CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Co się zmieniło w prawie?

Analizując wprowadzane ostatnimi czasy lub też projektowane zmiany przepisów dotyczących nieruchomości, nietrudno dojść do wniosku, że jest ich stosunkowo dużo. Natomiast zakres i przedmiot nowych regulacji obejmuje niemal każdą dziedzinę związaną z nieruchomościami.

 

Trudno wyliczyć wszystkie przepisy, które się zmieniają i dotyczą w mniejszym lub większym stopniu nieruchomości. Skupmy się zatem na niektórych sferach związanych z nieruchomościami, które już zmianom uległy bądź ulegną w nieodległym czasie.

Użytkowanie wieczyste

Powstał wstępny projekt zastąpienia użytkowania wieczystego nowym ograniczonym prawem rzeczowym, tzw. prawem zabudowy. Zgodnie z założeniami, prawo to można by było ustanowić na okres od 30 do 100 lat na wszystkich typach gruntów, tzn. na gruntach Skarbu Państwa, gruntach komunalnych, a także na gruntach podmiotów prywatnych. Prawo zabudowy ustanawiane byłoby w drodze umowy, w której określano by m.in. cel gospodarczy jego ustanowienia (np. wybudowanie budynku na gruncie czy stworzenie uprawy rolnej), a także wysokość opłat za nie.

Prawo to można będzie zbyć bez zgody właściciela gruntu, obciążyć hipoteką, a także rozporządzić nim na wypadek śmierci.

Niezależnie od powyższego Senat opracował już projekt nowelizacji ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (DzU z 2005 r. nr 175, poz. 1459). Projekt ten powstał na kanwie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 stycznia 2010 r. (sygn. akt K 9/08), w którym stwierdził niezgodność art. 4 ust. 8 i 9 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z konstytucją w zakresie, w jakim wskazuje, że udzielenie bonifikaty jest obowiązkiem organu jednostki samorządu terytorialnego właściwego do wydania decyzji.

Uchylony przepis traci ważność 9 sierpnia 2011 r. Dlatego nowelizacja ustawy zakłada fakultatywność udzielenia bonifikaty przez jednostkę samorządu terytorialnego. Fakultatywna bonifikata ma obowiązywać natomiast w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Powstał kolejny już projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jego najważniejszymi założeniami są:

 • wprowadzenie hierarchii dokumentów planistycznych i powiązanie z nią procesu uchwalania planów oraz realizacji inwestycji,
 • objęcie obszarów o największej presji inwestycyjnej pracami planistycznymi i rozwojem lokalnej infrastruktury,
 • powiązanie planowania przestrzennego z wymogami związanymi z oceną wpływu przedsięwzięcia na środowisko i powiązanie procedur wydawania decyzji indywidualnych dotyczących rozwoju urbanistycznego zintegrowanych z lokalną polityką przestrzenną przy zapewnieniu kontroli społecznej,
 • uproszczenie zasad lokalizacji małych budynków oraz zabudowy zagrodowej w obszarze już zabudowanym i wyposażonym w niezbędną infrastrukturę w ramach uzupełniania zabudowy,
 • wprowadzenie tzw. miejscowych przepisów urbanistycznych (mają ustalać zasady zagospodarowania terenu, w tym warunki zabudowy, dla terenów niewymagających sporządzenia planu),
 • wprowadzenie tzw. umowy urbanistycznej i infrastrukturalnej między inwestora i gminę - zadaniem tej umowy ma być określenie zasad współdziałania w realizacji infrastruktury technicznej i społecznej,
 • wyeliminowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • wprowadzenie tzw. urbanistycznych planów realizacyjnych przez inwestorów.

Księgi wieczyste

Księgi wieczyste to jedne z najważniejszych dokumentów określających stan prawny nieruchomości. W czerwcu ubiegłego roku pojawiła się możliwość dostępu do ksiąg wieczystych przez internet. Planowana jest ponadto możliwość złożenia wniosku i uzyskania wypisu z księgi wieczystej on-line.

Na wejście w życie czeka ustawa z 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2009 r. nr 131, poz. 1075), która wprowadza kilka zupełnie nowych rozwiązań, jeśli chodzi o wpisy ujawniane w księgach wieczystych. Zacznie ona obowiązywać od 20.02.2011 r.

Najważniejsze elementy, jakie wprowadza ta ustawa, to m.in.:

 • zniesienie podziału na hipotekę zwykłą i kaucyjną,
 • zniesienie zasady - jedna wierzytelność - jedna hipoteka,
 • wprowadzenie możliwości zabezpieczenia wierzytelności kilku podmiotów jedną hipoteką,
 • odejście od zasady „automatycznego" przesuwania się kolejności kilku hipotek w przypadku wygaśnięcia jednej z nich - będzie można ustalić kolejność hipoteki na mocy porozumienia stron (właściciela nieruchomości i wierzyciela hipoteki),
 • roszczenie właściciela nieruchomości obciążonej o zmniejszenie zabezpieczenia hipotecznego w sytuacji, w której okaże się ono nadmierne.

Własność

Coraz większe zapotrzebowanie na przestrzeń, szczególnie w dużych miastach, doprowadziło do stworzenia projektu ustawy o odrębnej własności obiektów budowlanych.

Projekt zakłada powstanie nowej formy władania obiektem budowlanym usytuowanym nad lub pod powierzchnią nieruchomości, niezwiązanego bezpośrednio pod względem gospodarczym z tą nieruchomością gruntową - na zasadzie odrębnej własności budynku lub budowli. Zgodnie z założeniami, wyodrębnienie takiej nieruchomości nie pozbawia właściciela praw do gruntu i nie wyklucza możliwości korzystania z niego.

Ustanowienie odrębnej własności obiektów budowlanych powinno następować w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego, albo decyzji administracyjnej, przy obowiązkowym wpisie do księgi wieczystej. Do ustanowienia odrębnej własności obiektu budowlanego konieczne ma być potwierdzenie spełnienia wymogów technicznych odrębności obiektu budowlanego przez właściwy organ.

Wykup mieszkań

W parlamencie trwają prace nad przepisami, które umożliwiałyby wykup mieszkań z zasobów spółdzielni i towarzystw budownictwa społecznego. Cena sprzedaży mieszkania byłaby ceną rynkową, z tym, że TBS-y, podobnie jak gminy, mogłyby zastosować tzw. bonifikatę przy ich sprzedaży.

Informacja przestrzenna

7 czerwca 2010 r. wszedł w życie całkiem nowy akt normatywny, tj. ustawa z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (DzU z 2010 r. nr 76, poz. 489). Ustawa ta dokonała transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/2/WE z 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (DzUrz UE L 108 z 25.04.2007, str. 1, z późn. zm.). Dyrektywa ta zobowiązała kraje członkowskie do stworzenia spójnych systemów danych przestrzennych gromadzących dane z wielu źródeł i umożliwiających korzystanie z nich wielu użytkownikom za pomocą różnych aplikacji.

Nadmieniona ustawa wprowadza wiele zmian w funkcjonowanie tzw. informacji przestrzennej. Dla przykładu podam, iż zmienia ona takie akty, jak: ustawę z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawę z 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, ustawę z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska czy ustawę z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Celem tej ustawy jest zapewnienie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych, a co za tym idzie, umożliwienie połączenia zbiorów danych przestrzennych w spójną całość oraz współdziałanie usług danych przestrzennych.

W systemie tym będzie można odnaleźć np. informacje o ukształtowaniu terenu, dane dotyczące lokalizacji budynków, gruntów, dane miejscowości, ulic, adresów, a także dane o infrastrukturze wodnej, gazowej, telekomunikacyjnej, czy też elektrycznej. Wprowadzenie systemu umożliwi m.in. uzyskanie informacji o:

 • jakości i ważności zbiorów informacji przestrzennych,
 • podmiotach odpowiedzialnych za przetwarzanie oraz udostępnianie informacji,
 • warunkach uzyskania dostępu do zbiorów i korzystania z nich, a także ewentualnych ograniczeniach w dostępie do nich.

Swoistą rewolucją będzie powszechna i bezpłatna możliwość uzyskania rzeczonych danych, z wyjątkiem tych, które uznane zostaną za informacje niejawne na podstawie stosownych przepisów.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? »

Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

naprawa dachu papą odczyt liczników wody
Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego... czytam więcej »

Jak ciężko jest zrobić spis liczników zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Możemy na szczęście sobie pomóc, dzięki czemu znacznie przyśpieszymy czas ... czytam więcej»


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »

Dlaczego warto wiedzieć więcej o zarządzaniu nieruchomościami »

Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Studia dla zarządców Nieprzyjemny zapach z kanalizacji
Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo, planowanie i nadzorowanie to tylko niektóre ... Czytam więcej »

Neprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury... czytam więcej»


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić (...) ... Czytam więcej »

Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Termomodernizacja nieruchomości - zobacz najnowsze rozwiązania»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Gospodarowanie ciepłem
 • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17083|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10653|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10225|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl