CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2017

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Awaria kanalizacji w bloku mieszkalnym – co robić?‎
www.administrator24.info/artykul/id10228,‎
Awarie kanalizacji dzielimy na dwie podstawowe grupy: zapchanie kanalizacji i nieszczelność kanalizacji.
Obie są równie nieprzyjemne w skutkach i mogą prowadzić do zalania mieszkań.

Kategorie: Woda i ścieki, Kanalizacja, Uszczelnianie rur, Awaria kanalizacji

O obowiązku pozyskania decyzji o warunkach zabudowy przez inwestora

red. Eksperta Budowlanego

Decyzja o warunkach zabudowy jest wymagana w odniesieniu do każdej nietymczasowej i niejednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, choćby nie wiązała się ona z obowiązkiem posiadania przez inwestora pozwolenia na budowę.

Omawiany wyrok w całej swoje rozciągłości bazuje na art. 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Interpretacja tego przepisu przyczyniła się do stwierdzenia będącego konkluzją wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie, że decyzja o warunkach zabudowy jest bezwzględnie konieczna, nawet w sytuacji, w której nie ma ustalenia ustawowego. Zgodnie z prawem wyrażonym w art. 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wymaga ustalenia warunków zabudowy w drodze decyzji.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, budowa takich obiektów budowlanych, jak:

 • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;

— wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W przypadku zmiany zagospodarowania terenu bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości:

 • wstrzymanie użytkowania terenu – wyznaczając termin, w którym należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, albo
 • przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania.

Z przepisów art. 59 ust. 1 i 2 można wywieść, że każda zmiana zagospodarowania terenu wymaga ustalenia warunków zabudowy. Nie ma tutaj decydującego znaczenia kwestia, czy do określonych roboty wymaga się pozwolenia na budowę. Istotne jest, czy roboty budowlane spowodują zmianę sposobu zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem postanowień

Omówienie wyroku

Wnioskiem z dnia 24 lutego 2014 r. spółka zwróciła się do burmistrza miasta o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gastronomicznego wraz z infrastrukturą techniczną, wiaty na śmietnik, zjazdu publicznego, słupa reklamowego podświetlanego oraz przebudowie drogi miejskiej. Burmistrz ustalił warunki zabudowy dla budowy budynku gastronomicznego oraz obiektów towarzyszącej temu budynkowi infrastruktury, w skład której wchodzi: zjazd publiczny, miejsca postojowe i drogi wewnętrzne na obszarze planowanej inwestycji, oświetlenie uliczne terenu inwestycji oraz wolnostojące podświetlone urządzenie reklamowe.

Jednocześnie umorzył postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w części dotyczącej:

 • budowy przyłączy do planowanego budynku gastronomicznego,
 • przyłącza do podświetlanego urządzenia reklamowego,
 • budowy obiektów małej architektury (osłony śmietnikowej),
 • przebudowy sieci infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu,
 • przebudowy ulicy w istniejących liniach rozgraniczających oraz budowy stacji transformatorowej.

W uzasadnieniu podał, że wniosek inwestora, w zakresie budowy budynku gastronomicznego wraz z infrastrukturą oraz wolnostojącego urządzenia reklamowego, był kompletny i spełniał wymogi określone ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Na terenie objętym wnioskiem nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, planowane zamierzenie budowlane nie stanowi inwestycji celu publicznego, a zatem sposób zagospodarowania terenu winien zostać ustalony w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Odnosząc się zaś do pozostałych obiektów i urządzeń objętych wnioskiem, podał, że za wyjątkiem budynku stacji transformatorowej ich realizacja w świetle uwarunkowań ustawy z Prawo budowlane, nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a zatem nie wymaga również uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Realizacja stacji transformatorowej stanowi zgodnie ustawą o gospodarce nieruchomościami budowę inwestycji celu publicznego, a zatem określenie warunków zabudowy dla jej realizacji winno nastąpić nie w decyzji o warunkach zabudowy, lecz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Odwołanie od tej decyzji wniosła Spółka. Jej zdaniem wydana decyzja pozostaje w sprzeczności z wnioskiem inwestora, gdyż planowane przyłącza, w zakresie których organ umorzył postępowanie, stanowią w istocie elementy wewnętrznych sieci.

Ponadto, jeżeli wniosek o pozwolenie na budowę obejmuje więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może – na wniosek inwestora – dotyczyć również wybranych obiektów lub zespołu obiektów, które mogą samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem.

Jeżeli pozwolenie na budowę dotyczy wybranych obiektów lub zespołu obiektów, inwestor jest zobowiązany przedstawić projekt zagospodarowania działki dla całego zamierzenia budowlanego. Roboty polegające na budowie budynku wraz z przyłączami oraz przebudowie istniejących sieci mogą być zatem traktowane jako jedno zamierzenie inwestycyjne.

I.K. zarzuciła zaś błędne ustalenie stanu faktycznego sprawy, skutkujące wadliwym, a co najmniej – przedwczesnym, uznaniem, że w sprawie zachodzą wszystkie przesłanki określone przepisami ustawy o projektowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, warunkujące wydanie decyzji dla wnioskowanego przedsięwzięcia.

W zaskarżonej decyzji nie określono również wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich, co – biorąc pod uwagę charakter planowanej działalności – skutkuje wadą wydanego aktu. Lokal gastronomiczny będzie bowiem negatywnie oddziaływał na spokój i ciszę w okolicy, a ponadto być może zwiększy natężenie ruchu, co wpłynie na bezpieczeństwo. W ocenie organu odwoławczego w opisywanej sprawie doszło do naruszenia przepisów w stopniu uniemożliwiającym wydanie prawidłowego rozstrzygnięcia.

Organ I instancji – pomimo tego, że wniosek Spółki nie czynił zadość wymaganiom stawianym art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – nie wezwał inwestora do jego uzupełnienia i sprecyzowania jego zakresu. We wniosku nie wskazano w sposób jednoznaczny, jakie roboty budowlane na działkach będących drogami publicznymi planuje zrealizować wnioskodawca, zaś organ I instancji w zasadzie sam zinterpretował zakres wniosku i (na co słusznie wskazała Spółka w odwołaniu) pominął część planowanej inwestycji.

Uchybienie to powoduje, że wydana decyzja nie rozstrzyga sprawy co do całości wniosku. W dodatku, co równie istotne, mogła zostać wydana bez udziału wszystkich stron postępowania. W przypadku bowiem objęcia wnioskiem działki na całej jej szerokości rozważyć należy, czy właściciele działek położnych po przeciwnej stronie ulicy nie mają interesu prawnego w sprawie.

Czytaj też: Plany zagospodarowania barierą dla deweloperów >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jaki wybrać ciepłomierz do instalacji ogrzewania i chłodzenia w jednym obiegu?

Ciepłomierz do instalacji ogrzewania w budynku

Doskonale sprawdza się w węzłach cieplnych, budynkach mieszkalnych i użytkowych, obiektach przemysłowych itp. Przeliczniki ciepła opracowane zostały w oparciu ... czytam dalej »


Kompleksowy program do zarządzania nieruchomościami - czy warto ?

Programy do zarządzania nieruchomościami

Narzędzie stworzone z myślą o zapewnieniu administratorom, zarządcom nieruchomości i Wspólnotom funkcjonalnego ... czytam dalej »


Bezpłatne szkolenia "Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym"»

Szkolenie Ekolokator

Budownictwo mieszkaniowe to niewątpliwie sektor, który w znaczący sposób oddziaływuje na środowisko. Jednak wpływ budynków kojarzony jest przede wszystkim ze zużyciem energii - potrzebnej na ich ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie czy ... czytam dalej »


Jak sprostać wymaganiom ustawy o utrzymaniu czystości i porządku »

Segregowanie odpadów ustawa

Jak zacząć efektywnie segregować, a tym samym zmniejszyć ilość odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji ... czytaj dalej »


Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe - ile to kosztuje ? Jak pozbyć się barier architektonicznych w budynku ?
systemy przeciwoblodzeniowy Jak pozbyć się barier architektonicznych
Co roku zima przysparza kłopotów mieszkańcom domów jednorodzinnych - posesje są zasypane śniegiem, chodniki śliskie, a  (...) czytam dalej » Niestety często okazuje się, że fantazyjnie zaprojektowane schody stanowią dla mieszkających z nami osób starszych przeszkodę (...) czytaj dalej »

Łatwa i szybka lokalizacja wad budowlanych  i strat energii w budynkach »

Audyt energetyczny budynku

Bezkontaktowe pomiary, analiza i wykrywanie uszkodzeń spowodowanych wilgocią, nieszczelnością i innymi uszkodzeniami budynku (...) czytaj dalej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
Bezinwazyjna naprawa rur kanalizacyjnych - jak to zrobić »
Problem psich odchodów na osiedlu Jak udrożnić rury kanalizacyjne
Problem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...)   czytaj dalej » Nieszczelność rury nie musi się wiązać z koniecznością jej wymiany. Jeśli uszkodzenie jest niewielkie można zastosować metodę renowacji… czytaj dalej »

 


Jak dobrze rejestrować zużycie wody u lokatorów »

Odczyt liczników wody

Pojedynczy odczyt trwa ułamki sekundy i odbywa się bez bezpośredniego kontaktu urządzenia odczytującego czytaj dalej »


Jaki powinien być zarządca ?
Postaw na doświadczonego i solidnego zarządcę »
Zarządzanie nieruchomościami dla mieszkańców Zarządzanie nieruchomościami
Zobacz jakie rozwiązania zostały wdrożone w Zabrzu i jak na to reagują mieszkańcy... Czytam dalej » Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom… czytam dalej »

środki na termomodernizację z projektu JESSICA 2środki na termomodernizację z projektu JESSICA 2

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
Co jest ważne w pracy zarządcy?
Zapisz się na bezpłatny newsletter!
Najnowsze informacje na Twoją skrzynkę:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...

Produkty i technologie

3/2018

Aktualny numer:

Administrator 3/2018
W miesięczniku m.in.:
 • - Książka obiektu budowlanego narzędziem pomocnym w zarządzaniu budynkiem
 • - PIT-8C we wspólnocie
Zobacz szczegóły

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 14851|Ocena: 3.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl