CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Cena bezpieczeństwa

Anna Witkowska  |  Administrator 1/2011  |  21.01.2011

Od 3 listopada 2010 r. obowiązuje nowe rozporządzenie ministra finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości.

Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC wprowadzono dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności prowadzonej przez zarządców oraz bezpieczeństwa osób korzystających z ich usług.

Szczegóły ubezpieczenia określa rozporządzenie ministra finansów z 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.

Każdy zarządca

Każdy zarządca nieruchomości musi mieć wykupione obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku ze swoją pracą. Jeżeli zarządca wykonuje czynności zawodowe przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem - ubezpieczeniem jest objęta również odpowiedzialność cywilna tego zarządcy za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem tych osób.

Przepis ten stosuje się odpowiednio do firm prowadzących działalność zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami. Jeśli zatem osoba posiadająca licencję prowadzi działalność gospodarczą i równocześnie jest zatrudniona u przedsiębiorcy, który prowadzi taką działalność - musi także wykupić OC.

Nie wszelkie szkody

Zakres ubezpieczenia jest bardzo szeroki, ale nie obejmuje wszelkiego rodzaju wypadków i związanych z nimi szkód czy strat.

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna zarządcy za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem czynności zawodowych, o których mowa w odpowiednich przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Ubezpieczenie nie obejmuje natomiast szkód:

 • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;
 • wyrządzonych przez ubezpieczonego po pozbawieniu go licencji zawodowej, a także w okresie jej zawieszenia, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania czynności zawodowych przed pozbawieniem lub zawieszeniem licencji;
 • polegających na zapłacie kar umownych oraz powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.
 • Warto pamiętać, że ubezpieczenie nie obejmuje też szkód wyrządzonych z winy umyślnej, a w przypadku rażącego niedbalstwa - ubezpieczyciel ma prawo regresu do ubezpieczonego zarządcy.

Przezorny, ubezpieczony

Zgodnie z przepisami, zarządca ma obowiązek posiadać polisę OC najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem wykonywania swoich czynności. W podpisywanych przez siebie umowach o zarządzanie nieruchomościami jest zobowiązany do zamieszczenia oświadczenia o posiadanym ubezpieczeniu.

Trzeba przy tym pamiętać, że odpowiedzialność cywilna zarządców obejmuje wszystkie szkody związane z niewłaściwie podjętymi działaniami przez zarządcę lub brakiem tych działań. Odpowiedzialność ta jest zarówno deliktowa, jak i kontraktowa.

Od 3 listopada 2010 r. weszły w życie rozporządzenia ministra finansów z 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

 • rzeczoznawcy majątkowego (DzU nr 205, poz. 1357),
 • pośrednika w obrocie nieruchomościami (DzU nr 205, poz. 1358),
 • zarządcy nieruchomości (DzU nr205, poz. 1359).
 • Rozporządzenia te określają zakres ubezpieczeń OC dla tych zawodów i minimalne sumy gwarancyjne.

Oznacza to, że zarządca nieruchomości musi natychmiast usunąć szkody powstałe w wyniku czynu zabronionego i te, które wynikają z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 50 tys. euro.

Kwota ta ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego euro, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

Dla osób zarządzających mieniem o dużej wartości bardzo przydatne może być też dodatkowe ubezpieczenie. Warto więc zastanowić się nad wyższą sumą zabezpieczenia. Ubezpieczyciele konkurują miedzy sobą ceną i jakością obsługi. Podstawowy zakres ubezpieczenia jest określony w rozporządzeniu, zatem przy wyborze oferty trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na doświadczenie firm w ubezpieczaniu nieruchomości mieszkaniowych.


Zobacz film:

 


Zarządcy zrzeszeni w różnych stowarzyszeniach i związkach branżowych mogą skorzystać z ulg i preferencji, oferowanych dzięki porozumieniom zawartym z ubezpieczycielami przez te organizacje. I tak np. Polska Federacja Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości podpisała, na preferencyjnych zasadach, umowę z dwoma znaczącymi na rynku towarzystwami - Generali TU SA i Uniqa TU SA.

Oferty wszystkich liczących się towarzystw ubezpieczeniowych - a jest ich ponad dziesięć (m.in. TU PZU, Ergo Hestia, Compensa, PTU, TUiR Warta) dostępne są w internecie. Można tam również znaleźć kalkulatory przydatne do porównania ubezpieczenia i proponowanych zniżek dla zarządców.

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie ministra finansów z 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (DzU z 2004 r. nr 207, poz. 2114),
 • Rozporządzenie ministra finansów z 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (DzU z 2010 r. nr 205, poz.1359),
 • Art. 185 ust. 1 i 1a, art. 186 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2000 r. nr 46, poz. 543 z późn. zm.)

 


Marcin Tarczyński, analityk Polskiej Izby Ubezpieczeń:

Polska Izba Ubezpieczeń od początku brała udział w konsultacjach nad tym rozporządzeniem. Nie zgłaszała do niego uwag, co oznacza, że w naszej opinii skutecznie chroni ono poszkodowanych. Trzeba bowiem pamiętać, że jest to szczególny rodzaj ubezpieczenia - ubezpieczenie OC, a więc takie, które z założenia ma chronić przede wszystkim poszkodowanego.

Dlatego też ktokolwiek, kto odnosi się do tego rozporządzenia, powinien na nie spojrzeć właśnie przez pryzmat ewentualnego poszkodowanego, a nie tego, kto ubezpieczenie będzie wykupywał.

Kwota zapisana w rozporządzeniu to suma gwarancyjna, a więc taka, na jaką maksymalnie może liczyć poszkodowany w razie jakiegoś wypadku. Nie trzeba mieć specjalnie dużej wyobraźni, aby znaleźć sytuację, w której osoba poszkodowana wskutek działania bądź zaniechania działania zarządcy nieruchomości odnosi poważne obrażenia. 50 tys. euro to w opinii PIU wystarczająca suma, by odszkodowanie dla takiej osoby w pełni odpowiadało poniesionym stratom.

Leon Pierzchalski, dyr. Departamentu Ubezpieczeń Majątkowych UNIQA TU SA:

Uniqa TU w ostatnich latach odnotowuje wzrost liczby zwartych ubezpieczeń OC zarządców nieruchomości. Jedną zprzyczyn takiego stanu rzeczy jest fakt, że z roku na rok wzrasta liczba licencjonowanych zarządców nieruchomości, objętych ustawowym obowiązkiem zawarcia takiego ubezpieczenia.

Wysoka świadomość u zarządców jest również spowodowana tym, że Uniqa współpracuje z wieloma stowarzyszeniami i federacjami zarządców, bierze udział w szkoleniach i spotkaniach - w ten sposób ugruntowuje wiedzę o tym produkcie.

Polisa OC zarządcy nieruchomości obejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w związku z wykonywaniem czynności z zakresu m.in. administrowania nieruchomości, zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem.

Ten obszar działalności zarządców wiąże się m.in. z ryzykiem wystąpienia szkody osobowej, które to - zgodnie z aktualną linią orzecznictwa - odznaczają się coraz wyższymi odszkodowaniami.

Dodatkowo, obecna aura charakteryzuje się częstymi anomaliami pogodowymi w postaci ulewnych deszczy, obfitych opadów śnieżnych, długofalowych mrozów, przez co także przyczynia się do wzrostu liczby szkód rzeczowych.

Wzrasta również świadomość społeczeństwa o możliwości ubiegania się o należne odszkodowania, co bezpośrednio przedkłada się na liczbę zgłaszanych roszczeń. W rezultacie obserwujemy zarówno wzrost liczby ubezpieczeń jak i zgłaszanych roszczeń.

Należy zauważyć, że ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości pozostaje w ścisłym związku z ubezpieczeniami wspólnot mieszkaniowych, jak i spółdzielni mieszkaniowych, w których Uniqa TU SA jest od wielu lat wiodącym ubezpieczycielem.

Specjalizujemy się w ubezpieczeniach dla sektora mieszkalnictwa, nasze produkty są na bieżąco dostosowywane do potrzeb rynku. Nasze ubezpieczenia postrzegane są jako wiarygodne o czym świadczy m.in. nagroda przyznana przez Zarząd Europejski Federacji Doradców Finansowych dla Pakietu dla Wspólnot Mieszkaniowych.


Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zarządzanie nieruchomościami - centrum wiedzy Akademia Rynku Nieruchomości »

Studia dla zarządcówAkademia Rynku Nieruchomości to centrum wiedzy stworzone dla osób związanych z rynkiem nieruchomości. W ramach Akademii przygotowaliśmy dla Państwa... Czytam więcej »


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury... Czytam więcej »


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić  (...) ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
DOszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...)  zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe.  Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Programy wspomagające pracę zarządcy - przegląd 2019»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Programy dla zarządców nieruchomości Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Gospodarowanie ciepłem
 • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16909|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10524|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10093|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl