CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Opłaty na pokrycie kosztów w spółdzielniach mieszkaniowych a regulacje prawne

Spółdzielnie mieszkaniowe mają ustawowy obowiązek ustalenia zasad partycypacji swoich członków w kosztach eksploatacji i utrzymania nieruchomości
Spółdzielnie mieszkaniowe mają ustawowy obowiązek ustalenia zasad partycypacji swoich członków w kosztach eksploatacji i utrzymania nieruchomości
arch. redakcji

Obowiązkowa partycypacja w kosztach eksploatacji, utrzymania i remontów spółdzielczych zasobów mieszkaniowych wynika wprost z zapisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz z zapisów statutów i regulaminów, które czasami dowolnie ją interpretują.

Obowiązek uczestniczenia w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją nieruchomości, kosztów utrzymania nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz świadczenia na fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych wynika wprost z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. z późniejszymi zmianami, w tym z jej nowelizacji z 14 czerwca 2007 r. (DzU z 2001 r. nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

Opłaty a ustawa i statut

Regulacje ustawowe dotyczące obowiązku uczestniczenia w pokrywaniu kosztów eksploatacji nieruchomości oraz innych wyżej wymienionych zawarte są w art. 4 oraz art. 6 ust. 3 ustawy (USM). Należy zwrócić uwagę, że ustawa (USM) w art. 4 ust. 1 kompetencje w zakresie uiszczania opłat ceduje na regulacje wewnątrzspółdzielcze, regulowane postanowieniami statutu: „członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokalu, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatację i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu”.

W świetle powyższego zapisu spółdzielnie mieszkaniowe mają ustawowy obowiązek ustalenia w swoich statutach szczegółowych zasad dotyczących obowiązku uczestniczenia ich członków w pokrywaniu kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości. Ustawa stanowi także o zasadzie uiszczania opłat przez osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. Jej art. 4 ust. 1¹ stanowi: „Osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5”.

Art. 5 USM mówi o dysponowaniu pożytkami z nieruchomości wspólnej oraz o dysponowaniu pożytkami i przychodami z własnej działalności gospodarczej prowadzonej przez spółdzielnię.

Regulacje a niespółdzielca

Kolejna regulacja ustawowa zawarta w art. 4 ust. 4 dotyczy właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni.

Artykuł ten stanowi, że: „właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5”.

Spółdzielnie mieszkaniowe są jednym z inwestorów na rynku budownictwa mieszkaniowego.

Sprawę uiszczania opłat przez osoby oczekujące na ustanowienie na ich rzecz prawa do lokalu reguluje art. 4 ust. 3. Stanowi on, że „członkowie spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych. Od chwili postawienia im lokali do dyspozycji uiszczają oni opłaty określone w ust. 1 albo 2”. 

 Jest jeszcze ust. 2 w art. 4, odnoszący się do obowiązku wnoszenia opłat przez członków spółdzielni będących właścicielami lokali.

Czytaj też: Remont dachu na garażu >>>

Ust. 2 art. 4 wyraźnie wskazuje, że uiszczają oni opłaty zgodnie z postanowieniami statutu. „Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu”.

Są spółdzielnie mieszkaniowe, które – poza zarządzaniem nieruchomościami będącymi w jej zasobach – prowadzą także działalność społeczną, oświatową i kulturalną. Uczestniczenie w ponoszeniu kosztów związanych z tą działalnością określa ust. 5 art. 4 USM, który stanowi, że „członkowie spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię, jeżeli uchwała walnego zgromadzenia tak stanowi. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze spółdzielnią”.

Z przytoczonych powyżej regulacji ustawowych dotyczących obowiązku wnoszenia przez prawnych użytkowników lokali opłat na eksploatację i utrzymanie nieruchomości bez względu na bycie członkiem spółdzielni i bez względu na prawo władania lokalem, spółdzielcze prawo do lokalu czy prawo własności, jednoznacznie wynika jak ważne są statutowe regulacje dotyczące opłat na eksploatację, utrzymanie nieruchomości, opłat na utrzymanie mienie wspólnego.

Regulacje ustawowe zawarte w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych są powszechnie znane, ale ich interpretacja może być niestety, bardzo różna, co uwidacznia się w zapisach statutowych poszczególnych spółdzielni.

Na ogół statuty spółdzielni w zakresie obowiązku uczestniczenia w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją, kosztów utrzymania nieruchomości oraz opłat na remonty zawierają ustawowe zapisy art. 4 i art. 6 ust. 3. Nie zawsze jednak statut wypełnia obowiązek wynikający z ustawy.

Są spółdzielnie, które tylko częściowo regulują te sprawy w statucie, a nieuregulowane przenoszą do regulaminów, uchwalanych na ogół przez radę nadzorczą. Regulaminy uchwalane przez uprawniony organ spółdzielni to kolejny, po statucie, dokument wewnątrzspółdzielczy, ustalający zasady naliczania opłat na koszty eksploatacji, koszty utrzymania nieruchomości, na fundusz remontowy czy utrzymanie mienia spółdzielni. Niestety, bywają one kwestionowane bezpośrednio na drodze sądowej.

Ważne jest sprecyzowanie, w pierwszej kolejności w statucie, co stanowi składową poszczególnych grup kosztów, które są podstawą wyliczenia opłat:

  • na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokalu i osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
  • na eksploatację i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie członków spółdzielni i nieczłonków spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu;
  • na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali członków spółdzielni będących właścicielami lokali oraz właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni;
  • na eksploatację i utrzymanie nieruchomości wspólnych dla członków spółdzielni będących właścicielami lokali oraz właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni;
  • na eksploatację i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni dla członków spółdzielni będących właścicielami lokali;
  • na wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu.

Dla podkreślenia ważności poprawności regulacji wewnątrzspółdzielczych w zakresie ustalania zasad opłat na wyżej wyszczególnione koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości przytoczę fragment z uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach, II Wydział Cywilny Odwoławczy, w sprawie o sygn. akt II Ca, 291/14 „(…) chociaż ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie definiuje pojęcia koszty eksploatacji, nie wyjaśnia też pojęcia koszty utrzymania, to obydwa rodzaje tych kosztów muszą być bezpośrednio związane z daną nieruchomością, nie można do nich zaliczyć innych wydatków (…)”.

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy wiesz, jak naprawić lub odnowić posadzki z lastryko w budynku? »

uszkodzona posadzka z lastrykoRemont posadzek może obejmować różne czynności – od renowacji, przez szlifowanie, czyszczenie i impregnację, aż po krystalizację. Wybór konkretnej operacji... Czytam więcej »


Co zrobić gdy Twój budynek nie ma dostępu do gazu? To nie problem »

Gaz ziemny dla osiedli i budynkówSieć gazowa LPG  to wygodny i tańszy sposób korzystania z instalacji gazu płynnego. Z jednego zbiornika lub parku zbiornikowego korzysta jednocześnie wielu odbiorców. To rozwiązanie może być zastosowane na osiedlu domów jednorodzinnych jak i w budynkach wielorodzinnych. W zależności od możliwości technicznych ... Zobacz ile to kosztuje »


Dbałość o warunki mieszkaniowe w zasobach zarządzanych przez spółdzielnię»

Odpady - czy są korzyści ze stosowania pojemników półpodziemnych? »

mieszkańcy spółdzielni pojemniki podziemne
Okres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i ... czytam więcej »

Rzadko się zdarza, aby miejsce, w którym znajdują się śmietniki, nie budziły odrazy – przykry widok i zapach. Ponadto powierzchnia, na której znajdują się wiaty śmietnikowe, zwykle... czytam więcej»


Głowice i zawory termostatyczne - jak to działa? »

Zimne kaloryferyTermostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu... Czytam więcej »


Dlaczego woda może się wlewać do piwnicy?

Jak otworzyć bramę telefonem i to bezpłatnie?

zalane piwnice Otwieranie bramy telefonem
Zaleganie wody w piwnicach jest utrapieniem. Właściciele domków jednorodzinnych z takim problemem muszą sobie radzić sami. Lokatorzy budynków (...) czytam dalej »

Bezpłatne, zdalne sterowanie bramą lub dowolnym urządzeniem elektrycznym za pomocą uprawnionego telefonu komórkowego lub stacjonarnego, z dowolnego miejsca na Ziemi? Możesz... chcę wiedzieć więcej»


W jaki sposób pozbyć się osadów oraz rdzy z wody i rur?

Jak dbać o ruryWoda pochodząca z natury niesie w sobie ładunek rozpuszczonych w niej soli wapnia i magnezu. To dobrze , bo wapń i magnez to pierwiastki życia , najlepiej przyswajalne z surowej ... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem liczników - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście pomiar zużycia wody możemy ... chcę wiedzieć jak»


Powiedz „nie” umowom »

Orange flexŻegnajcie długoterminowe umowy! Pobierz aplikację Orange Flex, zainstaluj eSIM-a (lub zamów tradycyjną kartę SIM) i poczuj smak wolności. Wybierz swój Plan i zmieniaj go, kiedy chcesz. Bez okresu wypowiedzenia. Bez zobowiązań. Bez problemu.... Czytam więcej »


Pompa wodna - proste i wydajne rozwiązanie dla budownictwa »
System do tymczasowego przechowywania odpadów - jaki wybrać? »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym System segregacji odpadów
Urządzenia zapewniają wysoką oszczędność energii w sektorach zastosowań domowych i mieszkaniowych, takich jak ogrzewanie i klimatyzacja, zaopatrzenie w wodę, zwiększanie ciśnienia, nawadnianie ogrodów, ... czytam więcej » Dyskusje dotyczące nowych zasad segregacji śmieci nie cichną. Od 1 stycznia mieszkańców wielu polskich miejscowości powitały nie tylko podwyżki, lecz także obowiązek dzielenia... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Ocieplenie budynku -  jaki styropian wybrać »
Detektory gazów w garażach podziemnych Jaki styropian zastosować
Ciągła kontrola stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu ... czytam więcej » Poznaj różne rodzaje oraz właściwości płyt styropianowych i dobierz do potrzeb swojego budynku... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku mieszkalnym»
Seminaria dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - dowiedz się więcej »
efektywność energetyczna Szkolenia i seminaria
Odnowa budynków mieszkalnych to wyzwanie zarówno dla zarządców nieruchomości, jak i lokatorów. Stare, nieestetyczne budynki i kamienice często potrzebują kosztownychj (...) czytaj dalej »

Odbiory lokali mieszkalnych oraz usługowych według warunków technicznych wykonania i odbioru robót (...) czytam dalej »


Chcesz usunąć szkodę po pożarze lub zalaniu? Zamów bezpłatne oględziny »

Usuwanie szkód po pożarze i zalaniu

W przypadku zalania domów w technologii szkieletowej występuje bezwzględna konieczność przeprowadzenia specjalistycznych prac osuszających. Osuszane budynki przy użyciu technologi osuszania kondensacyjnego (...) Czytam więcej »POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
1-2/2020

Aktualny numer:

Administrator 1-2/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rynek nieruchomości 2019 – analiza
  • - Grunt na własność – postulaty zmian
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18242|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11459|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11029|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl