CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Co się zmieniło w prawie?

Analizując wprowadzane ostatnimi czasy lub też projektowane zmiany przepisów dotyczących nieruchomości, nietrudno dojść do wniosku, że jest ich stosunkowo dużo. Natomiast zakres i przedmiot nowych regulacji obejmuje niemal każdą dziedzinę związaną z nieruchomościami.

 

Trudno wyliczyć wszystkie przepisy, które się zmieniają i dotyczą w mniejszym lub większym stopniu nieruchomości. Skupmy się zatem na niektórych sferach związanych z nieruchomościami, które już zmianom uległy bądź ulegną w nieodległym czasie.

Użytkowanie wieczyste

Powstał wstępny projekt zastąpienia użytkowania wieczystego nowym ograniczonym prawem rzeczowym, tzw. prawem zabudowy. Zgodnie z założeniami, prawo to można by było ustanowić na okres od 30 do 100 lat na wszystkich typach gruntów, tzn. na gruntach Skarbu Państwa, gruntach komunalnych, a także na gruntach podmiotów prywatnych. Prawo zabudowy ustanawiane byłoby w drodze umowy, w której określano by m.in. cel gospodarczy jego ustanowienia (np. wybudowanie budynku na gruncie czy stworzenie uprawy rolnej), a także wysokość opłat za nie.

Prawo to można będzie zbyć bez zgody właściciela gruntu, obciążyć hipoteką, a także rozporządzić nim na wypadek śmierci.

Niezależnie od powyższego Senat opracował już projekt nowelizacji ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (DzU z 2005 r. nr 175, poz. 1459). Projekt ten powstał na kanwie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 stycznia 2010 r. (sygn. akt K 9/08), w którym stwierdził niezgodność art. 4 ust. 8 i 9 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z konstytucją w zakresie, w jakim wskazuje, że udzielenie bonifikaty jest obowiązkiem organu jednostki samorządu terytorialnego właściwego do wydania decyzji.

Uchylony przepis traci ważność 9 sierpnia 2011 r. Dlatego nowelizacja ustawy zakłada fakultatywność udzielenia bonifikaty przez jednostkę samorządu terytorialnego. Fakultatywna bonifikata ma obowiązywać natomiast w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Powstał kolejny już projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jego najważniejszymi założeniami są:

 • wprowadzenie hierarchii dokumentów planistycznych i powiązanie z nią procesu uchwalania planów oraz realizacji inwestycji,
 • objęcie obszarów o największej presji inwestycyjnej pracami planistycznymi i rozwojem lokalnej infrastruktury,
 • powiązanie planowania przestrzennego z wymogami związanymi z oceną wpływu przedsięwzięcia na środowisko i powiązanie procedur wydawania decyzji indywidualnych dotyczących rozwoju urbanistycznego zintegrowanych z lokalną polityką przestrzenną przy zapewnieniu kontroli społecznej,
 • uproszczenie zasad lokalizacji małych budynków oraz zabudowy zagrodowej w obszarze już zabudowanym i wyposażonym w niezbędną infrastrukturę w ramach uzupełniania zabudowy,
 • wprowadzenie tzw. miejscowych przepisów urbanistycznych (mają ustalać zasady zagospodarowania terenu, w tym warunki zabudowy, dla terenów niewymagających sporządzenia planu),
 • wprowadzenie tzw. umowy urbanistycznej i infrastrukturalnej między inwestora i gminę - zadaniem tej umowy ma być określenie zasad współdziałania w realizacji infrastruktury technicznej i społecznej,
 • wyeliminowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • wprowadzenie tzw. urbanistycznych planów realizacyjnych przez inwestorów.

Księgi wieczyste

Księgi wieczyste to jedne z najważniejszych dokumentów określających stan prawny nieruchomości. W czerwcu ubiegłego roku pojawiła się możliwość dostępu do ksiąg wieczystych przez internet. Planowana jest ponadto możliwość złożenia wniosku i uzyskania wypisu z księgi wieczystej on-line.

Na wejście w życie czeka ustawa z 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2009 r. nr 131, poz. 1075), która wprowadza kilka zupełnie nowych rozwiązań, jeśli chodzi o wpisy ujawniane w księgach wieczystych. Zacznie ona obowiązywać od 20.02.2011 r.

Najważniejsze elementy, jakie wprowadza ta ustawa, to m.in.:

 • zniesienie podziału na hipotekę zwykłą i kaucyjną,
 • zniesienie zasady - jedna wierzytelność - jedna hipoteka,
 • wprowadzenie możliwości zabezpieczenia wierzytelności kilku podmiotów jedną hipoteką,
 • odejście od zasady „automatycznego" przesuwania się kolejności kilku hipotek w przypadku wygaśnięcia jednej z nich - będzie można ustalić kolejność hipoteki na mocy porozumienia stron (właściciela nieruchomości i wierzyciela hipoteki),
 • roszczenie właściciela nieruchomości obciążonej o zmniejszenie zabezpieczenia hipotecznego w sytuacji, w której okaże się ono nadmierne.

Własność

Coraz większe zapotrzebowanie na przestrzeń, szczególnie w dużych miastach, doprowadziło do stworzenia projektu ustawy o odrębnej własności obiektów budowlanych.

Projekt zakłada powstanie nowej formy władania obiektem budowlanym usytuowanym nad lub pod powierzchnią nieruchomości, niezwiązanego bezpośrednio pod względem gospodarczym z tą nieruchomością gruntową - na zasadzie odrębnej własności budynku lub budowli. Zgodnie z założeniami, wyodrębnienie takiej nieruchomości nie pozbawia właściciela praw do gruntu i nie wyklucza możliwości korzystania z niego.

Ustanowienie odrębnej własności obiektów budowlanych powinno następować w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego, albo decyzji administracyjnej, przy obowiązkowym wpisie do księgi wieczystej. Do ustanowienia odrębnej własności obiektu budowlanego konieczne ma być potwierdzenie spełnienia wymogów technicznych odrębności obiektu budowlanego przez właściwy organ.

Wykup mieszkań

W parlamencie trwają prace nad przepisami, które umożliwiałyby wykup mieszkań z zasobów spółdzielni i towarzystw budownictwa społecznego. Cena sprzedaży mieszkania byłaby ceną rynkową, z tym, że TBS-y, podobnie jak gminy, mogłyby zastosować tzw. bonifikatę przy ich sprzedaży.

Informacja przestrzenna

7 czerwca 2010 r. wszedł w życie całkiem nowy akt normatywny, tj. ustawa z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (DzU z 2010 r. nr 76, poz. 489). Ustawa ta dokonała transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/2/WE z 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (DzUrz UE L 108 z 25.04.2007, str. 1, z późn. zm.). Dyrektywa ta zobowiązała kraje członkowskie do stworzenia spójnych systemów danych przestrzennych gromadzących dane z wielu źródeł i umożliwiających korzystanie z nich wielu użytkownikom za pomocą różnych aplikacji.

Nadmieniona ustawa wprowadza wiele zmian w funkcjonowanie tzw. informacji przestrzennej. Dla przykładu podam, iż zmienia ona takie akty, jak: ustawę z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawę z 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, ustawę z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska czy ustawę z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Celem tej ustawy jest zapewnienie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych, a co za tym idzie, umożliwienie połączenia zbiorów danych przestrzennych w spójną całość oraz współdziałanie usług danych przestrzennych.

W systemie tym będzie można odnaleźć np. informacje o ukształtowaniu terenu, dane dotyczące lokalizacji budynków, gruntów, dane miejscowości, ulic, adresów, a także dane o infrastrukturze wodnej, gazowej, telekomunikacyjnej, czy też elektrycznej. Wprowadzenie systemu umożliwi m.in. uzyskanie informacji o:

 • jakości i ważności zbiorów informacji przestrzennych,
 • podmiotach odpowiedzialnych za przetwarzanie oraz udostępnianie informacji,
 • warunkach uzyskania dostępu do zbiorów i korzystania z nich, a także ewentualnych ograniczeniach w dostępie do nich.

Swoistą rewolucją będzie powszechna i bezpłatna możliwość uzyskania rzeczonych danych, z wyjątkiem tych, które uznane zostaną za informacje niejawne na podstawie stosownych przepisów.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak zyskać zaufanie mieszkańców spółdzielni i obniżyć koszty ciepła o 10%?

Wzroszt cen za ogrzewanieDzięki inicjatywom mieszkańców spółdzielni temat wzrostu cen ciepła nie schodzi z pierwszych stron gazet. Opłaty za ciepło rosną z roku na rok i dla niektórych rodzin stały się... Czytam więcej »


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Zainteresowanie pożyczką termomodernizacyjną Alior Banku coraz większe...

ogrzewanie podłogowe termomodernizacja
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Wśród pożyczkobiorców przeważają wspólnoty mieszkaniowe. Do tej pory wszystkie złożone wnioski uzyskały finansowanie. Zaletami  ... czytam więcej»


Segregujesz odpady? Dzięki temu możesz wygrać cenne nagrody »

Segregowanie odpadówZobacz, co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie i powalczyć o cenne nagrody... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Wytrzymałe i estetyczne donice na osiedla - które wybrać?

Pożar budynku Donice z betonu architektonicznego
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Zobacz właściwości róźnych składników z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i wyglądem... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
12/2019

Aktualny numer:

Administrator 12/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Inwestycje w spółdzielniach mieszkaniowych – debata
 • - Wieczyste na własność – w orzecznictwie
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17967|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11250|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10825|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl