CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Czy przy realizacji zamierzenia budowlanego jest możliwe odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych?

Eugenia Śleszyńska  |  Administrator 6/2016  |  14.07.2016  |  1
Przy realizacji zamierzeń budowlanych inwestor jest obowiązany, stosować przepisy techniczno-budowlane określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Przy realizacji zamierzeń budowlanych inwestor jest obowiązany, stosować przepisy techniczno-budowlane określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
swisspor/klakson

Inwestor planujący realizację robót budowlanych w obiekcie budowlanym jest związany przepisami Prawa budowlanego, w tym normą generalną jego art. 5 ust. 1.

Przepis ten zobowiązuje do tego, by przy projektowaniu i realizacji budowy spełnić:

 • odpowiednie wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, dotyczące m.in. nośności i stateczności konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, higieny, zdrowia i środowiska, bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów, ochrony przed hałasem, oszczędności energii i izolacyjności cieplnej;
 • warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, a także możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu;
 • możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego;
 • warunki niezbędne do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;
 • warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
 • ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską;
 • odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej;
 • poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej;
 • warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.

Zwróćmy uwagę, że podstawowe przesłanki przy projektowaniu i budowie to przyjęcie takich rozwiązań i ich realizacja. To zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa użytkowania.

Przy realizacji zamierzeń budowlanych inwestor jest obowiązany, z mocy prawa, stosować przepisy techniczno-budowlane, tj. normy i zasady określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. DzU z 2015 r. poz. 1422), które określa m.in. warunki techniczne dla zagospodarowania działek pod zabudowę, oraz warunki budowy budynków i związanych z nimi urządzeń.

Inwestor jest związany tymi przepisami techniczno-budowlanymi przy projektowaniu, budowie, przebudowie, nadbudowie, rozbudowie, a także przy zmianie sposobu użytkowania budynku, także wtedy, gdy dotyczy to jego części. Normami tymi jest związany również projektant, z uwagi na cytowane przepisy Prawa budowlanego oraz na przepisy rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.).

Dodatkowo, przy projektowaniu i budowy robót polegających na przebudowie oraz dociepleniu budynku należy spełnić nowe wymagania określone w art. 5 ust. 2a i 2b Prawa budowlanego, które mówią, że:

2a. W nowych budynkach oraz istniejących budynkach poddawanych przebudowie lub przedsięwzięciu służącemu poprawie efektywności energetycznej w rozumieniu przepisów o efektywności energetycznej, które są użytkowane przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, zaleca się stosowanie urządzeń wykorzystujących energię wytworzoną w odnawialnych źródłach energii, a także technologie mające na celu budowę budynków o wysokiej charakterystyce energetycznej.

2b. W przypadku robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku, należy spełnić wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku (nowe przepisy obowiązujące od 9 marca 2015 roku).

Zasady określone w przepisach art. 5 ust. 1 oraz ust. 2a–2b Prawa budowlanego, a także przepisy techniczno-budowlane dotyczą realizacji każdego zamierzenia budowlanego na etapie projektowania i budowy budynku, a także jego przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania.

Obowiązek przestrzegania cytowanych przepisów wiąże się z odpowiedzialnością karną określoną w wypadku ich naruszenia. Pamiętajmy, że według art. 93 pkt 1 Prawa budowlanego każdy, kto przy projektowaniu i budowie nie przestrzega „w sposób rażący” przepisów art. 5 Prawa budowlanego, podlega karze grzywny.

Powstaje jednak pytanie, czy można zaprojektować roboty budowlane inaczej (odmiennie) niż wynika to z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.

Prawo budowlane przewiduje kilka takich możliwości, w tym odstępstwo na podstawie przepisów art. 9 Prawa budowlanego, które zostaną poniżej omówione.

Warunki odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych według art. 9 Prawa budowlanego 

Według art. 9 Prawa budowlanego „w przypadkach szczególnie uzasadnionych” jest dopuszczalne odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, jednakże wyłącznie na warunkach ww. przepisu. Polega to na opracowaniu projektu zamiennego w stosunku do rozwiązań określonych w przepisach techniczno-budowlanych.

Zaprojektowane odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – po spełnieniu określonych warunków zamiennych – nie może jednak powodować:

 • zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia;
 • ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych – w stosunku do obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego;
 • pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych;
 • pogorszenia stanu środowiska.

Postępowanie w tej sprawie odbywa się przed organem administracji architektoniczno-budowlanej, na wniosek inwestora. Jego wniosek powinien zawierać:

 • charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko albo na nieruchomości sąsiednie – również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy;
 • szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa;
 • propozycje rozwiązań zamiennych (projekt budowlany);
 • pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską;
 • w zależności od potrzeb – pozytywną opinię innych zainteresowanych organów.

W zasadzie inwestor składa do organu administracji architektoniczno-budowlanej dwa wnioski, tzn. wniosek o pozwolenie na budowę i wniosek o zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, czyli o zgodę na rozwiązania zamienne.

Zwróćmy uwagę, że w ramach postępowania administracyjnego o pozwolenie na budowę toczy się postępowanie o zgodę na odstępstwo. Jednakże to, czy organ wyda zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych, czyli na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, zależy od ministra ds. budownictwa. W świetle art. 9 ust. 2 Prawa budowlanego bowiem tylko ten organ może dać organowi prowadzącemu postępowanie upoważnienie do zgody na odstępstwo, może również uzależnić wydanie upoważnienia w tej sprawie od spełnienia dodatkowych warunków, oczywiście – adresowanych do inwestora.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej podejmuje w tej sprawie decyzję dopiero po uzyskaniu w danej sprawie upoważnienia ministra ds. budownictwa.

W efekcie postępowania administracyjnego inwestor uzyskuje pozwolenie (lub nie) na budowę, co oznacza, że uzyskuje zgodę na odstępstwo (lub nie) od przepisów techniczno-budowlanych – w zakresie rozwiązań zamiennych w przedłożonym organowi projektu budowlanego. Zatwierdzony projekt budowlany wiąże inwestora na etapie realizacji zamierzenia budowlanego, co oznacza, że z zasady od takiego projektu nie wolno mu odstępować.

Zwróćmy uwagę, że o odstępstwo inwestor może się ubiegać tylko wtedy, gdy nie rozpoczął budowy. Po wydaniu pozwolenia na budowę, w jej trakcie lub po wykonaniu robót budowlanych będzie na to za późno.

Według orzecznictwa sądów administracyjnych, zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych ma charakter incydentalny, wyjątkowy, powinna dotyczyć tylko wypadków szczególnie uzasadnionych.

O konieczności zastosowania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych mogą decydować względy zarówno natury faktycznej (np. ukształtowanie terenu czy istniejący stan zagospodarowania sąsiednich nieruchomości), jak i użytkowej czy technicznej, np. to, że obiekt jest zabytkiem podlegającym ochronie konserwatorskiej, w którym trzeba zastosować rozwiązania inne niż w obowiązujących obecnie przepisach techniczno-budowlanych.

1. Udzielenie bądź odmowa udzielenia zgody na odstępstwo następuje w toku postępowania o wydanie pozwolenia na budowę, która to decyzja może dotyczyć wyłącznie przyszłych zamierzeń inwestycyjnych. Postępowanie o udzielenie zgody na odstąpienie od warunków technicznych, prowadzone w trybie art. 9 Prawa budowlanego, jest postępowaniem incydentalnym, wypadkowym, które toczy się i kończy przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego.

2. Zgoda w trybie art. 9 ust. 1 Prawa budowlanego nie może zostać udzielona po wydaniu pozwolenia na budowę i w odniesieniu do robót już wykonanych – wyrok WSA w Opolu z 10 maja 2011 r., sygn. II SA/Op 104/11.
Postanowienie wydawane na podstawie art. 9 Prawa budowlanego, odnosząc się do przypadków nie tylko uzasadnionych, lecz szczególnie uzasadnionych, powinno zawierać uzasadnienie odpowiadające dyspozycji tej normy, ponieważ obowiązek ten wprost wynika z treści tej właśnie normy prawa materialnego. Nie sposób bowiem wykazać zaistnienia szczególnie uzasadnionego przypadku inaczej niż przez uzasadnienie jego zastosowania w konkretnej sprawie – wyrok NSA w Warszawie z 20 lutego 2014 r., sygn. II OSK 2253/12.
Zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w żadnym razie nie można traktować jako zasady. Zgoda na odstępstwo winna mieć charakter jedynie wyjątkowy i wynikać z konieczności konkretnego sposobu zabudowy terenu – wyrok WSA w Gliwicach z 12 stycznia 2011 r., sygn. II SA/Gl 891/10.

Czytaj też: Projekt a rzeczywistość – ocena realizacji projektów osiedli >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

W jaki sposób zmodernizować instalację centralnego ogrzewania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Zapisz się na webinar dla służb technicznych spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, a także projektantów.czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Jak chronić budynek przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych? »

Dom bez rachunkówSkuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. Skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
 • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17594|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10971|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10546|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl