CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Prepropocja we wspólnotach mieszkaniowych w 2016 roku

Zastosowany przez ustawodawcę zwrot „czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia” wywoływał tak dużo wątpliwości, że stał się podstawą do wydania uchwały przez NSA w składzie siedmiu sędziów
Zastosowany przez ustawodawcę zwrot „czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia” wywoływał tak dużo wątpliwości, że stał się podstawą do wydania uchwały przez NSA w składzie siedmiu sędziów
fot. archiwum własne

Od 1 stycznia 2016 roku wejdą w życie znowelizowane przepisy ustawy o VAT dotyczące odliczania podatku naliczonego. Pojawi się nowa kategoria „działalności niemającej charakteru gospodarczego”. Wprowadzono także nowe zasady ustalania współczynnika proporcji, zwanego „preproporcją”, ponieważ po zakończonym roku podatnik będzie mógł – na potrzeby dokonania korekty odliczenia – zastosować inny sposób określenia proporcji niż ten, który wybrał dla danego roku. Nie chodzi więc o dostosowanie prognozowanej proporcji do faktycznych obrotów, ale o dostosowanie wybranej metody ustalenia tej proporcji do rzeczywistej sytuacji podatnika. Niestety, żadna z zaproponowanych w ustawie metod określenia proporcji nie będzie przydatna dla takich podmiotów, jak wspólnoty mieszkaniowe.

Ciąg dalszy artykułu...

W cytowanej wyżej uchwale NSA przywołano wyrok TSUE z 13 marca 2008 r. (w sprawie C 437/06 Securenta Göttinger Immobilienanlagen). Trybunał zastrzegł w nim, że w zasadzie nie można odliczać VAT w zakresie, w jakim dotyczy działalności, która – ze względu na brak jej gospodarczego charakteru – nie należy do zakresu podatku VAT. Jednocześnie TSUE orzekł, że zagadnienie sposobu ustalania proporcji wyznaczającej zakres odliczenia zostało pozostawione państwom członkowskim. W polskiej ustawie nie było do tej pory przepisów, które wskazywałyby, jak powinno wyglądać odliczenie podatku naliczonego w przypadku zakupów, które służą jednocześnie czynnościom podlegającym VAT i czynnościom spoza ustawy.
Takie przepisy zostaną wprowadzone do art. 86 ustawy o VAT od roku 2016 (ust. 2a–2h). W uzasadnieniu zmian wprost wskazuje się wyrok TSUE w sprawie Securenta (C 437/06) oraz wyrok z 12 lutego 2009 r. (C 515/07). Wynika z nich, że w przypadku, gdy podatnik wykonuje równocześnie działalność podlegającą opodatkowaniu VAT, tzn. opodatkowaną lub zwolnioną z podatku, i działalność niepodlegającą takiemu opodatkowaniu, tzn. nienależącą do zakresu stosowania dyrektywy 2006/112/WE, odliczenie podatku naliczonego od wydatków przez niego poniesionych jest dopuszczalne tylko w takim zakresie, w jakim można je przyporządkować działalności podlegającej VAT w rozumieniu dyrektywy 2006/112/WE.
W pierwszej kolejności podatnik będzie musiał ustalić sposób określenia proporcji odliczania podatku naliczonego, wykorzystując jeden ze sposobów jej określenia, wskazanych w ustawie o VAT, albo ustalając inne, bardziej dopasowane do jego działalności kryteria. Dotyczy to wyłącznie tych zakupów towarów i usług, które będą wykorzystywane zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do innych celów, gdy przypisanie ich w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe.
Przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane:
średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością;
średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza nią;
roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza;
średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza nią.
W celu obliczenia kwoty podatku naliczonego przyjmuje się dane za poprzedni rok podatkowy. Jeżeli podatnik uzna, że w odniesieniu do wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć, dane za poprzedni rok podatkowy byłyby niereprezentatywne, to może obliczyć je szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu (art. 86 ust. 2f). Podatnik może także zastosować inny, bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji, który będzie lepiej odpowiadał specyfice wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego zakupów.
Na uwagę zasługuje zwłaszcza ta uwagą zawarta w uzasadnieniu zmian: „Nie jest natomiast możliwie wskazanie rzędowej metody określenia proporcji, spełniającej przesłankę, aby odpowiadała ona najbardziej specyfice prowadzonej działalności i dokonywanych nabyć, w przypadku innych podmiotów niż jednostki samorządu terytorialnego, które oprócz działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT wykonują również inną działalność i nie mają możliwości (w celu określenia podatku podlegającego odliczeniu) bezpośredniego przyporządkowania nabywanych towarów i usług do każdego z tych rodzajów działalności. (...) W takim przypadku jedynie podatnicy, biorąc pod uwagę specyfikę prowadzonej przez siebie działalności, mogą wskazać najbardziej reprezentatywną dla nich metodę obliczenia podatku podlegającego odliczeniu. Przy wyborze tej metody będą mogli wykorzystać wskazane w ustawie przykładowe dane oraz skonsultować ją w drodze interpretacji indywidualnej w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.” Wspólnoty mieszkaniowe należą, moim zdaniem, do takich niespecyficznych podmiotów.
Jeżeli dokonywane zakupy towarów i usług będą służyły także wykonywaniu przez podatnika czynności zwolnionych z VAT, określony zakres odliczenia podlega kolejnej modyfikacji zgodnie z art. 90 ustawy o VAT. W konsekwencji w przypadku wykonywania przez podatnika trzech „rodzajów” działalności:
podlegającej opodatkowaniu VAT – działalności opodatkowanej (w tym czynności podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT),
podlegającej opodatkowaniu VAT, równocześnie jednak z tego podatku zwolnionej, oraz
działalności niepodlegającej takiemu opodatkowaniu,
– ustalenie zakresu odliczenia (kwoty podatku naliczonego do odliczenia) będzie odbywać się w trzech etapach.
Natomiast w sytuacji, gdy u podatnika nie wystąpi któraś z wymienionych okoliczności, nie będzie zachodziła w takim zakresie konieczność modyfikowania obliczonej proporcji. Na przykład, jeżeli u podatnika wykonującego działalność „mieszaną”, w zakresie działalności podlegającej opodatkowaniu zakupy towarów i usług służyłyby wyłącznie czynnościom opodatkowanym VAT (nie służyłyby wykonywaniu czynności zwolnionych z VAT), to nie wystąpiłby ostatni etap modyfikowania proporcji zgodnie z art. 90 ustawy o VAT (podatnik ustaliłby zatem zakres wstępnego odliczenia podatku naliczonego – może to uczynić z wykorzystaniem sposobów wskazanych w ustawie, a obliczona z wykorzystaniem tego sposobu kwota podatku naliczonego podlegałaby odliczeniu, chyba że wystąpiłyby przesłanki ustawowe do jej modyfikacji na podstawie art. 86 ust. 7b lub art. 86a ustawy o VAT).
Po zakończeniu roku podatnik, dokonując korekty, będzie mógł przyjąć inny niż został przyjęty dla danego roku podatkowego sposób określania proporcji, pod warunkiem jednak, że sposób ten będzie bardziej reprezentatywny dla zakończonego roku.
Czy wspólnota mieszkaniowa ma prawo do odliczenia VAT?
Niewątpliwie wspólnoty mieszkaniowa jest takim podmiotem, który wykonuje czynności spoza obszaru VAT, to jest zarządza własnym majątkiem za pieniądze otrzymane od właścicieli lokali w postaci zaliczek na koszty zarządu. W ramach tego zarządu nabywa towary i usługi, które są przez nią wykorzystane wyłącznie w tym celu. Zakupy wykorzystywane przez wspólnotę na jej własne cele (chodzi tu o „funkcjonowanie” budynku) nie powinny dawać prawa do odliczenia VAT. Jeżeli jednak poszczególne części nieruchomości wspólnej są wykorzystywane w ramach czynności podlegających VAT (np. wynajmowane) i są to jednocześnie czynności generujące podatek należny – to w tej czę?ci, kt?ra jest z?nimi zwi?zana, wsp?lnota mo?e odliczy? podatek naliczony.
ści, która jest z nimi związana, wspólnota może odliczyć podatek naliczony.
Jak zauważył DIS w Bydgoszczy w interpretacji z 29 maja 2008 r. (ITPP2/443-203/08/EŁ): „Przepisy powołanej ustawy nie precyzują, jaki związek musi istnieć pomiędzy zakupami a sprzedażą, żeby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia. Związek ten może być bezpośredni (nabycie towaru lub usługi, które następnie zostaną przez podatnika sprzedane) lub pośredni. Konkretny zakup musi więc łączyć się (bezpośrednio lub pośrednio) z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Z powyższego wynika, że warunkiem koniecznym, aby wspólnota mogła dokonać odliczenia podatku naliczonego od wymienionych we wniosku zakupów, jest ich związek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. (…) Prawo do odliczenia winno wywodzić się ze związku pomiędzy nabyciem przedmiotowych usług a wykonywaniem przez wspólnotę czynności opodatkowanych w postaci: dzierżawy powierzchni dachowej (pod urządzenia telefonii komórkowej) oraz pomieszczeń gospodarczych (osobom prawnym). Wynajem schowków zsypowych mieszkańcom wspólnoty uznany został jako podlegające zwolnieniu od podatku od towarów i usług. Analiza przedstawionego przez wspólnotę stanu faktycznego – w ocenie tut. organu – prowadzi do wniosku, że brak jest związku między zakupem usług związanych z remontem budynku (mocowanie balkonów, docieplenie budynku, wykonanie instalacji odgromowej), a wykonywaniem czynności opodatkowanych, tj. dzierżawy powierzchni dachowej pod urządzenia telefonii komórkowej. Prace remontowe polegające na mocowaniu balkonów, dociepleniu budynku, wykonaniu instalacji odgromowej służą przede wszystkim zaspokojeniu potrzeb mieszkańców. Wykonanie tych prac w żadnym przypadku nie wpływa na polepszenie funkcjonowania urządzeń czy na poprawę stanu wynajmowanej powierzchni dachowej. Również wykonywane czynności opodatkowane w żaden sposób nie są uzależnione od przeprowadzonych prac remontowych. Zatem wykonane prace remontowe nie mają związku z wykonywaną działalnością opodatkowaną w zakresie wynajmu powierzchni dachowej i umieszczeniu na niej urządzeń telefonii komórkowej. Z kolei, rozpatrując związek pomiędzy przedmiotowymi zakupami i wykonywaniem czynności opodatkowanych, w postaci wynajmu firmom pomieszczenia o powierzchni 10 m2, wskazać należy, iż w tym przypadku związku takiego można dopatrzyć się w odniesieniu do prac remontowych związanych z dociepleniem budynku, i wykonaniem instalacji odgromowej. (…) Należy stwierdzić, że w odniesieniu do usług remontowych (docieplenia budynku, wykonania instalacji odgromowej) wspólnota może odliczyć taką część podatku naliczonego, która związana jest z wynajmem przedmiotowego pomieszczenia przy uwzględnieniu treści powołanych wyżej przepisów art. 90 ust. 1 do 4 ustawy (tj. ustalenia tzw. struktury sprzedaży). Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, należy stwierdzić, że wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu usług budowlanych w całości. Jedynie wydatki pośrednio związane z wynajmem pomieszczenia na rzecz osób trzecich mogą dać prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego.”
Podobnie uznał DIS w Bydgoszczy w interpretacji z 4 marca 2015 r. (ITPP1/443-1602/14/DM). „Z wniosku wynika, że ponoszone przez wspólnotę wydatki związane są zarówno z działalnością opodatkowaną, jak i służą czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu VAT. Wspólnota wskazała, że w sytuacji, gdy nie ma obiektywnej możliwości przyporządkowania dokonywanych zakupów do jednego konkretnego rodzaju prowadzonej działalności, przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu ponoszonych zakupów. Uwzględniając powołane przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, wskazać należy, że wspólnocie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego jednakże wyłącznie w części, w jakiej ponoszone wydatki są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a istnienie tego prawa determinowane będzie faktycznym wykorzystaniem towarów i usług na cele działalności gospodarczej – opodatkowanej VAT. Mając powyższe na uwadze, skoro wyremontowane części wspólne, o których mowa we wniosku, wykorzystywane będą przez wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niepodlegających podatkowi od towarów i usług, uznać należy, że prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wydatków dotyczących nabycia usług remontowych dotyczących remontu części wspólnych wykorzystywanych zarówno do czynności opodatkowanych jak i niepodlegających opodatkowaniu – przysługuje wyłącznie w części związanej z wykonywaniem czynności opodatkowanych.”
Podobne stanowisko wyrażono we wcześniejszej interpretacji dotyczącej ocieplenia ścian zewnętrznych budynku wspólnoty. „Z opisu sytuacji wynika, że nabyte przez wspólnotę usługi dotyczące remontu elewacji (termomodernizacji) nieruchomości powiązane są jedynie w części z opodatkowanymi czynnościami wynajmu powierzchni budynku, zatem w takiej też części będzie przysługiwało prawo do odliczenia na zasadach ogólnych podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie usług termomodernizacji” (DIS w Bydgoszczy z 14 czerwca 2012 r., ITPP1/443-517/10/12-S/KM).
Poza nabywaniem usług wykorzystywanych przez wspólnotę do opisanych wyżej mieszanych celów wspólnoty nabywają tzw. media, które w części są refakturowane na właścicieli lokali oraz na najemców (jeśli tacy są). W tym wypadku nie trzeba ustalać struktury sprzedaży w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego do odliczenia, ponieważ kwoty te wynikają z rozliczeń z tytułu refakturowania. Jeżeli refakturowanie nie korzysta ze zwolnienia (tzw. mieszkaniówka albo niski limit obrotów), to wspólnota dolicza VAT do ceny za refakturowane usługi, a jednocześnie może odliczyć podatek naliczony przez dostawców tych odsprzedawanych usług.
Podsumowanie
Zmiana przepisów odnosząca się do zakupów towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, zakończy tę część sporów, która dotyczyła fundamentalnego problemu – w jaki sposób ustalać proporcję odliczenia. Jednak wspólnoty nadal będą miały problem, tyle że będzie to miało raczej związek ze sposobem ustalenia proporcji. Nie bardzo wiadomo, czy powinno się brać pod uwagę kryterium „przychodowe”, czy „powierzchniowe”, a także, czy można zastosować oba kryteria do różnych usług, np. usługi remontu ścian wynajmowanych pod reklamę – kryterium powierzchni, a usługi sprzątania klatek schodowych, z których część prowadzi do lokali użytkowych – kryterium przychodowe. Najbardziej jednak martwi mnie to, że z pewnością organy podatkowe także nie będą tego wiedziały. Praktyka pokazuje, że ustawa o własności lokali nadal jest dla nich terra incognita, a raczej – terra ignorantia.   

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zarządzanie nieruchomościami - centrum wiedzy Akademia Rynku Nieruchomości »

Studia dla zarządcówAkademia Rynku Nieruchomości to centrum wiedzy stworzone dla osób związanych z rynkiem nieruchomości. W ramach Akademii przygotowaliśmy dla Państwa... Czytam więcej »


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury... Czytam więcej »


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić  (...) ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
DOszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...)  zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe.  Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Termomodernizacja nieruchomości - zobacz najnowsze rozwiązania»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Gospodarowanie ciepłem
  • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10547|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10118|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl