CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Ochrona przyrody granicą prawa własności

Ochrona przyrody jest wartością, którą może ograniczać prawo własności związane korzystaniem z nieruchomości
Ochrona przyrody jest wartością, którą może ograniczać prawo własności związane korzystaniem z nieruchomości
Rys. redakcja Administratora

Ustawa o ochronie przyrody, szczególnie w zakresie dotyczącym zgody wymaganej na usunięcie drzew lub krzewów stanowiących część składową nieruchomości, w istotny sposób ogranicza prawo własności.

 

 

Granice prawa własności

Właściciel nieruchomości może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z niej (ius utendi), rozporządzać nią (ius disponendi), a także pobierać z niej pożytki (ius fruendi)[1]. Niemniej jednak uprawnienia te nie są nieograniczone, a prawo własności nie należy traktować jako ius infinitum[2]. Właściciel nieruchomości może bowiem korzystać ze swojego prawa w pewnych granicach. Tymi granicami są: ustawy, zasady współżycia społecznego, a także społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa (vide art. 140 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.), zwanej dalej kc).

Zauważyć należy jednak, że – stosownie do art. 64 ust. 3 Konstytucji – własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności.

Ochrona przyrody jako jedna z granic prawa własności

Jedną z ustawowych granic limitujących zasięg prawa własności jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.), zwana dalej uop, która określa cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu (vide jej art. 1).

Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody, czyli m.in. zieleni w miastach i na wsiach, a także zadrzewień (vide art. 2 ust. 1 pkt 8 i 9 uop).

Obowiązek dbałości o przyrodę dotyczy nie tylko organów administracji publicznej, lecz także osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych (vide art. 4 ust. 1 uop).

Dla ustawodawcy ochrona przyrody jest zatem wartością, którą może ograniczać prawo własności związane korzystaniem z nieruchomości, w szczególności w zakresie postępowania z drzewami i krzewami, które od chwili ich zasadzenia lub zasiania stanowią cześć składową gruntu (vide art. 48 kc).

 

 

Postępowanie w sprawie usunięcia drzew i krzewów

Zgodnie z art. 83 ust. 1 uop, usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:

  • posiadacza nieruchomości – za zgodą jej właściciela;
  • właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 kc – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń[3].

Zgoda właściciela nieruchomości na usunięcie drzewa lub krzewu nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:

 

  • spółdzielnię mieszkaniową;
  • wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (DzU z 2015 r., poz. 1892);
  • zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa (art. 83 ust. 2 uop).

Zgoda właściciela nieruchomości na usunięcie drzewa lub krzewu nie jest wymagana także w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących podmiotem, o którym mowa w ust. 2 art. 83 uop (art. 83 ust. 3 uop).

Za zasadne uznać należy przyjęcie, że poprzez nieuregulowany stan prawny, o którym mowa w przepisach uop należy rozumieć stan, w którym dla nieruchomości nie ma księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów pozwalających ustalić osoby, którym przysługują do niej prawa rzeczowe (vide art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2015 r., poz. 1774 z późn. zmianami).

Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, swoich członków, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – swoich członków, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu oraz wyznacza co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag.

Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag (art. 83 ust. 4 uop).

Zauważyć przy tym należy, że „w przypadku spółdzielni mieszkaniowych sprawujących zarząd powierzony nieruchomością stanowiącą przedmiot współwłasności wynikającej z odrębnej własności lokali warunkiem sine qua non wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę jest wskazanie w nim (…) wszystkich właścicieli nieruchomości, bez konieczności przedkładania zgody wszystkich właścicieli odrębnych lokali, którzy z tej racji są współwłaścicielami nieruchomości” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2015 r. II SA/Wr 199/15, Lex 2016; tak również: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 maja 2015 r. II SA/Wr 166/15, Lex 2016).  

- „Podmioty wskazane w art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody są jednocześnie stronami tego postępowania, a w sytuacji, gdy posiadacz nieruchomości nie jest jednocześnie jej właścicielem oraz w wypadku wniosku złożonego przez właściciela wskazanych wyżej urządzeń oraz użytkownika wieczystego – stroną jest także jej właściciel, gdyż przysługuje im interes prawny w rozumieniu art. 28 kpa w toczącym się postępowaniu” (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2013 r. II OSK 2337/11, Lex 2016)[4].

Podkreślić w tym miejscu należy, że „nawet w sytuacji, gdy drzewo z jakichś przyczyn (wywrócenie się, obumarcie itp.) stwarza zagrożenie, okoliczność ta może co najwyżej stanowić uzasadnienie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie takiego drzewa, lecz nie może usprawiedliwiać samowolnego działania osoby dokonującej wycięcia drzewa. To organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów dokonuje oceny, czy podane we wniosku drzewo rokuje (bądź nie rokuje) szans na przeżycie oraz czy np. nie zagraża bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych i czy wobec tego możliwe jest wydanie stosownego zezwolenia na jego usunięcie. W pewnych przypadkach organ może rozważyć celowość powstrzymania się z wydaniem zezwolenia do rozpoczęcia okresu wegetacyjnego roślin, kiedy będzie mógł dokonać takich ustaleń (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lutego 2012 r., IV SA/Wa 1944/11, Lex 2016).

Czytaj też: Jeśli wichura złamie Twoje drzewo, poproś Urząd o zgodę na jego wycinkę >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.


[1] Por. A. Brzozowski, W. Kocot, W. Opalski, Prawo rzeczowe Zarys wykładu, LexisNexis, Warszawa 2012, s. 52.
[2]
Por. M. Haczkowska, Komentarz. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, LexisNexis, Warszawa 2014, s. 117.
[3]
Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne wchodzące w skład przedsiębiorstwa.
[4]
Art. 28 kpa: Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Co zrobić gdy ocieplenie ściany możliwe jest tylko od środka »

Ocieplenie ściany od środkaOcieplanie budynków od strony wewnętrznej zawsze budziło kontrowersje. W określonych sytuacjach jest to jednak jedyne możliwe i rozsądne rozwiązanie. W nowoczesnym budownictwie z zastosowaną ... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Zobacz jak działa jedna z najstarszych firm zarządzających?

Ciepło i zawór ciepła zarządzanie osiedlami wspólnot mieszkaniowych
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Jak działa jedna z najstarszych firm zarządzających osiedlami i budynkami należącymi do wspólnot mieszkaniowych na terenie Warszawy... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Jakie ogrzewanie wybrać do mieszkania »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech urządzeń grzejnych. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jak zadbać o dobry wygląd lub renowację elewacji budynku»
Mycie i malowanie elewacji budynków mieszkalnych, najlepsze ceny na rynku»
czyszcenie i renowacja elewacji Mycie i malowanie elewacji
Jednym z najważniejszych powodów, poza ekologią, jest fakt nienaruszania w trakcie czyszczenia naturalnej struktury materiału poddawanego rewitalizacji. Technologie można stosować do powierzchni z wapieni, wapieni zbitych, wszelkiego rodzaju cegły, piaskowców, a także ... czytam więcej» Czy elewacja budynku mieszkalnego lub bloku, w którym mieszkasz wymaga konserwacji? Czy oprócz profesjonalnego czyszczenia, przydało by się pokryć ją dobrej... czytam dalej »

Cicha wentylacja w kuchni - jak to osiągnąć?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Osuszanie ścian budynku Ogrzewanie gazem plynnym
Kuchnia stanowi centralne miejsce każdego domu. To tutaj spędzamy znaczną część dnia – przygotowujemy posiłki, spożywamy je ... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jakie są korzyści z dobrze ocieplonego domu?
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Prawidłowo zrealizowane ocieplenie domu sprawia, iż z budynku nie ucieka ciepło. Dodatkowo, zastosowanie warstwy granulatu izolacji Ekofiber sprzyja także szybkiemu wydalaniu (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...
5/2019

Aktualny numer:

Administrator 5/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Kiedy nieważna bonifikata?
  • - Sprawozdanie finansowe wspólnoty
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16605|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10273|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl