CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ile kosztuje docieplenie dachu i ile na tym można oszczędzić? ‎
https://derowerk2.administrator24.info/▲
Wypełnij formularz o swoim budynku i dowiedz się ile będzie kosztowało ocieplenie dachu i jak wpłynie to na Twoje oszczedności, gdy...
Kategorie: ocieplenie, dach, termomodernizacja, stropodachy, cena ocieplenie,

Ustalanie opłat przez organy spółdzielni mieszkaniowych a regulacje prawne

Uczestnictwo w pokrywaniu kosztów eksploatacyjnych i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni realizowane jest przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu, a uchwalanie w nim zmian to wyłączne prawo walnego zgromadzenia.
Uczestnictwo w pokrywaniu kosztów eksploatacyjnych i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni realizowane jest przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu, a uchwalanie w nim zmian to wyłączne prawo walnego zgromadzenia.
arch. redakcji

Obowiązek uczestniczenia w pokrywaniu kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości przez prawnego użytkownika lokalu jest powszechnie znany i przez spółdzielnie mieszkaniowe skutecznie egzekwowany. To jednak tylko jedna strona zagadnienia. Druga natomiast to obowiązki spółdzielni oraz jej organów ustawowych i statutowych, czyli walnego zgromadzenia, zarządu i rady nadzorczej, w zakresie przysługujących każdemu z nich kompetencji.

Co mówi prawo?

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych w art. 4 ust. 1 i ust. 2 jednoznacznie stanowi, że uczestnictwo w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni realizowane jest przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Natomiast uchwalanie zmian w statucie to wyłączna właściwość walnego zgromadzenia (art. 38 §1 pkt 10 ustawy – Prawo spółdzielcze).

Ustawa – Prawo spółdzielcze w art. 38 § 2 stanowi, że „statut może zastrzec do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia podejmowanie uchwał również w innych sprawach”.

Ustawa ta nie zakłada, by przy pomocy statutu można było ograniczyć wyłączne kompetencje walnego zgromadzenia i przenieść je na inny organ spółdzielni, np. na radę nadzorczą czy zarząd. Tę normę prawną odnosić należy także do regulacji dotyczących uczestnictwa prawnych użytkowników lokali w pokrywaniu kosztów eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości.

Kompetencje rady nadzorczej są określone w art. 46 ustawy – Prawo spółdzielcze.

§ 1 pkt. 1) tego artykułu stanowi, że „do zakresu działania rady należy, uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej”.

Natomiast w § 2 art. 46 zdanie drugie ustaw mówi, że „statut może również przekazać do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia podejmowanie uchwał we wszystkich lub niektórych sprawach wymienionych w § 1 pkt.1, 3 oraz 5 (…)”. Dotyczy to:

 • pkt. 1) uchwalania planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej;
 • pkt. 3) podejmowania uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej;
 • pkt. 5) zatwierdzenia struktury organizacyjnej spółdzielni.

Z powyższych regulacji jednoznacznie wynika, że nie można przenieść wyłącznych kompetencji walnego zgromadzenia na inny organ spółdzielni, można natomiast przenieść kompetencje rady nadzorczej – w wyszczególnionym ustawą zakresie – na walne zgromadzenie.

Co to jest plan gospodarczy spółdzielni mieszkaniowej?

Encyklopedia ekonomiczna definiuje plan gospodarczy jako program określający cele działalności gospodarczej i środki ich realizacji zatwierdzony przez odpowiednie organa i stanowiący dyrektywę działania dla organów wykonawczych.

Z punktu widzenia treści przedmiotowej wyodrębnia się poszczególne części składowe planu gospodarczego nazywane również planami np. plan inwestycyjny, plan finansowy, plan zatrudnienia i płac itp.

Czytaj też: Opłaty na pokrycie kosztów w spółdzielniach mieszkaniowych a regulacje prawne >>>

Podstawowym planem gospodarczym jest plan roczny. Dla potrzeb swojej działalności jednostki opracowują plany operatywne na jeszcze krótsze okresy, np. plany kwartalno-miesięczne. W spółdzielniach mieszkaniowych jest to na ogół roczny plan finansowy i plan remontowy.

Proces tworzenia planu gospodarczego

Co do zasady ogólnej można wymienić dwie komórki, które zajmują się procesem tworzenia planu gospodarczego jako decyzji. Jedna komórka jest odpowiedzialna za przygotowanie projektu planu gospodarczego jako decyzji, a druga jest odpowiedzialna za jej podjęcie. Praca obydwu komórek wymaga odpowiedniej wiedzy fachowej z danej branży oraz umiejętności stosowania fachowych procedur.

Założeniem każdego planu gospodarczego jest osiągnięcie określonych celów przy zoptymalizowanym nakładzie środków finansowych, pracy i czasu. O profesjonalizacji procesu tworzenia planu gospodarczego zaświadczają wewnętrznie spójne koncepcje.

Odnosząc powyższe ogólne zasady tworzenia planu gospodarczego i planu finansowego do spółdzielni mieszkaniowej, wskazać należy, że w procesie tworzenia planu gospodarczego i planu finansowego podstawowa rola przypada zarządowi spółdzielni, a podjęcie decyzji, czyli uchwalenie planu, należy do rady nadzorczej.

W spółdzielniach mieszkaniowych, w których poza organami ustawowymi funkcjonują także organy wyłącznie statutowe, takie jak: rada osiedla, komitet budynkowy czy rada nieruchomości, one także mogą uczestniczyć w procesie tworzenia planu gospodarczego. Kompetencje tych organów wynikają z postanowień statutu spółdzielni.

Plan gospodarczy spółdzielni mieszkaniowej to budżet poszczególnych nieruchomości w zakresie nieruchomości wspólnej, kosztów utrzymania lokali, budżet mienia spółdzielni i budżety innych działalności, jeśli spółdzielnia takie działalności prowadzi. To informacja o planowanych zadaniach, które mają być sfinansowane przez prawnych użytkowników lokali w danym roku obrachunkowym.

Plan gospodarczy to również harmonogram przychodów na pokrycie planowanych kosztów – a w szczególności wysokość opłat – od prawnych użytkowników lokali, a także harmonogram przychodów z innych źródeł, takich jak pożytki z nieruchomości wspólnej czy wpływy z najmu mienia spółdzielni.

W planach finansowych ujęte są zadania dotyczące przepływów strumieni pieniężnych. Określona jest tam zarówno wielkość, kierunek, jak i salda na początek oraz koniec okresu planowanego.

Uchwalony roczny plan gospodarczy stanowi podstawę obciążeń poszczególnych prawnych użytkowników lokali opłatami:

 • na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości,
 • na pokrycie kosztów utrzymania mienia spółdzielni,
 • na opłaty na fundusz remontowy.

Obostrzenia

Podkreślić należy, że, na mocy art. 4 ust. 4¹ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zarząd spółdzielni ma obowiązek prowadzić odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencję oraz rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1–2 i 4 art. 4 USM, czyli kosztów:

 • związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale członków spółdzielni,
 • związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni,
 • związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali,
 • związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych.

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych w art. 4 ust. 6³ nakazuje, że opłaty, o których mowa w art. 4 ust. 1–2 i 4, przeznacza się wyłącznie na cele określone w tych przepisach, a art. 6 ust. 1 stanowi, że różnica między kosztami eksploatacji i utrzymaniem danej nieruchomości, zarządzanej przez spółdzielnię na podstawie art. 1 ust. 3, a przychodami z opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1–2 i 4, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.

Co stanowi istotę tych regulacji ustawowych? - Obligowanie autorów planu gospodarczego, czyli zarządu spółdzielni do stosowania w praktyce zarówno podwyższania opłat na koszty, jeśli koszty przewyższają wpływy oraz do obniżania opłat, jeśli przychody przewyższają koszty w danej nieruchomości.

Przy stosowaniu w praktyce regulacji zawartych w art. 4 ust. 4¹, art. 4 ust. 6³ i art. 6 ust. 1 opłaty na pokrycie kosztów w poszczególnych nieruchomościach mogą się różnić i to nawet znacznie.

Mało prawdopodobnym jest, by koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości były takie same dla różnych obiektów.

Zdarza się, że plan gospodarczy spółdzielni mieszkaniowej uchwalany jest w połowie roku, którego dotyczy, a wynikające z niego stawki opłat dla poszczególnych nieruchomości nie są przenoszone na poszczególnych prawnych użytkowników lokali.

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Stacja dezynfekcji w budynku - co wybrać? »

Stacja do dezynkecjiKoronawirus, który opanował niemal cały świat, znacząco zmienił funkcjonowanie naszej codzienności. To, że mamy więcej swobód, nie znaczy, że cały... Czytam więcej »


Poznaj tajemnicę komfortowej i taniej pompy cieplnej »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

pompy ciepła i ogrzewanie kotły
Pompy ciepła w dzisiejszych czasach to bardzo nowoczesne i zautomatyzowane urządzenia. Przy prawidłowym zaprojektowaniu, wykonaniu instalacji i eksploatacji, nie generują... Chcę wiedzieć »

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do ogrzewania małych, jak i dużych powierzchni... czytam więcej »


Czy wiesz, że wykonanie równoważenia instalacji może doprowadzić do 35% obniżenia rachunków ze energię grzewczą?

oszczedzanie energii grzewczejWykonanie równoważenia instalacji, w trakcie prac termomodernizacyjnych, zapobiega występowaniu negatywnych zjawisk w instalacji, takich jak: podprzepływy i nadprzepływy, które... Czytam więcej »


Jak wykonać ocieplenie w systemie ETICS?

austrotherm badanie Etics Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku w systemie ETICS poprawia zarówno trwałość, jak i izolacyjność cieplną budynku. Wszystkie czynności, które dotyczą ocieplenia budynku w systemie ETICS należy... Czytam więcej »


Bezpieczne place zabaw na osiedlu - jakie atesty?

Fundusze Termomodernizacji i Remontów - nowe zasady?

Place zabaw na osiedlu Fundusz remontowy
W naszym kraju powstaje coraz więcej miejsc, które służą aktywnemu spędzaniu czasu – place zabaw, siłownie plenerowe. Jednak ich funkcja nie sprowadza się jedynie... Czytam więcej »

Fundusz Termomodernizacji i Remontów utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego w miejsce Funduszu Termomodernizacji. Podstawą prawną Funduszu jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i... Czytam więcej »


Fasada, podłoga, dach - ocieplenie na ocieplenie »

Jak oszczędzić i zatrzymać ciepło w swoim domu? »

dezynfekcja wody w instalacji ciepło w domu
W przypadku budynków, w których ochrona cieplna ścian przed utratą ciepła jest niewystarczająca w stosunku do obowiązujących standardów energooszczędności, możliwe... czytam dalej »

Czy wiesz, że skuteczna izolacja termiczna budynku to inwestycja, która się zwraca w czasie krótszym, niż myślisz? To nie tylko ciepło w twoim domu, to także... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników i filtrowanie zanieczyszczń »

Ciepła woda użytkowa odpowietrzenie kaloryferów

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Oto śmietniki, które zdobią osiedla»
Detektory gazów w garażach śmietniki ese
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Miejsca składowania odpadów to przeważnie duży problem dla zarządcy. Jak utrzymać go w czystości i sprawić, aby nie szpecił wizerunku osiedla, a stał się jego wizytówką... czytam dalej »

Całodobowy nadzór nad osiedlem o wiele taniej?
Jak wybrać dobry ciepłomierz »
monitoring osiedla i budynku ciepłomierze jaki wybrać
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Zdalny odczyt mediów to na obecny czas – trwającej pandemii – pożądane rozwiązanie. Trzeba przyznać, że  z powodzeniem jest wykorzystywany w mieszkalnictwie. Postęp w dziedzinie technik informatycznych... Masz pytanie odnośnie instalacji ciepłomierza? Zadzwoń! +48 603 50 90 05»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
7-8/2020

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Zmiany w Prawie budowlanym
 • - Wyrok eksmisyjny w SM
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19412|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 16546|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11837|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl