CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Prepropocja we wspólnotach mieszkaniowych w 2016 roku

Zastosowany przez ustawodawcę zwrot „czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia” wywoływał tak dużo wątpliwości, że stał się podstawą do wydania uchwały przez NSA w składzie siedmiu sędziów
Zastosowany przez ustawodawcę zwrot „czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia” wywoływał tak dużo wątpliwości, że stał się podstawą do wydania uchwały przez NSA w składzie siedmiu sędziów
fot. archiwum własne

Od 1 stycznia 2016 roku wejdą w życie znowelizowane przepisy ustawy o VAT dotyczące odliczania podatku naliczonego. Pojawi się nowa kategoria „działalności niemającej charakteru gospodarczego”. Wprowadzono także nowe zasady ustalania współczynnika proporcji, zwanego „preproporcją”, ponieważ po zakończonym roku podatnik będzie mógł – na potrzeby dokonania korekty odliczenia – zastosować inny sposób określenia proporcji niż ten, który wybrał dla danego roku. Nie chodzi więc o dostosowanie prognozowanej proporcji do faktycznych obrotów, ale o dostosowanie wybranej metody ustalenia tej proporcji do rzeczywistej sytuacji podatnika. Niestety, żadna z zaproponowanych w ustawie metod określenia proporcji nie będzie przydatna dla takich podmiotów, jak wspólnoty mieszkaniowe.

Ciąg dalszy artykułu...

W cytowanej wyżej uchwale NSA przywołano wyrok TSUE z 13 marca 2008 r. (w sprawie C 437/06 Securenta Göttinger Immobilienanlagen). Trybunał zastrzegł w nim, że w zasadzie nie można odliczać VAT w zakresie, w jakim dotyczy działalności, która – ze względu na brak jej gospodarczego charakteru – nie należy do zakresu podatku VAT. Jednocześnie TSUE orzekł, że zagadnienie sposobu ustalania proporcji wyznaczającej zakres odliczenia zostało pozostawione państwom członkowskim. W polskiej ustawie nie było do tej pory przepisów, które wskazywałyby, jak powinno wyglądać odliczenie podatku naliczonego w przypadku zakupów, które służą jednocześnie czynnościom podlegającym VAT i czynnościom spoza ustawy.
Takie przepisy zostaną wprowadzone do art. 86 ustawy o VAT od roku 2016 (ust. 2a–2h). W uzasadnieniu zmian wprost wskazuje się wyrok TSUE w sprawie Securenta (C 437/06) oraz wyrok z 12 lutego 2009 r. (C 515/07). Wynika z nich, że w przypadku, gdy podatnik wykonuje równocześnie działalność podlegającą opodatkowaniu VAT, tzn. opodatkowaną lub zwolnioną z podatku, i działalność niepodlegającą takiemu opodatkowaniu, tzn. nienależącą do zakresu stosowania dyrektywy 2006/112/WE, odliczenie podatku naliczonego od wydatków przez niego poniesionych jest dopuszczalne tylko w takim zakresie, w jakim można je przyporządkować działalności podlegającej VAT w rozumieniu dyrektywy 2006/112/WE.
W pierwszej kolejności podatnik będzie musiał ustalić sposób określenia proporcji odliczania podatku naliczonego, wykorzystując jeden ze sposobów jej określenia, wskazanych w ustawie o VAT, albo ustalając inne, bardziej dopasowane do jego działalności kryteria. Dotyczy to wyłącznie tych zakupów towarów i usług, które będą wykorzystywane zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do innych celów, gdy przypisanie ich w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe.
Przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane:
średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością;
średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza nią;
roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza;
średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza nią.
W celu obliczenia kwoty podatku naliczonego przyjmuje się dane za poprzedni rok podatkowy. Jeżeli podatnik uzna, że w odniesieniu do wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć, dane za poprzedni rok podatkowy byłyby niereprezentatywne, to może obliczyć je szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu (art. 86 ust. 2f). Podatnik może także zastosować inny, bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji, który będzie lepiej odpowiadał specyfice wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego zakupów.
Na uwagę zasługuje zwłaszcza ta uwagą zawarta w uzasadnieniu zmian: „Nie jest natomiast możliwie wskazanie rzędowej metody określenia proporcji, spełniającej przesłankę, aby odpowiadała ona najbardziej specyfice prowadzonej działalności i dokonywanych nabyć, w przypadku innych podmiotów niż jednostki samorządu terytorialnego, które oprócz działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT wykonują również inną działalność i nie mają możliwości (w celu określenia podatku podlegającego odliczeniu) bezpośredniego przyporządkowania nabywanych towarów i usług do każdego z tych rodzajów działalności. (...) W takim przypadku jedynie podatnicy, biorąc pod uwagę specyfikę prowadzonej przez siebie działalności, mogą wskazać najbardziej reprezentatywną dla nich metodę obliczenia podatku podlegającego odliczeniu. Przy wyborze tej metody będą mogli wykorzystać wskazane w ustawie przykładowe dane oraz skonsultować ją w drodze interpretacji indywidualnej w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.” Wspólnoty mieszkaniowe należą, moim zdaniem, do takich niespecyficznych podmiotów.
Jeżeli dokonywane zakupy towarów i usług będą służyły także wykonywaniu przez podatnika czynności zwolnionych z VAT, określony zakres odliczenia podlega kolejnej modyfikacji zgodnie z art. 90 ustawy o VAT. W konsekwencji w przypadku wykonywania przez podatnika trzech „rodzajów” działalności:
podlegającej opodatkowaniu VAT – działalności opodatkowanej (w tym czynności podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT),
podlegającej opodatkowaniu VAT, równocześnie jednak z tego podatku zwolnionej, oraz
działalności niepodlegającej takiemu opodatkowaniu,
– ustalenie zakresu odliczenia (kwoty podatku naliczonego do odliczenia) będzie odbywać się w trzech etapach.
Natomiast w sytuacji, gdy u podatnika nie wystąpi któraś z wymienionych okoliczności, nie będzie zachodziła w takim zakresie konieczność modyfikowania obliczonej proporcji. Na przykład, jeżeli u podatnika wykonującego działalność „mieszaną”, w zakresie działalności podlegającej opodatkowaniu zakupy towarów i usług służyłyby wyłącznie czynnościom opodatkowanym VAT (nie służyłyby wykonywaniu czynności zwolnionych z VAT), to nie wystąpiłby ostatni etap modyfikowania proporcji zgodnie z art. 90 ustawy o VAT (podatnik ustaliłby zatem zakres wstępnego odliczenia podatku naliczonego – może to uczynić z wykorzystaniem sposobów wskazanych w ustawie, a obliczona z wykorzystaniem tego sposobu kwota podatku naliczonego podlegałaby odliczeniu, chyba że wystąpiłyby przesłanki ustawowe do jej modyfikacji na podstawie art. 86 ust. 7b lub art. 86a ustawy o VAT).
Po zakończeniu roku podatnik, dokonując korekty, będzie mógł przyjąć inny niż został przyjęty dla danego roku podatkowego sposób określania proporcji, pod warunkiem jednak, że sposób ten będzie bardziej reprezentatywny dla zakończonego roku.
Czy wspólnota mieszkaniowa ma prawo do odliczenia VAT?
Niewątpliwie wspólnoty mieszkaniowa jest takim podmiotem, który wykonuje czynności spoza obszaru VAT, to jest zarządza własnym majątkiem za pieniądze otrzymane od właścicieli lokali w postaci zaliczek na koszty zarządu. W ramach tego zarządu nabywa towary i usługi, które są przez nią wykorzystane wyłącznie w tym celu. Zakupy wykorzystywane przez wspólnotę na jej własne cele (chodzi tu o „funkcjonowanie” budynku) nie powinny dawać prawa do odliczenia VAT. Jeżeli jednak poszczególne części nieruchomości wspólnej są wykorzystywane w ramach czynności podlegających VAT (np. wynajmowane) i są to jednocześnie czynności generujące podatek należny – to w tej czę?ci, kt?ra jest z?nimi zwi?zana, wsp?lnota mo?e odliczy? podatek naliczony.
ści, która jest z nimi związana, wspólnota może odliczyć podatek naliczony.
Jak zauważył DIS w Bydgoszczy w interpretacji z 29 maja 2008 r. (ITPP2/443-203/08/EŁ): „Przepisy powołanej ustawy nie precyzują, jaki związek musi istnieć pomiędzy zakupami a sprzedażą, żeby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia. Związek ten może być bezpośredni (nabycie towaru lub usługi, które następnie zostaną przez podatnika sprzedane) lub pośredni. Konkretny zakup musi więc łączyć się (bezpośrednio lub pośrednio) z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Z powyższego wynika, że warunkiem koniecznym, aby wspólnota mogła dokonać odliczenia podatku naliczonego od wymienionych we wniosku zakupów, jest ich związek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. (…) Prawo do odliczenia winno wywodzić się ze związku pomiędzy nabyciem przedmiotowych usług a wykonywaniem przez wspólnotę czynności opodatkowanych w postaci: dzierżawy powierzchni dachowej (pod urządzenia telefonii komórkowej) oraz pomieszczeń gospodarczych (osobom prawnym). Wynajem schowków zsypowych mieszkańcom wspólnoty uznany został jako podlegające zwolnieniu od podatku od towarów i usług. Analiza przedstawionego przez wspólnotę stanu faktycznego – w ocenie tut. organu – prowadzi do wniosku, że brak jest związku między zakupem usług związanych z remontem budynku (mocowanie balkonów, docieplenie budynku, wykonanie instalacji odgromowej), a wykonywaniem czynności opodatkowanych, tj. dzierżawy powierzchni dachowej pod urządzenia telefonii komórkowej. Prace remontowe polegające na mocowaniu balkonów, dociepleniu budynku, wykonaniu instalacji odgromowej służą przede wszystkim zaspokojeniu potrzeb mieszkańców. Wykonanie tych prac w żadnym przypadku nie wpływa na polepszenie funkcjonowania urządzeń czy na poprawę stanu wynajmowanej powierzchni dachowej. Również wykonywane czynności opodatkowane w żaden sposób nie są uzależnione od przeprowadzonych prac remontowych. Zatem wykonane prace remontowe nie mają związku z wykonywaną działalnością opodatkowaną w zakresie wynajmu powierzchni dachowej i umieszczeniu na niej urządzeń telefonii komórkowej. Z kolei, rozpatrując związek pomiędzy przedmiotowymi zakupami i wykonywaniem czynności opodatkowanych, w postaci wynajmu firmom pomieszczenia o powierzchni 10 m2, wskazać należy, iż w tym przypadku związku takiego można dopatrzyć się w odniesieniu do prac remontowych związanych z dociepleniem budynku, i wykonaniem instalacji odgromowej. (…) Należy stwierdzić, że w odniesieniu do usług remontowych (docieplenia budynku, wykonania instalacji odgromowej) wspólnota może odliczyć taką część podatku naliczonego, która związana jest z wynajmem przedmiotowego pomieszczenia przy uwzględnieniu treści powołanych wyżej przepisów art. 90 ust. 1 do 4 ustawy (tj. ustalenia tzw. struktury sprzedaży). Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, należy stwierdzić, że wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu usług budowlanych w całości. Jedynie wydatki pośrednio związane z wynajmem pomieszczenia na rzecz osób trzecich mogą dać prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego.”
Podobnie uznał DIS w Bydgoszczy w interpretacji z 4 marca 2015 r. (ITPP1/443-1602/14/DM). „Z wniosku wynika, że ponoszone przez wspólnotę wydatki związane są zarówno z działalnością opodatkowaną, jak i służą czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu VAT. Wspólnota wskazała, że w sytuacji, gdy nie ma obiektywnej możliwości przyporządkowania dokonywanych zakupów do jednego konkretnego rodzaju prowadzonej działalności, przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu ponoszonych zakupów. Uwzględniając powołane przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, wskazać należy, że wspólnocie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego jednakże wyłącznie w części, w jakiej ponoszone wydatki są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a istnienie tego prawa determinowane będzie faktycznym wykorzystaniem towarów i usług na cele działalności gospodarczej – opodatkowanej VAT. Mając powyższe na uwadze, skoro wyremontowane części wspólne, o których mowa we wniosku, wykorzystywane będą przez wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niepodlegających podatkowi od towarów i usług, uznać należy, że prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wydatków dotyczących nabycia usług remontowych dotyczących remontu części wspólnych wykorzystywanych zarówno do czynności opodatkowanych jak i niepodlegających opodatkowaniu – przysługuje wyłącznie w części związanej z wykonywaniem czynności opodatkowanych.”
Podobne stanowisko wyrażono we wcześniejszej interpretacji dotyczącej ocieplenia ścian zewnętrznych budynku wspólnoty. „Z opisu sytuacji wynika, że nabyte przez wspólnotę usługi dotyczące remontu elewacji (termomodernizacji) nieruchomości powiązane są jedynie w części z opodatkowanymi czynnościami wynajmu powierzchni budynku, zatem w takiej też części będzie przysługiwało prawo do odliczenia na zasadach ogólnych podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie usług termomodernizacji” (DIS w Bydgoszczy z 14 czerwca 2012 r., ITPP1/443-517/10/12-S/KM).
Poza nabywaniem usług wykorzystywanych przez wspólnotę do opisanych wyżej mieszanych celów wspólnoty nabywają tzw. media, które w części są refakturowane na właścicieli lokali oraz na najemców (jeśli tacy są). W tym wypadku nie trzeba ustalać struktury sprzedaży w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego do odliczenia, ponieważ kwoty te wynikają z rozliczeń z tytułu refakturowania. Jeżeli refakturowanie nie korzysta ze zwolnienia (tzw. mieszkaniówka albo niski limit obrotów), to wspólnota dolicza VAT do ceny za refakturowane usługi, a jednocześnie może odliczyć podatek naliczony przez dostawców tych odsprzedawanych usług.
Podsumowanie
Zmiana przepisów odnosząca się do zakupów towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, zakończy tę część sporów, która dotyczyła fundamentalnego problemu – w jaki sposób ustalać proporcję odliczenia. Jednak wspólnoty nadal będą miały problem, tyle że będzie to miało raczej związek ze sposobem ustalenia proporcji. Nie bardzo wiadomo, czy powinno się brać pod uwagę kryterium „przychodowe”, czy „powierzchniowe”, a także, czy można zastosować oba kryteria do różnych usług, np. usługi remontu ścian wynajmowanych pod reklamę – kryterium powierzchni, a usługi sprzątania klatek schodowych, z których część prowadzi do lokali użytkowych – kryterium przychodowe. Najbardziej jednak martwi mnie to, że z pewnością organy podatkowe także nie będą tego wiedziały. Praktyka pokazuje, że ustawa o własności lokali nadal jest dla nich terra incognita, a raczej – terra ignorantia.   

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak zyskać zaufanie mieszkańców spółdzielni i obniżyć koszty ciepła o 10%?

Wzroszt cen za ogrzewanieDzięki inicjatywom mieszkańców spółdzielni temat wzrostu cen ciepła nie schodzi z pierwszych stron gazet. Opłaty za ciepło rosną z roku na rok i dla niektórych rodzin stały się... Czytam więcej »


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Zainteresowanie pożyczką termomodernizacyjną Alior Banku coraz większe...

ogrzewanie podłogowe termomodernizacja
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Wśród pożyczkobiorców przeważają wspólnoty mieszkaniowe. Do tej pory wszystkie złożone wnioski uzyskały finansowanie. Zaletami  ... czytam więcej»


Segregujesz odpady? Dzięki temu możesz wygrać cenne nagrody »

Segregowanie odpadówZobacz, co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie i powalczyć o cenne nagrody... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Wytrzymałe i estetyczne donice na osiedla - które wybrać?

Pożar budynku Donice z betonu architektonicznego
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Zobacz właściwości róźnych składników z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i wyglądem... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
12/2019

Aktualny numer:

Administrator 12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Inwestycje w spółdzielniach mieszkaniowych – debata
  • - Wieczyste na własność – w orzecznictwie
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 11261|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10835|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl