• #GorącaLinia – uchwała wspólnoty mimo braku kworum
  • Uchwały można głosować drogą elektroniczną
  • Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych
  • E-szkolenie: Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych
  • Obowiązki? Możesz mieć je z głowy.

Polecane Artykuły (prawo)

#GorącaLinia – uchwała wspólnoty mimo braku kworum

05.05.2020
Czytelnik pyta: jak ustanowić uchwałę wspólnoty mimo braku kworum?
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Uchwały można głosować drogą elektroniczną

06.05.2020
Ustawa o własności lokali nie zawiera żadnych wskazówek, dotyczących technicznego sposobu głosowania uchwał. Nie zawiera też wymogów, takich jak np. własnoręczne złożenie podpisu, czy sporządzenie listy obecności i listy biorących udział w głosowaniu. W zakresie...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Rząd apeluje o pozostawanie w domu, jeśli to możliwe, zamyka uczelnie, szkoły, przedszkola, restauracje i wszelkie punkty rozrywkowe. Epidemiolodzy nawołują do przestrzegania szczególnej higieny. Ulice miast puste, a w aptekach i sklepach ograniczenia dla klientów w zakresie liczby...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

E-szkolenie: Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie...

30.04.2020
Redakcja miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości” inicjuje cykl e-kursów szkoleniem na temat „Wykorzystania narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych”, przygotowanym przez Andrzeja Rajkiewicza – wiceprezesa Narodowej...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Obowiązki? Możesz mieć je z głowy.

Czy zarządzasz węzłem cieplnym, który nie należy do Veolii? Jeśli tak, to doskonale wiesz, że musisz zdbać o jego stan techniczny, regularnie przeprowadzać konserwacje i zadbać o dostępność części zamiennych - wszystko po to, aby niezależnie od pogody mieszkańcy mogli...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet i cieszyć się tańszym gazem? ‎
http://ad.administrator24.info/poprostu1085/▲
Zobacz ofertę i uzyskaj idealnie dopasowaną ofertę do swoich upodobań i potrzeb ...
Kategorie: gaz, ceny gazu, gaz przez internet,

Zasady rozliczeń w spółdzielniach mieszkaniowych

Agnieszka Żelazna  |  Administrator 4/2017  |  16.05.2017  |  3
Partycypacja w kosztach i wydatkach polega na uiszczaniu stosownych opłat zgodnie z postanowieniami statutu spółdzielni mieszkaniowej.
Partycypacja w kosztach i wydatkach polega na uiszczaniu stosownych opłat zgodnie z postanowieniami statutu spółdzielni mieszkaniowej.
Rys. redakcja Administratora

Przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (USM) nakładają zarówno na członków spółdzielni mieszkaniowych, jak też na osoby niebędące członkami, którym jednak przysługują prawa do lokali w zasobach spółdzielni, obowiązek partycypacji w kosztach i wydatkach związanych z utrzymaniem szeroko pojętego „mienia wspólnego”.

Zasady uczestnictwa we wspomnianych kosztach i wydatkach nie zostały przy tym uregulowane przez ustawodawcę w sposób jednolity dla wszystkich kategorii podmiotów, lecz zawierają odmienne postanowienia lub zakres obowiązkowej partycypacji, uwzględniające charakter przysługującego danej osobie prawa do lokalu w zasobach spółdzielni. [1]

Osoby będące członkami spółdzielni, którym jednocześnie przysługują spółdzielcze prawa do lokali, obowiązane są w drodze wnoszenia stosownych opłat, zgodnie z art. 4 ust. 1 USM, do uczestnictwa w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale oraz eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni.

Na takich samych zasadach jak członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, zobowiązane do partycypowania w w/w kosztach są również osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują jednakże spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Z powyższego wynika zatem, iż osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mają, po pierwsze, obowiązek pokrywania kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, po drugie, pokrywania kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni. Osoby te mają zatem uczestniczyć w pokrywaniu tylko tych kosztów, o których mowa w art. 4 ust. 11 USM. Wskazany przepis nie obejmuje zatem kosztów, które nie są związane bezpośrednio z nieruchomościami w nim wymienionymi[2].

Do zasad uczestnictwa wskazanych wyżej osób w wyszczególnionych kosztach znajduje przy tym zastosowanie osobne zastrzeżenie, wyrażone w art. 5 USM (dotyczące zasad przeznaczania i rozliczenia pożytków i innych przychodów z nieruchomości wspólnej).

Sytuacja uczestnictwa w kosztach i wydatkach nieco odmiennie przedstawia się zaś w odniesieniu do tych członków spółdzielni, którym przysługuje prawo własności lokali znajdujących się w jej zasobach. Zobowiązani są oni bowiem uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem tylko tych lokali, których prawo własności im przysługuje, jak też eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych oraz eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni.

Partycypacja we wspomnianych kosztach i wydatkach polega również, w odniesieniu do tej kategorii osób, na uiszczaniu stosownych opłat zgodnie z postanowieniami statutu danej spółdzielni mieszkaniowej.

Z kolei, właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali oraz eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Niezależnie od powyższego obowiązku, są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które z kolei są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu.

Powyższe obowiązki wykonywane są w drodze uiszczania stosownych opłat na takich samych zasadach, jakie obowiązują członków spółdzielni, z zastrzeżeniem jednakże również postanowień art. 5 USM.

Inne obowiązki, dotyczące uczestnictwa w pokrywaniu kosztów i wydatków na rzecz spółdzielni mieszkaniowej, obowiązują zaś tych członków spółdzielni, którzy dopiero oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu. Do chwili bowiem postawienia im lokali do dyspozycji, obowiązani są jedynie uczestniczyć w pokrywaniu kosztów ich budowy przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych. Po tej zaś chwili, wnoszą oni opłaty na takich samych zasadach jak członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali lub też (w zależności od charakteru nabytego prawa do lokalu) członkowie spółdzielni, będący właścicielami lokali.

Niezależnie od obowiązku uczestnictwa w kosztach i wydatkach związanych z utrzymaniem szeroko rozumianego „mienia wspólnego”, przepisy USM nakładają dodatkowo na członków spółdzielni, obowiązek uczestniczenia w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię, w sytuacji gdy uchwała walnego zgromadzenia danej spółdzielni tak stanowi.

Korzystanie z powyższej działalności spółdzielni jest przy tym możliwe – na zasadach odpłatności – także przez właścicieli lokali, niebędących członkami spółdzielni oraz inne osoby niebędące jej członkami, którym jednakże przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Zasady korzystania z takiej dodatkowej działalności, prowadzonej przez spółdzielnie mieszkaniowe, regulują przy tym zapisy umów zawieranych przez spółdzielnie ze wskazanymi wyżej osobami.

Dostęp do dokumentacji spółdzielni i zawiadamianie o zmianie opłat

Jak stanowi art. 4 ust. 64 USM: „spółdzielnia jest obowiązana, na żądanie członka spółdzielni, właściciela lokalu niebędącego członkiem spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przedstawić kalkulację wysokości opłat.” Powyższy przepis dotyczy opłat związanych zarówno z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, jak też kosztów ponoszonych przez spółdzielnię w związku z prowadzoną przez nią działalnością społeczną, oświatową i kulturalną.

Jednocześnie, spółdzielnia zobowiązana jest do zawiadomienia o każdorazowej zmianie wysokości należnych opłat zarówno członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, jak też członków spółdzielni będących właścicielami lokali, czy w końcu właścicieli lokali znajdujących się w zasobach spółdzielni, którzy nie są jednakże jej członkami.

Zawiadomienie w/w osób o zmianie opłat powinno zostać dokonane co najmniej na 3 miesiące naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. Każdorazowa zmiana wysokości opłat wymaga dodatkowo uzasadnienia na piśmie.

Inaczej z kolei przedstawia się sytuacja powiadamiania o zmianie opłat należnych, gdy zmianą objęte są opłaty na pokrycie kosztów niezależnych od spółdzielni, przez które należy w szczególności rozumieć: opłaty z tytułu zużycia energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych.

Zawiadomienie o zmianie w/w opłat powinno nastąpić, co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, lecz nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana opłat niezależnych od spółdzielni nie wymaga z kolei uzasadnienia na piśmie.

Przepisy USM przewidują dopuszczalność oraz właściwą procedurę ewentualnego zakwestionowania zasadności zmiany przez spółdzielnię wysokości należnych opłat. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 8 USM, członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, jak też właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej.

Jak wskazał przy tym Sąd Apelacyjny w Łodzi, w wyroku z dnia 26.03.2015 r.: „wprawdzie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.) przewiduje możliwość zakwestionowania zasadności zmiany wysokości opłat na drodze sądowej. Jednak przepis ten nie tylko nie daje podstawy do żądania uchylenia uchwały rady nadzorczej określającej zakres zmiany wysokości opłat, ale nawet nie wymaga uprzedniego uchylenia takiej uchwały”[3].

Możliwość kwestionowania na drodze sądowej przez członka spółdzielni oraz osoby nie będące członkami, zobowiązane do uiszczania opłat eksploatacyjnych, ustalenia przez spółdzielnię jego zobowiązania z tego tytułu nie jest przy tym uzależniona od uprzedniego uzyskania wyroku uchylającego uchwałę rady nadzorczej określającą zmianę wysokości opłat lub ustalającą ich wysokość. Można je bowiem realizować także w drodze zarzutu, w procesie wytoczonym przez spółdzielnię o zasądzenie należności z tego tytułu, jednak wymaga to co najmniej wskazania, w jakim zakresie uprawniony podmiot kwestionuje z tej przyczyny swoje zobowiązanie wobec spółdzielni z tego tytułu[4].

Jak wskazał bowiem Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17.11.2004 r.: „1. Opłaty za korzystanie z lokali powinny być tak ustalone, by odpowiadały rzeczywistym kosztom eksploatacji, przy tym jeżeli członek spółdzielni mieszkaniowej kwestionuje obciążenie go opłatami związanymi z używaniem lokalu to obowiązek udowodnienia, że wysokość tych opłat została prawidłowo określona obciąża spółdzielnię mieszkaniową. 2. Według obecnie obowiązującego art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.) członek spółdzielni jest obowiązany do uiszczenia opłat eksploatacyjnych zgodnie z postanowieniami statutu.”[5]

W razie wystąpienia na drogę sądową, osoba, która z tego prawa skorzystała, zobowiązana jest jednakże do dalszego wnoszenia opłat w dotychczasowej wysokości, aż do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. W tym miejscu wskazać jedynie należy, iż wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15.07.2009 r.[6] komentowany art. 4 ust. 8 USM w powyższej części, uznany został za niezgodny z Konstytucją w zakresie, w jakim dotyczy opłat niezależnych od spółdzielni mieszkaniowej.

W toku ewentualnego procesu sądowego na spółdzielni mieszkaniowej spoczywa ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości należnych opłat.

Innymi słowy, spółdzielnia powinna udowodnić, iż utrzymanie nieruchomości wygenerowało tak wysokie koszty, że nie była w stanie pokryć ich z pobieranych opłat. Do kosztów takich należy np. konserwacja domofonów, sprzątanie, drobne remonty, wymiana żarówek, zakup środków czystości, materiałów budowlanych, usługi remontowe itp. W tym zakresie koniecznym jest zaoferowanie dowodów z dokumentów źródłowych pozwalających na kontrolę prawidłowości oszacowania wielkości kosztów eksploatacji nieruchomości, to jest takich, które w sposób obiektywny pozwalałyby na stwierdzenie wysokości kosztów poniesionych na utrzymanie nieruchomości np. rachunków, faktur, pokwitowań wypłat.[7]

Czytaj też: Jakie opłaty ponoszą mieszkańcy lokali? >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[1] ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222) – dalej: „USM”.
[2]  por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 08.02.2013 r., sygn. akt V ACa 192/11.
[3] sygn. akt I ACa 1414/14.
[4] por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 03.10.2014 r., sygn. akt V CNP 66/13.
[5] sygn. akt IV CK 215/04.
[6] sygn. akt K 64/07.
[7] por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 04.03.2014 r., sygn. akt VI ACa 935/13.

Komentarze

(3)
eugeniusz | 27.07.2017, 10:27
Cytat: Z kolei, właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali oraz eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Niezależnie od powyższego obowiązku, są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które z kolei są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu.
Powyższe obowiązki wykonywane są w drodze uiszczania stosownych opłat na takich samych zasadach, jakie obowiązują członków spółdzielni, z zastrzeżeniem jednakże również postanowień art. 5 USM.... koniec cytatu

Oczywiście jest wiele kontrowersji w artykule, ale chciałbym, aby Autorka dokonała reasumpcji powyższego swojego zapisu, a przepisy ustawy właściwe temu przeczytał "literalnie i znaczeniowo"
Moje zdanie jest takie:
Na jednym z budynków sądowych jest takie zdanie: umów należy dotrzymywać...
Zatem, jeśli zgadzamy się z taką zasadą (a trudno nie...) to niewątpliwie Akty Prawne Umowy ustanowienia odrębnej własności i jej przeniesienia (np. z osoby prawnej na osobę fizyczną), niewątpliwie są dokumentami, których... należy dotrzymywać.
Zatem... jeśli w ww. UMOWIE mamy określone części wspólne, a są to (realizując normę przewidzianą dla tej sytuacji z ustawy o własności lokali), to nie ulega najmniejszej wątpliwości, że CZĘŚCI WSPÓLNE mogą pochodzić wyłącznie z obszaru formalno-prawnego tej nieruchomości (odrębnej).
Skutkuje to brakiem podstaw do obciążania nabywcy prawidłowo ustanowionej odrębnej nieruchomości, innymi kosztami niż koszt tychże części wspólnych, co obejmuje także koszty zarządu częściami wspólnymi, ale to już domena Kodeksu Cywilnego...
Mając na uwadze powyższe, w polskim systemie prawnym, nie powinno być żadnej zasadności obciążania osoby której przysługuje własność odrębnego lokalu, wszystkimi kosztami osoby prawnej, która była "posiadaczem" własności nieruchomości, przed zawarciem ww. umowy.
Zresztą SN już wypowiedział się na ten temat bardzo dawno, na pewno dalej iż przywołane w artykule orzeczenia, a sprowadza się ona do podstawowej kwestii: osoba prawna wykonująca zarząd nieruchomością wspólną, nie może przerzucać wprost na właścicieli, WSZYSTKICH KOSZTÓW SWOJEGO FUNKCJONOWANIA.
Mamy jednak, jak to w Kraju Naszym nierzadkie, tendencję ku temu, aby, szczególnie polskie spółdzielnie mieszkaniowe, umocować na ścieżce "zarządzania nieruchomościami" takie, które by konsumowało możliwość przerzucania wszystkich kosztów SM nawet na osoby fizyczne, nie będące jej członkami...
Dlatego, weryfikacja głównych tez artykułu, wydaje się... konieczna, albowiem: wprowadza w błąd.
A tak na marginesie.
Czy ja coś przeoczyłem?
Pojawia się ponownie w dokumentach prawnych, pojęcie: zarządzanie nieruchomościami...
To ciekawe, bowiem znamy okoliczność wyrygowania tego terminu z UGN
radca prawny Agnieszka Żelazna | 28.07.2017, 08:56
Artykuł stanowi omówienie i przedstawienie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zagadnień nim poruszonych, w tym również przybliżenie wybranych, aktualnych również obecnie poglądów orzecznictwa.

Wskazać zatem należy, iż zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych [t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.; dalej: SpółdzMieszkU]: „właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5.”

Zacytowany fragment artykułu nie jest stanowi zatem wyrażenia poglądu Autorki na zagadnienie partycypacji właścicieli lokali nie będących członkami spółdzielni w pokrywaniu wskazanych kosztów i wydatków, lecz dosłownie powtarza treść art. 4 ust. 4 SpółdzMieszkU. Brak jest zatem błędu merytorycznego w przytoczonym fragmencie publikacji. Zważyć bowiem należy, iż przedmiotem publikacji nie uczyniono rozważań de lege lata oraz de lege ferenda, a więc rozważań o kształcie obowiązujących przepisów, jak też ewentualnych propozycjach ich zmian.

W zakresie natomiast praktycznego zastosowania art. 4 ust. 4 SpółdzMieszkU polecam zapoznanie się z aktualnym orzecznictwem sądowym, w tym m.in. uzasadnieniem postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30.11.2016 r. (III CZP 78/16).

Z kolei, odnośnie pojęcia „zarządzania nieruchomościami”, wyjaśnić należy, iż w związku z wejściem w życie w dniu 01.01.2014 r. ustawy z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów [Dz. U. z 2013 r. poz. 829 ze zm.] uchylono poprzednio obowiązujące przepisy art. 184 i art. 185 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami [t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.; dalej: GospNierU], objaśniające wskazany termin. Nie mniej jednak, samo pojęcie „zarządzania nieruchomościami”, którego zakres pojęciowy definiowany jest w bogatym orzecznictwie sądowym oraz doktrynie prawniczej, w dalszym ciągu obecne jest w niektórym innych aktach prawnych rangi ustawowej (vide: ustawa z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali, t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1892 ze zm.). Warto w tym miejscu dodać jedynie, iż zgodnie z obecną propozycją zmian do GospNierU, autorstwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, przewiduje się przywrócenie w GospNierU pojęcia „zarządzania nieruchomościami”, poprzez ponowne wprowadzenie definicji legalnej powyższego terminu do przepisów wskazanej ustawy.

Odniesienie się z kolei do pozostałej części komentarza do artykułu wchodziłoby już w zakres porady prawnej.
Z pozdrowieniami,
radca prawny Agnieszka Żelazna
eugeniusz | 28.07.2017, 12:42
Serdecznie dziękuję za odpowiedź.
Myślę, że nie będzie Pani zaskoczona tym, że nie jest ona, przynajmniej dla mnie, nazbyt cenna.
Tytuł artykułu brzmi "zasady rozliczeń...", a zatem jeśli otrzymujemy suchą treść zapisu ustawowego, to zasadnym jest dopytać o dość ewidentny "dysonas" pomiędzy CZĘŚCIAMI WSPÓLNYMI nieruchomości, a NIERUCHMOŚCIAMI SM przeznaczonymi do "wspólnego korzystania", mając również na uwadze dość niedookreślone hasło: mienie wspólne.
Niewątpliwie, jest z powyższą terminologią bardzo poważny problem, który jak widzimy (min. przywołane postanowienie SN z 30-11-2016) jest również dylematem dla wymiaru sprawiedliwości, przy czym zaznaczam, że nie udzieliła mi się jeszcze "narodowa histeria sądownicza".
W tej kwestii (zasad rozliczeń i ich ocen poprawności prawnych), zauważam swoistą niechęć ww. "wymiaru" do wyjaśniania kwestii (przyp.: odmowa podjęcia uchwały), który specyficznie oddaje uwaga SN do mniejszego brata SO, wskazując, że "młodszy brat" nie wyjaśnił dlaczego uważa je za poważne...
Mogę tylko dodać, że w mojej ocenie, przywołane orzeczenia, wcale nie zbliża nas do wspólnego mianownika w ocenie "kosztów" właściwych wskazanemu artykułowi ustawy, właśnie przez brak interpretacji na wstępie wymienionych określeń.
W mojej ocenie, czas najwyższy przejść na stosowanie określeń prawidłowych, w tym przypadku CZĘŚCI WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI. Nie oznacza to, że mogą być uwzględnione inne nieruchomości, ale... muszą (powinny) być one oznaczone BARDZO DOKŁADNIE, najlepiej w formie pisemnej (notarialnej). Pamiętać bowiem należy, że znakomita większość polskich spółdzielni mieszkaniowych majątek w postaci gruntów, dostała od Skarbu Państwa nieodpłatnie, w celu realizowania "polityki mieszkaniowej" (cokolwiek to oznacza). Zatem, można zasadnie domniemywać, że całość tychże nieruchomości powinna być do zrealizowanej mieszkaniówki przypisana, ajk tego wymagają zasady gospodarki nieruchomościami, oraz ustanawiania odrębnych własności lokali mieszkalnych. To oczywiście może nie być możliwe, z wielu względów, lecz na pewno nie można przechodzić obojętnie od przykładów drastycznych (np. budynki z gruntem po obrysie) lub żądania uczestnictwa w określonych kosztach nieruchomości NIEDOOKRESLONYCH.
Szanowna Pani Agnieszko!
Jak Pani wie, ten temat, w tym miejscu, był poruszany już kilkakrotnie.
Wątpliwości... jest, przynajmniej kilka.
Adminisratora czyta wielu co pozytywnym jest, ale nie możemy (przepraszam za familiarność), a nawet nie powinniśmy, kierować kogokolwiek do "kwestionowania na drodze sądowej", sytuacji i zagadnieć powyżej poruszonych. Te bowiem mogą być załatwione w procesach poprawnie prowadzonej gospodarki nieruchomościami, czytaj: dobrze ustanowionych odrębnych własności.
Czasami jednak wydaje mi się, że na linii stosunków pomiędzy spółdzielniami mieszkaniowymi (osobami prawnymi), a ich członkami (głównie osoby fizyczne) dochodzi do... wielce niezrozumiałych dla mnie, a na pewno niepotrzebnych spięć.
A przecież, podpisując Akt Notarialny, działamy (podobno) jako strony autonomiczne?
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Zobacz, jak tani może być gaz i prąd dla Twojego budynku»

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnieszenia ciśnienia wody »

tanszy-gaz poradnik doboru pomp
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Ceny za energię elektryczną również nie ... Chcę zobaczyć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy można płacić mniej za ochronę osiedla?

Ochrona osiedlaWiększa skuteczność ochrony przy niższych jej kosztach – to charakterystyka stworzonego w naszej agencji Aktywnego Systemu Monitoringu (ASM). Rozwiązanie jest dedykowane dla osiedli mieszkaniowych oraz firm i jest odpowiedzią na rosnące koszty pracy mimo... Czytam więcej »


Jaki domofon wybrać, aby uniknąć awarii?

jaki domofon wybraćDomofony stały się standardowym wyposażeniem budynków. Zamontowane w drzwiach wejściowych lub furtce sprawiają, że możemy nie tylko usłyszeć i zobaczyć, kogo Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Nie masz balkonu? Jest na to rozwiązanie - balkony dostawne »

pompy cieplne Balkony dostawne
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Na rynku pierwotnym balkony stanowią standard. Nie można tego samego powiedzieć o rynku wtórnym, na którym balkon jest swego rodzaju luksusem. Wielu właścicieli podejmuje... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Mycie elewacji: glony, pleśń, grzyby - gdzie i kiedy to zrobić?

Innowacyjna koncepcja kotłów, dzięki którym możesz zaoszczędzić »

brudna elewacja kotły gazowe
Elewacja budynku czy to tynkowa, czy szklana ma to do siebie, że z czasem niszczeje, zwłaszcza jeśli jest nienależycie pielęgnowana. Koszt napraw jest bardzo wysoki, dlatego... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną... chcę wiedzieć więcej»


Czy, wiesz ile możesz zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu?!

stropodach ocieplenieTo nie jest moment na odnawianie pergoli czy poprawę estetyki balkonów. To czas gospodarskich inwestycji, które skutecznie obniżą wysokość czynszu i pomogą mieszkańcom w płaceniu swoich zobowiązań... zobacz, ile możesz zaoszczędzić »


Koronawirus. Jakie materiały ochronne dla zarządców, wspólnot i spółdzielni? »»

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Koronawirus- zarzadcy odczyt liczników wody

Najtańsze w Polsce płyny do dezynfekcji pomieszczeń czy klatek schodowych. W czasie zagrożenia koronawirusem to nierzadko dodatkowy, spory wydatek dla zarządców czy wspólnot. Zobacz gdzie kupić je taniej. Odbierz 10% rabatu dla wszystkich na hasło: „ADMINISTRATOR”... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Zestawy hydroforowe - urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Program dla zarzadcy
Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz ... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Jak naprawić pęknięcia i uszkodzenia rur od wewnątrz bez konieczności kucia ścian i remontów »
gaz jak może być tani wymiana rur kanalizacyjnych
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Oczyszczenie instalacji z zabrudzeń i osadów odsłania faktyczny stan. Uwidacznia wszelkie uszkodzenia mechaniczne rury (uszkodzenia, pęknięcia, dziury, rysy) powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji a także... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?

Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami... Czytam więcej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
5/2020

Aktualny numer:

Administrator 5/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Wycinka drzew
  • - Termomodernizacja i remonty
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18983|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12211|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11556|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl