CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2017

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy płyty styropianowe na elewację budynku to dobry pomysł? » ‎
www.administrator24.info/artykul/id10731,jak-nakladac-klej-do-styropianu-plyty-styropianowe-na-elewacje
Płyty styropianowe, aby spełniły swoje funkcje wymagają odpowiedniego montażu. Nie bez znaczenia jest...
Kategorie: jakość styropianu, styropian, klej do styropianu elewacyjnego,

Odpowiedzialność wspólnoty mieszkaniowej za rachunkowość

sxc.hu

Niniejszy artykuł jest kolejną częścią cyklu poświęconego rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej. Chodzi o jej działalność – jako osoby ustawowej – w rozumieniu uchwały Sadu Najwyższego z dnia 21 grudnia 2007 r., sygn. III CZP 65/07, której nadano moc zasady prawnej.

Zdarzenia i operacje gospodarcze, wykonywane przez wspólnotę mieszkaniową, mają wpływ na jej wyniki gospodarcze roku obrachunkowego oraz wywołują dla niej skutki w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia posiadanego przez nią majątku. Te zdarzenia i operacje gospodarcze mogą dotyczyć wyłącznie zarządzania nieruchomością wspólną, w tym jej działalności statutowej, jak też działalności zarobkowej, polegającej na sprzedaży towarów i usług, m.in. na odsprzedaży mediów do lokali właścicieli.

W ramach statutowego obowiązku zarządu nieruchomością wspólną wspólnota mieszkaniowa powinna dokumentować poszczególne swoje zdarzenia i operacje gospodarcze oraz prowadzić odpowiednią do swej działalności ewidencję rachunkową. Jak wiadomo, wspólnotę przy prowadzeniu ewidencji rachunkowej obowiązują przepisy ustawy o rachunkowości, z uwagi na przepisy prawa podatkowego – w tej sprawie warto przywołać art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz na orzecznictwo sądów administracyjnych (patrz: orzecznictwo przywołane w poprzednim artykule).

Wspólnota mieszkaniowa w efekcie swojej działalności – zarządzania nieruchomością wspólną – ponosi koszty i osiąga przychody, które jako skutek tej działalności powinny być ujęte w jej ewidencji rachunkowej. Zróżnicowana działalność wspólnoty będzie wymagać właściwego ujęcia w prowadzonej ewidencji rachunkowej oraz prawidłowej prezentacji skutków tej działalności.

Zdarzenia gospodarcze wspólnoty mieszkaniowej występujące w jej działalności operacyjnej, finansowej (także – ewentualnie – w działalności inwestycyjnej) podlegają odpowiedniemu ewidencjonowaniu w ewidencji rachunkowej oraz sprawozdawczości finansowej, odpowiednio do zasad ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU z 2013 r., poz. 330 ze zm.) oraz przepisów prawa podatkowego. Do prowadzenia ewidencji rachunkowej wspólnota mieszkaniowa (jako osoba ustawowa) powinna przyjąć odpowiednie zasady rachunkowości.

Wspólnota mieszkaniowa powinna przyjąć:

 • plan kont księgowych,
 • zasady księgowania operacji gospodarczych,
 • zasady wyceny aktywów i pasywów,
 • zasady prowadzenia analityki i jej powiązania z ewidencją syntetyczną,
 • zasady prowadzenia księgowości, w tym zasady opisujące metody i techniki prowadzenia księgowości oraz sposoby przechowania dokumentacji księgowej i sprawozdawczej.

Przyjęcie zasad rachunkowości dla wspólnoty mieszkaniowej powinno nastąpić w drodze uchwały właścicieli lokali. Przyjęta uchwała jest wiążąca dla zarządu wspólnoty. W małej wspólnocie mieszkaniowej decyzje w tej sprawie podejmują właściciele lokali w drodze konsensusu.

Na tym etapie powinno się ustalić, czy ewidencję rachunkową będzie prowadził zarząd wspólnoty (albo jeden z jego członków), czy też czynności księgowe zostaną zlecone innemu podmiotowi, np. firmie zarządzającej w ramach usługi zarządzania nieruchomością albo firmie usługowej zajmującej się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

Należy zwrócić uwagę, że – nawet gdyby doszło do zlecenia prowadzenia ewidencji rachunkowej podmiotowi trzeciemu, np. firmie usługowej – to i tak z mocy prawa za rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej będzie odpowiadała ona sama oraz reprezentujący ją zarząd, a nie firma świadcząca w tym zakresie usługę. Jednakże firma usługowa poniesie odpowiedzialność cywilną kontraktową lub deliktową, o ile przyczyni się do powstania szkody.

W przyjętych przez wspólnotę mieszkaniową zasadach rachunkowości należy określić m.in.:

 • rok obrotowy/okres sprawozdawczy,
 • metody wyceny aktywów i pasywów,
 • metody i techniki prowadzenia księgowości,
 • sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych poprzez określenie:
 • planu kont,
 • wykazu ksiąg rachunkowych, w tym prowadzonych na komputerowych nośnikach danych,
 • opisu systemu przetwarzania danych i system ochrony (zabezpieczenia) danych,
 • zasady rozrachunków finansowych,
 • zasady sporządzania sprawozdania finansowego.

 

 

 

Niniejszy artykuł jest kolejną częścią cyklu poświęconego rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej. Chodzi o jej działalność – jako osoby ustawowej – w rozumieniu uchwały Sadu Najwyższego z dnia 21 grudnia 2007 r., sygn. III CZP 65/07, której nadano moc zasady prawnej.

 

Z

darzenia i operacje gospodarcze, wykonywane przez wspólnotę mieszkaniową, mają wpływ na jej wyniki gospodarcze roku obrachunkowego oraz wywołują dla niej skutki w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia posiadanego przez nią majątku. Te zdarzenia i operacje gospodarcze mogą dotyczyć wyłącznie zarządzania nieruchomością wspólną, w tym jej działalności statutowej, jak też działalności zarobkowej, polegającej na sprzedaży towarów i usług, m.in. na odsprzedaży mediów do lokali właścicieli.

W ramach statutowego obowiązku zarządu nieruchomością wspólną wspólnota mieszkaniowa powinna dokumentować poszczególne swoje zdarzenia i operacje gospodarcze oraz prowadzić odpowiednią do swej działalności ewidencję rachunkową. Jak wiadomo, wspólnotę przy prowadzeniu ewidencji rachunkowej obowiązują przepisy ustawy o rachunkowości, z uwagi na przepisy prawa podatkowego – w tej sprawie warto przywołać art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz na orzecznictwo sądów administracyjnych (patrz: orzecznictwo przywołane w poprzednim artykule).

Wspólnota mieszkaniowa w efekcie swojej działalności – zarządzania nieruchomością wspólną – ponosi koszty i osiąga przychody, które jako skutek tej działalności powinny być ujęte w jej ewidencji rachunkowej. Zróżnicowana działalność wspólnoty będzie wymagać właściwego ujęcia w prowadzonej ewidencji rachunkowej oraz prawidłowej prezentacji skutków tej działalności.

Zdarzenia gospodarcze wspólnoty mieszkaniowej występujące w jej działalności operacyjnej, finansowej (także – ewentualnie – w działalności inwestycyjnej) podlegają odpowiedniemu ewidencjonowaniu w ewidencji rachunkowej oraz sprawozdawczości finansowej, odpowiednio do zasad ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU z 2013 r., poz. 330 ze zm.) oraz przepisów prawa podatkowego. Do prowadzenia ewidencji rachunkowej wspólnota mieszkaniowa (jako osoba ustawowa) powinna przyjąć odpowiednie zasady rachunkowości.

Wspólnota mieszkaniowa powinna przyjąć:

plan kont księgowych,

zasady księgowania operacji gospodarczych,

zasady wyceny aktywów i pasywów,

zasady prowadzenia analityki i jej powiązania z ewidencją syntetyczną,

zasady prowadzenia księgowości, w tym zasady opisujące metody i techniki prowadzenia księgowości oraz sposoby przechowania dokumentacji księgowej i sprawozdawczej.

Przyjęcie zasad rachunkowości dla wspólnoty mieszkaniowej powinno nastąpić w drodze uchwały właścicieli lokali. Przyjęta uchwała jest wiążąca dla zarządu wspólnoty. W małej wspólnocie mieszkaniowej decyzje w tej sprawie podejmują właściciele lokali w drodze konsensusu.

Na tym etapie powinno się ustalić, czy ewidencję   rachunkową będzie prowadził zarząd wspólnoty (albo jeden z jego członków), czy też czynności księgowe zostaną zlecone innemu podmiotowi, np. firmie zarządzającej w ramach usługi zarządzania nieruchomością albo firmie usługowej zajmującej się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

Należy zwrócić uwagę, że – nawet gdyby doszło do zlecenia prowadzenia ewidencji rachunkowej podmiotowi trzeciemu, np. firmie usługowej – to i tak z mocy prawa za rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej będzie odpowiadała ona sama oraz reprezentujący ją zarząd, a nie firma świadcząca w tym zakresie usługę. Jednakże firma usługowa poniesie odpowiedzialność cywilną kontraktową lub deliktową, o ile przyczyni się do powstania szkody.

W przyjętych przez wspólnotę mieszkaniową zasadach rachunkowości należy określić m.in.:

rok obrotowy/okres sprawozdawczy,

metody wyceny aktywów i pasywów,

metody i techniki prowadzenia księgowości,

sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych poprzez określenie:

planu kont,

wykazu ksiąg rachunkowych, w tym prowadzonych na komputerowych nośnikach danych,

opisu systemu przetwarzania danych i system ochrony (zabezpieczenia) danych,

zasady rozrachunków finansowych,

zasady sporządzania sprawozdania finansowego.

Księgowość wspólnoty mieszkaniowej może być prowadzona techniką ręczną lub w formie komputerowej przy wykorzystaniu odpowiedniego programu FK (programu finansowo-księgowego), jednakże pod warunkiem zgodności z zasadami nadrzędnymi rachunkowości.

Według ust. 5–6 art. 13 ustawy o rachunkowości, przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera należy zapewnić automatyczną kontrolę ciągłości zapisów oraz przenoszenia obrotów lub sald. Wydruki komputerowe ksiąg rachunkowych powinny składać się z automatycznie ponumerowanych stron, z oznaczeniem pierwszej i ostatniej, oraz powinny być sumowane na kolejnych stronach w sposób ciągły w roku obrotowym. Przepisy stanowią, że księgi rachunkowe należy wydrukować nie później niż do końca roku obrotowego (chodzi o wydruki ewidencji rachunkowej). Za równoważne z wydrukiem uznaje się przeniesienie treści ksiąg rachunkowych na informatyczny nośnik danych, zapewniający trwałość zapisu informacji, przez czas nie krótszy od wymaganego dla przechowywania ksiąg rachunkowych.

Wspólnotę mieszkaniową obowiązuje zasada rzetelnego prowadzenia ewidencji rachunkowej, co oznacza prowadzenie jej bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco. Rzetelnie, gdy dokonane w ewidencji zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty. Bezbłędnie, gdy wprowadzono do ewidencji dowody księgowe kompletnie i poprawnie, oraz gdy zapewniono ciągłość zapisów. Sprawdzalnie – jeżeli ewidencja rachunkowa umożliwia stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów.

Według ustawy o rachunkowości, ewidencję rachunkową uznaje się za prowadzoną   bieżąco, jeżeli:

pochodzące z niej informacje umożliwiają sporządzenie w terminie sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych,

zestawienia obrotów i sald kont ewidencji rachunkowej  są sporządzane przynajmniej za poszczególne okresy sprawozdawcze, nie rzadziej niż na koniec miesiąca w okresie obrachunkowym.

Wspólnotę mieszkaniową obowiązuje również zasada rzetelności dowodów księgowych, które powinny być zgodne z „rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej” oraz wolne od błędów rachunkowych. Według ustawy o rachunkowości niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek.

Do ewidencji rachunkowej z danego okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie gospodarcze, które w nim nastąpiło. Podstawą zapisów w ewidencji rachunkowej są dowody księgowe dokumentujące dane operacje gospodarcze. Chodzi o takie dowody źródłowe, jak:

dowody zewnętrzne obce – otrzymane od kontrahentów (np. faktury zakupowe od dostawców towarów i usług),

dowody zewnętrzne własne – przekazywane kontrahentom (np. faktury sprzedażowe wystawione najemcom, albo właścicielom lokali z tytułu odsprzedaży mediów),

dowody wewnętrzne – dotyczące operacji wewnętrznych, jak np. noty obciążeniowe, w tym z tytułu obciążenia właścicieli lokali odpowiednimi wydatkami na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podstawą zapisów w ewidencji rachunkowej mogą być również:

zbiorcze dowody księgowe, służące do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym wymienione pojedynczo,

dowody księgowe korygujące poprzednie zapisy księgowe,

dowody księgowe zastępcze – wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu źródłowego,

dowody księgowe rozliczeniowe – ujmujące już dokonane zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych.

Wspólnotę mieszkaniową obowiązuje prawidłowe prowadzenie urządzeń księgowych, w tym prawidłowe otwieranie i zamykanie kont. Konta księgowe ewidencji syntetycznej zamykane są na koniec roku obrachunkowego. Towarzyszyć temu będzie sprawdzenie prawidłowości obrotów i sald poprzez tzw. zestawienie obrotów sald, które powinno potwierdzić zgodność stanu obrotów i sald kont syntetycznych z kontami analitycznymi.

Przy prowadzeniu ewidencji rachunkowej, m.in. prowadzonej przy wykorzystaniu komputera i odpowiedniego programu informatycznego FK, wspólnotę mieszkaniową obowiązują nadrzędne zasady rachunkowości, czyli:

zasada wiernego i rzetelnego obrazu, wyrażająca się w obowiązku rzetelnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej wspólnoty;

zasada wyższości treści nad formą, dlatego w ewidencji i sprawozdaniu finansowym należy ujmować i wykazywać operacje gospodarcze, zgodnie z ich treścią ekonomiczną;

zasada ciągłości, w tym zasada ciągłości bilansowej – z tego względu wykazywane na dzień zamknięcia ksiąg stany aktywów i pasywów należy ująć na dzień w tej samej wysokości otwarcia (bilans otwarcia musi być równy bilansowi zamknięcia);

zasada memoriału, współmierności i ostrożności, wyrażająca się w ujmowaniu w ewidencji wszystkich osiągniętych przez wspólnotę przychodów i odpowiadających im kosztów, dotyczących danego roku obrachunkowego;

zasada niekompensowania, wyrażająca się w obowiązku ujmowania przychodów, kosztów, jak też poszczególnych składników aktywów i pasywów;

zasada istotności, czyli ujmowanie w ewidencji wszystkich zdarzeń – istotnych dla sytuacji majątkowej i finansowej wspólnoty.

Do księgowania poszczególnych operacji gospodarczych na podstawie dowodów źródłowych będą służyć wspólnocie przyjęte konta księgowe. Poniżej kilka przykładów kont księgowych.

Na kontach zespołu drugiego [Rozrachunki] będą wykazywane rożne indywidualne rozrachunki wspólnoty z dostawcami i odbiorcami, różne rozrachunki publiczno-prawne z organami podatkowymi z należnych zobowiązań podatkowych, w tym z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, z tytułu podatku VAT (o ile wspólnota mieszkaniowa jest podatnikiem VAT czynnym) czy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na kontach zespołu drugiego będą księgowane również różne rozrachunki z poszczególnymi właścicielami lokali, m.in. z tytułu należnych zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, z tytułu należności za poszczególne odsprzedane media, a także z tytułu obciążeń za wydatki poniesione na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (podatek śmieciowy). Na kontach zespołu czwartego [Koszty] będą księgowane poszczególne rodzajowe koszty wspólnoty, na kontach zespołu siódmego [Przychody] – osiągane przez wspólnotę różne przychody. Na koncie księgowym 860 [Wynik finansowy] wspólnota mieszkaniowa wykaże osiągnięty w danym roku obrachunkowym wynik finansowy.

Z uwagi na wymagania art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ewidencja rachunkowa musi być tak prowadzona, żeby na jej podstawie można było ustalić podstawę opodatkowania i należny podatek dochodowy od osób prawych.

W związku z tą kwestią zauważmy, że przepisy prawa bilansowego nie mogą być stosowane wprost do rozstrzygnięć w zobowiązaniach podatkowych podatnika. Wojewódzki Sąd Administracyjny podkreślił w swoim wyroku z dnia 16 listopada 2010 r. (sygn. I SA/Łd 915/10), że „pomiędzy przepisami o rachunkowości a wymiarem podatków istnieje związek o charakterze techniczno-formalnym, który sprowadza się do wykorzystywania (dla celów ustalenia zobowiązania podatkowego) tego samego systemu ewidencyjnego”.

Pamiętajmy, że wspólnota mieszkaniowa ponosi z mocy prawa odpowiedzialność za przechowanie oraz za ochronę zbiorów dokumentacji i danych księgowych, nawet gdyby miały one postać elektroniczną. Przepisy ustawy o rachunkowości zobowiązują do tego, by:

poszczególne zbiory, w tym księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe, przechowywać w sposób należyty i chronić przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera chronić dane poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, tzn. „odpornych na zagrożenia nośników danych, na doborze stosownych środków ochrony zewnętrznej, na systematycznym tworzeniu rezerwowych kopii zbiorów danych zapisanych na informatycznych nośnikach danych, pod warunkiem zapewnienia trwałości zapisu informacji systemu rachunkowości, przez czas nie krótszy od wymaganego do przechowywania ksiąg rachunkowych, oraz na zapewnieniu ochrony programów komputerowych i danych systemu informatycznego rachunkowości, poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań programowych i organizacyjnych, chroniących przed nieupoważnionym dostępem lub zniszczeniem”,

księgi rachunkowe miały odpowiednią formę, także elektroniczną, pod warunkiem stosowania rozwiązań zabezpieczających (patrz: art. 72,ust. 1 i 2 ustawy),

dowody księgowe oraz inne dokumenty przechowywano w oryginalnej postaci, podzielone na okresy sprawozdawcze.

Przepisami art. 74 ustawy o rachunkowości ustalono terminy przechowania poszczególnych zbiorów księgowych:

zatwierdzone sprawozdania finansowe podlegają trwałemu przechowywaniu,

pozostałe zbiory przechowuje się co najmniej przez:

księgi rachunkowe – pięć lat,

karty wynagrodzeń pracowników bądź ich odpowiedniki – przez okres wynikający z przepisów emerytalnych, rentowych oraz podatkowych, nie krócej jednak niż pięć lat,

dokumenty inwentaryzacyjne – pięć lat,

pozostałe dowody księgowe i dokumenty – pięć lat.

Zasadą jest, że wymienione okresy przechowywania zbiorów liczy się od początku roku następującego po roku obrachunkowym, którego dane zbiory dotyczą. O terminach przechowania stanowią również przepisy Ordynacji podatkowej, zobowiązujące podatnika, by przechowywał ewidencje podatkowe i inne dokumenty do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, który określono na „pięć lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku”. Jednakże w określonych sytuacjach, o których mowa w art. 70 Ordynacji podatkowej, bieg terminu przedawnienia może ulec zawieszeniu.

W wyroku NSA w Warszawie z dnia 18 lutego 2014 r., sygn. I FSK 247/13, orzeczono: „Podatnicy są obowiązani przechowywać oryginały i kopie faktur, faktur korygujących i not korygujących, a także duplikaty tych dokumentów w okresie pięciu lat, licząc od końca roku, w którym wystawiono fakturę, fakturę korygującą lub notę. Skutki utraty przez podatnika jego dokumentacji księgowej, w sytuacji braku niezwłocznych działań podatnika zmierzających do jej odtworzenia, nie mogą obciążać organów podatkowych, poprzez obligowanie ich do działań zmierzających do poszukiwania tej dokumentacji, której posiadanie przez podatnika jest niezbędne dla udokumentowania jego uprawnienia podatkowego. Obowiązek przechowywania dokumentacji księgowej oraz jej odtwarzania w celach dowodowych w przypadku jej utraty ciąży na podatniku, a w przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy – w ramach toczącego się postępowania – zwłoki w tym zakresie, skutkującej trudnościami w pozyskaniu stosownych duplikatów utraconych dokumentów, nie przeradza się w obowiązek ciążący na tym organie”.

Powstaje pytanie, czy zbiory danych i dokumentów mogą być przechowywane poza siedzibą zarządu wspólnoty mieszkaniowej, tzn. poza nieruchomością wspólną?

Przepisy ustawy o rachunkowości stanowią, że zbiory takie mogą być gromadzone i przechowywane „poza siedzibą jednostki”, gdy zostaną przekazane do przechowania poprzez zlecenie usługi. W wypadku zlecenia prowadzenia ewidencji rachunkowej podmiotowi trzeciemu, w tym – firmie zarządzającej lub innej zajmującej się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, wspólnota mieszkaniowa powinna zawrzeć z nią odpowiednią umowę z klauzulami o obowiązkach w zakresie przechowania.

Zauważmy, że w składanej informacji NIP-2 wspólnota mieszkaniowa jako podatnik jest obowiązana wskazać miejsce przechowywania swojej ewidencji rachunkowej, także jeśli miejscem przychowania jest siedziba firmy, która usługowo prowadzi księgi podatnika. Firma taka stanie się na podstawie umowy, o której mowa, przechowawcą ewidencji, dokumentacji i danych, odpowiedzialną kontraktowo przez wspólnotą mieszkaniową (patrz: przepisy art. 835 i nast. Kodeksu cywilnego o przechowaniu).

Należy podkreślić, że firma usługowa może przetwarzać dane i przechowywać dokumenty tylko przez okres trwania usługi, w tym przez okres wykonywania usługi zarządzania nieruchomością. Po tym czasie przedmiot przechowania podlega obowiązkowemu przekazaniu wspólnocie mieszkaniowej. Zauważmy, że pomimo zlecenia przechowania dokumentacji i danych księgowych innemu podmiotowi, z mocy prawa odpowie zawsze podatnik – wspólnota mieszkaniowa (patrz: przepisy Kodeksu karnego skarbowego).

Powstaje pytanie, kto z mocy prawa odpowiada za całokształt, czyli za rachunkowość, za sprawozdawczość finansową oraz za przechowanie. Czy odpowiada wspólnota mieszkaniowa jako osoba ustawowa, czy też jej zarząd, czy też firma usługowa? W ustawie o rachunkowości określa się, że organem odpowiedzialnym za rachunkowość jest tzw. kierownik jednostki oraz członkowie danego jej organu. Przenosząc to na warunki działania wspólnoty mieszkaniowej, oznacza to, że podmiotem odpowiedzialnym z mocy prawa jest zarząd wspólnoty. Zauważmy, że pozostaje to w zgodzie z przepisami ustawy o własności lokali.

Odpowiedzialność wspólnoty mieszkaniowej i jej zarządu dotyczy całokształtu obowiązków, m.in. obowiązków w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, w tym także – gromadzenia zbiorów danych i ich przechowania. W tej sprawie warto zwrócić uwagę na liczne orzeczenia sądów administracyjnych, w tym na:

wyrok SA w Białymstoku z dnia 18 maja 2012 r., sygn. I ACa 171/12,

wyrok SA w Katowicach z dnia 8 lutego 2013 r., sygn. V ACa 533/12,

wyrok SA w Warszawie z dnia 23 maja 2014 r., sygn. I ACa 1732/13.

W przepisach art. 77 ustawy o rachunkowości określono odpowiedzialność każdego za naruszenie obowiązków w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych. Jest to odpowiedzialność z mocy prawa.

Cytowany przepis mówi: „Kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do:

nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych,

niesporządzenia sprawozdania finansowego, sporządzenia go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych

podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat dwóch, albo obu tym karom łącznie”.

Także przepisy Kodeksy karnego skarbowego określają odpowiedzialność karną za przestępstwo skarbowe lub za wykroczenie skarbowe. Takiej karze podlega tylko ten, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary przez ustawę. W szczególności chodzi o czyn prowadzący do uszczuplenia podatkowego. Karze podlegają podatnicy m.in. w sytuacji nieprowadzenia ksiąg rachunkowych lub ich nieprzechowywania, a także w sytuacji ich nierzetelnego prowadzenia.

Natomiast firmy usługowe, zajmujące się na zlecenie prowadzeniem ewidencji rachunkowej, z zasady będą ponosić wobec zleceniodawcy usługi – wspólnoty mieszkaniowej – odpowiedzialność cywilną kontraktową lub deliktową za szkody wywołane niewykonaniem czynności usługowych lub ich nienależytym wykonaniem (por. w tej kwestii przepisy art. 471 i art. 415 Kodeksu cywilnego).

 

 

Kolejna część cyklu tekstów na temat rachunkowości we wspólnotach mieszkaniowych – tym razem poświęcona ich odpowiedzialności za rachunkowość. 

 

 

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Kompleksowe usługi na zarządzanieAnaliza zasadności inwestycji, niebezpieczeństwa związane z zakupem i sposoby ich minimalizacji oraz pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, takich jak rejestracja w urzędzie skarbowym czy statystycznym (...) czytam więcej »


Przepisy techniczno-budowlane odnoszące się do wyrobów do wentylacji i klimatyzacji objętych obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym »

Przepisy techniczno budowlaneObowiązkowym oznakowaniem objęte zostaną wyroby do wentylacji i klimatyzacji – to zapowiedź zmian, które przyniesie 2019 rok. (...) czytam więcej »


Urządzenia, które mogą uratować życie i mienie mieszkańców!
Najniższe ceny w internecie dla Zarządców, Wspólnot mieszkaniowych i Spółdzielni »

Ile zapłacisz za ocieplenie stropodachu w budynku wielolokalowym?
Odpowiada ekspert.

Mimo że istnieje wiele różnych czujników, to kryteria ich rozróżnienia są dość ograniczone. Wybierz czujnik, który zapewni spokój i bezpieczeństwo lokatorów... czytaj dalej »

Jeśli ocieplimy stropodachy bloków mieszkalnych, straty możemy natychmiast przekuć na oszczędności. I to wcale niebagatelne – bo możemy zaoszczędzić od...czytam dalej »Czy donice betonowe na placach i deptakach osiedlowych to dobry pomysł »

Donice betonoweAnaliza zasadności inwestycji, niebezpieczeństwa związane z zakupem i sposoby ich minimalizacji oraz pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, takich jak rejestracja w urzędzie skarbowym czy statystycznym to tylko (...) zobacz więcej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Pojemniki na śmiecie nie muszą być brzydkie i "cuchnące"»

Brzydkie śmietnikiNowe rozwiązanie na polskim rynku przypadło do gustu również deweloperom budującym nowe osiedla mieszkaniowe, którzy coraz chętniej decydują się na... zobacz więcej »


Szybki poradnik dla zarządów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych ► WINDY»
Pompownie i agregaty pompowe w świetle przepisów obowiązujących od lipca 2018»
Winda bepieczeńśtwo Pompownie i agregaty pompowe w świetle przepisów
Czy można mieć dostęp do bieżących informacji na temat stanu windy ? Jak zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców i reagować z wyprzedzeniem na... czytam więcej» Szybko i dokładnie wykonana mapa rozkładu temperatury na elewacjach wysokich budynków mieszkalnych tak przed jak i po termomodernizacji to gwarancja szybkiej reakcji zgłoszenia... czytam dalej »

10 powodów, dlaczego warto ocieplić budynek stryopianem »

10powodów dla których warto ocieplić dom styropianemOcieplenie budynku to inwestycja, która dla wielu może okazać się nie lada wyzwaniem, szczególnie w kwestii doboru odpowiednich materiałów. Inwestycja z założenia ma przynosić korzyści... czytam więcej »


Hydroizolacje - jak zabezpieczyć budynek przed szkodliwym wpływem wilgoci?
Brak sieci gazowej – jak zapewnić ogrzewanie mieszkańcom? !
Ochrona budynku przed wilgocią Brak ogrzewania w budynku
Skuteczne zabezpieczenie fundamentów i ścian piwnic przed wilgocią może w przyszłości oszczędzić właścicielowi domu zarówno nerwów, jak i pieniędzy... czytam więcej» Podczas budowy nowego budynku wielolokalowego zarówno projektanci, jak zarządcy stają przed zadaniem, jakim jest zapewnienie ogrzewania mieszkańcom. Zadanie niby nie jest (...) czytam dalej »

Kiedy ogrzewanie pompą ciepła się opłaca? »

Ogrzewanie pompą

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) Czytam więcej »


Jak tani może być gaz w Twoich budynkach?
Ogrzewanie za niewielkie pieniądze »
Tańszy gaz w mieszkaniach Niższe koszty ciepła
Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi? Szukasz właściwej oferty na media? Zastanawiasz się nad możliwością obniżenia kosztów gazu? czytam dalej» Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne? czytaj dalej »

Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »

Księgowość we wspólnocie mieszkaniowej

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) czytam dalej »


Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej?
Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej Kotły do budynków mieszkalnych
Uszkodzony i nieszczelny fragment rury kanalizacyjnej jest nie lada problemem dla zarządcy nieruchomości, zwłaszcza jeśli fragment ten przebiega w lokalu, (...) czytaj dalej »

Kotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o ... czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Czy uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przyległych nieruchomości gruntowych oraz udzielenia zarządowi (zarządcy nieruchomości) pełnomocnictwa do wykonania czynności zmierzających do osiągnięcia tego celu, zapaść muszą:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...

Produkty i technologie

12/2018

Aktualny numer:

Administrator 12/2018
W miesięczniku m.in.:
 • - Rozstanie z wieczystym użytkowaniem
 • - Termomodernizacja a smog
Zobacz szczegóły
Wyświetleń: 9520|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl