CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Co dalej z użytkowaniem wieczystym…

Projekt zmian w użytkowaniu wieczystym
Użytkowanie wieczyste jest prawem (...), które jak słusznie stanowi obecnie doktryna i orzecznictwo, jest zbliżone do prawa własności.
Użytkowanie wieczyste jest prawem (...), które jak słusznie stanowi obecnie doktryna i orzecznictwo, jest zbliżone do prawa własności.
Rys. redakcja Administratora

Użytkowanie wieczyste jest skomplikowanym prawem, zarówno dla nauki, jaki i praktyki prawa. Pomimo toczącej się od wielu lat dyskusji nad likwidacją bądź zmianami tego prawa, wydaje się, że jeszcze przez wiele lat będzie ono funkcjonowało.

Ciąg dalszy artykułu...

Projekt zmian w użytkowaniu wieczystym

Obecnie procedowany jest projekt nr UD75 ustawy o przekształceniu udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w udziały we własności gruntów. W projekcie tym, przesyłanym przy piśmie z dnia 8.11.2016 r., znak DGN.I.0210.6.2016.HS.16, przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów, znajdują się poniżej wymienione rozwiązania dotyczące władczego, ustawowego przekształcenia udziałów w użytkowaniu wieczystym w udziały w prawie własności.

Przekształcenie ustawowe

Przekształcenie to nastąpi ex lege z określonym dniem (dzień wejścia w życie projektowanej ustawy) i w założeniu będzie dotyczyło udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe związanych z prawem odrębnej własności lokali albo z udziałem we własności budynku. Miałoby to dotyczyć gruntów zabudowanych budynkiem lub budynkami, w których co najmniej połowę liczby lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych stanowią lokale mieszkalne, przy czym co najmniej jeden z tych lokali jest przedmiotem odrębnej własności.

Według projektu możliwe byłoby także przekształcenie, które miałoby miejsce w terminie późniejszym niż zasadnicze, tj. późniejszym niż wejście w życie omawianej ustawy. Mogłoby mieć to zastosowanie w stosunku do gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, zabudowanych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego budynkiem lub budynkami, w których co najmniej połowę lokali niewyodrębnionych stanowią lokale mieszkalne.

Jeżeli w takich budynkach wyodrębniono by własność co najmniej jednego lokalu mieszkalnego, udziały w prawie do gruntu powstałe w wyniku tego wyodrębnienia przekształcałyby się ex lege w udziały we własności w gruncie z chwilą wpisu do księgi wieczystej pierwszego lokalu mieszkalnego. Sprzedawca lokalu, np. deweloper czy spółdzielnia mieszkaniowa, przekazywałby odpis umowy do właściwego organu, który to organ w terminie 30 dni wydawałby nabywcy lokalu zaświadczenie o wysokości rocznej opłaty przekształceniowej.

Co więcej, zgodnie z przedmiotowym projektem przekształcenie z mocy prawa mogłoby nastąpić także wówczas, gdy przed dniem ustawowego przekształcenia zawarto umowę przenoszącą udział w użytkowaniu wieczystym związany z własnością lokalu, a wniosek o wpis w księdze wieczystej nie został złożony bądź rozpoznany przed tym dniem.

Obciążenie praw

Istniejące obciążenie prawa użytkowania wieczystego miałoby nie wygasać, ale przy powyższym przekształceniu tego prawa obciążać dalej prawo własności (stosuje się to odpowiednio do udziałów).

Zaświadczenia o przekształceniu

Organy reprezentujące dotychczasowego właściciela nieruchomości miałyby wydawać zaświadczenia stanowiące podstawę ujawnienia prawa własności nieruchomości w księdze wieczystej w związku z przedmiotowym przekształceniem. Nie postanowiono o wydaniu decyzji administracyjnej w przedmiocie rzeczonego przekształcenia, ponieważ konieczność wydania takiej decyzji mogłaby sprawić trudności, szczególnie w większych wspólnotach mieszkaniowych.

Takie rozwiązanie może uprosić procedurę przekształceniową, nie wiążąc jej z koniecznością przeprowadzenia postępowania administracyjnego, które nie zawsze udaje się szybko i sprawnie przeprowadzić, mając na uwadze określone przepisami wymogi co do takiego postępowania.

Zaświadczenie takie miałoby być przesyłane do byłych użytkowników wieczystych, a także do sądów wieczystoksięgowych. Stanowiłoby ono podstawę do ujawnienia prawa własności powstałego w wyniku przedmiotowego przekształcenia użytkowania wieczystego. Na wydanie takiego zaświadczenia właściwy organ miałby dziewięć miesięcy. Natomiast jeżeli wydawane byłoby ono na wniosek, organ miałby na to dwa miesiące, z tym że od zaświadczenia na wniosek pobierano by opłatę skarbową w wysokości 50 zł. Opłatę tą zaprojektowano po to, aby uniknąć sparaliżowania organów nadmiarem wniosków, jakie mogą być składane przez byłych użytkowników wieczystych.

Od momentu wydania zaświadczenia organ miałby 14 dni na jego przesłanie do sądu wieczystoksięgowego. Oprócz ujawnienia własności zaświadczenie to stanowiłby także podstawę do ujawnienia w dziale III księgi wieczystej roszczenia o zapłatę opłat powstałych z tytułu omawianego przekształcenia. Wpisy, jakie miałyby miejsce na podstawie takich zaświadczeń, dokonywane byłyby przez sąd z urzędu i były bezpłatne.

Opłaty za przekształcenie

Ustawowe przekształcenie użytkowania wieczystego we własność miałoby być odpłatne i oparte na dotychczasowym systemie opłat rocznych. Rozwiązanie takie ma w założeniu czynić zadość interesom majątkowym Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, które niejako przymusowo (ustawowo) tracą prawo własności. Wysokość opłaty rocznej byłaby co do zasady równa wysokości opłaty rocznej, jaka obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Podstawowy termin na wniesienie opłaty to 31 marca każdego roku.

Poznaj także: Projekt zmian przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

W przypadku przekształcenia udziału w użytkowaniu wieczystym związanego z lokalem mieszkalnym, miejscem postojowym lub garażem opłata wnoszona byłaby przez okres 20 lat od wejścia w życie omawianej ustawy. Natomiast w przypadku lokali o innym przeznaczeniu okres ten wynosiłby 33 lata. Możliwe byłoby jednorazowe uiszczenie tej opłaty po złożeniu stosownego wniosku. Opłata mogłaby podlegać waloryzacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 ugn. Obowiązek uiszczania opłaty przechodziłby na każdoczesnego nabywcę lokalu, z którym związany jest udział we współwłasności gruntu.

Nieodpłatne przekształcenie następowałoby na rzecz osób fizycznych, a także ich spadkobierców, które:

  • na podstawie przepisów dotychczasowych wniosły jednorazowe opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego;
  • użytkowanie wieczyste otrzymały na podstawie art. 7 dekretu z dnia 21 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (DzU nr 50, poz. 279).

System bonifikat

W omawianym projekcie zmian zaproponowano bonifikaty obligatoryjne i fakultatywne do opłat przekształceniowych, oparte na dotychczasowym systemie bonifikat. Bonifikaty obligatoryjne w wysokości 50% przysługiwałyby w sytuacji, w której opłaty za przekształcenie wniesione byłyby jednorazowo. Dotyczy to gruntów, które przed przekształceniem stanowiłyby własność Skarbu Państwa. Natomiast w przypadku gruntów stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego o udzieleniu bonifikaty decydowałby właściwy organ tej jednostki.

Osoby, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, mogłyby korzystać z bonifikat w formie ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynków, przy czym wysokość ulgi powinna odpowiadać wysokości bonifikaty od opłaty, udzielonej spółdzielni mieszkaniowej proporcjonalnie do powierzchni lokali mieszkalnych.

Stosunek do innych ustaw

W stosunku do osób, w przypadku których przekształcenie użytkowania wieczystego następowałoby na mocy przepisów wprowadzonych przedmiotowym projektem, nie stosowałoby się przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (DzU z 2012 r., poz. 83, z późn. zm.).

Postępowania administracyjne prowadzone na podstawie tej ustawy stałoby się bezprzedmiotowe. Natomiast postępowania sądowe związane z wydaniem przez sąd zgody na dokonanie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność, realizowane w oparciu o art. 199 kc, podlegałyby umorzeniu. Podobnie umorzeniu podlegałyby postępowania sądowe prowadzone w oparciu o art. 240 kc – co może budzić pewne zdziwienie.

Wedle założeń opisywanego projektu zmiany miałyby dotyczyć także art. 1 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości co do podmiotów uprawnionych do przekształcenia na mocy tej ustawy. Taka zmiana miałaby czynić zadość uwagom Trybunału Konstytucyjnego, zawartym w wyroku z dnia 10 marca 2015 r., K 29/13, Legalis nr 1187115.

Czytaj też: Prawo sąsiedzkie >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.
Na początku stycznia Krajowa Rada Notarialna (KRN) poinformowała, że obrót wtórny mieszkaniami na nieruchomościach, w których użytkowanie wieczyste przekształciło się 1 stycznia 2019 r. we własność jest... więcej »

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Elektryczne pojazdy dla spółdzielni mieszkaniowych »

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejPojazdy elektryczne to gwarancja bezpieczeństwa i jakości pracy. Zgodnie z obowiązującym prawem pojazdy elektryczne wolnobieżne z naszej oferty osiągają maksymalną prędkość do 25 km/h i nie podlegają rejestracji.Czytam więcej »


Jak zredukować koszty związane z zapewnieniem ciągłości dostaw wody?

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejUdowodniono, że ponad 50% akcji awaryjnych i serwisowych można by uniknąć dzięki wcześniejszym i regularnym przeglądom.Czytam więcej »


Zarządco, dbaj o systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Pożar budynku a systemy oddymianiaWłaściciel lub zarządca budynku powinien, poza zapewnieniem prawidłowego działania systemów oddymiania, posiadać również dokumentację potwierdzającą utrzymanie ich w odpowiednim stanie ... Czytam więcej »


Otoczenie nieruchomości i sama nieruchomość - nie wolno o tym zapomnieć »?

Systemy przeciwoblodzenioweOkres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Jak oszczędzić na naprawach i przeglądach budynku? Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i zabezpieczyć budyenk i jego okolice przed... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki system domofonowy wybrać na osiedle mieszkaniowe?

Ciepło i zawór ciepła System domofonowy na osiedle
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Domofony wielomieszkaniowe można obsługiwać przez tel GSM lub tel. stacjonarny z dowolnego miejsca na ziemi z zasięgiem sieci GSM. System nie wymaga... czytam więcej»


Jakie ogrzewanie podłogowe wybrać?

Dystrybucja wodyCzęsto szkoda miejsca na grzejniki ścienne, a tradycyjne płaszczyznowe ogrzewanie podłogowe wymaga specjalnego przygotowania konstrukcyjnego budynku. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku (...) zobacz więcej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Zobacz jakie grzejniki warto wybrać do różnych pomieszczeń »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech grzejników. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jak zadbać o dobry wygląd lub renowację elewacji budynku»
Mycie i malowanie elewacji budynków mieszkalnych, najlepsze ceny na rynku»
czyszcenie i renowacja elewacji Mycie i malowanie elewacji
Jednym z najważniejszych powodów, poza ekologią, jest fakt nienaruszania w trakcie czyszczenia naturalnej struktury materiału poddawanego rewitalizacji. Technologie można stosować do powierzchni z wapieni, wapieni zbitych, wszelkiego rodzaju cegły, piaskowców, a także ... czytam więcej» Czy elewacja budynku mieszkalnego lub bloku, w którym mieszkasz wymaga konserwacji? Czy oprócz profesjonalnego czyszczenia, przydało by się pokryć ją dobrej... czytam dalej »

Izoalacja ścian od wewnątrz budynku - jak to zrobić?
Ile kosztuje sieć gazowa zasilana gazem płynnym »
Osuszanie ścian budynku Brak ogrzewania w budynku
Eurothane G jest wolną od freonów, twardą poliuretanową płytą termoizolacyjną (PIR) wykończoną jednostronnie płytą gipsowo-kartonową. Stosowany do termoizolacji... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) Czytam więcej »


Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej?
Profesjonalna obsługa nieruchomości - Jakość a nie ilość!
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej obsługa nieruchomości
Uszkodzony i nieszczelny fragment rury kanalizacyjnej jest nie lada problemem dla zarządcy nieruchomości, zwłaszcza jeśli fragment ten przebiega w lokalu, (...) czytaj dalej »

Zarządzanie nieruchomościami to niezwykle złożona praca. Zawód ten powołała do życia ustawa o gospodarce nieruchomościami (...) czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Czy środki pieniężne zgromadzone na funduszu remontowym, a przeznaczone na nabycie przez nich własności przyległego gruntu:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...
4/2019

Aktualny numer:

Administrator 4/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Prawo a praktyka – debata
  • - Rozliczenie mediów
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10154|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl