CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Bezpieczeństwo na placu budowy w świetle przepisów prawa

Teren placu budowy powinien być ogrodzony tak, by uniemożliwić wejście na teren budowy osobom nieupoważnionym. W zależności od potrzeb, należy oznakować jego granice i w razie potrzeby zapewnić stały nadzór
Teren placu budowy powinien być ogrodzony tak, by uniemożliwić wejście na teren budowy osobom nieupoważnionym. W zależności od potrzeb, należy oznakować jego granice i w razie potrzeby zapewnić stały nadzór
Fot. Betafence / arch. redakcji Ekspert Budowlany

Sezon budowlany trwa, warto więc przypomnieć inwestorom i innym uczestnikom procesu budowlanego, że są związani przepisami zobowiązującymi do zapewnienia bezpieczeństwa także w czasie prowadzonych robót budowlanych na placu budowy.

Przepisy art. 5 ust. 1 Prawa budowalnego, które są normą generalną, zobowiązują do zapewnienia bezpieczeństwa dla projektowanej budowy, w szczególności – bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa użytkowania, a także do zachowania bezpieczeństwa w okresie budowy. Ustawodawca wymaga spełnienia odpowiednich przesłanek bezpieczeństwa od projektu budowlanego. Powinien być on opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z normami przepisów techniczno-budowlanych, czyli rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Projektant jest związany również innymi przepisami Prawa budowlanego, w tym przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ustawy o ochronie środowiska, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w sposób odpowiedni.

Szczegółowe wymagania dla projektu budowlanego określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU z 2012 r., poz. 462).

W określonych wypadkach zabudowy konieczna będzie również dokumentacja badań geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, która powinna być opracowana zgodnie z odrębnymi przepisami.

Projektant odpowiada również za opracowanie projektów wykonawczych, także mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy, np. projektu wykonawczego dla wyznaczenia dróg transportu pionowego i poziomego, wyznaczenia dróg ewakuacji, rozruchu maszyn i urządzeń oraz dla ustalenia zabezpieczeń.

Dla bezpieczeństwa na placu budowy ważna jest również opracowana przez projektanta informacja BIOZ, która powinna odpowiadać przepisom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DzU z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

Informacja ta jest niezbędna inwestorowi i kierownikowi budowy w związku z przepisami art. 21a Prawa budowlanego, by mógł koordynować zadania z zakresu zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa budowy według przyjętego planu. Plan bezpieczeństwa powinien uwzględniać specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót i sporządza się go, jeżeli:

 • w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 Prawa budowlanego lub
 • przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.

W planie, o którym mowa, należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, zagrożenia na skutek działania substancji chemicznych, promieniowania jonizującego, prac przy liniach wysokiego napięcia, oraz innych zagrożeń, np.:

 • stwarzających ryzyko utonięcia pracowników;
 • prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach;
 • wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza;
 • wymagających użycia materiałów wybuchowych;
 • prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.

Według przepisów przeciwpożarowych w trakcie prowadzonych robót budowlanych, i konserwacji obiektu budowlanego oraz jego urządzeń, instalacji, poszczególne czynności należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu. Przez prace pożarowo-niebezpieczne rozumie się wszelkie prace naprawcze czy remontowe z zastosowaniem procesów spawalniczych (np. spawania, lutowania, cięcia, zgrzewania, podgrzewania) oraz z zastosowaniem narzędzi i sprzętu iskrzącego.

Pracami niebezpiecznymi pożarowo będą również prace wykonywane przy pomocy elektronarzędzi w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Obowiązki przy prowadzeniu robót budowlanych określa m.in. Rozporządzenie MSWiA w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych oraz Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych, w tym m.in. w przepisami § 36–37.

Inwestor (właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego) przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym jest obowiązany:

 • dokonać oceny zagrożenia pożarowego w miejscu, w którym będą wykonywane;
 • ustalić działanie mające na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu;
 • ustalić i wskazać osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy oraz za przebieg i zabezpieczenie miejsca po jej zakończeniu;
 • zapewnić wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, które mają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia;
 • zaznajomić osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu.

Przepisy § 36 ust. 2 cytowanego rozporządzenia zobowiązują, by przy wykonywaniu takich prac:

 • zabezpieczono przed zapaleniem materiały palne (występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych), a także elementy konstrukcji budynku i znajdujące się w nim instalacje techniczne;
 • prowadzono prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach lub przy urządzeniach zagrożonych wybuchem czy też w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem łatwopalnych cieczy/gazów, jedynie wtedy, gdy ich stężenie w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% dolnej granicy wybuchowości;
 • dysponowano sprzętem umożliwiającym likwidację źródła pożaru;
 • używano wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru.

W celu przeciwdziałania zagrożeniom, w tym pożarowym, wymagane jest, by po każdorazowym zakończeniu prac dokonano kontroli miejsca ich wykonywania oraz rejonów przyległych.

Czytaj też: Nadzór i administracja budowlana >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy? »

Zamów bezpłatną wizytę konsultanta i osusz swój dom lub budynek ▼

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Wystarczy, że zostawisz do siebie kontakt, a Konsultant skontaktuje się z Tobą. Podczas kontaktu zostanie ustalony dogodny dla Ciebie termin nieodpłatnego badania zawilgocenia obiektu. W trakcie tej wizyty dowiesz się... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Zima i obowiązki zarządcy odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Głowice i zawory termostatyczne - jakie wybrać?
Czy wiesz, że możesz monitorować i sterować zestawami do podnoszenia ciśnienia wody»
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
 • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17297|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10792|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10365|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl