CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ile kosztuje docieplenie dachu i ile na tym można oszczędzić? ‎
https://derowerk2.administrator24.info/▲
Wypełnij formularz o swoim budynku i dowiedz się ile będzie kosztowało ocieplenie dachu i jak wpłynie to na Twoje oszczedności, gdy...
Kategorie: ocieplenie, dach, termomodernizacja, stropodachy, cena ocieplenie,

Cena bezpieczeństwa

Anna Witkowska  |  Administrator 1/2011  |  21.01.2011

Od 3 listopada 2010 r. obowiązuje nowe rozporządzenie ministra finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości.

Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC wprowadzono dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności prowadzonej przez zarządców oraz bezpieczeństwa osób korzystających z ich usług.

Szczegóły ubezpieczenia określa rozporządzenie ministra finansów z 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.

Każdy zarządca

Każdy zarządca nieruchomości musi mieć wykupione obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku ze swoją pracą. Jeżeli zarządca wykonuje czynności zawodowe przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem - ubezpieczeniem jest objęta również odpowiedzialność cywilna tego zarządcy za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem tych osób.

Przepis ten stosuje się odpowiednio do firm prowadzących działalność zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami. Jeśli zatem osoba posiadająca licencję prowadzi działalność gospodarczą i równocześnie jest zatrudniona u przedsiębiorcy, który prowadzi taką działalność - musi także wykupić OC.

Nie wszelkie szkody

Zakres ubezpieczenia jest bardzo szeroki, ale nie obejmuje wszelkiego rodzaju wypadków i związanych z nimi szkód czy strat.

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna zarządcy za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem czynności zawodowych, o których mowa w odpowiednich przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Ubezpieczenie nie obejmuje natomiast szkód:

 • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;
 • wyrządzonych przez ubezpieczonego po pozbawieniu go licencji zawodowej, a także w okresie jej zawieszenia, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania czynności zawodowych przed pozbawieniem lub zawieszeniem licencji;
 • polegających na zapłacie kar umownych oraz powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.
 • Warto pamiętać, że ubezpieczenie nie obejmuje też szkód wyrządzonych z winy umyślnej, a w przypadku rażącego niedbalstwa - ubezpieczyciel ma prawo regresu do ubezpieczonego zarządcy.

Przezorny, ubezpieczony

Zgodnie z przepisami, zarządca ma obowiązek posiadać polisę OC najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem wykonywania swoich czynności. W podpisywanych przez siebie umowach o zarządzanie nieruchomościami jest zobowiązany do zamieszczenia oświadczenia o posiadanym ubezpieczeniu.

Trzeba przy tym pamiętać, że odpowiedzialność cywilna zarządców obejmuje wszystkie szkody związane z niewłaściwie podjętymi działaniami przez zarządcę lub brakiem tych działań. Odpowiedzialność ta jest zarówno deliktowa, jak i kontraktowa.

Od 3 listopada 2010 r. weszły w życie rozporządzenia ministra finansów z 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

 • rzeczoznawcy majątkowego (DzU nr 205, poz. 1357),
 • pośrednika w obrocie nieruchomościami (DzU nr 205, poz. 1358),
 • zarządcy nieruchomości (DzU nr205, poz. 1359).
 • Rozporządzenia te określają zakres ubezpieczeń OC dla tych zawodów i minimalne sumy gwarancyjne.

Oznacza to, że zarządca nieruchomości musi natychmiast usunąć szkody powstałe w wyniku czynu zabronionego i te, które wynikają z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 50 tys. euro.

Kwota ta ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego euro, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

Dla osób zarządzających mieniem o dużej wartości bardzo przydatne może być też dodatkowe ubezpieczenie. Warto więc zastanowić się nad wyższą sumą zabezpieczenia. Ubezpieczyciele konkurują miedzy sobą ceną i jakością obsługi. Podstawowy zakres ubezpieczenia jest określony w rozporządzeniu, zatem przy wyborze oferty trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na doświadczenie firm w ubezpieczaniu nieruchomości mieszkaniowych.


Zobacz film:

 


Zarządcy zrzeszeni w różnych stowarzyszeniach i związkach branżowych mogą skorzystać z ulg i preferencji, oferowanych dzięki porozumieniom zawartym z ubezpieczycielami przez te organizacje. I tak np. Polska Federacja Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości podpisała, na preferencyjnych zasadach, umowę z dwoma znaczącymi na rynku towarzystwami - Generali TU SA i Uniqa TU SA.

Oferty wszystkich liczących się towarzystw ubezpieczeniowych - a jest ich ponad dziesięć (m.in. TU PZU, Ergo Hestia, Compensa, PTU, TUiR Warta) dostępne są w internecie. Można tam również znaleźć kalkulatory przydatne do porównania ubezpieczenia i proponowanych zniżek dla zarządców.

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie ministra finansów z 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (DzU z 2004 r. nr 207, poz. 2114),
 • Rozporządzenie ministra finansów z 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (DzU z 2010 r. nr 205, poz.1359),
 • Art. 185 ust. 1 i 1a, art. 186 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2000 r. nr 46, poz. 543 z późn. zm.)

 


Marcin Tarczyński, analityk Polskiej Izby Ubezpieczeń:

Polska Izba Ubezpieczeń od początku brała udział w konsultacjach nad tym rozporządzeniem. Nie zgłaszała do niego uwag, co oznacza, że w naszej opinii skutecznie chroni ono poszkodowanych. Trzeba bowiem pamiętać, że jest to szczególny rodzaj ubezpieczenia - ubezpieczenie OC, a więc takie, które z założenia ma chronić przede wszystkim poszkodowanego.

Dlatego też ktokolwiek, kto odnosi się do tego rozporządzenia, powinien na nie spojrzeć właśnie przez pryzmat ewentualnego poszkodowanego, a nie tego, kto ubezpieczenie będzie wykupywał.

Kwota zapisana w rozporządzeniu to suma gwarancyjna, a więc taka, na jaką maksymalnie może liczyć poszkodowany w razie jakiegoś wypadku. Nie trzeba mieć specjalnie dużej wyobraźni, aby znaleźć sytuację, w której osoba poszkodowana wskutek działania bądź zaniechania działania zarządcy nieruchomości odnosi poważne obrażenia. 50 tys. euro to w opinii PIU wystarczająca suma, by odszkodowanie dla takiej osoby w pełni odpowiadało poniesionym stratom.

Leon Pierzchalski, dyr. Departamentu Ubezpieczeń Majątkowych UNIQA TU SA:

Uniqa TU w ostatnich latach odnotowuje wzrost liczby zwartych ubezpieczeń OC zarządców nieruchomości. Jedną zprzyczyn takiego stanu rzeczy jest fakt, że z roku na rok wzrasta liczba licencjonowanych zarządców nieruchomości, objętych ustawowym obowiązkiem zawarcia takiego ubezpieczenia.

Wysoka świadomość u zarządców jest również spowodowana tym, że Uniqa współpracuje z wieloma stowarzyszeniami i federacjami zarządców, bierze udział w szkoleniach i spotkaniach - w ten sposób ugruntowuje wiedzę o tym produkcie.

Polisa OC zarządcy nieruchomości obejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w związku z wykonywaniem czynności z zakresu m.in. administrowania nieruchomości, zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem.

Ten obszar działalności zarządców wiąże się m.in. z ryzykiem wystąpienia szkody osobowej, które to - zgodnie z aktualną linią orzecznictwa - odznaczają się coraz wyższymi odszkodowaniami.

Dodatkowo, obecna aura charakteryzuje się częstymi anomaliami pogodowymi w postaci ulewnych deszczy, obfitych opadów śnieżnych, długofalowych mrozów, przez co także przyczynia się do wzrostu liczby szkód rzeczowych.

Wzrasta również świadomość społeczeństwa o możliwości ubiegania się o należne odszkodowania, co bezpośrednio przedkłada się na liczbę zgłaszanych roszczeń. W rezultacie obserwujemy zarówno wzrost liczby ubezpieczeń jak i zgłaszanych roszczeń.

Należy zauważyć, że ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości pozostaje w ścisłym związku z ubezpieczeniami wspólnot mieszkaniowych, jak i spółdzielni mieszkaniowych, w których Uniqa TU SA jest od wielu lat wiodącym ubezpieczycielem.

Specjalizujemy się w ubezpieczeniach dla sektora mieszkalnictwa, nasze produkty są na bieżąco dostosowywane do potrzeb rynku. Nasze ubezpieczenia postrzegane są jako wiarygodne o czym świadczy m.in. nagroda przyznana przez Zarząd Europejski Federacji Doradców Finansowych dla Pakietu dla Wspólnot Mieszkaniowych.


Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Stacja dezynfekcji w budynku - co wybrać? »

Stacja do dezynkecjiKoronawirus, który opanował niemal cały świat, znacząco zmienił funkcjonowanie naszej codzienności. To, że mamy więcej swobód, nie znaczy, że cały... Czytam więcej »


Poznaj tajemnicę komfortowej i taniej pompy cieplnej »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

pompy ciepła i ogrzewanie kotły
Pompy ciepła w dzisiejszych czasach to bardzo nowoczesne i zautomatyzowane urządzenia. Przy prawidłowym zaprojektowaniu, wykonaniu instalacji i eksploatacji, nie generują... Chcę wiedzieć »

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do ogrzewania małych, jak i dużych powierzchni... czytam więcej »


Czy wiesz, że wykonanie równoważenia instalacji może doprowadzić do 35% obniżenia rachunków ze energię grzewczą?

oszczedzanie energii grzewczejWykonanie równoważenia instalacji, w trakcie prac termomodernizacyjnych, zapobiega występowaniu negatywnych zjawisk w instalacji, takich jak: podprzepływy i nadprzepływy, które... Czytam więcej »


Jak wykonać ocieplenie w systemie ETICS?

austrotherm badanie Etics Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku w systemie ETICS poprawia zarówno trwałość, jak i izolacyjność cieplną budynku. Wszystkie czynności, które dotyczą ocieplenia budynku w systemie ETICS należy... Czytam więcej »


Bezpieczne place zabaw na osiedlu - jakie atesty?

Fundusze Termomodernizacji i Remontów - nowe zasady?

Place zabaw na osiedlu Fundusz remontowy
W naszym kraju powstaje coraz więcej miejsc, które służą aktywnemu spędzaniu czasu – place zabaw, siłownie plenerowe. Jednak ich funkcja nie sprowadza się jedynie... Czytam więcej »

Fundusz Termomodernizacji i Remontów utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego w miejsce Funduszu Termomodernizacji. Podstawą prawną Funduszu jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i... Czytam więcej »


Fasada, podłoga, dach - ocieplenie na ocieplenie »

Jak oszczędzić i zatrzymać ciepło w swoim domu? »

dezynfekcja wody w instalacji ciepło w domu
W przypadku budynków, w których ochrona cieplna ścian przed utratą ciepła jest niewystarczająca w stosunku do obowiązujących standardów energooszczędności, możliwe... czytam dalej »

Czy wiesz, że skuteczna izolacja termiczna budynku to inwestycja, która się zwraca w czasie krótszym, niż myślisz? To nie tylko ciepło w twoim domu, to także... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników i filtrowanie zanieczyszczń »

Ciepła woda użytkowa odpowietrzenie kaloryferów

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Oto śmietniki, które zdobią osiedla»
Detektory gazów w garażach śmietniki ese
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Miejsca składowania odpadów to przeważnie duży problem dla zarządcy. Jak utrzymać go w czystości i sprawić, aby nie szpecił wizerunku osiedla, a stał się jego wizytówką... czytam dalej »

Całodobowy nadzór nad osiedlem o wiele taniej?
Jak wybrać dobry ciepłomierz »
monitoring osiedla i budynku ciepłomierze jaki wybrać
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Zdalny odczyt mediów to na obecny czas – trwającej pandemii – pożądane rozwiązanie. Trzeba przyznać, że  z powodzeniem jest wykorzystywany w mieszkalnictwie. Postęp w dziedzinie technik informatycznych... Masz pytanie odnośnie instalacji ciepłomierza? Zadzwoń! +48 603 50 90 05»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
7-8/2020

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Zmiany w Prawie budowlanym
 • - Wyrok eksmisyjny w SM
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19438|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 16575|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11854|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl