CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Umowa partycypacji zawierana z TBS-em

Istota umowy w sprawie partycypacji
Agnieszka Żelazna  |  Administrator 3/2017  |  13.04.2017
Kryteria i tryb przeznaczania mieszkań dla konkretnych najemców określa umowa towarzystwa albo jego statut.
Kryteria i tryb przeznaczania mieszkań dla konkretnych najemców określa umowa towarzystwa albo jego statut.
Rys. redakcja Administratora
Ciąg dalszy artykułu...

Istota umowy w sprawie partycypacji

 • Umowa w sprawie partycypacji zawierana pomiędzy towarzystwem budownictwa społecznego a określoną osobą fizyczną lub prawną (bądź ewentualnie jednostką organizacyjną) ma na celu ustalenie zasad udziału ww. osoby, zwanej też często „partycypującym” lub „partycypantem”, w kosztach budowy przez towarzystwo lokalu mieszkalnego, który następnie zostanie wynajęty partycypującemu lub wskazanej przez niego osobie.
 • Realizacja przez towarzystwo ww. lokalu mieszkalnego następuje zwykle przy wykorzystaniu środków własnych towarzystwa, środków partycypującego oraz (często) środków zewnętrznych (w szczególności finansowanie udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego).
 • Szczegółowe warunki realizacji inwestycji przez towarzystwo oraz prawa i obowiązki stron wynikające z uczestnictwa w pokrywaniu jej kosztów przez partycypującego określają pozostałe postanowienia umowy (np. termin rozpoczęcia i realizacji przedsięwzięcia, standard realizacji lokalu, cena lokalu, zasady i skutki rozwiązania umowy).
 • W odniesieniu do osób fizycznych zawierających umowę dotyczącą partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będą one następnie najemcą, ustawodawca zawarł szereg regulacji zawierających korzystniejsze dla tej kategorii partycypujących rozwiązania. Tak też kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego uzyskana od ww. osób (w przypadku lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego) nie może przekroczyć 25% kosztów budowy tegoż lokalu.
 • Finansowanie zwrotne, o którym mowa powyżej, udzielane jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego poprzez udzielanie kredytów oraz organizację emisji obligacji i gwarantowanie ich nabycia w ramach realizacji rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego.
 • Wysokość finansowania zwrotnego jest nie większa niż 75% kosztów przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego.
 • Okres finansowania nie może być z kolei dłuższy niż 30 lat. W przypadku zaś kredytu do okresu kredytowania wlicza się również okres karencji w spłacie kapitału[10].
 • W sprawach nieuregulowanych w ustawie o TBS do praw i obowiązków stron umowy w sprawie partycypacji odpowiednie zastosowanie znajdują m.in. przepisy ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz przepisy Kodeksu cywilnego o najmie[11].

Zwrot kwoty partycypacji

Zgodnie z art. 29a ust. 3 ustawy o TBS, w przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego wybudowanego przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego (o którym mowa była wyżej) kwota partycypacji podlega zwrotowi najemcy.

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 5 grudnia 2012 r.[12], „kwota partycypacji” w dniu jej zwrotu powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu. Trudno jest przy tym przypisać jej charakter prawa majątkowego.

Uzasadniając zajęte stanowisko, WSA w Gdańsku wskazał zaś dalej, że: „kwota partycypacji nie jest prawem, na podstawie którego osobie uprawnionej przysługują korzyści majątkowe. Stanowi ona warunek zawarcia przez osobę fizyczną z TBS umowy najmu. Zakończenie umowy najmu powoduje zwrot wspomnianej kwoty, lecz z uwagi na szczególny sposób wyliczenia jej wartości – powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu – to kwota ta może być wyższa od kwoty wpłacanej. Powstałą różnicę z uwagi na brak możliwości kwalifikacji do źródeł przychodu wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1–8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. DzU nr 51/2010, poz. 307, ze zm.) należy zakwalifikować jako przychód z innych źródeł”.

Zwrot kwoty partycypacji najemcy będącemu osobą fizyczną, który zawarł umowę dotyczącą partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego stał się najemcą, następuje nie później niż w terminie 12 miesięcy, liczonych od dnia opróżnienia lokalu. Kwotę zwracanej partycypacji wylicza się jednocześnie według wzoru zawartego w przepisach ustawy o TBS i według stanu na dzień opróżnienia lokalu.

W przypadku jednakże gdy w umowie najmu zawartej pomiędzy towarzystwem a najemcą strony uzależniły termin zwrotu kwoty partycypacji od zawarcia umowy najmu danego lokalu z następnym najemcą, zwrot kwoty partycypacji następuje dopiero z dniem zawarcia tejże umowy. Termin ten nie może jednakże nastąpić później niż z upływem 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu przez obecnego najemcę.

Wspomnieć jedynie można dodatkowo w tym miejscu, że zgodnie z art. 29a ust. 5 ustawy o TBS towarzystwo może dodatkowo uzależnić zawarcie umowy najmu opróżnionego lokalu mieszkalnego od wniesienia przez nowego najemcę kwoty partycypacji w wysokości wypłaconej jego poprzednikowi.

Nabycie własności przedmiotu najmu

Jak stanowi art. 33e ust. 1 ustawy o TBS: „lokale mieszkalne w zasobach towarzystw, wybudowane przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków złożonych do dnia 30 września 2009 r., mogą być wyodrębnione na własność wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym rozdziale”.

Powyższe unormowanie stanowi zatem wyjątek od ogólnej zasady mającej zastosowanie do istoty funkcjonowania towarzystw budownictwa społecznego, a mianowicie wskazującej, że lokale mieszkalne wynajmowane przez tzw. TBS-y nie podlegają wyodrębnieniu i przeniesieniu ich na własność osób trzecich (zwłaszcza najemców).
Warto wspomnieć chociażby w tym miejscu, że zgodnie z art. 15e ust. 2 ustawy o TBS: „lokale mieszkalne wybudowane przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego nie mogą być, pod rygorem nieważności, wyodrębnione na własność”.

Wyjątek przewidziany w art. 33e ust. 1 ustawy o TBS dotyczy przy tym wyłącznie możliwości wyodrębnienia własności tych lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach towarzystw, które wybudowane zostały z udziałem finansowania Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków złożonych do 30 września 2009 r.

Dodatkowym ograniczeniem wyodrębniania ww. lokali jest wprowadzony przez ustawodawcę warunek, zgodnie z którym przeniesienie własności lokalu mieszkalnego przez towarzystwo budownictwa społecznego może nastąpić wyłącznie na rzecz osoby fizycznej, będącej jednocześnie (warunek łączny):

 • najemcą tegoż lokalu mieszkalnego, oraz
 • stroną umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tego lokalu.

Wyodrębnienie własności lokalu, o którym mowa wyżej, nie może przy tym nastąpić przed upływem 5 lat od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku, w którym lokal ten jest położony[13].

Decyzję o wyodrębnieniu lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot najmu na własność podejmuje zgromadzenie wspólników towarzystwa, walne zgromadzenie jego akcjonariuszy albo walne zgromadzenie (w zależności od formy organizacyjno-prawnej, w której działa dane towarzystwo). Na poczet ceny sprzedaży takiego lokalu zaliczeniu podlega jednocześnie kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu, ustalona zgodnie z przepisami ustawy o TBS[14].

Śmierć partycypującego

Przepisy ustawy o TBS nie zawierają szczególnych regulacji dotyczących skutków dla bytu prawnego umowy o partycypacji czy też możliwości wyodrębnienia na własność lokalu mieszkalnego stanowiącego dotychczasowy przedmiot najmu w razie śmierci partycypującego.

Z uwagi na powyższe, zastosowanie znajdą w tej sytuacji reguły spadkobrania określone przepisami k.c.[15]

Zgodnie zatem z ogólną zasadą wyrażoną w art. 922 § 1 k.c. wskazać należy, że prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów k.c.

Prawo partycypacji podlega z kolei dziedziczeniu.

Mając powyższe na uwadze, wskazać można jedynie w charakterze ciekawostki, że za niedozwoloną, wpisaną do rejestru niedozwolonych postanowień umownych, uznana została klauzula umowna, która znalazła się w umowie zawartej pomiędzy partycypującym (osobą fizyczną – konsumentem) oraz pewnym towarzystwem z siedzibą w Krakowie i wskazująca, że: „w razie śmierci partycypanta umowa niniejsza ulega wygaśnięciu, a prawo do wskazywania najemców przechodzi na wskazanego wcześniej towarzystwu następcy partycypanta z tytułu niniejszej umowy. Jeżeli partycypant nie wskazał swojego następcy, wówczas prawo do wskazywania najemców przechodzi na towarzystwo”[16].

Klauzula powyższa uznana została bowiem za niezgodną z art. 3853 pkt 5 k.c. oraz art. 3853 pkt 13 k.c. Zabronione jest zatem posługiwanie się podobnymi klauzulami w umowach zawieranych przez towarzystwa z konsumentami.

Czytaj też: Czy TBS-y mogą budować? >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.


[10]
Por. art. 15a–g ustawy o TBS.
[11]
tj. DzU 2016, poz. 1610, ze zm.
[12]
Sygn. akt I SA/Gd 1027/12.
[13]
Por. art. 33e ust. 3 ustawy o TBS.
[14]
Zgodnie z art. 33e ust. 5 ustawy o TBS kwota ta odpowiada kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości rynkowej lokalu równy udziałowi wniesionej kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu, nie mniejszej jednak niż wartość nominalna wpłaconej partycypacji.
[15]
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU nr 16/1964, poz. 93, ze zm.) – dalej: k.c.
[16]
Por. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) z dnia 13.06.2005 r., sygn. akt XVII Amc 20/04.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
 • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17735|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11078|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10659|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl