CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Czym kierować się przy wyborze ciepłomierza?

FIRMA BMETERS  |  20.05.2019
BMETERS

Jak najdokładniejsze wyniki pomiarów, ograniczone do minimum straty ciśnienia, bezawaryjność oraz możliwość zdalnego odczytu danych pomiarowych – to tylko kilka cech, którymi powinien wyróżniać się wysokiej jakości ciepłomierz. Przedstawiamy wszystkie czynniki, na które warto zwrócić uwagę przy prawidłowym wyborze liczników ciepła.

Obowiązek instalowania urządzeń służących do indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania w budynkach wielolokalowych został wprowadzony na mocy Rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Obecnie w nowych budynkach opomiarowanie zużycia ciepła oraz ciepłej wody użytkowej (a niekiedy także i chłodu) stanowi już standardowe rozwiązanie. Jednak w warunkach polskich, stan opomiarowania ciepła w starszych budynkach jest w dalszym ciągu niewystarczający.  Spośród ok. 6,5 mln mieszkań w budynkach wielolokalowych, według indywidualnego zużycia rozliczanych jest ok. 3,5 mln mieszkań, czyli tylko nieco ponad połowa.

W nowych budynkach wielolokalowych instalacje centralnego ogrzewania są projektowane w taki sposób, aby umożliwić zastosowanie indywidualnych ciepłomierzy dla wszystkich mieszkań. W przypadku nieruchomości wielorodzinnych wzniesionych przed 1989 rokiem, gdzie nie można zastosować indywidualnych ciepłomierzy, wykorzystywane są podzielniki kosztów ogrzewania. Czytaj więcej na temat ciepłomierzy »

Podział ciepłomierzy

Każdy ciepłomierz stanowi rozdzielny zestaw i składa się z przetwornika przepływu, dwóch czujników temperatury oraz przelicznika elektronicznego. Przetwornik montowany jest na przewodzie w celu pomiaru strumienia masy lub objętości wody (nośnika energii). Przelicznik elektroniczny zaś przetwarza dane pochodzące z przetwornika i czujników temperatury. Wyróżniamy kilka kategorii podziału ciepłomierzy. Ze względu na zastosowany rodzaj przetwornika przepływu dzielimy je na: mechaniczne, ultradźwiękowe oraz elektromagnetyczne. W ciepłomierzu mechanicznym przetwornikiem przepływu jest wirnik, wprawiany w ruch przez przepływającą wodę. Urządzenie ultradźwiękowe natomiast, posiada dwie głowice ultradźwiękowe, których zadaniem jest zmierzenie objętości przepłyniętej wody (wysyłają dwa sygnały – jeden w kierunku przepływu wody, drugi w stronę przeciwną, a różnica w czasie występująca między nimi przeliczana jest na prędkość i objętość wody).


Zadzwoń pod numer 71 388 90 83 i dowiedz się więcej na temat ciepłomierzy

 
- Jednoznaczne wskazanie, który z ciepłomierzy: mechaniczny czy ultradźwiękowy jest lepszy nie jest zasadne, bo każde z urządzeń ma swoje zalety, których brakuje temu drugiemu. Przykładowo: ciepłomierz ultradźwiękowy jest o wiele dokładniejszy od mechanicznego, ten drugi jednak charakteryzuje się lepszym stosunkiem jakości do ceny, bo jest tańszy– wyjaśnia Andrzej Zych z BMETERS Polska.

Ciepłomierz z przetwornikiem elektromagnetycznym natomiast, wykorzystuje różnicę napięcia elektrycznego pomiędzy elektrodami „otulającymi” przetwornik – jest najbardziej precyzyjny i stosowany głównie w przemyśle.

Ciepłomierze dzieli się także – ze względu na konstrukcję – na kompaktowe (elementy połączone są na stałe) i rozłączne, jak również z uwagi na wielkość i zakres pomiarowy.

Jednak decyzja o wyborze ciepłomierzy nie może opierać się jedynie na analizie ich cech (np. montaż ultradźwiękowego tylko dlatego, bo nie jest wyposażony w ruchome elementy, które mogą ulec uszkodzeniu). Dobór odpowiedniego ciepłomierza zależy bowiem od innych czynników oraz uwarunkowań prawnych oraz technicznych, które należy wziąć pod uwagę przed zakupem urządzenia. Wypróbuj nasze ciepłomierze »

Poprawny dobór liczników ciepła

To jaki ciepłomierz zostanie zamontowany w budynku zależy przede wszystkim od projektu instalacji, za który odpowiada projektant. Na etapie doboru należy wziąć pod uwagę jakiego typu jest to instalacja (jednorurowa, dwururowa, podłogowa), materiały z jakich została wykonana, izolację oraz urządzenia i wymienniki ciepła. Trzeba również wziąć pod uwagę skład chemiczny i jakość wody, która stanowi nośnik ciepła. Jakość medium grzewczego określa norma PN85/C/4601. Precyzja pomiaru oraz trwałość licznika zależy od składu wody.

Projekt powinien uwzględniać takie parametry jak: przepływ nominalny, średnicę, straty ciśnień, dynamikę przepływu, klasę dokładności oraz sposób pomiaru przepływu. Dla właściwego wyboru ciepłomierza konieczna jest także znajomość parametrów technicznych systemu grzewczego oraz wykorzystywanego systemu pomiarowo-grzewczego. Projektant instalacji powinien przy tworzeniu projektu brać pod uwagę przepływ obliczeniowy kształtujący się na poziomie 0,6-0,8 wartości qp. Wybrany do montażu ciepłomierz musi spełniać wymagania określone w polskiej normie PN-EN 1434. Gotowy projekt instalacji wraz z doborem ciepłomierza musi jeszcze zostać zaakceptowany przez dostawcę energii cieplnej do budynku i spełniać stawiane przez niego wymagania. Zadbanie o to leży również w gestii projektanta.

Dobór ciepłomierzy zależy od projektu instalacji

To jaki ciepłomierz zostanie zamontowany w budynku wynika przede wszystkim z projektu instalacji lub źródła ciepła. Do poprawnego wyboru ciepłomierza i jego montażu niezbędne jest uzyskanie dokładnych informacji dotyczących hydrauliki całej instalacji i układu grzewczego. Jeżeli dane takie są dostępne, to sam proces doboru urządzenia nie jest specjalnie skomplikowany. W przeciwnym wypadku, w celu określenia przepływu mierzonego czynnika grzewczego (bo wartość ta jest najważniejsza) należy przejść złożony proces projektowy.  
W pierwszej kolejności należy obliczyć projektowe obciążenie cieplne całego budynku lub/i poszczególnych pomieszczeń.  

Zgodnie z obowiązująca normą PN-EN 12831:2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego" należy wyliczyć całkowitą projektową stratę ciepła przestrzeni ogrzewanej:

Dla całego budynku będzie to zatem suma wszystkich poszczególnych pomieszczeń. Do dalszych obliczeń wymagane jest określenie temperatur zewnętrznych jak i projektowych w pomieszczeniu. Jest to niezbędne w modelowaniu i obliczaniu zjawisk termodynamicznych jakie zachodzą w tym przypadku. Następny etap to już bardziej skrupulatne obliczenia i tak projektową stratę ciepła Ф_(T,i) oblicza się z następującej zależności:

Później obliczenia stają się jeszcze bardziej drobiazgowe i uwzględniają takie parametry jak: mostki cieplne, współczynniki przenikania ciepła, powierzchnie przegród, strony świata, natężenie promieniowania słonecznego, konstrukcję budynku i jego możliwości akumulowania ciepła, temperaturę przyległych przestrzeni ogrzewanych bądź nieogrzewanych, szczelność budynku, krotność wymian powietrza, współczynniku korygujące stratę ciepła przez przestrzenie ogrzewane do innej temperatury, straty ciepła do gruntu i wiele innych kwestii których opisanie wymagałoby bardzo szczegółowego wdrożenia się do powyższej i szeregu powiązanych z nią norm.

Jeżeli znane jest już obciążenie cieplne budynku to potrzebne będzie określenie parametrów źródła ciepła. W przypadku węzła ciepłowniczego, będzie to temperatura wody podana przez dostawcę ciepła pomniejszona o straty na wymienniku. Jeżeli instalacja zasilana będzie z lokalnej kotłowni, należy ustalić jaką temperaturę wody będzie wytwarzał kocioł. Jeżeli będzie to urządzenie kondensacyjne to również wpłynie to na parametry instalacji, ponieważ woda powracająca będzie musiała być dużo chłodniejsza. Następnie po przekształceniu wzoru na moc grzewczą:

wylicza się strumień masowy czynnika grzewczego (wody) m ̇ w warunkach obliczeniowych (strumień maksymalny).
Kolejnym krokiem jest ustalenie w jaki sposób regulowana jest moc dostarczana do instalacji wewnętrznej. Wyróżnia się dwa sposoby przeprowadzenia tego procesu. Regulację ilościową i jakościową. Czytaj więcej »

Pierwsza z nich, dużo rzadziej stosowana, polega na zmianie ilości czynnika grzewczego w zależności od wykresu regulacyjnego. Mniejszy strumień o stałej temperaturze zgodnie ze wzorem [1] oznacza mniejszą ilość dostarczonego ciepła. Brak popularności rozwiązania spowodowany jest faktem ogromnych trudności z hydraulicznym wyregulowaniem instalacji, bo stale zmieniający się strumień niesie za sobą stale zmieniające ciśnienie panujące w instalacji. To przekłada się na brak możliwości dokładnej regulacji na zaworach.
Alternatywnym i najbardziej popularnym rozwiązaniem, jest regulacja o stałym przepływie - jakościowa. Metoda ta pozwala na utrzymywanie stałego przepływu w instalacji (stałe ciśnienie), a zmniejszenie mocy przekazywanej do instalacji realizowane jest poprzez zmniejszenie temperatury czynnika (przy stałym strumieniu - zgodnie ze wzorem 1).


Dowiedz się jak dobrać ciepłomierz, zadzwoń - 71 388 90 83!

 
Jeżeli przepływy obliczeniowe są znane to można przystąpić do doboru ciepłomierza (w przypadku kompaktowego) lub przetwornika przepływu (w przypadku ciepłomierzy rozłącznych).  Aby ciepłomierz naliczał poprawnie zaleca się aby stosunek strumienia obliczeniowego q do nominalnego przepływu przez ciepłomierz (przetwornik przepływu) qp zawierał się w przedziale 0,6 do 0,8.

Następnym ale nie mniej ważnym elementem doboru jest dokładność pomiaru. Warto wspomnieć, że dokładność pomiaru w przypadku ciepłomierzy będzie zależała głównie od dokładności pomiaru przetworników przepływu podłączonych do urządzenia zliczającego. Kolejnym aspektem doboru ciepłomierzy na który należy zwrócić uwagę jest generowana przez nie strata ciśnienia. W niektórych instalacjach, może okazać się, że ciśnienie dyspozycyjne jest niewystarczające do zamontowania na danej gałęzi ciepłomierza. Jest to uzależnione od lokalizacji i wysokości podnoszenia pomp obiegowych w przypadku lokalnej kotłowni lub od ciśnienia dyspozycyjnego w sieci ciepłowniczej w przypadku węzła cieplnego. Obliczane jest to podczas obliczeń hydraulicznych instalacji.    

Przykład obliczeniowy:

Budynek wielorodzinny o zapotrzebowaniu na moc cieplną równą 160 kW zasilany jest z węzła ciepłowniczego o parametrach: tz =110ᵒC, tp =45ᵒC. Parametry instalacji c.o. tz =70ᵒC, tp =50ᵒC Należy dobrać ciepłomierz główny oraz ciepłomierz na instalacji c.o. po stronie wewnętrznej. Należy wziąć pod uwagę, że instalacja c.o. jest instalacją starą.

1) dobór ciepłomierza głównego

Korzystając i podstawiając do wzoru [2]Dobrano rozłączną jednostkę zliczającą Hydrosplit M3 firmy BMETERS z przetwornikiem przepływu Hydrosplit JS 3.5 o przepływie nominalnym 3,5m3/h i DN 25, montowany na zasilaniu.

2) dobór ciepłomierza dla instalacja c.o.Dobrano kompaktowy ciepłomierz ultradźwiękowy Hydrosonis firmy BMETERS o przepływie nominalnym 6,0 m3/h i DN 25, montowany na zasilaniu
* wyliczono dla gęstości wody w temperaturach odpowiednio 110°C i 70°C

Obydwa dobrane ciepłomierze (przetworniki przepływu) BMETERS spełniają warunek:Ponadto ciepłomierz ultradźwiękowy nie będzie narażony na uszkodzenia mechaniczne w starej zanieczyszczonej instalacji.
Oczywiście przedstawione powyżej wyliczenie jest tylko przykładowe, nie należy się na nim wzorować, gdyż do każdego takiego przypadku należy podchodzić indywidualnie.

Zadzwoń pod numer 71 388 90 83 i porozmaiwaj z ekspertem.

Wybór miejsca montażu licznika ciepła

- Należy pamiętać o prawidłowej instalacji ciepłomierza, zgodnej zarówno z założeniami projektu instalacji, jak też z wytycznymi dotyczącymi urządzenia, które wskazuje producent. Dostęp do ciepłomierza powinien być swobodny, aby łatwo można było dokonać odczytu lub wymiany urządzenia. Nie może też być ono narażone na wstrząsy i wibracje oraz oddziaływanie pola elektromagnetycznego, chociaż najnowsze modele są zabezpieczone przez jego negatywnym wpływem na wskazania licznika – wskazuje Andrzej Zych.

Instalacja przetwornika przepływu zależna jest od konkretnego modelu ciepłomierza i może mieć miejsce na rurociągu powrotnym lub zasilającym. Przed przetwornikiem przepływu wymagany jest montaż filtra. Każdy ciepłomierz przeznaczony do rozliczania ciepła w oparciu o wskazania powinien posiadać ważną cechę legalizacyjną, którą umieszcza się na urządzeniu. Ponadto licznik oznaczany jest plombą legalizacyjną, której zerwanie lub uszkodzenie oznacza utratę legalizacji. Legalizacji należy dokonywać co 5 lat, a w okresach między legalizacjami monitorować działanie urządzenia pod kątem ewentualnych uszkodzeń i prawidłowości wskazań. Więcej o naszych ciepłomierzach »

Nowoczesny ciepłomierz, czyli ze zdalnym odczytem

Przy wyborze urządzenia mierzącego zużycie ciepła warto wziąć po uwagę, czy umożliwia ono zdalny odczyt wskazań. Rozwiązanie to okazuje się niezwykle korzystne dla administratora budynku, bowiem oszczędza czas potrzebny na dokonanie odczytu, zmniejsza nakłady finansowe (brak inkasentów, krótszy czas pracy) z tym związane, a tym samym znacząco zwiększa niezależność zarządcy.

BMETERS

BMETERS POLSKA
SP. Z O.O.

ul. Główna 60
51-188 Psary k. Wrocławia
tel. 71 388 90 83
fax 71 387 15 37


www.bmeters.pl

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? »

Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

naprawa dachu papą odczyt liczników wody
Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego... czytam więcej »

Jak ciężko jest zrobić spis liczników zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Możemy na szczęście sobie pomóc, dzięki czemu znacznie przyśpieszymy czas ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »

Dlaczego warto wiedzieć więcej o zarządzaniu nieruchomościami »

Ile kosztuje ocieplenie stropodachu bloku lub wieżowca?

Studia dla zarządców Ocieplenie stropodachu
Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo, planowanie i nadzorowanie to tylko niektóre ... Czytam więcej »

Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej... chcę wiedzieć ile to kosztuje»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Jak zapewnić ciepłe grzejniki mieszkańcom?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywamy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły
Wyświetleń: 10672|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10244|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl