• Wyższe koszty wywozu śmieci w czasie epidemii
  • E-szkolenie: Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych
  • Kim zastąpić czujnego sąsiada?
  • Podatek od nieruchomości
  • Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Polecane Artykuły (finanse)

Wyższe koszty wywozu śmieci w czasie epidemii

06.05.2020
Jak informuje portal Prawo.pl, koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów pochodzących z miejsc izolacji są bardzo wysokie. Gminy i firmy za to odpowiedzialne nie są gotowe do nowych wytycznych w sprawie postępowania ze śmieciami w pandemii.
Czytaj całość

Polecane Artykuły (finanse)

E-szkolenie: Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie...

30.04.2020
Redakcja miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości” inicjuje cykl e-kursów szkoleniem na temat „Wykorzystania narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych”, przygotowanym przez Andrzeja Rajkiewicza – wiceprezesa Narodowej...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (finanse)

Kim zastąpić czujnego sąsiada?

Rozmowa z Aleksandrem Mrozkiem, Dyrektorem Generalnym Local Network.
Czytaj całość

Polecane Artykuły (finanse)

Podatek od nieruchomości

07.05.2020
Jeżeli nieruchomość jest współwłasnością małżonków, każdy z nich powinien otrzymać odrębnie decyzję podatkową na nieruchomość, wchodzącą w skład majątku małżeńskiego. Jako współwłaściciele, którym decyzję doręczono, ponoszą również solidarną...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (finanse)

Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Rząd apeluje o pozostawanie w domu, jeśli to możliwe, zamyka uczelnie, szkoły, przedszkola, restauracje i wszelkie punkty rozrywkowe. Epidemiolodzy nawołują do przestrzegania szczególnej higieny. Ulice miast puste, a w aptekach i sklepach ograniczenia dla klientów w zakresie liczby...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet i cieszyć się tańszym gazem? ‎
http://ad.administrator24.info/poprostu1085/▲
Zobacz ofertę i uzyskaj idealnie dopasowaną ofertę do swoich upodobań i potrzeb ...
Kategorie: gaz, ceny gazu, gaz przez internet,

Podwykonawca a VAT

Objaśnienia podatkowe są nową formą interpretowania przepisów prawa podatkowego.
Objaśnienia podatkowe są nową formą interpretowania przepisów prawa podatkowego.
Rys. redakcja Administratora

W marcu 2017 roku Minister Finansów opublikował na swojej stronie objaśnienie podatkowe w sprawie stosowania mechanizmu „odwróconego VAT” przy świadczeniu usług budowlanych.

Objaśnienia podatkowe są nową formą interpretowania przepisów prawa podatkowego. Instytucja objaśnień została wprowadzona do Ordynacji podatkowej (art. 14a § 1 pkt 2) z dniem 1 marca 2017 roku. Minister Finansów, w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego, może wydać:

  • interpretację ogólną, albo
  • wyjaśnienia (objaśnienia) prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów – przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Rola objaśnień nie sprowadza się jedynie do funkcji czysto informacyjnej. Ma także funkcję ochronną, podobną do interpretacji indywidualnych prawa podatkowego. Podstawową rolą interpretacji indywidualnej jest bowiem ochrona podatnika – w szerszym lub węższym zakresie.

Z art. 14k ordynacji wynika, że zastosowanie się przez podatnika do interpretacji nie może mu szkodzić, w sytuacji gdy zostaje ona potem zmieniona lub uchylona. Zakres owego „nieszkodzenia” zależy jednak od tego, czy podatnik wystąpił o interpretację przed konkretną czynnością, czy po niej. Jednym słowem, czy pytał o zdarzenie przeszłe, czy o przyszłość.

W przypadku pytania o zdarzenie przeszłe (np. czy sprzedany lokal, w którym prowadziłem działalność, powinien podlegać podatkowi VAT) nie chroni podatnika przed zapłaceniem podatku, jeżeli interpretacja, z której wynikało, że taka transakcja jest od VAT zwolniona, zostanie następnie uchylona lub zmieniona.
W art. 14l ordynacji wyraźnie zastrzeżono, że taka sytuacja nie zwalnia podatnika z obowiązku zapłaty podatku. Jedyne na co może liczyć, to zwolnienie z odsetek od zaległości podatkowych oraz brak postępowania karnoskarbowego. Taka sama zasada odnosi się do zastosowania przez podatnika do interpretacji ogólnej, która zostaje zmieniona.

 

 

Jeżeli podatnik wystąpi z wnioskiem o interpretację podatkową, zanim przystąpi do działania, a z jej treści wynika, że planowane przez niego działanie nie rodzi skutków podatkowych (np. można zastosować zwolnienie), to późniejsza zmiana lub uchylenie interpretacji zwalnia podatnika od zapłaty podatku.

Nowelizacja ordynacji dokonana w marcu 2017 roku polega na objęciu tymi zasadami „nieszkodzenia” także objaśnień podatkowych. Do art. 14n ordynacji wprowadzono nowe przepisy, które regulują skutki zastosowania się przez podatnika do objaśnień podatkowych. Zastosowanie takiego objaśnienia (w domyśle – następnie zmienionego) do zdarzeń przeszłych nie zwalnia od podatku, a do zdarzeń przyszłych – zwalnia.

Odwrotne obciążenie dla usług budowlanych

Odwrotne obciążenie jest instytucją stosowaną od początku obowiązywania ustawy o VAT i polega na tym, że podatnik świadczący usługę nie rozlicza podatku należnego, podatek ten jest rozliczany przez nabywcę usługi. W styczniu 2017 roku odwrotnym obciążeniem objęto roboty budowlane wykonywane przez podwykonawców.

Z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT wynika, że podatnikiem są podmioty nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  • usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (tzn. ze względu na obroty do 200 000 zł w skali roku),
  • usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Dodatkowo w art. 17 ust. 1h ustawy dodano, że chodzi o usługi wymienione w poz. 2–48 załącznika nr 14, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.

W załączniku nr 14 wymieniono praktycznie wszystkie roboty budowlane wykonywane w procesach inwestycyjnych, począwszy od budowy nowych budynków (w tym także przebudowy i remontu istniejących budynków), budowy dróg, sieci, instalacji, poprzez roboty wykonywane na poszczególnych etapach inwestycyjnych (np. roboty tynkarskie, betoniarskie, stolarka budowlana, malowanie, kładzenie podłóg itd.).

Pierwszy problem związany ze stosowaniem nowych przepisów dotyczy właściwej klasyfikacji poszczególnych usług.

Załącznik nr 14 wymienia wiele takich prac, które nie poddają się łatwo wyraźnej klasyfikacji. Wówczas trzeba posiłkować się Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług. Jednocześnie trzeba pamiętać, że dla celów podatku VAT do końca 2017 roku obowiązuje PKWiU z 2008 r. wraz z wytycznymi metodologicznymi do tej klasyfikacji.

Jeżeli jej lektura nie rozwieje wszystkich wątpliwości, można wystąpić o opinię do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. Problematyczne mogą tu być usługi złożone, np. świadczenie usług budowlanych wraz z przygotowaniem projektu oraz dostawą towarów.

Kolejną wadą nowego rozwiązania okazał się brak definicji podwykonawcy.

Od początku wprowadzenia tego przepisu wskazywano, że nie wiadomo, jakie podmioty należy zaliczyć do tej kategorii.

W prostym procesie inwestycyjnym występuje inwestor i wykonawca. Wykonawca może jednak zlecać różne prace (bardziej lub mniej specjalistyczne) innym podmiotom. Można wówczas potraktować ich jak podwykonawców. Ale pewności nie ma. Może bowiem być i tak, że inwestor sam będzie zawierał umowy na poszczególne prace, wówczas każdy z tych podmiotów będzie wykonawcą. Wiele więc zależy od relacji umownych.

Ministerstwo wskazywało natomiast, że należy posługiwać się słownikiem języka polskiego, który definiuje podwykonawcę jako podmiot, który wykonuje usługi na zlecenie głównego wykonawcy. Problem jednak w tym, że podwykonawca, któremu główny wykonawca zlecił wykonanie określonych robót, także może zlecać (podzlecać) poszczególne prace innym podmiotom.

W odpowiedzi na interpelację poselską z 1 marca 2017 roku Minister wyjaśnił, że: „Przy dalszych «podzleceniach» usług przez generalnego wykonawcę należy przyjąć podejście, zgodnie z którym każdy podatnik świadczący usługi budowlane na rzecz głównego wykonawcy, w ramach prowadzonej inwestycji, jest już podwykonawcą i usługi te powinny być opodatkowane zgodnie z mechanizmem odwróconego obciążenia. Każde zlecenie usług budowlanych kolejnym podatnikom w takim szeregu zleceń będzie również uznane za podwykonawstwo w stosunku do usługi głównej, świadczonej przez generalnego wykonawcę na rzecz inwestora”.

Generalny wykonawca jest więc podatnikiem z tytułu świadczenia własnych usług budowlanych na rzecz inwestora oraz – od 1 stycznia 2017 roku – z tytułu usług świadczonych na jego rzecz przez podwykonawców (jeżeli nie są oni zwolnieni od podatku). Podatek należny od usług nabywanych z odwrotnym obciążeniem jest dla wykonawcy jednocześnie podatkiem naliczonym VAT.

Podwykonawca wystawia faktury bez doliczenia podatku VAT, jednak jego zakupy, niezbędne do świadczenia usług budowlanych, nadal będą obciążone podatkiem. Koszt dla wykonawcy stał się więc większy, ponieważ nie odliczy on już podatku naliczonego w tych zakupach (nie będzie miał od czego odliczyć, nie wykaże bowiem podatku należnego). Podwykonawcy zachowali jednak prawo do wystąpienia o zwrot podatku naliczonego.

Kolejnym problemem stało się refakturowanie usług budowlanych. Pojęcie „refakturowania” oznacza po prostu odsprzedaż usług.

W podatku VAT wprowadzono fikcję odsprzedaży usług, w myśl art. 8 ust. 2a ustawy o VAT. W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Ta fikcja powoduje, że podatnik, który odsprzedaje usługi, jest traktowany tak, jakby je sam wykonał.

Nie wiadomo, czy taka odsprzedaż (np. usługi podwykonawcy) też jest objęta odwrotnym obciążeniem. Jednak skoro w art. 8 ust. 2a ustawy o VAT wprowadzono „domniemanie” rzeczywistego świadczenia odsprzedawanych usług (co przejawia się np. w stosowaniu takiej samej stawki, jak rzeczywisty usługodawca), to powinno to przełożyć się także na stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia. W przywołanej wyżej odpowiedzi na interpelację minister stwierdził, że odwrotne obciążenie ma zastosowanie również w przypadku tzw. „refakturowania”.

Czytaj też: Limit zwolnienia od VAT a transakcje związane z nieruchomościami >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zobacz, jak tani może być gaz i prąd dla Twojego budynku»

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnieszenia ciśnienia wody »

tanszy-gaz poradnik doboru pomp
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Ceny za energię elektryczną również nie ... Chcę zobaczyć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy można płacić mniej za ochronę osiedla?

Ochrona osiedlaWiększa skuteczność ochrony przy niższych jej kosztach – to charakterystyka stworzonego w naszej agencji Aktywnego Systemu Monitoringu (ASM). Rozwiązanie jest dedykowane dla osiedli mieszkaniowych oraz firm i jest odpowiedzią na rosnące koszty pracy mimo... Czytam więcej »


Jaki domofon wybrać, aby uniknąć awarii?

jaki domofon wybraćDomofony stały się standardowym wyposażeniem budynków. Zamontowane w drzwiach wejściowych lub furtce sprawiają, że możemy nie tylko usłyszeć i zobaczyć, kogo Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Nie masz balkonu? Jest na to rozwiązanie - balkony dostawne »

pompy cieplne Balkony dostawne
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Na rynku pierwotnym balkony stanowią standard. Nie można tego samego powiedzieć o rynku wtórnym, na którym balkon jest swego rodzaju luksusem. Wielu właścicieli podejmuje... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Mycie elewacji: glony, pleśń, grzyby - gdzie i kiedy to zrobić?

Innowacyjna koncepcja kotłów, dzięki którym możesz zaoszczędzić »

brudna elewacja kotły gazowe
Elewacja budynku czy to tynkowa, czy szklana ma to do siebie, że z czasem niszczeje, zwłaszcza jeśli jest nienależycie pielęgnowana. Koszt napraw jest bardzo wysoki, dlatego... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną... chcę wiedzieć więcej»


Czy, wiesz ile możesz zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu?!

stropodach ocieplenieTo nie jest moment na odnawianie pergoli czy poprawę estetyki balkonów. To czas gospodarskich inwestycji, które skutecznie obniżą wysokość czynszu i pomogą mieszkańcom w płaceniu swoich zobowiązań... zobacz, ile możesz zaoszczędzić »


Koronawirus. Jakie materiały ochronne dla zarządców, wspólnot i spółdzielni? »»

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Koronawirus- zarzadcy odczyt liczników wody

Najtańsze w Polsce płyny do dezynfekcji pomieszczeń czy klatek schodowych. W czasie zagrożenia koronawirusem to nierzadko dodatkowy, spory wydatek dla zarządców czy wspólnot. Zobacz gdzie kupić je taniej. Odbierz 10% rabatu dla wszystkich na hasło: „ADMINISTRATOR”... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Zestawy hydroforowe - urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Program dla zarzadcy
Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz ... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Jak naprawić pęknięcia i uszkodzenia rur od wewnątrz bez konieczności kucia ścian i remontów »
gaz jak może być tani wymiana rur kanalizacyjnych
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Oczyszczenie instalacji z zabrudzeń i osadów odsłania faktyczny stan. Uwidacznia wszelkie uszkodzenia mechaniczne rury (uszkodzenia, pęknięcia, dziury, rysy) powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji a także... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?

Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami... Czytam więcej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
5/2020

Aktualny numer:

Administrator 5/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Wycinka drzew
  • - Termomodernizacja i remonty
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Wyświetleń: 12125|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11539|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl