CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Narodowy program mieszkaniowy

Uwagi i sugestie dot. programu
Włodzimierz Witakowski  |  27.10.2016
rex

We wrześniu br. Rada Ministrów przyjęła „Narodowy Program Mieszkaniowy”. Program ten opublikowany został wcześniej przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MIB. Opublikowany Narodowy Program Mieszkaniowy (o objętości 90 stron) zawiera wstęp oraz trzy części. Poniżej przedstawione zostały najistotniejsze treści tego Programu wraz z komentarzem autora, podany kursywą.

DIAGNOZA MIESZKANIOWA

Deficyty ilościowe

Celem oceny deficytu, Program rozróżnia:

 • statystyczny niedobór mieszkań - różnica między liczbą mieszkań ogółem i liczbą gospodarstw domowych;
 • statystyczny deficyt mieszkaniowy - różnica pomiędzy liczbą zamieszkałych mieszkań i liczbą gospodarstw domowych.

Statystyczny niedobór mieszkań (wynoszący wg NSP 2011 - 73 tys.) został przezwyciężony ok. 2011 r. i według stanu na koniec 2015 r. w Polsce było ok. 547 tys. więcej mieszkań niż gospodarstw domowych

Statystyczny deficyt mieszkaniowy (wynoszący wg NSP 2011 - 1043 tys.) według szacunków, na koniec 2015 r. wynosił ok. - 468 tys.

Na zmniejszenie deficytu mieszkaniowego wpływ miało:

 • nowe budownictwo mieszkaniowe,
 • stabilizacja liczby ludności i liczby gospodarstw domowych,
 • niewielka liczba rozbiórek budynków mieszkalnych.

Według danych NSP 2011 w mieszkaniach niesamodzielnych mieszkało 2 587,9 tys. gospodarstw domowych, z czego 1 514,8 tys. w miastach (16,6% gospodarstw domowych) i 1 073,1 na obszarach wiejskich (24,3% gospodarstw domowych), przy czym:

 • wspólne zamieszkiwanie niekiedy wynika ze świadomego wyboru bądź tradycji (głównie na obszarach wiejskich, gdzie istnieje tradycja rodzin wielopokoleniowych);
 • deficyty mieszkaniowe powinny być rozpatrywane w skali lokalnej;
 • wysokość statystycznego deficytu mieszkaniowego nie uwzględnia migracji (na koniec 2014 r. za granicą czasowo przebywało ok. 2 320 tys. os. tj. ok. 830 tys. gospodarstw domowych zaś zezwolenie na pobyt stały w Polsce miało ok. 121,3 tys. cudzoziemców, przy czym skala imigracji jest znacznie niedoszacowana).

Ostatnie zastrzeżenie nie jest w pełni słuszne - osoby przebywające za granicą to:

 • osoby wchodzące w skład gospodarstw domowych pozostałych w kraju (zapewne największa część);
 • gospodarstwa domowe dysponujące mieszkaniem pozostawionym w kraju (wynajętym lub wolnym);
 • osoby nie zamierzające wrócić do kraju w najbliższych latach;
 • gospodarstwa domowe nie posiadające mieszkania w kraju, które w nieodległej perspektywie zamierają wrócić do Polski.

Na wysokość deficytu mieszkaniowego ma wpływ tylko ta ostatnia grupa gospodarstw domowych.

Deficyty jakościowe

Wg NSP 2011 ok. 1 334 tys. mieszkań (10,6%), zamieszkanych przez ok. 5,36 mln osób (14,1%) były to mieszkania substandardowe. Zaliczenie do mieszkań substandardowych wynikało ze:

a)   złego stanu technicznego budynków (budynki z 1 mieszkaniem i z 1 izbą, mieszkania bez kanalizacji i/lub bez wody bieżącej);

b)   niedostatecznego wyposażenia mieszkań w instalacje (mieszkania bez ustępu, ale z wodociągiem, oraz mieszkania bez ustępu i bez wodociągu, w budynkach niezaliczonych do kategorii pierwszej);

c)   nadmiernego zaludnienia (mieszkania, w których na 1 pokój przypada 3 i więcej osób)

Obecnie, po poprawie wyposażenia technicznego, podstawowym problemem jest nadmierne przeludnienie mieszkań, które dotyka ok. 3,3 mln osób.

Dziwny jest podział na kategorie a) i b), a także dziwne jest uznanie za budynki o złym stanie technicznym budynków o jednej tylko izbie, choćby ich stan techniczny był dobry. Mieszkania zaliczone do kategorii c) nie muszą być mieszkaniami substandardowymi - nie wynika to ze standardu mieszkań, lecz ze sposobu ich użytkowania.

Diagnoza pomija w tym punkcie mieszkania bez gazu (nie tylko z sieci), wyposażone jedynie w kuchnie i piece na paliwo stałe. Ten aspekt stanu technicznego nie tylko obniża wartość użytkową lokali, lecz także przyczynia się do degradacji środowiska. Nie ma tu także mowy o budynkach o złym stanie technicznym konstrukcji i dachów, o braku tynków i ocieplenia, czy o nieszczelnych oknach. Zdarza się, że w wyniku takiej degradacji technicznej budynku jego szacunkowe koszty remontu są wyższe niż koszt budowy budynku nowego o identycznej powierzchni użytkowej.

Standard mieszkań i warunki mieszkaniowe

W okresie od NSP 1988 do 2014 r wzrosła średnia liczba izb w mieszkaniu z 3,39 do 3,82, a także średnia powierzchnia mieszkań z 59,1 do 73,4 m2, przy czym wzrost ten był szczególnie duży na obszarach wiejskich z 69,3 do 92,3 m2.

Przeciętna liczba osób na izbę spadła z 1,02 do 0,72 .

Poprawiło się znacznie wyposażenie techniczne mieszkań, szczególnie na obszarach wiejskich.

W roku 2014 odsetek mieszkań wyposażonych w podstawowe instalacje wynosił:

 • Wodociąg                          96,7
 • Ustęp spłukiwany              93,5
 • Łazienka                            91,1
 • Centralne ogrzewanie        81,6
 • Gaz z sieci                         55,8

W roku 2011 Polska mając zasoby 350 lok. na 1000 mieszkańców (w tym 325 zamieszkanych) zajmowała ostatnie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej. Polskę nieznacznie wyprzedzały Słowacja i Słowenia, lecz większość krajów Europy Zachodniej, a także Estonia miały wskaźnik przekraczający 400 mieszkań zamieszkanych na 1000 mieszkańców (najwięcej Niemcy - 486).

Prezentowane tu dane są niespójne - przeciętna liczba osób na izbę wg NSP w roku 2011 to 0,79 os. (w 2014 - 0,72 os.), podczas gdy w porównaniach międzynarodowych (wg Eurostat w roku 2012) liczba izb na osobę - 1,1 (co oznacza 0,91 os na izbę).

Zużycie energii w sektorze mieszkaniowym, koszty utrzymania zasobu

Obserwowana jest tendencja spadkowa pod względem zapotrzebowania na energię dla mieszkań w Polsce. Wynika ona z rozwoju technologii stosowanych w budownictwie, dostępności wyrobów budowlanych oraz zmian w przepisach.

W latach 2002-2012 zużycie energii na mieszkanie (z korektą klimatyczną) zmniejszyło się o 5,7%, zaś w przeliczeniu na 1 m2 mieszkania – spadło o 11,8%.

Dalsza poprawa parametrów energetycznych budynków mieszkalnych w Polsce jest możliwa m.in. dzięki prowadzonej termomodernizacji.

Dostępność mieszkań – czynniki oddziaływania

Problemy z dostępnością mogą występować nawet przy dużej liczbie mieszkań. Dostępność wiąże się bowiem z możliwościami finansowymi gospodarstw domowych dotyczącymi kupna lub wynajmu mieszkania. W każdym, nawet najzamożniejszym kraju, zawsze będzie występować grupa osób, która nie będzie w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych. Głównym problemem jest brak wystarczających dochodów. Jednak coraz częściej dostępność wiąże się również z kwestiami społecznymi, takimi jak konieczność zapewnienia godnych warunków mieszkaniowych osobom starszym, niepełnosprawnym, uchodźcom itp.

Dostępność mieszkań wynika ze:

 • struktury zasobów mieszkaniowych;
 • oferty podmiotów budujących mieszkania;
 • dochodów społeczeństwa, w tym osób młodych, oraz możliwości uzyskania kredytu;
 • wpływu czynników demograficznych.

Struktura własnościowa zasobów mieszkaniowych

W Polsce dominują mieszkania własnościowe i mieszkania spółdzielcze (w przypadku mieszkań spółdzielczych własnościowych, forma władania nimi upodabnia je do mieszkań własnościowych). Mieszkania na wynajem stanowiły w 2011 r. ok. 18,6% mieszkań zamieszkanych, w tym 5,4% to najem komercyjny, a 13,2% - najem społeczny, w ramach którego mieszkania będące własnością gmin to 9,1%.

Ww. mieszkania należące do gmin powinny służyć osobom najuboższym. Ze statystyki GUS wynika, że ok. 9% tych mieszkań stanowią lokale socjalne, przeznaczone dla osób najuboższych, osób znajdujących się w szczególnie ciężkiej sytuacji życiowej i osób eksmitowanych z innych zasobów. Głównym kryterium dostępu do mieszkań gminnych są dochody potencjalnych najemców.

Pomimo bardzo niskich pułapów dochodowych, w końcu 2014 r. na najem mieszkania od gminy oczekiwało 165,2 tys. gospodarstw domowych, z czego 74,9 tys. oczekiwało na najem mieszkania komunalnego, a 90,3 tys. na najem lokalu socjalnego, w tym 59,2 tys. w wyniku wyroków eksmisyjnych.

Mieszkania budowane przez TBS (towarzystwa budownictwa społecznego) są jedynymi dostępnymi dla rodzin i osób o dochodach zbyt wysokich aby ubiegać się o najem mieszkania gminnego i zbyt niskich, aby uzyskać kredyt na zakup własnego mieszkania. Powstawały one po 1995 r., jednak w wyniku likwidacji Krajowego Funduszu Mieszkaniowego budownictwo tego typu zostało znacznie ograniczone. Ze względu na ograniczoną skalę ilościową mają one marginalne znaczenie dla poprawy dostępności mieszkań, chociaż odgrywają ważną rolę w niektórych lokalizacjach. Zapotrzebowanie na mieszkania w TBS jest szacowane na ok. 50-100 tys.

Mieszkania należące do zakładów pracy i Skarbu Państwa stanowią niesprywatyzowaną pozostałość zasobów sprzed 1989 r. Nie mają one istotnego znaczenia dla poprawy dostępności mieszkaniowej,

Dla porównania rynek najmu w Niemczech stanowi ok. 55% zasobów mieszkaniowych. Ponad 40% stanowią mieszkania na wynajem w takich krajach jak: Francja, Holandia i Austria. W Zjednoczonym Królestwie, Danii, Szwecji, Finlandii i Luksemburgu udział mieszkań na wynajem przekracza 30%. Niewielki zasób mieszkań na wynajem posiadają natomiast kraje, które podobnie jak Polska przechodziły w latach 90-tych XX wieku proces transformacji ustrojowej i gospodarczej. W takich krajach jak Estonia, Słowenia, Chorwacja, Bułgaria i Słowacja udział mieszkań na wynajem nie przekracza 10% zasobów.

Budownictwo mieszkaniowe, przekształcenia własnościowe zasobów

W latach 2011-2015 wybudowano ok. 720 tys. mieszkań, czyli przeciętnie ok. 144 tys. rocznie. To poziom powyżej średniej dla innych krajów Unii Europejskiej, który w ciągu kilku lat powinien zapewnić likwidację najbardziej istotnych deficytów ilościowych.

Struktura nowego budownictwa mieszkaniowego jest niekorzystna. Ok. 97,1% stanowią mieszkania, które  nie służą poprawie dostępności mieszkań dla osób o przeciętnych i niskich dochodach. Dominuje tu budownictwo indywidualne - budowa domów jednorodzinnych systemem gospodarczym (ok. 54,4% nowych lokali). Budownictwo deweloperskie i posiadające podobne cechy nowe budownictwo spółdzielcze stanowi ok. 42,7% efektów budownictwa mieszkaniowego w latach 2011-2015. Są to mieszkania oferowane na rynku, dostępne dla gospodarstw domowych o wysokich oszczędnościach lub o dochodach umożliwiających zaciągnięcie kredytu.

Budownictwo nowych mieszkań zakładowych, gminne i tbs-owskie było śladowe. Stanowiło w ostatnich 5 latach tylko 2,5% nowo wybudowanych zasobów. Co więcej, nawet w analizowanym okresie jego udział w całości nowych mieszkań obniża się (z 3,4% w 2011 r. do 2,0% w 2015 r.).

W latach 2012-2013 gminy sprywatyzowały ok. 64,2 tys. mieszkań i zwróciły dawnym właścicielom lub ich spadkobiercom ok. 1,8 tys. mieszkań. Nowe budownictwo gminne niweluje więc roczny ubytek zasobów tylko w ok. 7%.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

W jaki sposób zmodernizować instalację centralnego ogrzewania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Zapisz się na webinar dla służb technicznych spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, a także projektantów.czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
 • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17562|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10945|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10524|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl