CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Opłaty na pokrycie kosztów w spółdzielniach mieszkaniowych a regulacje prawne

Spółdzielnie mieszkaniowe mają ustawowy obowiązek ustalenia zasad partycypacji swoich członków w kosztach eksploatacji i utrzymania nieruchomości
Spółdzielnie mieszkaniowe mają ustawowy obowiązek ustalenia zasad partycypacji swoich członków w kosztach eksploatacji i utrzymania nieruchomości
arch. redakcji

Obowiązkowa partycypacja w kosztach eksploatacji, utrzymania i remontów spółdzielczych zasobów mieszkaniowych wynika wprost z zapisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz z zapisów statutów i regulaminów, które czasami dowolnie ją interpretują.

Obowiązek uczestniczenia w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją nieruchomości, kosztów utrzymania nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz świadczenia na fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych wynika wprost z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. z późniejszymi zmianami, w tym z jej nowelizacji z 14 czerwca 2007 r. (DzU z 2001 r. nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

Opłaty a ustawa i statut

Regulacje ustawowe dotyczące obowiązku uczestniczenia w pokrywaniu kosztów eksploatacji nieruchomości oraz innych wyżej wymienionych zawarte są w art. 4 oraz art. 6 ust. 3 ustawy (USM). Należy zwrócić uwagę, że ustawa (USM) w art. 4 ust. 1 kompetencje w zakresie uiszczania opłat ceduje na regulacje wewnątrzspółdzielcze, regulowane postanowieniami statutu: „członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokalu, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatację i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu”.

W świetle powyższego zapisu spółdzielnie mieszkaniowe mają ustawowy obowiązek ustalenia w swoich statutach szczegółowych zasad dotyczących obowiązku uczestniczenia ich członków w pokrywaniu kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości. Ustawa stanowi także o zasadzie uiszczania opłat przez osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. Jej art. 4 ust. 1¹ stanowi: „Osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5”.

Art. 5 USM mówi o dysponowaniu pożytkami z nieruchomości wspólnej oraz o dysponowaniu pożytkami i przychodami z własnej działalności gospodarczej prowadzonej przez spółdzielnię.

Regulacje a niespółdzielca

Kolejna regulacja ustawowa zawarta w art. 4 ust. 4 dotyczy właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni.

Artykuł ten stanowi, że: „właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5”.

Spółdzielnie mieszkaniowe są jednym z inwestorów na rynku budownictwa mieszkaniowego.

Sprawę uiszczania opłat przez osoby oczekujące na ustanowienie na ich rzecz prawa do lokalu reguluje art. 4 ust. 3. Stanowi on, że „członkowie spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych. Od chwili postawienia im lokali do dyspozycji uiszczają oni opłaty określone w ust. 1 albo 2”. 

 Jest jeszcze ust. 2 w art. 4, odnoszący się do obowiązku wnoszenia opłat przez członków spółdzielni będących właścicielami lokali.

Czytaj też: Remont dachu na garażu >>>

Ust. 2 art. 4 wyraźnie wskazuje, że uiszczają oni opłaty zgodnie z postanowieniami statutu. „Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu”.

Są spółdzielnie mieszkaniowe, które – poza zarządzaniem nieruchomościami będącymi w jej zasobach – prowadzą także działalność społeczną, oświatową i kulturalną. Uczestniczenie w ponoszeniu kosztów związanych z tą działalnością określa ust. 5 art. 4 USM, który stanowi, że „członkowie spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię, jeżeli uchwała walnego zgromadzenia tak stanowi. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze spółdzielnią”.

Z przytoczonych powyżej regulacji ustawowych dotyczących obowiązku wnoszenia przez prawnych użytkowników lokali opłat na eksploatację i utrzymanie nieruchomości bez względu na bycie członkiem spółdzielni i bez względu na prawo władania lokalem, spółdzielcze prawo do lokalu czy prawo własności, jednoznacznie wynika jak ważne są statutowe regulacje dotyczące opłat na eksploatację, utrzymanie nieruchomości, opłat na utrzymanie mienie wspólnego.

Regulacje ustawowe zawarte w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych są powszechnie znane, ale ich interpretacja może być niestety, bardzo różna, co uwidacznia się w zapisach statutowych poszczególnych spółdzielni.

Na ogół statuty spółdzielni w zakresie obowiązku uczestniczenia w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją, kosztów utrzymania nieruchomości oraz opłat na remonty zawierają ustawowe zapisy art. 4 i art. 6 ust. 3. Nie zawsze jednak statut wypełnia obowiązek wynikający z ustawy.

Są spółdzielnie, które tylko częściowo regulują te sprawy w statucie, a nieuregulowane przenoszą do regulaminów, uchwalanych na ogół przez radę nadzorczą. Regulaminy uchwalane przez uprawniony organ spółdzielni to kolejny, po statucie, dokument wewnątrzspółdzielczy, ustalający zasady naliczania opłat na koszty eksploatacji, koszty utrzymania nieruchomości, na fundusz remontowy czy utrzymanie mienia spółdzielni. Niestety, bywają one kwestionowane bezpośrednio na drodze sądowej.

Ważne jest sprecyzowanie, w pierwszej kolejności w statucie, co stanowi składową poszczególnych grup kosztów, które są podstawą wyliczenia opłat:

  • na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokalu i osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
  • na eksploatację i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie członków spółdzielni i nieczłonków spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu;
  • na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali członków spółdzielni będących właścicielami lokali oraz właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni;
  • na eksploatację i utrzymanie nieruchomości wspólnych dla członków spółdzielni będących właścicielami lokali oraz właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni;
  • na eksploatację i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni dla członków spółdzielni będących właścicielami lokali;
  • na wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu.

Dla podkreślenia ważności poprawności regulacji wewnątrzspółdzielczych w zakresie ustalania zasad opłat na wyżej wyszczególnione koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości przytoczę fragment z uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach, II Wydział Cywilny Odwoławczy, w sprawie o sygn. akt II Ca, 291/14 „(…) chociaż ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie definiuje pojęcia koszty eksploatacji, nie wyjaśnia też pojęcia koszty utrzymania, to obydwa rodzaje tych kosztów muszą być bezpośrednio związane z daną nieruchomością, nie można do nich zaliczyć innych wydatków (…)”.

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy? »

Zamów bezpłatną wizytę konsultanta i osusz swój dom lub budynek ▼

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Wystarczy, że zostawisz do siebie kontakt, a Konsultant skontaktuje się z Tobą. Podczas kontaktu zostanie ustalony dogodny dla Ciebie termin nieodpłatnego badania zawilgocenia obiektu. W trakcie tej wizyty dowiesz się... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Zima i obowiązki zarządcy odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Głowice i zawory termostatyczne - jakie wybrać?
Czy wiesz, że możesz monitorować i sterować zestawami do podnoszenia ciśnienia wody»
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17297|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10790|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10364|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl