CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Czy przy realizacji zamierzenia budowlanego jest możliwe odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych?

Eugenia Śleszyńska  |  Administrator 6/2016  |  14.07.2016  |  1
Przy realizacji zamierzeń budowlanych inwestor jest obowiązany, stosować przepisy techniczno-budowlane określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Przy realizacji zamierzeń budowlanych inwestor jest obowiązany, stosować przepisy techniczno-budowlane określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
swisspor/klakson

Inwestor planujący realizację robót budowlanych w obiekcie budowlanym jest związany przepisami Prawa budowlanego, w tym normą generalną jego art. 5 ust. 1.

Przepis ten zobowiązuje do tego, by przy projektowaniu i realizacji budowy spełnić:

 • odpowiednie wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, dotyczące m.in. nośności i stateczności konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, higieny, zdrowia i środowiska, bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów, ochrony przed hałasem, oszczędności energii i izolacyjności cieplnej;
 • warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, a także możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu;
 • możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego;
 • warunki niezbędne do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;
 • warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
 • ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską;
 • odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej;
 • poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej;
 • warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.

Zwróćmy uwagę, że podstawowe przesłanki przy projektowaniu i budowie to przyjęcie takich rozwiązań i ich realizacja. To zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa użytkowania.

Przy realizacji zamierzeń budowlanych inwestor jest obowiązany, z mocy prawa, stosować przepisy techniczno-budowlane, tj. normy i zasady określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. DzU z 2015 r. poz. 1422), które określa m.in. warunki techniczne dla zagospodarowania działek pod zabudowę, oraz warunki budowy budynków i związanych z nimi urządzeń.

Inwestor jest związany tymi przepisami techniczno-budowlanymi przy projektowaniu, budowie, przebudowie, nadbudowie, rozbudowie, a także przy zmianie sposobu użytkowania budynku, także wtedy, gdy dotyczy to jego części. Normami tymi jest związany również projektant, z uwagi na cytowane przepisy Prawa budowlanego oraz na przepisy rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.).

Dodatkowo, przy projektowaniu i budowy robót polegających na przebudowie oraz dociepleniu budynku należy spełnić nowe wymagania określone w art. 5 ust. 2a i 2b Prawa budowlanego, które mówią, że:

2a. W nowych budynkach oraz istniejących budynkach poddawanych przebudowie lub przedsięwzięciu służącemu poprawie efektywności energetycznej w rozumieniu przepisów o efektywności energetycznej, które są użytkowane przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, zaleca się stosowanie urządzeń wykorzystujących energię wytworzoną w odnawialnych źródłach energii, a także technologie mające na celu budowę budynków o wysokiej charakterystyce energetycznej.

2b. W przypadku robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku, należy spełnić wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku (nowe przepisy obowiązujące od 9 marca 2015 roku).

Zasady określone w przepisach art. 5 ust. 1 oraz ust. 2a–2b Prawa budowlanego, a także przepisy techniczno-budowlane dotyczą realizacji każdego zamierzenia budowlanego na etapie projektowania i budowy budynku, a także jego przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania.

Obowiązek przestrzegania cytowanych przepisów wiąże się z odpowiedzialnością karną określoną w wypadku ich naruszenia. Pamiętajmy, że według art. 93 pkt 1 Prawa budowlanego każdy, kto przy projektowaniu i budowie nie przestrzega „w sposób rażący” przepisów art. 5 Prawa budowlanego, podlega karze grzywny.

Powstaje jednak pytanie, czy można zaprojektować roboty budowlane inaczej (odmiennie) niż wynika to z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.

Prawo budowlane przewiduje kilka takich możliwości, w tym odstępstwo na podstawie przepisów art. 9 Prawa budowlanego, które zostaną poniżej omówione.

Warunki odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych według art. 9 Prawa budowlanego 

Według art. 9 Prawa budowlanego „w przypadkach szczególnie uzasadnionych” jest dopuszczalne odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, jednakże wyłącznie na warunkach ww. przepisu. Polega to na opracowaniu projektu zamiennego w stosunku do rozwiązań określonych w przepisach techniczno-budowlanych.

Zaprojektowane odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – po spełnieniu określonych warunków zamiennych – nie może jednak powodować:

 • zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia;
 • ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych – w stosunku do obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego;
 • pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych;
 • pogorszenia stanu środowiska.

Postępowanie w tej sprawie odbywa się przed organem administracji architektoniczno-budowlanej, na wniosek inwestora. Jego wniosek powinien zawierać:

 • charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko albo na nieruchomości sąsiednie – również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy;
 • szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa;
 • propozycje rozwiązań zamiennych (projekt budowlany);
 • pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską;
 • w zależności od potrzeb – pozytywną opinię innych zainteresowanych organów.

W zasadzie inwestor składa do organu administracji architektoniczno-budowlanej dwa wnioski, tzn. wniosek o pozwolenie na budowę i wniosek o zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, czyli o zgodę na rozwiązania zamienne.

Zwróćmy uwagę, że w ramach postępowania administracyjnego o pozwolenie na budowę toczy się postępowanie o zgodę na odstępstwo. Jednakże to, czy organ wyda zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych, czyli na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, zależy od ministra ds. budownictwa. W świetle art. 9 ust. 2 Prawa budowlanego bowiem tylko ten organ może dać organowi prowadzącemu postępowanie upoważnienie do zgody na odstępstwo, może również uzależnić wydanie upoważnienia w tej sprawie od spełnienia dodatkowych warunków, oczywiście – adresowanych do inwestora.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej podejmuje w tej sprawie decyzję dopiero po uzyskaniu w danej sprawie upoważnienia ministra ds. budownictwa.

W efekcie postępowania administracyjnego inwestor uzyskuje pozwolenie (lub nie) na budowę, co oznacza, że uzyskuje zgodę na odstępstwo (lub nie) od przepisów techniczno-budowlanych – w zakresie rozwiązań zamiennych w przedłożonym organowi projektu budowlanego. Zatwierdzony projekt budowlany wiąże inwestora na etapie realizacji zamierzenia budowlanego, co oznacza, że z zasady od takiego projektu nie wolno mu odstępować.

Zwróćmy uwagę, że o odstępstwo inwestor może się ubiegać tylko wtedy, gdy nie rozpoczął budowy. Po wydaniu pozwolenia na budowę, w jej trakcie lub po wykonaniu robót budowlanych będzie na to za późno.

Według orzecznictwa sądów administracyjnych, zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych ma charakter incydentalny, wyjątkowy, powinna dotyczyć tylko wypadków szczególnie uzasadnionych.

O konieczności zastosowania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych mogą decydować względy zarówno natury faktycznej (np. ukształtowanie terenu czy istniejący stan zagospodarowania sąsiednich nieruchomości), jak i użytkowej czy technicznej, np. to, że obiekt jest zabytkiem podlegającym ochronie konserwatorskiej, w którym trzeba zastosować rozwiązania inne niż w obowiązujących obecnie przepisach techniczno-budowlanych.

1. Udzielenie bądź odmowa udzielenia zgody na odstępstwo następuje w toku postępowania o wydanie pozwolenia na budowę, która to decyzja może dotyczyć wyłącznie przyszłych zamierzeń inwestycyjnych. Postępowanie o udzielenie zgody na odstąpienie od warunków technicznych, prowadzone w trybie art. 9 Prawa budowlanego, jest postępowaniem incydentalnym, wypadkowym, które toczy się i kończy przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego.

2. Zgoda w trybie art. 9 ust. 1 Prawa budowlanego nie może zostać udzielona po wydaniu pozwolenia na budowę i w odniesieniu do robót już wykonanych – wyrok WSA w Opolu z 10 maja 2011 r., sygn. II SA/Op 104/11.
Postanowienie wydawane na podstawie art. 9 Prawa budowlanego, odnosząc się do przypadków nie tylko uzasadnionych, lecz szczególnie uzasadnionych, powinno zawierać uzasadnienie odpowiadające dyspozycji tej normy, ponieważ obowiązek ten wprost wynika z treści tej właśnie normy prawa materialnego. Nie sposób bowiem wykazać zaistnienia szczególnie uzasadnionego przypadku inaczej niż przez uzasadnienie jego zastosowania w konkretnej sprawie – wyrok NSA w Warszawie z 20 lutego 2014 r., sygn. II OSK 2253/12.
Zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w żadnym razie nie można traktować jako zasady. Zgoda na odstępstwo winna mieć charakter jedynie wyjątkowy i wynikać z konieczności konkretnego sposobu zabudowy terenu – wyrok WSA w Gliwicach z 12 stycznia 2011 r., sygn. II SA/Gl 891/10.

Czytaj też: Projekt a rzeczywistość – ocena realizacji projektów osiedli >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Szkolenie: Standardy rozrachunków finansowych spółdzielni mieszkaniowej pod rządem nowego prawa »

Szkolenie dla wspólnot i spółdzielniSzkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej i finansowo-księgowej spółdzielni mieszkaniowych oraz dla .... Chcę zobaczyć program szkolenia »


Dbałość o warunki mieszkaniowe w zasobach zarządzanych przez spółdzielnię»

Jaki grill ogrodowy wybrać? Na co zwrócić uwagę? »

mieszkańcy spółdzielni Jaki grill ogrodowy
Okres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i ... czytam więcej »

Wspólne spotkania z rodziną i znajomymi przy grillu są bardzo popularnym sposobem na spędzanie czasu ... czytam więcej»


Głowice i zawory termostatyczne - jak to działa? »

Zimne kaloryferyTermostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu... Czytam więcej »


Dlaczego woda może się wlewać do piwnicy?

Jak otworzyć bramę pilotem i to bezpłatnie?

zalane piwnice Otwieranie bramy telefonem
Zaleganie wody w piwnicach jest utrapieniem. Właściciele domków jednorodzinnych z takim problemem muszą sobie radzić sami. Lokatorzy budynków (...) czytam dalej »

Bezpłatne, zdalne sterowanie bramą lub dowolnym urządzeniem elektrycznym za pomocą uprawnionego telefonu komórkowego lub stacjonarnego, z dowolnego miejsca na Ziemi, poprzez wysłanie... chcę wiedzieć więcej»


W jaki sposób pozbyć się osadów oraz rdzy z wody i rur?

Jak dbać o ruryWoda pochodząca z natury niesie w sobie ładunek rozpuszczonych w niej soli wapnia i magnezu. To dobrze , bo wapń i magnez to pierwiastki życia , najlepiej przyswajalne z surowej ... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem liczników - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście pomiar zużycia wody możemy ... chcę wiedzieć jak»


Powiedz „nie” umowom »

Orange flexŻegnajcie długoterminowe umowy! Pobierz aplikację Orange Flex, zainstaluj eSIM-a (lub zamów tradycyjną kartę SIM) i poczuj smak wolności. Wybierz swój Plan i zmieniaj go, kiedy chcesz. Bez okresu wypowiedzenia. Bez zobowiązań. Bez problemu.... Czytam więcej »


Pompa wodna - proste i wydajne rozwiązanie dla budownictwa »
System do tymczasowego przechowywania odpadów - jaki wybrać? »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym System segregacji odpadów
Urządzenia zapewniają wysoką oszczędność energii w sektorach zastosowań domowych i mieszkaniowych, takich jak ogrzewanie i klimatyzacja, zaopatrzenie w wodę, zwiększanie ciśnienia, nawadnianie ogrodów, ... czytam więcej » Dyskusje dotyczące nowych zasad segregacji śmieci nie cichną. Od 1 stycznia mieszkańców wielu polskich miejscowości powitały nie tylko podwyżki, lecz także obowiązek dzielenia... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Ocieplenie budynku -  jaki styropian wybrać »
Detektory gazów w garażach podziemnych Jaki styropian zastosować
Ciągła kontrola stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu ... czytam więcej » Poznaj różne rodzaje oraz właściwości płyt styropianowych i dobierz do potrzeb swojego budynku... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku mieszkalnym»
Gdzie wykonać audyt energetyczny budynku?
efektywność energetyczna Audyt energetyczny budynku
Odnowa budynków mieszkalnych to wyzwanie zarówno dla zarządców nieruchomości, jak i lokatorów. Stare, nieestetyczne budynki i kamienice często potrzebują kosztownychj (...) czytaj dalej »

Wiele słyszy się w ostatnim czasie o audytach energetycznych budynków i termomodernizacji. Jedno i drugie ściśle się ze sobą wiąże. Audyt to swoista ekspertyza, która powinna(...) czytam dalej »


Chcesz usunąć szkodę po pożarze lub zalaniu? Zamów bezpłatne oględziny »

Usuwanie szkód po pożarze i zalaniu

W przypadku zalania domów w technologii szkieletowej występuje bezwzględna konieczność przeprowadzenia specjalistycznych prac osuszających. Osuszane budynki przy użyciu technologi osuszania kondensacyjnego (...) Czytam więcej »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
1-2/2020

Aktualny numer:

Administrator 1-2/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Rynek nieruchomości 2019 – analiza
 • - Grunt na własność – postulaty zmian
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18186|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11415|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10991|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl