CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Metody ocieplania przegród zewnętrznych

Ocena stanu przegród budowlanych pod kątem ochrony cieplnej budynku
Agnieszka  Antoszewska  |  Administrator 4/2017  |  27.03.2018  |  4
Styropian, wełna mineralna czy pianka poliuretanowa to popularne materiały izolacyjne.
Styropian, wełna mineralna czy pianka poliuretanowa to popularne materiały izolacyjne.
Fot. arch. redakcji

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2002/91/EC z 16 grudnia 2002 roku (zwana potocznie Dyrektywą EPBD – Energy Performance of Buildings Directive). przekształcona w Dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2010/31/UE w dniu 19 maja 2010 roku, dotycząca oceny energetycznej budynków, promuje poprawę efektywności energetycznej budynków we Wspólnocie Europejskiej. W dokumencie brane są pod uwagę zewnętrzne i wewnętrzne warunki budynku oraz opłacalność przedsięwzięć, które miałby służyć poprawie charakterystyki energetycznej.

Kolejna Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniająca dyrektywę 92/42/EWG promuje zastosowanie kogeneracji (wspólne wytarzanie prądu i ciepła) jako jednej z metod oszczędzania energii oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

W krajowych regulacjach znajdziemy implementacje tych przepisów w Prawie budowlanym oraz w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ostatnio istotne zmiany, zaostrzające wymagania dotyczące oszczędności energii cieplnej, zostały opublikowane w Warunkach Technicznych 2014 (Dz U z 2013 roku, poz. 926). Zmiany te w istotny sposób zwiększają obwarowania dotyczące współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanych. Wymagania stają się coraz bardziej restrykcyjne w kolejnych latach – 2017 i 2021.

 

 

Miary efektywności energetycznej budynku

Podstawowym warunkiem efektywności energetycznej budynku jest spełnienie podanych w Warunkach Technicznych wymagań, dotyczących odpowiedniej izolacyjności przegród rozgraniczających przestrzeń ogrzewaną budynku od powietrza zewnętrznego i znajdujących się w tym budynku przestrzeni (pomieszczeń) nieogrzewanych. Jest to warunek minimum, który dla budynków nowych powinien być spełniony zawsze. Dodatkowo dla tych budynków zostały jeszcze określone współczynniki związane z maksymalnym zużyciem energii wyrażonym w kWh/(m2·rok).

Natomiast dla istniejących budynków przebudowywanych (remontowanych) ustawa Prawo budowlane i rozporządzenie w sprawie warunków technicznych wymaga, aby przegrody, które są modernizowane, miały współczynniki przenikania ciepła zgodne z aktualnymi przepisami.

Nadmierne straty przez przegrody budowlane, takie jak: ściany, dach, strop nad nieogrzewaną piwnicą, podłoga na gruncie, eliminujemy przez wykonanie izolacji termicznej przegrody, likwidację mostków cieplnych oraz uszczelnianie spoin, szpar.

Czym ocieplać?

Typowe materiały izolacyjne to wełna mineralna (skalna i szklana), styropian (polistyren ekspandowany EPS), polistyren ekstrudowany XPS, pianka poliuretanowa, płyty wiórowo-cementowe oraz inne materiały izolacyjne do wdmuchiwania lub wsypywania.

Docieplenia budynków prawidłowo wykonane i zaimpregnowane, pozostają nietoksyczne i neutralne na działanie bakterii, pleśni, glonów, grzybów, insektów i gryzoni.

W wyniku wykonania ocieplenia ścian następuje podwyższenie temperatury otoczenia, oraz temperatury na powierzchni przegrody od strony mieszkania, co zwiększa komfort cieplny. Ocieplanie eliminuje też możliwość wykraplania się pary wodnej wewnątrz pomieszczenia.

Ściany zewnętrzne najlepiej ocieplić z zewnątrz budynku. Jest to najbardziej skuteczne i najczęściej stosowane rozwiązanie, które tworzy równomierną izolację na powierzchni przegrody, eliminuje mostki cieplne, usuwa nieszczelności w ścianach, a – co jest istotne nie angażuje użytkownika lokalu mieszkalnego. – Ocieplenie od wewnątrz jest wykonywane – sporadycznie, czasami w budynkach zabytkowych, ale rzadko we wszystkich pomieszczeniach w budynku.

Ocieplenie dachów i stropodachów polega na ułożeniu warstwy ocieplenia na stropie. W przypadku nieużytkowego poddasza izolację można wykonać z płyt lub materiałów wdmuchiwanych. Istotne jest, aby warstwa izolacyjna była zabezpieczona przed zawilgoceniem przez ułożenie folii.

W istniejących budynkach, z lat 50. i 60., często możemy spotkać stropodach wentylowany, gdzie pomiędzy najwyższą kondygnacją budynku a dachem jest kilkunastocentymetrowa przestrzeń powietrza. W takich przypadkach najczęściej wykonujemy ocieplanie przez wdmuchanie do tej przestrzeni materiałów izolacyjnych

Ocieplenie stropu nad nieogrzewanymi piwnicami wykonuje się od strony pomieszczeń piwnicznych, poprzez instalację płyt izolacyjnych lub metodą natryskową.

Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii zostały określone w Warunkach Technicznych.

Wartości współczynnika przenikania ciepła UC ścian, dachów, stropów i stropodachów dla wszystkich rodzajów budynków – uwzględniające poprawki ze względu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, łączniki mechaniczne przechodzące przez warstwę izolacyjną oraz opady na dach o odwróconym układzie warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła oraz przenoszenia ciepła przez grunt – nie mogą być większe niż wartości UC(max) określone w tab. 1.

Tabela 1. Przykładowe wymagania dla ścian, dachów i stropodachów
Tabela 1. Przykładowe wymagania dla ścian, dachów i stropodachów

Przegroda budowlana a współczynnik λ 

Budowa przegród zewnętrznych, takich jak ściany, stropodach, podłoga na gruncie oraz okna i drzwi mają istotny wpływ na warunki panujące w pomieszczeniach. Ciepło ucieka z budynku przez przegrody budowlane. Przepływ ciepłego powietrza z pomieszczeń na zewnątrz budynku nazywamy stratami ciepła. Na wielkość strat ma wpływ głównie budowa przegrody, przez którą strumień ciepła przenika.

 

Jednym z ważnych parametrów charakteryzujących materiał budowlany jest współczynnik przewodzenia ciepła, oznaczany symbolem lambda λ [W/(m·K)]. Im mniejsza wartość współczynnika przewodzenia tym lepszym izolatorem jest dany materiał. Dlatego, wybierając materiał do izolacji przegród budowlanych, szukajmy materiału o jak najniższym współczynniku λ.

Współczynnik przewodzenia λ charakteryzuje materiał budowlany, a to analogicznym parametrem dla ściany, stropodachu, okna, drzwi jest współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2·K)]

Na wielkość U największy wpływ ma użyty materiał izolacyjny – projektując dobieramy o jak najmniejszym λ, pamiętając że im grubsza izolacja, tym mniejszy współczynnik przenikania ciepła dla przegrody. Tutaj jest taka sama zasada: im niższy współczynnik U, tym lepsza izolacyjność przegrody i mniejsze straty ciepła.

Metodologię obliczania współczynnika przenikania ciepła U określa norma PN-EN ISO-6946. Współczynnik U umożliwia obliczenie ilości ciepła w jednostce czasu, przenikającego przez przegrodę budowlaną o określonych wymiarach i przy przyjęciu temperatur panujących po dwóch stronach przegrody. Straty ciepła są wprost proporcjonalne do współczynnika U, poniższy wzór opisuje tę zależność:

Q = U·S·ΔT

gdzie

Q – ilość ciepła [W]
– współczynnik przenikania ciepła dla danej przegrody budowlanej [W/(m2·K)]
S – powierzchnia przegrody [m2]
∆T – różnica temperatur po obu stronach przegrody (temperatura wewnętrzna – temperatura zewnętrzna) [K]

Można stwierdzić, że współczynnik przenikania ciepła U dla przegród budowlanych stykających się z powietrzem zewnętrznym jest bardzo istotnym elementem przy ocenie ochrony cieplnej budynku, a na jego wielkość w znacznym stopniu wpływa użyty materiał izolacyjny, jego grubość i współczynnik przewodzenia.

Przy remoncie istniejących budynków, należy zwrócić uwagę na grubość izolacji. Zbyt gruba izolacja przy ociepleniu ścian może spowodować częściowe zacienienie okien, brak światła w pomieszczeniach, a tym samym dyskomfort mieszkańców. Najbardziej narażone są na to pomieszczenia od strony wschodniej i północnej.

Czytaj też: Remont elewacji a ochrona ptaków >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(2)
hubert | 18.05.2018, 15:00
Jak już wszystko sobie przeliczymy pora na wybór konkretnych materiałów więc warto tu dodać, że koniecznie powinny posiadać certyfikat ITB i najlepiej by były w kompletnym systemie wtedy mamy pewność że wszystkie elementy będą dobrze ze sobą współgrały a i producent przeważnie daje gwarancję na izolację jeśli wszystkie elementy zakupione u niego
jacob | 22.08.2018, 20:23
Przed wyborem styropianu sprawdzajcie raporty GUNB, wciąż wielu producentów oszukuje na jakości, zaniżając kluczowe parametry
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

W jaki sposób zmodernizować instalację centralnego ogrzewania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Zapisz się na webinar dla służb technicznych spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, a także projektantów.czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17579|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10958|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10536|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl