CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Prepropocja we wspólnotach mieszkaniowych w 2016 roku

Zastosowany przez ustawodawcę zwrot „czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia” wywoływał tak dużo wątpliwości, że stał się podstawą do wydania uchwały przez NSA w składzie siedmiu sędziów
Zastosowany przez ustawodawcę zwrot „czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia” wywoływał tak dużo wątpliwości, że stał się podstawą do wydania uchwały przez NSA w składzie siedmiu sędziów
fot. archiwum własne

Od 1 stycznia 2016 roku wejdą w życie znowelizowane przepisy ustawy o VAT dotyczące odliczania podatku naliczonego. Pojawi się nowa kategoria „działalności niemającej charakteru gospodarczego”. Wprowadzono także nowe zasady ustalania współczynnika proporcji, zwanego „preproporcją”, ponieważ po zakończonym roku podatnik będzie mógł – na potrzeby dokonania korekty odliczenia – zastosować inny sposób określenia proporcji niż ten, który wybrał dla danego roku. Nie chodzi więc o dostosowanie prognozowanej proporcji do faktycznych obrotów, ale o dostosowanie wybranej metody ustalenia tej proporcji do rzeczywistej sytuacji podatnika. Niestety, żadna z zaproponowanych w ustawie metod określenia proporcji nie będzie przydatna dla takich podmiotów, jak wspólnoty mieszkaniowe.

Ciąg dalszy artykułu...

Jednocześnie TSUE orzekł, że zagadnienie sposobu ustalania proporcji wyznaczającej zakres odliczenia zostało pozostawione państwom członkowskim. NSA, analizując polskie przepisy, doszedł do wniosku, że nie ma w nich żadnej normy, która nakazuje przy ustalaniu proporcji odliczenia uwzględniać czynności pozostające poza systemem VAT.

„Sformułowanie czynności, w związku z którymi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku, należy zatem rozumieć jako czynności zwolnione od podatku oraz czynności opodatkowane na specjalnych zasadach, gdzie ustawa wprost stwierdza, że podatnik nie ma prawa do odliczenia (por. art. 114 ustawy o VAT). W konsekwencji za trafne należy uznać stanowisko, że w przypadku podatku naliczonego wynikającego z wydatków związanych tylko z czynnościami opodatkowanymi oraz z czynnościami niepodlegającymi podatkowi (których nie da się jednoznacznie przypisać do jednej z tych kategorii czynności), podatnik nie stosuje odliczenia częściowego wedle proporcji określonej na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, lecz odliczenie pełne”.

Tezy wyrażone w uchwale idealnie odnoszą się do charakteru działania wspólnot mieszkaniowych, w których mogą wystąpić następujące rodzaje czynności:

 • zakupy na wyłączne potrzeby wspólnoty, która w tym przypadku jest traktowana jak ostateczny konsument, np. zakup mediów wykorzystanych w nieruchomości wspólnej;
 • zakupy, które są refakturowane na właścicieli lokali – jako czynności zwolnione (do lokali mieszkalnych) i niezwolnione (do lokali niemieszkalnych);
 • zakupy, które są refakturowane na najemców (czynności rozpoznawane jako zwolnione lub opodatkowane);
 • zakupy związane z ogólnym funkcjonowaniem wspólnoty, których nie da się wprost przypisać do którejkolwiek z ww. aktywności.

W przypadku czynności wymienionych w pkt 1 wspólnota nie może odliczyć podatku naliczonego.

W przypadkach określonych w pkt 2 i 3 wolno jej odliczyć VAT w części związanej z opodatkowanym refakturowaniem usług (głównie mediów), natomiast w przypadku zakupów wymienionych w pkt 4 pojawia się problem, czy wspólnota powinna zastosować odliczenie według proporcji, a jeżeli tak, to jak ją obliczyć.

Przy założeniu, że we wspólnocie są wyłącznie lokale użytkowe i ma ona status podatnika VAT czynnego, możliwe są dwa rozwiązania:

 • zgodne z uchwałą NSA albo
 • zgodne z interpretacjami organów podatkowych.

W uchwale uznano, że na potrzeby ustalenia proporcji nie bierze się pod uwagę czynności niepodlegających VAT, czyli czynności wymienionych wyżej w punkcie 1, co oznacza, że proporcja wyniesie 100%. Natomiast organy podatkowe stoją na stanowisku, że wspólnota powinna zastosować strukturę odliczenia, biorąc pod uwagę wielkość „obrotu” z tytułu wpłat do wspólnoty na poczet zarządu nieruchomością wspólną i wielkość obrotu z tytułu opodatkowanych czynności. Zawsze to będzie oznaczać, że w przypadku zakupów ogólnie związanych z funkcjonowaniem budynku lub funkcjonowaniem wspólnoty – odliczenie zawsze będzie mniejsze niż 100%.

Warto jednak podkreślić, że w niektórych interpretacjach pojawia się stanowisko zgodne z treścią uchwały NSA. DIS w Poznaniu uznał, że w przypadku, gdy wspólnota mieszkaniowa wytwarza ciepło we własnej kotłowni:

 • na własne cele (ciepło na cele ogrzewania i ciepłej wody lokali) oraz
 • na sprzedaż dwóm innym wspólnotom mieszkaniowym – to wspólnota wykonuje czynności:
 • niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT (czynności na rzecz nieruchomości wspólnej),
 • opodatkowane, np. sprzedaż ciepła do innych wspólnot
 • oraz zwolnione od podatku, czyli czynności na rzecz członków wspólnoty.

Wspólnota ma obowiązek przyporządkowania podatku naliczonego do czynności, które dają jej prawo do odliczenia podatku naliczonego. Jeżeli nie jest w stanie zakupów związanych z wytworzeniem ciepła przypisać bezpośrednio do poszczególnych czynności, wówczas musi zastosować odliczenie proporcjonalne.

Czynności pozostające poza zakresem działania ustawy o VAT, nie mają wpływu na ustalenie proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy, bowiem nie stanowią obrotu.

Dla ustalenia proporcji odliczenia wspólnota powinna pominąć sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu, uwzględniając jedynie stosunek sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży ogółem, to jest łącznie opodatkowanej i zwolnionej. Tak ustalona proporcja stanowi podstawę do odliczenia podatku naliczonego od zakupów mających związek z czynnościami opodatkowanymi, zwolnionymi i niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT (interpretacja z 17 stycznia 2012 r., ILPP1/443-1313/11-5/KG).

W identycznym stanie faktycznym DIS w Katowicach uznał jednak inaczej: „W przypadku, gdy wspólnota mieszkaniowa wykonuje czynności związane zarówno z lokalami mieszkalnymi, jak i lokalami użytkowymi, to przysługuje jej prawo do odliczenia jedynie w części związanej z wytworzeniem ciepła dla lokali użytkowych. Wspólnocie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do ogrzewania części wspólnych. Utrzymanie części wspólnych nieruchomości (ogrzewanie) nie generuje podatku należnego” (interpretacja z 27 lipca 2012 r., IBPP2/443-406/12/KO). Opisane wyżej problemy związane z wykonywaniem czynności spoza obszaru VAT mają zostać usunięte wskutek nowelizacji ustawy.

Proporcja i preproporcja sprzedaży

Proporcję (zwaną także strukturą sprzedaży) określa się na podstawie obrotu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. W związku z tym dokonane odliczenie może nie odpowiadać strukturze sprzedaży w danym roku. Z tego względu przyjęto, że wstępne odliczenie, dokonane według proporcji ustalonej w odniesieniu do poprzedniego roku, może zostać skorygowane po zakończeniu roku (kalendarzowego). Wtedy dopiero będzie można ustalić, w jakim procencie podatnik mógł odliczać podatek naliczony w roku, w którym kupował towary i usługi.

Oblicza się wtedy proporcję dla zakończonego roku podatkowego. Mechanizm korekty związany ze zmianą struktury sprzedaży uregulowany został w art. 91 ustawy o VAT. Zasada ta na pewno dotyczy przypadków, w których zakupy podatnika związane są z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi od VAT.


 


Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
 • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 11100|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10676|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl