CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Czy przy realizacji zamierzenia budowlanego jest możliwe odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych?

Jak stosować przepisy o odstępstwie w odniesieniu do budynku zabytkowego?
Eugenia Śleszyńska  |  Administrator 6/2016  |  14.07.2016  |  1
Przy realizacji zamierzeń budowlanych inwestor jest obowiązany, stosować przepisy techniczno-budowlane określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Przy realizacji zamierzeń budowlanych inwestor jest obowiązany, stosować przepisy techniczno-budowlane określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
swisspor/klakson
Ciąg dalszy artykułu...

Jak stosować przepisy o odstępstwie w odniesieniu do budynku zabytkowego?

Możliwość odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych przy realizacji robót konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych w obiekcie zabytkowym (rejestrowym) wynika bezpośrednio z art. 9 Prawa budowlanego, a także z przepisów § 2 ust. 4 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, który mówi: Dla budynków i terenów wpisanych do rejestru zabytków lub obszarów objętych ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ekspertyza, o której mowa w ust. 2, podlega również uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Według art. 9 ust. 3 pkt 4 Prawa budowlanego inwestor wnioskujący o zgodę na odstępstwo w odniesieniu do obiektu zabytkowego lub obszaru objętego ochroną konserwatorską musi dołączyć do wniosku skierowanego do organu administracji architektoniczno-budowlanej pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską.

Brak wymaganego i odpowiedniego uzgodnienia powoduje sytuację określoną w art. 35 ust. 3 Prawa budowlanego, w której organ po sprawdzeniu załączonej do wniosku niekompletnej dokumentacji wezwie inwestora do usunięcia naruszeń w określonym terminie, a po jego bezskutecznym upływie – odmówi wydania pozwolenia na budowę.

Zwykle skargi inwestorów na odmowę organu, z powodu braku pozytywnej opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, oceniane są przez sądy administracyjne, jako bezzasadne – por. m.in. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 20 października 2009 r., sygn. II SA/Wr 229/09.

Odstępstwo przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków

Przepisami § 2 ust. 2 cytowanego rozporządzenia ustalono, że przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 1000 m2, a także budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, o których mowa w art. 5 ust. 7 pkt 1–4 i 6 Prawa budowlanego, wymagania techniczno-budowlane mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej (właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego) oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim PSP lub państwowym WIS, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy. Ustalono także, że gdy powierzchnia użytkowa takich istniejących budynków (chodzi o ich nadbudowę, rozbudowę, przebudowę, lub zmianę sposobu użytkowania) przekracza 1000 m2 powierzchni użytkowej, nie jest możliwe odstępstwo w zakresie wymagań charakterystyki energetycznej.

Zapamiętajmy, że przepisy tego rozporządzenia, odnoszące się do budynku o określonym przeznaczeniu, stosuje się także do każdej części budynku o tym przeznaczeniu, co oznacza, że dotyczy to także przepisów o odstępstwach. Uzgodnienie z właściwym organem powinny następować odpowiednio do przedmiotu wymaganej ekspertyzy. Oznacza to, że gdy trzeba uzgodnić ekspertyzę z wojewódzkim inspektorem sanitarnym czy z wojewódzkim komendantem PSP, to właśnie takich uzgodnień będzie się wymagać od inwestora.

Pomimo – wydaje się – jednoznacznego przepisu w tej sprawie, NSA wyjaśnia, że istotny jest przedmiot uzgodnień, natomiast przy zastosowaniu § 2 rozporządzenia nie chodzi o to, by rozwiązania zamienne w pełni odpowiadały kompetencjom właściwych organów do dokonania uzgodnienia, (...) ponieważ przy zastosowaniu § 2 rozporządzenia nie chodzi o to, by rozwiązania zamienne w pełni odpowiadały kompetencjom właściwych organów do dokonania uzgodnienia.

W wyroku z dnia 19 listopada 2014 r., sygn. II OSK 870/13, NSA w Warszawie orzekł: Z przepisów rozporządzenia (...) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (...) wprost wynika, że organem właściwym może być m.in. państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, który może dokonać uzgodnienia w zakresie miejsc postojowych, ponieważ § 2 ust. 3a rozporządzenia nie zawiera żadnych ograniczeń co do zakresu zastosowania innych rozwiązań technicznych niż przyjętych w rozporządzeniu, a dotyczących wymagań, o których mowa w § 1 rozporządzenia.
Oznacza to, że spod zakresu działania § 2 ust. 3a rozporządzenia nie zostały wyłączone kwestie dotyczące zabudowy i zagospodarowania działki budowlanej, a odnoszące się do miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

Poza tym mowa tu jedynie o uzgodnieniu przez właściwy organ, co nie deprecjonuje innych kwestii zawartych w ekspertyzie technicznej, które w całości nie muszą być związane z kompetencjami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wystarczy, że ekspertyza została sporządzona przez odpowiednie osoby, m.in. rzeczoznawcę budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń pożarowych, co w niniejszej sprawie nastąpiło.

Przy zastosowaniu § 2 rozporządzenia nie chodzi o to, by rozwiązania zamienne w pełni odpowiadały kompetencjom właściwych organów do dokonania uzgodnienia. Z reguły dokonywane w procesie inwestycyjnym uzgodnienia dotyczą konkretnych kwestii, na które składa się cały projekt budowlany.

W niniejszej sprawie to ekspertyza techniczna, która – stosownie do treści § 2 ust. 3a rozporządzenia – mogła zostać uzgodniona z właściwym państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym z uwagi na wymagania, jakie wynikają z art. 5 i art. 6 Prawa budowlanego, a w niniejszej sprawie dotyczą warunków higienicznych i zdrowotnych oraz odpowiedniego zagospodarowania na działce budowlanej z uwagi na te warunki”.

Dla pozytywnego załatwienia wniosku o zgodę na odstępstwo istotne znaczenie ma stanowisko danego organu, np. organu PSP, który nie może wskazywać inwestorowi działań niewykonalnych. Na to zwrócono uwagę w wyroku NSA z dnia 16 marca 2011 r., sygn. II OSK 494/10. Gdy bowiem wykonanie przez inwestora obowiązków odpowiadających przepisom techniczno-budowlanych nie jest możliwe z uwagi na pewne ograniczenia architektoniczne istniejącego już budynku, organ PSP powinien zastosować inne, uznane przez niego za najbardziej optymalne, rozwiązanie przeciwdziałające stwierdzonym uchybieniom. Rzeczą organów administracji jest bowiem ustalenie treści obowiązujących w danym zakresie przepisów prawa, możliwych sposobów jego przestrzegania i konkretne określenie obowiązków nałożonych na stronę postępowania przez podanie czynności, jakie powinien adresat decyzji wykonać. Nie jest bowiem dopuszczalne nakładanie na stronę obowiązku, zgodnego z prawem, lecz niewykonalnego z przyczyn technicznych, i jednoczesne przerzucenie na nią obowiązku poszukiwania innych sposobów usunięcia stwierdzonych uchybień.

Polecamy: Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17736|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11079|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10661|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl