CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Przebudowa instalacji gazowej w budynkach wielorodzinnych

Damian Żabicki  |  Administrator 4/2017  |  17.05.2017
Instalacja gazowa budynku zasilanego z sieci gazowej powinna mieć kurek główny zainstalowany na przyłączu, umożliwiający odcięcie dopływu gazu.
Instalacja gazowa budynku zasilanego z sieci gazowej powinna mieć kurek główny zainstalowany na przyłączu, umożliwiający odcięcie dopływu gazu.
Fot. J. Sawicki

Prace związane z budową lub z przebudową instalacji gazowej rozpoczyna się od wystąpienia o warunki techniczne do administratora sieci gazowej. Warunki zawierają szczegółowe parametry przyłączenia do sieci. Wystąpienie o warunki techniczne jest konieczne niezależnie od tego, czy będzie wykonywane przyłącze gazowe, czy przebudowa instalacji.

Ważna jest opinia, w efekcie której zostaną określone możliwości podłączenia urządzenia spalającego paliwo gazowe do komina spalinowego i wentylacyjnego. Sprawdza się przy tym drożność kanałów wentylacyjnych zarówno dymowych, jak i spalinowych oraz poprawność działania wentylacji. Taką opinię wydaje uprawniony kominiarz.

Jakiekolwiek prace związane z instalacją gazową powinny być poprzedzone wykonaniem projektu oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę. Założenia projektu muszą zawierać warunki techniczne a wszelkie zmiany czy odstępstwa mogą być wniesione wyłącznie za zgodą administratora sieci.

Wykonywanie dokumentacji technicznej projektant poprzedza wizją lokalną, podczas której sprawdza się, czy pomieszczenie – w którym będzie zamontowane urządzenie zasilane gazem – ma odpowiednią wielkość. Oprócz tego przeliczana jest średnica rur gazowych.

Trzeba mieć na uwadze fakt, że w przypadku jakichkolwiek braków w dokumentacji urząd nie wyda decyzji lub wskaże błędy techniczne. Projektant powinien zadbać o to, aby instalacja była optymalna dla danego budynku, co pozwoli na wyeliminowanie niepotrzebnych kosztów inwestycji. Ponadto projektant ustala miejsca prowadzenia rur gazowych.

Rozpoczęcie prac

Oprócz projektanta z uprawnieniami budowlanymi do projektowania instalacji gazowych, będzie potrzebny również kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane pozwalające na kierowanie robotami w zakresie instalacji gazowych. Odpowiednie uprawnienia powinien mieć również wykonawca robót.

Trzeba uzyskać wszystkie zgody, łącznie ze wskazaniem podłączeń urządzeń. Musi zostać wydana decyzja o pozwoleniu na budowę oraz trzeba wystąpić o dziennik budowy. Do prac przystępuje się po zgłoszeniu do nadzoru budowlanego.

Wykonawca i kierownik budowy powinni zadbać o to, aby instalacja była wykonana zgodnie z projektem, co pozwoli na pozytywne przejście odbioru technicznego.


Sieć gazowa LPG - bezobsługowy i wydajny system grzewczy >>

Gaz płynny – uniwersalne paliwo, które nie powoduje smogu >>

Sieć gazowa LPG - bezobsługowy i wydajny system grzewczy Gaz płynny – uniwersalne paliwo, które nie powoduje smogu

Wymagania techniczne

Wymagania techniczne w stosunku do instalacji gazowych wynikają z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

O spełnianie szczegółowych wymagań technicznych instalacji gazowej powinien zadbać projektant. Warto przy tym, aby zarządca budynku posiadał wiedzę na temat wysokości ciśnienia roboczego w przewodach, lokalizacji i dostępie do przewodów, a także temperaturze otoczenia, w jakiej przewody będą eksploatowane. Ważna jest również temperatura rozprowadzanego gazu, warunki eksploatacji oraz czynniki wpływające na stan przewodu. W tym ostatnim przypadku chodzi o wszelkie zagrożenia korozyjne. Trzeba zwrócić uwagę na wymagania związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, koszty wykonania oraz estetykę połączeń.

Z kolei zastosowane materiały, urządzenia i instalacje muszą mieć odpowiednie certyfikaty i spełniać wymogi właściwych norm technicznych. Warto przybliżyć kilka szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Na instalację gazową, zasilaną z sieci gazowej, składa się układ przewodów za kurkiem głównym, prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem. Ponadto w instalacji znajdują się urządzenia przeznaczone do pomiaru zużycia gazu, urządzenia gazowe oraz przewody spalinowe lub powietrzno-spalinowe – pod warunkiem, że są one elementem wyposażenia urządzeń gazowych.

Ciśnienie w przewodach gazowych doprowadzających gaz do zewnętrznej ściany budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i rekreacji indywidualnej nie powinno przekraczać 500 kPa. W innych budynkach wartość ta nie powinna przekraczać 1600 kPa.

Należy pamiętać, że instalacja gazowa w budynku o wysokości przekraczającej 35 m może być doprowadzona tylko do pomieszczeń technicznych, w których są zainstalowane urządzenia gazowe. Chodzi tutaj o piwnice lub najniższe kondygnacje nadziemne, a także najwyższe kondygnacje budynku, pod warunkiem zastosowania urządzeń stabilizujących ciśnienie gazu.

Z kolei zastosowanie instalacji gazowej w budynkach o wysokości ponad 25 m wymaga uzyskania pozytywnej opinii wydanej przez właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Instalacja gazowa budynku zasilanego z sieci gazowej powinna mieć kurek główny zainstalowany na przyłączu, umożliwiający odcięcie dopływu gazu. Musi on być zamontowany na zewnątrz budynku, w wentylowanej szafce. Montuje się ją przy ścianie, we wnęce ściennej lub w odległości nieprzekraczającej 10 m od zasilanego budynku, w miejscu łatwo dostępnym i zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Należy zadbać o ochronę przed dostępem osób niepowołanych.

Odbiór instalacji

Zanim instalacja gazowa zostanie przekazana do eksploatacji musi być odpowiednio sprawdzona.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie instalację gazową trzeba sprawdzić pod kątem zgodności z opracowanym projektem technicznym. Muszą być przy tym spełnione założone wymagania techniczne, a przed przekazaniem do eksploatacji instalacja powinna być poddana próbie szczelności.

  • W pierwszej kolejności sprawdzana jest zgodność wykonania z projektem oraz ewentualnymi zmianami wprowadzonymi podczas budowy.
  • Oprócz tego sprawdza się zgodność z obowiązującymi wymaganiami technicznymi oraz weryfikowane jest pozwolenie na budowę.
  • Podczas odbioru sprawdza się liczbę urządzeń gazowych oraz wielkość zapotrzebowania na gaz pod względem warunków technicznych dostawy gazu.
  • Kontroli jest poddawana jakość wykonania, łącznie ze sprawdzeniem doboru materiałów i wyposażenia, a także certyfikatów dopuszczających konkretne zastosowanie.

Nie można zapomnieć o kontroli szczelności przewodów instalacyjnych. Próby szczelności oraz czasookres ich wykonywania wynikają z § 44 wspomnianego rozporządzenia. Główna próba szczelności powinna być przeprowadzona odrębnie dla części instalacji przed gazomierzami oraz odrębnie dla pozostałej części instalacji z pominięciem gazomierzy.

Próby ciśnieniowe wykonuje się przy użyciu powietrza, a także innych gazów obojętnych lub wody. Jeżeli instalacja jest wykonana z miedzi, to przy badaniu szczelności można użyć pary wodnej. Próby ciśnieniowe nie mogą być wykonywane przy ciśnieniu większym niż dopuszczalne.

Wspólnoty mieszkaniowe

Podobnie przebiega przebudowa instalacji gazowej w budynkach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe.

W pierwszej kolejności wymagana jest uchwała wspólnoty, która wyraża zgodę na przeprowadzenie modernizacji instalacji, gazowej w budynku. Trzeba mieć na uwadze fakt, że w przypadku, gdy jeden z właścicieli lokali we wspólnocie zakwestionuje potrzebę wymiany instalacji znajdującej się w jego mieszkaniu, to musi złożyć odwołanie od decyzji o pozwoleniu na budowę. W efekcie osoba ta przeprowadza remont instalacji w swoim lokalu we własnym zakresie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa uchwała może być zaskarżona do sądu powszechnego. Prawa członków wspólnoty, łącznie z osobami, które zaskarżyły decyzję, wynikają z ustawy o własności lokali.

Z kolei przepisy Kodeksu cywilnego regulują kwestie związane z nieruchomością wspólną objętą wspólnotą mieszkaniową.   

Czytaj też: Instalacja gazowa we wspólnocie >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

W jaki sposób zmodernizować instalację centralnego ogrzewania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Zapisz się na webinar dla służb technicznych spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, a także projektantów.czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17561|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10945|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10523|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl