CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Zasady rozliczeń w spółdzielniach mieszkaniowych

Agnieszka Żelazna  |  Administrator 4/2017  |  16.05.2017  |  3
Partycypacja w kosztach i wydatkach polega na uiszczaniu stosownych opłat zgodnie z postanowieniami statutu spółdzielni mieszkaniowej.
Partycypacja w kosztach i wydatkach polega na uiszczaniu stosownych opłat zgodnie z postanowieniami statutu spółdzielni mieszkaniowej.
Rys. redakcja Administratora

Przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (USM) nakładają zarówno na członków spółdzielni mieszkaniowych, jak też na osoby niebędące członkami, którym jednak przysługują prawa do lokali w zasobach spółdzielni, obowiązek partycypacji w kosztach i wydatkach związanych z utrzymaniem szeroko pojętego „mienia wspólnego”.

Zasady uczestnictwa we wspomnianych kosztach i wydatkach nie zostały przy tym uregulowane przez ustawodawcę w sposób jednolity dla wszystkich kategorii podmiotów, lecz zawierają odmienne postanowienia lub zakres obowiązkowej partycypacji, uwzględniające charakter przysługującego danej osobie prawa do lokalu w zasobach spółdzielni. [1]

Osoby będące członkami spółdzielni, którym jednocześnie przysługują spółdzielcze prawa do lokali, obowiązane są w drodze wnoszenia stosownych opłat, zgodnie z art. 4 ust. 1 USM, do uczestnictwa w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale oraz eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni.

Na takich samych zasadach jak członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, zobowiązane do partycypowania w w/w kosztach są również osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują jednakże spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Z powyższego wynika zatem, iż osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mają, po pierwsze, obowiązek pokrywania kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, po drugie, pokrywania kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni. Osoby te mają zatem uczestniczyć w pokrywaniu tylko tych kosztów, o których mowa w art. 4 ust. 11 USM. Wskazany przepis nie obejmuje zatem kosztów, które nie są związane bezpośrednio z nieruchomościami w nim wymienionymi[2].

Do zasad uczestnictwa wskazanych wyżej osób w wyszczególnionych kosztach znajduje przy tym zastosowanie osobne zastrzeżenie, wyrażone w art. 5 USM (dotyczące zasad przeznaczania i rozliczenia pożytków i innych przychodów z nieruchomości wspólnej).

Sytuacja uczestnictwa w kosztach i wydatkach nieco odmiennie przedstawia się zaś w odniesieniu do tych członków spółdzielni, którym przysługuje prawo własności lokali znajdujących się w jej zasobach. Zobowiązani są oni bowiem uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem tylko tych lokali, których prawo własności im przysługuje, jak też eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych oraz eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni.

Partycypacja we wspomnianych kosztach i wydatkach polega również, w odniesieniu do tej kategorii osób, na uiszczaniu stosownych opłat zgodnie z postanowieniami statutu danej spółdzielni mieszkaniowej.

Z kolei, właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali oraz eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Niezależnie od powyższego obowiązku, są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które z kolei są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu.

Powyższe obowiązki wykonywane są w drodze uiszczania stosownych opłat na takich samych zasadach, jakie obowiązują członków spółdzielni, z zastrzeżeniem jednakże również postanowień art. 5 USM.

Inne obowiązki, dotyczące uczestnictwa w pokrywaniu kosztów i wydatków na rzecz spółdzielni mieszkaniowej, obowiązują zaś tych członków spółdzielni, którzy dopiero oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu. Do chwili bowiem postawienia im lokali do dyspozycji, obowiązani są jedynie uczestniczyć w pokrywaniu kosztów ich budowy przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych. Po tej zaś chwili, wnoszą oni opłaty na takich samych zasadach jak członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali lub też (w zależności od charakteru nabytego prawa do lokalu) członkowie spółdzielni, będący właścicielami lokali.

Niezależnie od obowiązku uczestnictwa w kosztach i wydatkach związanych z utrzymaniem szeroko rozumianego „mienia wspólnego”, przepisy USM nakładają dodatkowo na członków spółdzielni, obowiązek uczestniczenia w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię, w sytuacji gdy uchwała walnego zgromadzenia danej spółdzielni tak stanowi.

Korzystanie z powyższej działalności spółdzielni jest przy tym możliwe – na zasadach odpłatności – także przez właścicieli lokali, niebędących członkami spółdzielni oraz inne osoby niebędące jej członkami, którym jednakże przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Zasady korzystania z takiej dodatkowej działalności, prowadzonej przez spółdzielnie mieszkaniowe, regulują przy tym zapisy umów zawieranych przez spółdzielnie ze wskazanymi wyżej osobami.

Dostęp do dokumentacji spółdzielni i zawiadamianie o zmianie opłat

Jak stanowi art. 4 ust. 64 USM: „spółdzielnia jest obowiązana, na żądanie członka spółdzielni, właściciela lokalu niebędącego członkiem spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przedstawić kalkulację wysokości opłat.” Powyższy przepis dotyczy opłat związanych zarówno z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, jak też kosztów ponoszonych przez spółdzielnię w związku z prowadzoną przez nią działalnością społeczną, oświatową i kulturalną.

Jednocześnie, spółdzielnia zobowiązana jest do zawiadomienia o każdorazowej zmianie wysokości należnych opłat zarówno członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, jak też członków spółdzielni będących właścicielami lokali, czy w końcu właścicieli lokali znajdujących się w zasobach spółdzielni, którzy nie są jednakże jej członkami.

Zawiadomienie w/w osób o zmianie opłat powinno zostać dokonane co najmniej na 3 miesiące naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. Każdorazowa zmiana wysokości opłat wymaga dodatkowo uzasadnienia na piśmie.

Inaczej z kolei przedstawia się sytuacja powiadamiania o zmianie opłat należnych, gdy zmianą objęte są opłaty na pokrycie kosztów niezależnych od spółdzielni, przez które należy w szczególności rozumieć: opłaty z tytułu zużycia energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych.

Zawiadomienie o zmianie w/w opłat powinno nastąpić, co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, lecz nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana opłat niezależnych od spółdzielni nie wymaga z kolei uzasadnienia na piśmie.

Przepisy USM przewidują dopuszczalność oraz właściwą procedurę ewentualnego zakwestionowania zasadności zmiany przez spółdzielnię wysokości należnych opłat. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 8 USM, członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, jak też właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej.

Jak wskazał przy tym Sąd Apelacyjny w Łodzi, w wyroku z dnia 26.03.2015 r.: „wprawdzie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.) przewiduje możliwość zakwestionowania zasadności zmiany wysokości opłat na drodze sądowej. Jednak przepis ten nie tylko nie daje podstawy do żądania uchylenia uchwały rady nadzorczej określającej zakres zmiany wysokości opłat, ale nawet nie wymaga uprzedniego uchylenia takiej uchwały”[3].

Możliwość kwestionowania na drodze sądowej przez członka spółdzielni oraz osoby nie będące członkami, zobowiązane do uiszczania opłat eksploatacyjnych, ustalenia przez spółdzielnię jego zobowiązania z tego tytułu nie jest przy tym uzależniona od uprzedniego uzyskania wyroku uchylającego uchwałę rady nadzorczej określającą zmianę wysokości opłat lub ustalającą ich wysokość. Można je bowiem realizować także w drodze zarzutu, w procesie wytoczonym przez spółdzielnię o zasądzenie należności z tego tytułu, jednak wymaga to co najmniej wskazania, w jakim zakresie uprawniony podmiot kwestionuje z tej przyczyny swoje zobowiązanie wobec spółdzielni z tego tytułu[4].

Jak wskazał bowiem Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17.11.2004 r.: „1. Opłaty za korzystanie z lokali powinny być tak ustalone, by odpowiadały rzeczywistym kosztom eksploatacji, przy tym jeżeli członek spółdzielni mieszkaniowej kwestionuje obciążenie go opłatami związanymi z używaniem lokalu to obowiązek udowodnienia, że wysokość tych opłat została prawidłowo określona obciąża spółdzielnię mieszkaniową. 2. Według obecnie obowiązującego art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.) członek spółdzielni jest obowiązany do uiszczenia opłat eksploatacyjnych zgodnie z postanowieniami statutu.”[5]

W razie wystąpienia na drogę sądową, osoba, która z tego prawa skorzystała, zobowiązana jest jednakże do dalszego wnoszenia opłat w dotychczasowej wysokości, aż do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. W tym miejscu wskazać jedynie należy, iż wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15.07.2009 r.[6] komentowany art. 4 ust. 8 USM w powyższej części, uznany został za niezgodny z Konstytucją w zakresie, w jakim dotyczy opłat niezależnych od spółdzielni mieszkaniowej.

W toku ewentualnego procesu sądowego na spółdzielni mieszkaniowej spoczywa ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości należnych opłat.

Innymi słowy, spółdzielnia powinna udowodnić, iż utrzymanie nieruchomości wygenerowało tak wysokie koszty, że nie była w stanie pokryć ich z pobieranych opłat. Do kosztów takich należy np. konserwacja domofonów, sprzątanie, drobne remonty, wymiana żarówek, zakup środków czystości, materiałów budowlanych, usługi remontowe itp. W tym zakresie koniecznym jest zaoferowanie dowodów z dokumentów źródłowych pozwalających na kontrolę prawidłowości oszacowania wielkości kosztów eksploatacji nieruchomości, to jest takich, które w sposób obiektywny pozwalałyby na stwierdzenie wysokości kosztów poniesionych na utrzymanie nieruchomości np. rachunków, faktur, pokwitowań wypłat.[7]

Czytaj też: Jakie opłaty ponoszą mieszkańcy lokali? >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[1] ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222) – dalej: „USM”.
[2]  por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 08.02.2013 r., sygn. akt V ACa 192/11.
[3] sygn. akt I ACa 1414/14.
[4] por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 03.10.2014 r., sygn. akt V CNP 66/13.
[5] sygn. akt IV CK 215/04.
[6] sygn. akt K 64/07.
[7] por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 04.03.2014 r., sygn. akt VI ACa 935/13.

Komentarze

(3)
eugeniusz | 27.07.2017, 10:27
Cytat: Z kolei, właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali oraz eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Niezależnie od powyższego obowiązku, są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które z kolei są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu.
Powyższe obowiązki wykonywane są w drodze uiszczania stosownych opłat na takich samych zasadach, jakie obowiązują członków spółdzielni, z zastrzeżeniem jednakże również postanowień art. 5 USM.... koniec cytatu

Oczywiście jest wiele kontrowersji w artykule, ale chciałbym, aby Autorka dokonała reasumpcji powyższego swojego zapisu, a przepisy ustawy właściwe temu przeczytał "literalnie i znaczeniowo"
Moje zdanie jest takie:
Na jednym z budynków sądowych jest takie zdanie: umów należy dotrzymywać...
Zatem, jeśli zgadzamy się z taką zasadą (a trudno nie...) to niewątpliwie Akty Prawne Umowy ustanowienia odrębnej własności i jej przeniesienia (np. z osoby prawnej na osobę fizyczną), niewątpliwie są dokumentami, których... należy dotrzymywać.
Zatem... jeśli w ww. UMOWIE mamy określone części wspólne, a są to (realizując normę przewidzianą dla tej sytuacji z ustawy o własności lokali), to nie ulega najmniejszej wątpliwości, że CZĘŚCI WSPÓLNE mogą pochodzić wyłącznie z obszaru formalno-prawnego tej nieruchomości (odrębnej).
Skutkuje to brakiem podstaw do obciążania nabywcy prawidłowo ustanowionej odrębnej nieruchomości, innymi kosztami niż koszt tychże części wspólnych, co obejmuje także koszty zarządu częściami wspólnymi, ale to już domena Kodeksu Cywilnego...
Mając na uwadze powyższe, w polskim systemie prawnym, nie powinno być żadnej zasadności obciążania osoby której przysługuje własność odrębnego lokalu, wszystkimi kosztami osoby prawnej, która była "posiadaczem" własności nieruchomości, przed zawarciem ww. umowy.
Zresztą SN już wypowiedział się na ten temat bardzo dawno, na pewno dalej iż przywołane w artykule orzeczenia, a sprowadza się ona do podstawowej kwestii: osoba prawna wykonująca zarząd nieruchomością wspólną, nie może przerzucać wprost na właścicieli, WSZYSTKICH KOSZTÓW SWOJEGO FUNKCJONOWANIA.
Mamy jednak, jak to w Kraju Naszym nierzadkie, tendencję ku temu, aby, szczególnie polskie spółdzielnie mieszkaniowe, umocować na ścieżce "zarządzania nieruchomościami" takie, które by konsumowało możliwość przerzucania wszystkich kosztów SM nawet na osoby fizyczne, nie będące jej członkami...
Dlatego, weryfikacja głównych tez artykułu, wydaje się... konieczna, albowiem: wprowadza w błąd.
A tak na marginesie.
Czy ja coś przeoczyłem?
Pojawia się ponownie w dokumentach prawnych, pojęcie: zarządzanie nieruchomościami...
To ciekawe, bowiem znamy okoliczność wyrygowania tego terminu z UGN
radca prawny Agnieszka Żelazna | 28.07.2017, 08:56
Artykuł stanowi omówienie i przedstawienie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zagadnień nim poruszonych, w tym również przybliżenie wybranych, aktualnych również obecnie poglądów orzecznictwa.

Wskazać zatem należy, iż zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych [t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.; dalej: SpółdzMieszkU]: „właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5.”

Zacytowany fragment artykułu nie jest stanowi zatem wyrażenia poglądu Autorki na zagadnienie partycypacji właścicieli lokali nie będących członkami spółdzielni w pokrywaniu wskazanych kosztów i wydatków, lecz dosłownie powtarza treść art. 4 ust. 4 SpółdzMieszkU. Brak jest zatem błędu merytorycznego w przytoczonym fragmencie publikacji. Zważyć bowiem należy, iż przedmiotem publikacji nie uczyniono rozważań de lege lata oraz de lege ferenda, a więc rozważań o kształcie obowiązujących przepisów, jak też ewentualnych propozycjach ich zmian.

W zakresie natomiast praktycznego zastosowania art. 4 ust. 4 SpółdzMieszkU polecam zapoznanie się z aktualnym orzecznictwem sądowym, w tym m.in. uzasadnieniem postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30.11.2016 r. (III CZP 78/16).

Z kolei, odnośnie pojęcia „zarządzania nieruchomościami”, wyjaśnić należy, iż w związku z wejściem w życie w dniu 01.01.2014 r. ustawy z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów [Dz. U. z 2013 r. poz. 829 ze zm.] uchylono poprzednio obowiązujące przepisy art. 184 i art. 185 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami [t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.; dalej: GospNierU], objaśniające wskazany termin. Nie mniej jednak, samo pojęcie „zarządzania nieruchomościami”, którego zakres pojęciowy definiowany jest w bogatym orzecznictwie sądowym oraz doktrynie prawniczej, w dalszym ciągu obecne jest w niektórym innych aktach prawnych rangi ustawowej (vide: ustawa z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali, t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1892 ze zm.). Warto w tym miejscu dodać jedynie, iż zgodnie z obecną propozycją zmian do GospNierU, autorstwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, przewiduje się przywrócenie w GospNierU pojęcia „zarządzania nieruchomościami”, poprzez ponowne wprowadzenie definicji legalnej powyższego terminu do przepisów wskazanej ustawy.

Odniesienie się z kolei do pozostałej części komentarza do artykułu wchodziłoby już w zakres porady prawnej.
Z pozdrowieniami,
radca prawny Agnieszka Żelazna
eugeniusz | 28.07.2017, 12:42
Serdecznie dziękuję za odpowiedź.
Myślę, że nie będzie Pani zaskoczona tym, że nie jest ona, przynajmniej dla mnie, nazbyt cenna.
Tytuł artykułu brzmi "zasady rozliczeń...", a zatem jeśli otrzymujemy suchą treść zapisu ustawowego, to zasadnym jest dopytać o dość ewidentny "dysonas" pomiędzy CZĘŚCIAMI WSPÓLNYMI nieruchomości, a NIERUCHMOŚCIAMI SM przeznaczonymi do "wspólnego korzystania", mając również na uwadze dość niedookreślone hasło: mienie wspólne.
Niewątpliwie, jest z powyższą terminologią bardzo poważny problem, który jak widzimy (min. przywołane postanowienie SN z 30-11-2016) jest również dylematem dla wymiaru sprawiedliwości, przy czym zaznaczam, że nie udzieliła mi się jeszcze "narodowa histeria sądownicza".
W tej kwestii (zasad rozliczeń i ich ocen poprawności prawnych), zauważam swoistą niechęć ww. "wymiaru" do wyjaśniania kwestii (przyp.: odmowa podjęcia uchwały), który specyficznie oddaje uwaga SN do mniejszego brata SO, wskazując, że "młodszy brat" nie wyjaśnił dlaczego uważa je za poważne...
Mogę tylko dodać, że w mojej ocenie, przywołane orzeczenia, wcale nie zbliża nas do wspólnego mianownika w ocenie "kosztów" właściwych wskazanemu artykułowi ustawy, właśnie przez brak interpretacji na wstępie wymienionych określeń.
W mojej ocenie, czas najwyższy przejść na stosowanie określeń prawidłowych, w tym przypadku CZĘŚCI WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI. Nie oznacza to, że mogą być uwzględnione inne nieruchomości, ale... muszą (powinny) być one oznaczone BARDZO DOKŁADNIE, najlepiej w formie pisemnej (notarialnej). Pamiętać bowiem należy, że znakomita większość polskich spółdzielni mieszkaniowych majątek w postaci gruntów, dostała od Skarbu Państwa nieodpłatnie, w celu realizowania "polityki mieszkaniowej" (cokolwiek to oznacza). Zatem, można zasadnie domniemywać, że całość tychże nieruchomości powinna być do zrealizowanej mieszkaniówki przypisana, ajk tego wymagają zasady gospodarki nieruchomościami, oraz ustanawiania odrębnych własności lokali mieszkalnych. To oczywiście może nie być możliwe, z wielu względów, lecz na pewno nie można przechodzić obojętnie od przykładów drastycznych (np. budynki z gruntem po obrysie) lub żądania uczestnictwa w określonych kosztach nieruchomości NIEDOOKRESLONYCH.
Szanowna Pani Agnieszko!
Jak Pani wie, ten temat, w tym miejscu, był poruszany już kilkakrotnie.
Wątpliwości... jest, przynajmniej kilka.
Adminisratora czyta wielu co pozytywnym jest, ale nie możemy (przepraszam za familiarność), a nawet nie powinniśmy, kierować kogokolwiek do "kwestionowania na drodze sądowej", sytuacji i zagadnieć powyżej poruszonych. Te bowiem mogą być załatwione w procesach poprawnie prowadzonej gospodarki nieruchomościami, czytaj: dobrze ustanowionych odrębnych własności.
Czasami jednak wydaje mi się, że na linii stosunków pomiędzy spółdzielniami mieszkaniowymi (osobami prawnymi), a ich członkami (głównie osoby fizyczne) dochodzi do... wielce niezrozumiałych dla mnie, a na pewno niepotrzebnych spięć.
A przecież, podpisując Akt Notarialny, działamy (podobno) jako strony autonomiczne?
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

W jaki sposób zmodernizować instalację centralnego ogrzewania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Zapisz się na webinar dla służb technicznych spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, a także projektantów.czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17561|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10945|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10523|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl