CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ile kosztuje docieplenie dachu i ile na tym można oszczędzić? ‎
https://derowerk2.administrator24.info/▲
Wypełnij formularz o swoim budynku i dowiedz się ile będzie kosztowało ocieplenie dachu i jak wpłynie to na Twoje oszczedności, gdy...
Kategorie: ocieplenie, dach, termomodernizacja, stropodachy, cena ocieplenie,

Czy przy realizacji zamierzenia budowlanego jest możliwe odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych?

Jak stosować przepisy o odstępstwie w odniesieniu do budynku zabytkowego?
Eugenia Śleszyńska  |  Administrator 6/2016  |  14.07.2016  |  1
Przy realizacji zamierzeń budowlanych inwestor jest obowiązany, stosować przepisy techniczno-budowlane określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Przy realizacji zamierzeń budowlanych inwestor jest obowiązany, stosować przepisy techniczno-budowlane określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
swisspor/klakson
Ciąg dalszy artykułu...

Jak stosować przepisy o odstępstwie w odniesieniu do budynku zabytkowego?

Możliwość odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych przy realizacji robót konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych w obiekcie zabytkowym (rejestrowym) wynika bezpośrednio z art. 9 Prawa budowlanego, a także z przepisów § 2 ust. 4 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, który mówi: Dla budynków i terenów wpisanych do rejestru zabytków lub obszarów objętych ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ekspertyza, o której mowa w ust. 2, podlega również uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Według art. 9 ust. 3 pkt 4 Prawa budowlanego inwestor wnioskujący o zgodę na odstępstwo w odniesieniu do obiektu zabytkowego lub obszaru objętego ochroną konserwatorską musi dołączyć do wniosku skierowanego do organu administracji architektoniczno-budowlanej pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską.

Brak wymaganego i odpowiedniego uzgodnienia powoduje sytuację określoną w art. 35 ust. 3 Prawa budowlanego, w której organ po sprawdzeniu załączonej do wniosku niekompletnej dokumentacji wezwie inwestora do usunięcia naruszeń w określonym terminie, a po jego bezskutecznym upływie – odmówi wydania pozwolenia na budowę.

Zwykle skargi inwestorów na odmowę organu, z powodu braku pozytywnej opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, oceniane są przez sądy administracyjne, jako bezzasadne – por. m.in. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 20 października 2009 r., sygn. II SA/Wr 229/09.

Odstępstwo przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków

Przepisami § 2 ust. 2 cytowanego rozporządzenia ustalono, że przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 1000 m2, a także budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, o których mowa w art. 5 ust. 7 pkt 1–4 i 6 Prawa budowlanego, wymagania techniczno-budowlane mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej (właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego) oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim PSP lub państwowym WIS, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy. Ustalono także, że gdy powierzchnia użytkowa takich istniejących budynków (chodzi o ich nadbudowę, rozbudowę, przebudowę, lub zmianę sposobu użytkowania) przekracza 1000 m2 powierzchni użytkowej, nie jest możliwe odstępstwo w zakresie wymagań charakterystyki energetycznej.

Zapamiętajmy, że przepisy tego rozporządzenia, odnoszące się do budynku o określonym przeznaczeniu, stosuje się także do każdej części budynku o tym przeznaczeniu, co oznacza, że dotyczy to także przepisów o odstępstwach. Uzgodnienie z właściwym organem powinny następować odpowiednio do przedmiotu wymaganej ekspertyzy. Oznacza to, że gdy trzeba uzgodnić ekspertyzę z wojewódzkim inspektorem sanitarnym czy z wojewódzkim komendantem PSP, to właśnie takich uzgodnień będzie się wymagać od inwestora.

Pomimo – wydaje się – jednoznacznego przepisu w tej sprawie, NSA wyjaśnia, że istotny jest przedmiot uzgodnień, natomiast przy zastosowaniu § 2 rozporządzenia nie chodzi o to, by rozwiązania zamienne w pełni odpowiadały kompetencjom właściwych organów do dokonania uzgodnienia, (...) ponieważ przy zastosowaniu § 2 rozporządzenia nie chodzi o to, by rozwiązania zamienne w pełni odpowiadały kompetencjom właściwych organów do dokonania uzgodnienia.

W wyroku z dnia 19 listopada 2014 r., sygn. II OSK 870/13, NSA w Warszawie orzekł: Z przepisów rozporządzenia (...) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (...) wprost wynika, że organem właściwym może być m.in. państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, który może dokonać uzgodnienia w zakresie miejsc postojowych, ponieważ § 2 ust. 3a rozporządzenia nie zawiera żadnych ograniczeń co do zakresu zastosowania innych rozwiązań technicznych niż przyjętych w rozporządzeniu, a dotyczących wymagań, o których mowa w § 1 rozporządzenia.
Oznacza to, że spod zakresu działania § 2 ust. 3a rozporządzenia nie zostały wyłączone kwestie dotyczące zabudowy i zagospodarowania działki budowlanej, a odnoszące się do miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

Poza tym mowa tu jedynie o uzgodnieniu przez właściwy organ, co nie deprecjonuje innych kwestii zawartych w ekspertyzie technicznej, które w całości nie muszą być związane z kompetencjami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wystarczy, że ekspertyza została sporządzona przez odpowiednie osoby, m.in. rzeczoznawcę budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń pożarowych, co w niniejszej sprawie nastąpiło.

Przy zastosowaniu § 2 rozporządzenia nie chodzi o to, by rozwiązania zamienne w pełni odpowiadały kompetencjom właściwych organów do dokonania uzgodnienia. Z reguły dokonywane w procesie inwestycyjnym uzgodnienia dotyczą konkretnych kwestii, na które składa się cały projekt budowlany.

W niniejszej sprawie to ekspertyza techniczna, która – stosownie do treści § 2 ust. 3a rozporządzenia – mogła zostać uzgodniona z właściwym państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym z uwagi na wymagania, jakie wynikają z art. 5 i art. 6 Prawa budowlanego, a w niniejszej sprawie dotyczą warunków higienicznych i zdrowotnych oraz odpowiedniego zagospodarowania na działce budowlanej z uwagi na te warunki”.

Dla pozytywnego załatwienia wniosku o zgodę na odstępstwo istotne znaczenie ma stanowisko danego organu, np. organu PSP, który nie może wskazywać inwestorowi działań niewykonalnych. Na to zwrócono uwagę w wyroku NSA z dnia 16 marca 2011 r., sygn. II OSK 494/10. Gdy bowiem wykonanie przez inwestora obowiązków odpowiadających przepisom techniczno-budowlanych nie jest możliwe z uwagi na pewne ograniczenia architektoniczne istniejącego już budynku, organ PSP powinien zastosować inne, uznane przez niego za najbardziej optymalne, rozwiązanie przeciwdziałające stwierdzonym uchybieniom. Rzeczą organów administracji jest bowiem ustalenie treści obowiązujących w danym zakresie przepisów prawa, możliwych sposobów jego przestrzegania i konkretne określenie obowiązków nałożonych na stronę postępowania przez podanie czynności, jakie powinien adresat decyzji wykonać. Nie jest bowiem dopuszczalne nakładanie na stronę obowiązku, zgodnego z prawem, lecz niewykonalnego z przyczyn technicznych, i jednoczesne przerzucenie na nią obowiązku poszukiwania innych sposobów usunięcia stwierdzonych uchybień.

Polecamy: Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Wszystko o ogrzewaniu osiedla gazem LPG »

Ogrzewanie osiedlaPlanujesz zmianę ogrzewania, ale nie masz dostępu do gazu ziemnego lub ciepła systemowego?Czytam więcej »


Nowoczesna alternatywa dla tradycyjnej naprawy rur »

Ogrzewanie osiedlaJak łatwo i bezinwazyjnie przeprowadzić remont przy pomocy rewolucyjnej technologii?Czytam więcej »


Stacja dezynfekcji w budynku - co wybrać? »

Stacja do dezynkecjiKoronawirus, który opanował niemal cały świat, znacząco zmienił funkcjonowanie naszej codzienności. To, że mamy więcej swobód, nie znaczy, że cały... Czytam więcej »


Poznaj tajemnicę komfortowej i taniej pompy cieplnej »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

pompy ciepła i ogrzewanie kotły
Pompy ciepła w dzisiejszych czasach to bardzo nowoczesne i zautomatyzowane urządzenia. Przy prawidłowym zaprojektowaniu, wykonaniu instalacji i eksploatacji, nie generują... Chcę wiedzieć »

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do ogrzewania małych, jak i dużych powierzchni... czytam więcej »


Czy wiesz, że wykonanie równoważenia instalacji może doprowadzić do 35% obniżenia rachunków ze energię grzewczą?

oszczedzanie energii grzewczejWykonanie równoważenia instalacji, w trakcie prac termomodernizacyjnych, zapobiega występowaniu negatywnych zjawisk w instalacji, takich jak: podprzepływy i nadprzepływy, które... Czytam więcej »


Jak wykonać ocieplenie w systemie ETICS?

austrotherm badanie Etics Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku w systemie ETICS poprawia zarówno trwałość, jak i izolacyjność cieplną budynku. Wszystkie czynności, które dotyczą ocieplenia budynku w systemie ETICS należy... Czytam więcej »


Bezpieczne place zabaw na osiedlu - jakie atesty?

Fundusze Termomodernizacji i Remontów - nowe zasady?

Place zabaw na osiedlu Fundusz remontowy
W naszym kraju powstaje coraz więcej miejsc, które służą aktywnemu spędzaniu czasu – place zabaw, siłownie plenerowe. Jednak ich funkcja nie sprowadza się jedynie... Czytam więcej »

Fundusz Termomodernizacji i Remontów utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego w miejsce Funduszu Termomodernizacji. Podstawą prawną Funduszu jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i... Czytam więcej »


Fasada, podłoga, dach - ocieplenie na ocieplenie »

Jak oszczędzić i zatrzymać ciepło w swoim domu? »

dezynfekcja wody w instalacji ciepło w domu
W przypadku budynków, w których ochrona cieplna ścian przed utratą ciepła jest niewystarczająca w stosunku do obowiązujących standardów energooszczędności, możliwe... czytam dalej »

Czy wiesz, że skuteczna izolacja termiczna budynku to inwestycja, która się zwraca w czasie krótszym, niż myślisz? To nie tylko ciepło w twoim domu, to także... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników i filtrowanie zanieczyszczń »

Ciepła woda użytkowa odpowietrzenie kaloryferów

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Oto śmietniki, które zdobią osiedla»
Detektory gazów w garażach śmietniki ese
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Miejsca składowania odpadów to przeważnie duży problem dla zarządcy. Jak utrzymać go w czystości i sprawić, aby nie szpecił wizerunku osiedla, a stał się jego wizytówką... czytam dalej »

Całodobowy nadzór nad osiedlem o wiele taniej?
Jak wybrać dobry ciepłomierz »
monitoring osiedla i budynku ciepłomierze jaki wybrać
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Zdalny odczyt mediów to na obecny czas – trwającej pandemii – pożądane rozwiązanie. Trzeba przyznać, że  z powodzeniem jest wykorzystywany w mieszkalnictwie. Postęp w dziedzinie technik informatycznych... Masz pytanie odnośnie instalacji ciepłomierza? Zadzwoń! +48 603 50 90 05»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
7-8/2020

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Zmiany w Prawie budowlanym
  • - Wyrok eksmisyjny w SM
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19461|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 16598|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11868|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl