziczeniu, to – co do zasady – wygasa po śmierci najemcy. W skład masy spadkowej wchodzą także roszczenia, o ile mają one charakter majątkowy. W realiach prawnych dotyczących nieruchomości takimi roszczeniami są – na przykład – roszczenia o zwrot nieruchomości byłym właścicielom bądź ich następcom prawnym; roszczenia za poniesione nakłady w związku z wygaśnięciem użytkowania wieczystego czy też roszczenie o przedłużenie tego prawa.

W ostatnim czasie proces dziedziczenia się zmienił, zarówno na płaszczyźnie prawa krajowego, jak i prawa unijnego, które można zaliczyć do prawa międzynarodowego w szerokim tego słowa znaczeniu. Zmiany te miały uczynić kwestie spadkowe bardziej „ludzkimi”.

W niniejszym artykule rzeczone zmiany zostaną pokrótce omówione na tle ogólnych uwag dotyczących poszczególnych porządków jurydycznych dotyczących dziedziczenia.

Prawo krajowe

Kwestie dziedziczenia regulowane są przez przepisy danego kraju, który korzysta w tym względzie ze swojej autonomii. W polskim porządku prawnym przepisy dotyczące dziedziczenia określone są przez przepisy cywilne, głównie przez prawo materialne, ale też przez prawo procesowe, które reguluje m.in. kwestie stwierdzenia nabycia spadku na drodze sądowej.

Zgodnie z art. 1012 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), zwanej dalej w treści niniejszego tekstu kc, spadkobierca może ze spadkiem postąpić na trzy sposoby:

  • przyjąć go bez ograniczenia za długi spadkowe (przyjęcie proste),
  • przyjąć go z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza);
  • odrzucić go.

Oświadczenie o tym, jak spadkobierca zamierza postąpić z przysługującym mu spadkiem, może być przez niego złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się np. o śmierci spadkodawcy (patrz: art. 1015 § 1 kc).

W stanie prawnym sprzed 18 października 2015 r., tzn. dnia wejścia w życie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2015 roku, poz. 539), brak takiego oświadczenia skutkował tym, że spadkobierca przyjmował spadek bez ograniczenia za długi spadkowe. Wyjątek stanowiły sytuacje, w których spadkobiercą była osoba, która nie miała pełnej zdolności do czynności prawnej, albo osoba, wobec której istniała podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, w przypadku której brak rzeczonego oświadczenia był jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku, tzn. do wartości aktywów spadku.

Przykładowo: jeśli wartość stanu czynnego spadku wynosi 100 000 zł, a dług jest równy kwocie 200 000 zł, wierzyciel może domagać się zapłaty tylko kwoty 100 000 zł.

Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie pominął w wykazie inwentarza lub podstępnie nie podał do spisu inwentarza przedmiotów należących do spadku lub przedmiotów zapisów windykacyjnych albo też podstępnie uwzględnił w wykazie inwentarza lub podstępnie podał do spisu inwentarza nieistniejące długi (art. 1031 § 2 kc). Spisu inwentarza dokonuje komornik sądowy, który działa na wniosek podmiotu uprawnionego.

Czytaj też: Rozliczenie roczne >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zobacz, jak tani może być gaz i prąd dla Twojego budynku»

Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

tanszy-gaz poradnik doboru pomp
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Ceny za energię elektryczną również nie ... Chcę zobaczyć »

Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... czytam więcej »


Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »

Programy dla zarządcówKoronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm... Czytam więcej »


Jak płacić mniej za ochronę osiedla?

Ochrona osiedlaWiększa skuteczność ochrony przy niższych jej kosztach – to charakterystyka stworzonego w naszej agencji Aktywnego Systemu Monitoringu (ASM). Rozwiązanie jest dedykowane dla osiedli mieszkaniowych oraz firm i jest odpowiedzią na rosnące koszty pracy mimo... Czytam więcej »


Co wybrać do czyszczenia elewacji i klatek schodowych?

mycie nieruchomościW czasach wirusów, oprócz dbania o budynek pod względem czystości wizualnej, musimy także dbać też o czystość biologiczną. Co może pomóc nam w tych zadaniach? Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Jak ukryć śmietnik w przestrzeni osiedlowej?

pompy cieplne śmietniki w przestrzeni osiedlowej
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Śmietniki – temat wprawdzie trochę wstydliwy, trochę niechciany, a nawet unikany. Niesłusznie. Otóż widok osiedlowych śmietników wcale nie musi wzbudzać odrazy... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Mycie elewacji: glony, pleśń, grzyby - gdzie i kiedy to zrobić?

Innowacyjna koncepcja kotłów, dzięki którym możesz zaoszczędzić »

brudna elewacja kotły gazowe
Elewacja budynku czy to tynkowa, czy szklana ma to do siebie, że z czasem niszczeje, zwłaszcza jeśli jest nienależycie pielęgnowana. Koszt napraw jest bardzo wysoki, dlatego... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną... chcę wiedzieć więcej»


Czy, wiesz ile możesz zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu?!

stropodach ocieplenieTo nie jest moment na odnawianie pergoli czy poprawę estetyki balkonów. To czas gospodarskich inwestycji, które skutecznie obniżą wysokość czynszu i pomogą mieszkańcom w płaceniu swoich zobowiązań... zobacz, ile możesz zaoszczędzić »


Koronawirus. Jakie materiały ochronne dla zarządców, wspólnot i spółdzielni? »»

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Koronawirus- zarzadcy odczyt liczników wody

Najtańsze w Polsce płyny do dezynfekcji pomieszczeń czy klatek schodowych. W czasie zagrożenia koronawirusem to nierzadko dodatkowy, spory wydatek dla zarządców czy wspólnot. Zobacz gdzie kupić je taniej. Odbierz 10% rabatu dla wszystkich na hasło: „ADMINISTRATOR”... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Zestawy hydroforowe - urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Program dla zarzadcy
Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz ... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Jak naprawić pęknięcia i uszkodzenia rur od wewnątrz bez konieczności kucia ścian i remontów »
gaz jak może być tani wymiana rur kanalizacyjnych
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Oczyszczenie instalacji z zabrudzeń i osadów odsłania faktyczny stan. Uwidacznia wszelkie uszkodzenia mechaniczne rury (uszkodzenia, pęknięcia, dziury, rysy) powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji a także... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?

Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami... Czytam więcej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
4/2020

Aktualny numer:

Administrator 4/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Umowa najmu a tarcza antykryzysowa
  • - Rozliczanie kosztów ciepła po sezonie
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Wyświetleń: 12033|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11506|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl