CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2017

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak zmniejszyć rachunki za ogrzewanie? » ‎
www.administrator24.info/artykul/id10732,styropian-austrotherm-10-powodow-dlaczego-warto
Oszczędności, szybki zwrot z inwestycji, wysoki komfort cieplny, trwały i odporny produkt – to tylko jedne z wielu korzyści...
Kategorie: jakość styropianu, styropian, system etics, docieplanie budynków, styropian elewacyjny, ETICS, ocieplanie budynku styropianem, styropian lambda, styropian na elewację

Jak zapisy nowej ustawy wpłyną na działalność spółdzielni?

Zdaniem jednego z rozmówców sposób uchwalania ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest karygodny: z Sejmu wychodzi uchwalony projekt, aby z Senatu po chwili powrócił do Sejmu inny, który Sejm od ręki przyjmuje.
Zdaniem jednego z rozmówców sposób uchwalania ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest karygodny: z Sejmu wychodzi uchwalony projekt, aby z Senatu po chwili powrócił do Sejmu inny, który Sejm od ręki przyjmuje.
Rys. redakcja Administratora

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wzbudziła wiele emocji i kontrowersyjnych opinii. Poprosiliśmy więc o komentarze:
Jerzego Jankowskiego – przewodniczącego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP,
Jacka Frydryszaka – prezesa zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Dom” w Warszawie oraz
Piotra Kłodzińskiego – prezesa zarządu MSM „Energetyka” w Warszawie.

***

Znowelizowana ustawa podcina skrzydła spółdzielcom

- komentarz Jerzego Jankowskiego

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych podpisana przez Prezydenta będzie obowiązywała od 9 września 2017 r. To chyba pierwszy przypadek w dziejach legislacji Rzeczypospolitej, gdy projekt zgłoszony przez stronę rządową różni się znacząco od noweli, która została przyjęta przez parlament.

Projekt rządowy, uwzględniający m.in. wyroki Trybunału Konstytucyjnego, był konsultowany w środowisku i akceptowany, a jego wdrożenie nie nastręczałoby spółdzielniom kłopotów.

Z Senatu wyszła ustawa, do której wprowadzono zmiany na etapie prac w Senacie, bez konsultacji z kimkolwiek.

Senat ma prawo do wprowadzania zmian, ale projekt z poprawkami powinien wrócić ponownie do procedowania parlamentarnego, czego nie uczyniono.

Nie wolno zapominać, że ustawa była przygotowana przez rząd i procedowana już przez parlament.

Zapisy, które wprowadzono, mają w pogardzie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku. Nie sposób też nie powołać się na wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził, że „kto nie ma dachu nad głową, nie jest człowiekiem wolnym”.

Snując rozważania w tym kontekście, chciałbym przypomnieć, że spółdzielczość mieszkaniowa przygotowała projekt programu mieszkaniowego stawiającego na rozwój rynku mieszkań lokatorskich spółdzielczych, który był kompatybilny z programem obecnego rządu. Przedłożyliśmy stosowny dokument tuż przed rozpoczęciem procedowania ustawy w tak niefortunny sposób przyjętej przez parlament.

Z dużą satysfakcją przyjęliśmy też wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego wygłoszoną podczas Kongresu PiS w Przysusze, w której prezes PiS podkreślił: „to musi być zrobione, mam na myśli mieszkania. I to jest apel do pana ministra Adamczyka. Tu trzeba połączyć siły wszystkich: państwa, które ma nieruchomości, samorządów i spółdzielni mieszkaniowych, które proponują swoje rozwiązania prawne, ale mają ogromne możliwości budowania dużej liczby mieszkań. Niektórzy nie będą mogli kupić mieszkania, dlatego oferta spółdzielczości jest szczególnie cenna”.

Cytuję wypowiedź J. Kaczyńskiego dlatego, że pobudziła ona w wielu ludziach chęć do działania, do włączenia się w ten program, bo spółdzielcy czują swoją misję, gdyż działają w myśl zapisu ustawy mówiącego, że spółdzielnia ma realizować potrzeby swoich członków w sferze mieszkaniowej.

Tymczasem znowelizowana ustawa jest potworkiem prawnym, nie tylko podcinającym skrzydła spółdzielniom jeśli chodzi o rozwój, ale wręcz utrudniającym im codzienną działalność. Ustawa ta uniemożliwia również spółdzielniom włączenie się do programu Mieszkanie Plus.
Po pierwsze dlatego, że likwiduje ona art. 1 ust. 9 („Nie stosuje się przepisów ustawy wymienionej w ust. 7 dotyczących udziałów i wpisowego, a także przepisów dotyczących obowiązku złożenia deklaracji w celu przyjęcia w poczet członków spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 3”) – zapis o wnoszeniu udziału i wpisowego, co oznacza członkostwo z mocy ustawy.

Wszyscy jakby zapomnieli, że spółdzielnia jest zrzeszeniem i to ludzie decydują, czy chcą należeć do spółdzielni, czy nie. To bardzo ważne, bo poprzez wnoszone udziały i wpisowe tworzy się więzi ekonomiczne pomiędzy spółdzielnią a jej członkiem.

Z wpisowego i udziałów spółdzielnia tworzy dwa fundusze: udziałowy zasobowy.

  • Fundusz udziałowy to środki, którymi dysponuje spółdzielnia jako osoba prawna, żeby w razie nieszczęścia można było pokryć zobowiązania wobec osób trzecich.
  • Fundusz zasobowy natomiast umożliwia utworzenie spółdzielni i jej działanie.

W związku z tym rodzi się pytanie: czy spółdzielnie będą miały członków z udziałami i członków bez udziałów? Jeżeli tak, to członkowie spółdzielni z udziałami – zgodnie z ustawą Prawo spółdzielcze – ponoszą odpowiedzialność do wysokości swoich udziałów. Ale co z członkami spółdzielni bez udziałów: czy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, czy też – zgodnie z ustawą o własności lokali – odpowiadają całym swoim majątkiem?

Na tle art. 1 ust. 9 zmienionej ustawy w zw. z art. 19 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze nasuwa się też pytanie: czy przepis dotyczy także dotychczasowych członków spółdzielni, czy jedynie tych, którzy staną się członkami spółdzielni mieszkaniowej w przyszłości? Przepisów przejściowych brak.

Artykuł 3. znowelizowanej ustawy prowadzi wprost do likwidacji spółdzielczości mieszkaniowej. Ustęp 1 w pkt 2 i 3 art. 3 stanowi bowiem, że „Członkiem spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych”.

Dlaczego z obowiązywania wspomnianej warunkowej zależności członkostwa od prawa do lokalu wyłączono dotychczas istniejące prawo odrębnej własności lokalu?
Czy z powyższego przepisu wynika, że właściciel obowiązany jest złożyć deklarację przystąpienia do spółdzielni, jeśli zechce zostać członkiem spółdzielni?
Czy osoba posiadająca prawo odrębnej własności lokalu w celu uzyskania członkostwa musi zadeklarować określoną ilość udziałów?

Kolejny zapis, tj. art. 3 ust. 32, określa moment uzyskania członkostwa, przy braku korelacji przepisów z art. 1 ust. 2 pkt 3 i 4 USM łączących członkostwo z posiadaniem prawa do lokalu, które przewidują, że działalność spółdzielni może też polegać na budowie domów dla członków, a także na udzielaniu członkom pomocy w budowanych przez nich budynkach lub domach jednorodzinnych. Członek bez prawa do lokalu traci członkostwo (art. 4 ustawy zmieniającej), nie jest więc jasne, co się stanie z takimi spółdzielniami i ich członkami po wejściu w życie ustawy?

Równie niejasne są zapisy dotyczące tzw. mieszkań pozakładowych. Art. 3 ust. 34 stanowi, że „Członkiem spółdzielni może być najemca, o którym mowa w art. 48 ust. 1. Przepisy dotyczące członkostwa właścicieli lokali stosuje się odpowiednio”.

Zapis ten, czyli roszczenie najemcy lokalu pozakładowego o przyjęcie w poczet członków spółdzielni, stanowi niezrozumiałą hybrydę stosunku prawnego wynikającego z umowy najmu i stosunków spółdzielczych oraz rodzi kolejne wątpliwości
Czy w przypadku wypowiedzenia umowy najmu były najemca traci członkostwo i z jaką datą?
Czy najemca, o którym mowa w art. 48, składa deklarację, jeżeli zechce zostać członkiem spółdzielni i określa udziały?

Przy czym w ustępie 7 art. 3 czytamy, że „Członkostwo w spółdzielni ustaje także w przypadkach określonych w art. 241 ust. 1 i art. 26. Do osób, które w następstwie tego utraciły członkostwo w spółdzielni, przepisy art. 108b ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, dotyczące członków spółdzielni stosuje się odpowiednio”. 

 Rodzi się więc kolejne pytanie:
Czy odesłanie do art. 108b ustawy Prawo spółdzielcze oznacza, że z mocy prawa dochodzi do podziału spółdzielni i podziału składników majątkowych?
Kto poniesie koszty związane z podziałem (m.in. koszty sporządzenia bilansu otwarcia i zamknięcia łącznie z wyceną składników majątkowych)? Właściciele nowo powstałej wspólnoty czy członkowie spółdzielni?

W opinii Związku podział składników majątkowych dla powstałych wspólnot mieszkaniowych prowadzi w konsekwencji do likwidacji spółdzielni mieszkaniowych.

Kolejna kwestia to art. 11 ust. 11, który stanowi, że wygaszenie prawa do lokalu może mieć miejsce w dwóch przypadkach: gdy mieszkaniec używa lokalu niezgodnie z przeznaczeniem oraz gdy członek spółdzielni przez okres sześciu miesięcy zwleka z opłatami za lokal (art. 4 ust. 1).

Nowe przepisy w takich przypadkach obligują spółdzielnię do wystąpienia z wnioskiem do sądu o wygaszenie prawa do lokalu. Po uzyskaniu wyroku sądu spółdzielnia może dochodzić zwrotu od tegoż lokatora niezapłaconych należności za eksploatację, media etc. podczas kolejnej rozprawy sądowej.

Każdemu obywatelowi przysługuje prawo do odwołania się od wyroku sądowego. Sprawa trwa 2 lata, w tym czasie pozostali mieszkańcy nieruchomości kredytują utrzymanie zadłużonego lokalu. Jeśli przy tym niepłacący lokator w ostatniej chwili ureguluje wszystkie należności, ma prawo wrócić do spółdzielni, która de facto staje się bankiem kredytującym przez kilka lat tegoż lokatora.

Należy tu zaznaczyć, że według danych uzyskanych z Krajowego Rejestru Długów mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych z tytułu nieuiszczonych należności za użytkowane lokale są zadłużeni na kwotę pół miliarda złotych, a średni dług przypadający na jednego mieszkańca wynosi 12 tys. złotych.

My jesteśmy na początku tego łańcucha. Jeśli długi się powiększą, przestaniemy płacić dostawcom mediów za wodę, ścieki, odpady itd., co odczują boleśnie m.in. samorządy.

Warto w tym kontekście zwrócić też uwagę na zapisy ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, częścią którego jest budowa mieszkań na wynajem. Wprowadzono do niej przepisy o najmie instytucjonalnym, będącym odpowiednikiem – wprowadzonego ustawą z 2001 roku – najmu okazjonalnego. Przepisy, o których mówię, obligują do zawarcia w umowie najmu informacji o miejscu, do którego osoba wynajmująca lokal może się wyprowadzić w razie wypowiedzenia umowy.

Jeśli więc lokator będzie się uchylał przed płatnościami przez pół roku, a podpisał notarialne oświadczenie o świadomości konsekwencji nieregulowania należności, można go wyrzucić z zajmowanego mieszkania nawet na bruk.

W obawie o problemy z nierzetelnymi lokatorami mieszkań na wynajem, do ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości wprowadzono więc uproszczone przepisy dot. wypowiedzenia najmu, ale spółdzielniom skomplikowano procedury.

Jest wiele innych zapisów ustawowych, które utrudnią zarządzanie zasobami spółdzielczymi.

W pełni świadomie w art. 4 podjęto decyzję o ewidencji i rozliczaniu funduszu remontowego na każdą nieruchomość. Oznacza to, że ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym spółdzielnia będzie musiała się rozliczyć z każdą nieruchomością.

W przypadku spółdzielni trzeba mieć świadomość, że mamy do czynienia z trzema działaniami:

  • robotami, które się rozpoczynają,
  • robotami w toku oraz
  • robotami zrealizowanymi.

Jeśli rozliczenie nastąpi w trakcie prac, to z czego spółdzielnia zapłaci wykonawcy?
Co z robotami, na które został rozstrzygnięty przetarg?

Nie wolno zapominać, że fundusz remontowy jest konsumowany na podstawie rocznych planów gospodarczych. Nowy zapis nie tylko więc likwiduje zasadę solidaryzmu, ale także ogranicza realizację robót remontowych.

Z pełną świadomością konsekwencji wprowadzono też zapisy art. 241, którego ust. 3 przewiduje, że wraz z ustaniem członkostwa właściciel lokalu staje się (proporcjonalnie) współwłaścicielem środków zgromadzonych na funduszu remontowym, o którym mowa w art. 6 ust. 3 USM.

Mamy tu błąd legislacyjny, bo można być współwłaścicielem ruchomości i nieruchomości (art. 195 kc), a nie wierzytelności o wypłatę środków pieniężnych (art. 379 kc).

Właściciel ma więc wobec spółdzielni roszczenie o wypłatę środków pieniężnych.

Ponadto powyższy przepis jest sprzeczny z przepisem art. 4 ust. 41 pkt 2 znowelizowanej ustawy i art. 6 ust. 3 USM. Przepis art. 4 ust. 41 pkt 2 zm. USM nakazuje rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości.

Z treści art. 241 nie wynika jednoznacznie, czy rozliczenia z tytułu funduszu remontowego dotyczą tylko właścicieli będących we wspólnocie mieszkaniowej i właścicieli, którzy podjęli uchwałę o zastosowaniu przepisów o własności lokali, czy też każdego właściciela posiadającego lokal w nieruchomości.

Skoro następuje rozliczanie wpływów i wydatków funduszu remontowego na podstawie art. 4 ust. 41 pkt 2, to właścicielem jakich środków miałaby zostać ta osoba?
Czy rozliczenie środków z funduszu remontowego ma nastąpić od dnia wejścia ustawy w życie, czy od 5 lutego 2015 r. (wyrok TK)?
Na czym ma polegać to rozliczenie oraz czy właściciel ma obowiązek pokryć deficyt funduszu remontowego wynikający z rozliczenia?
W jakim terminie właściciele lokali będący współwłaścicielami funduszu remontowego mają obowiązek pokryć deficyt tego funduszu wynikający z rozliczenia?
O jakich pozostałych nakładach na remonty nieruchomości mowa w ust. 5?
Ustawodawca zaznacza tam, że spółdzielnia ma się rozliczyć z właścicielem niezwłocznie, a w ust. 3 z chwilą ustania członkostwa – jak należy interpretować te zapisy?

Jak rozliczyć trwające prace remontowe na moment ustania członkostwa właściciela, kiedy ich ostateczny koszt nie jest jeszcze znany?
Z nowelizacji nie wynika, czy i według jakich zasad ma być rozliczany fundusz remontowy w sytuacji zbycia lokalu mieszkalnego na wolnym rynku pomiędzy spółdzielnią, zbywcą i nabywcą lokalu.
Przepis ust. 6 nie rozstrzyga, czy każdy z właścicieli może zawierać umowę na innych warunkach i czy może odmówić zawarcia umowy.
Co w sytuacji, kiedy właściciel odmówi podpisania umowy?

Utrudni niewątpliwie zarządzanie także zasada przejęta w art. 27 ust. 2 wprost z art. 22 ustawy o własności lokali. Art. 27 ust. 2 i 3 stanowi bowiem, że:

„2. Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnię jak zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, z zastrzeżeniem art. 241 i art. 26. Przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali o zarządzie nieruchomością wspólną nie stosuje się, z wyjątkiem art. 22 oraz art. 29 ust. 1 i 1a, które stosuje się odpowiednio.

3. Przepisów ustawy, o której mowa w ust. 2 wspólnocie mieszkaniowej i zebraniu właścicieli nie stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 2, art. 241 i art. 26. Do podjęcia uchwały, o której mowa w art. 22 ust. 2 i 4 ustawy o własności lokali, stosuje się odpowiednio przepisy tej ustawy”.

Zgodnie z obowiązującym art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnię jak zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali, choćby właściciele lokali nie byli członkami spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 241 i art. 26.

Spółdzielnia zatem – niezależnie od woli osoby, na rzecz której przeniesiona została własność lokalu – jest „obowiązkowym zarządcą nieruchomości, w której znajduje się wyodrębniony lokal”. Oznacza to, że zarząd jest wykonywany przez spółdzielnię według przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, reguł wynikających z postanowień statutu spółdzielni i regulaminów wewnętrznych uchwalonych przez statutowo uprawnione organy spółdzielni.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego potwierdziło, że spółdzielnia, zarządzając na podstawie art. 27 ust. 2, może samodzielnie podejmować czynności zwykłego zarządu jak i czynności przekraczające zwykły zarząd nieruchomością wspólną.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ten jest zgodny z Konstytucją i nie narusza prawa własności właścicieli lokali, oraz uzasadniał zasadę przyjętą przez ustawodawcę obowiązkowego zarządzania przez spółdzielnię mieszkaniową i niestosowania przepisów ustawy o własności lokali o zarządzie nieruchomością wspólną oraz przepisów Kodeksu cywilnego.

Uchwalona zmiana przepisu wprowadziła zapis, że spółdzielnia będzie mogła wobec nieruchomości wspólnej dokonywać z mocy tego przepisu czynności zwykłego zarządu, a do czynności przekraczających ten zarząd niezbędna będzie uchwała właścicieli podejmowana na zasadach określonych w art. 23–25 UWL.

Nie ma odpowiedzi na wiele pytań.
W jaki sposób spółdzielnia działająca poprzez organy spółdzielni będzie zobowiązana stosować przepisy ustawy o własności lokali, tj. art. 22 ust. 2 i 4?
Kto ma podejmować czynności zwykłego zarządu: zarząd w rozumieniu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych czy zarząd w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o własności lokali?
W jakim trybie uzyskiwać stanowisko właścicieli lokali w zakresie czynności zwykłego zarządu w kontekście zapisu o niestosowaniu przepisów o zebraniu właścicieli czy też innych?
Czy spółdzielnia będzie zmuszona do organizowania każdorazowo do podjęcia czynności przekraczających zwykły zarząd zebrania właścicieli lub indywidualnego zbierania głosów celem podjęcia stosownych uchwał?
Kto poniesie koszt zorganizowania zebrania właścicieli?

Uzyskanie zgody współwłaścicieli na wykonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, w szczególności przeprowadzania inwestycji w nieruchomości czy remontów, będzie bardzo utrudnione, a w wielu sytuacjach wręcz niemożliwe. Bardzo ujemnie odbije się to szczególnie w przypadku pozyskanych przez spółdzielnie środków unijnych na kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

 

Kilka spółdzielni z województwa dolnośląskiego zawarło odpowiednie umowy o dofinansowanie projektu kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych i tym samym stały się one beneficjentem środków unijnych i zobowiązały wypełnić wytyczne Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 z dnia 19 września 2016 r. i dotrzymać odpowiednich terminów realizacji poszczególnych zadań. Co w przypadku, gdy właściciele nie wyrażą zgody na wykonanie zadań objętych podpisanymi wcześniej umowami? Czy ze względu na niedotrzymanie terminów realizacji zadań pozyskane wcześniej środki unijne spółdzielnia będzie musiała zwrócić?

Kolejną kwestią bulwersującą środowisko jest lustracja spółdzielni mieszkaniowych, której nie mogą przeprowadzać, zgodnie ze znowelizowanym zapisem art. 91 § 4 ustawy Prawo spółdzielcze, osoby zatrudnione w spółdzielni. Zakaz dotyczy przy tym wszystkich pracowników oraz osób świadczących usługi wyłącznie na rzecz spółdzielni mieszkaniowych. Innych spółdzielni – poza mieszkaniowymi – ten przepis nie dotyczy.

W związku z nieprawidłowościami paraliżującymi de facto działalność spółdzielni mieszkaniowych zamierzamy wystąpić do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Rozważamy również – z powodu łamania prawa – zaskarżenie tej ustawy do Komisji Europejskiej.

Najtragiczniejsze jest to, że chociaż polska spółdzielczość mieszkaniowa przygotowała program budowy 300 tys. mieszkań bez udziału środków publicznych, zgodnie zresztą z ustaleniami z rządem, stworzono prawo, które uniemożliwia realizację tego programu. Odczuwalny jest wyraźnie dysonans pomiędzy pracami oraz uchwałami rządu i parlamentu.

Czytaj też: Zarządzanie nieruchomościami przez spółdzielnie >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(3)
eugeniusz | 25.10.2017, 11:32
Aktualna ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, powinna być wycofana z obiegu prawnego!
To jedyny możliwy scenariusz, jeśli komukolwiek zależy na tzw. porządku prawnym.
Ta ustawa jest, po prostu, nad-regulowana.
Stawiając taki wniosek należy wskazać na jedno tylko uzasadnienie:
- istnieją przepisy w oparciu o które, po dniu wygaszenia USM, będą mogły funkcjonować SM-e.
Ba, stawiam tezę, że istniejące przepisy, zabezpieczą interesy dzisiejszy członków SM-ych pewniej.
Dlatego też, zbędne, w tym przypadku, byłoby jakiekolwiek "vacatio legis"
szymanekwojciech | 26.10.2017, 14:46

 Wszelkie kontrole spółdzielni mieszkaniowych winny być prowadzone przez Najwyższą Izbę Kontrolną wówczas będzie lepiej w budownictwie i spółdzielniach czy wspólnotach mieszkaniowych.Póki tego nie będzie to będzie zawsze problem.

KWATERMISTRZ | 04.11.2017, 16:08
Panom prezesom stosowanie art. 22 uwl. ukróci ich zarobki i z tego powodu tak wielkie larum. Czas skończyć z pomiotem PRL-wskim jakim są SM bo czasy są inne niż w latach 80 tych.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »

Księgowość we wspólnocieNie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) czytam więcej »


Czujniki czadu i dymu dla wspólnot mieszkaniowych. Jak wybrać?
6 kroków do ciepłego stropodachu w bloku »
Mimo że istnieje wiele różnych czujników, to kryteria ich rozróżnienia są dość ograniczone. Wybierz czujnik, który zapewni spokój i bezpieczeństwo lokatorów... czytaj dalej »

Jeśli ocieplimy stropodachy bloków mieszkalnych, straty możemy natychmiast przekuć na oszczędności. I to wcale niebagatelne – bo możemy zaoszczędzić od...czytam dalej »Jak sprawdzają się kompleksowe usługi na zarządzanie nieruchomościami w fazie początkowej i właścicielskiej »

Zadbaj o nieruchomośćAnaliza zasadności inwestycji, niebezpieczeństwa związane z zakupem i sposoby ich minimalizacji oraz pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, takich jak rejestracja w urzędzie skarbowym czy statystycznym to tylko (...) zobacz więcej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Pojemniki na śmiecie nie muszą być brzydkie i "cuchnące"»

Brzydkie śmietnikiNowe rozwiązanie na polskim rynku przypadło do gustu również deweloperom budującym nowe osiedla mieszkaniowe, którzy coraz chętniej decydują się na... zobacz więcej »


Szybki poradnik dla zarządów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych ► WINDY»
Pompownie i agregaty pompowe w świetle przepisów obowiązujących od lipca 2018»
Winda bepieczeńśtwo Pompownie i agregaty pompowe w świetle przepisów
Czy można mieć dostęp do bieżących informacji na temat stanu windy ? Jak zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców i reagować z wyprzedzeniem na... czytam więcej» Szybko i dokładnie wykonana mapa rozkładu temperatury na elewacjach wysokich budynków mieszkalnych tak przed jak i po termomodernizacji to gwarancja szybkiej reakcji zgłoszenia... czytam dalej »

10 powodów, dlaczego warto ocieplić budynek stryopianem »

10powodów dla których warto ocieplić dom styropianemOcieplenie budynku to inwestycja, która dla wielu może okazać się nie lada wyzwaniem, szczególnie w kwestii doboru odpowiednich materiałów. Inwestycja z założenia ma przynosić korzyści... czytam więcej »


Hydroizolacje - jak zabezpieczyć budynek przed szkodliwym wpływem wilgoci?
Brak sieci gazowej – jak zapewnić ogrzewanie mieszkańcom? !
Ochrona budynku przed wilgocią Brak ogrzewania w budynku
Skuteczne zabezpieczenie fundamentów i ścian piwnic przed wilgocią może w przyszłości oszczędzić właścicielowi domu zarówno nerwów, jak i pieniędzy... czytam więcej» Podczas budowy nowego budynku wielolokalowego zarówno projektanci, jak zarządcy stają przed zadaniem, jakim jest zapewnienie ogrzewania mieszkańcom. Zadanie niby nie jest (...) czytam dalej »

Kiedy ogrzewanie pompą ciepła się opłaca? »

Ogrzewanie pompą

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) Czytam więcej »


Jak tani może być gaz w Twoich budynkach?
Ogrzewanie za niewielkie pieniądze »
Tańszy gaz w mieszkaniach Niższe koszty ciepła
Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi? Szukasz właściwej oferty na media? Zastanawiasz się nad możliwością obniżenia kosztów gazu? czytam dalej» Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne? czytaj dalej »

Komunikat dla zarządców. Łatwiejsze, szybsze i tańsze ocieplenie budynku »

Czym docieplić nieruchomość

Na rynku dostępne są różne materiały izolacyjne. Różnią się one parametrami, wytrzymałością i miejscem zastosowania. W zależności czy do docieplenia budynku wybierzemy (...) czytam dalej »


Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej?
Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej Kotły do budynków mieszkalnych
Uszkodzony i nieszczelny fragment rury kanalizacyjnej jest nie lada problemem dla zarządcy nieruchomości, zwłaszcza jeśli fragment ten przebiega w lokalu, (...) czytaj dalej »

Kotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o ... czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Czy uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przyległych nieruchomości gruntowych oraz udzielenia zarządowi (zarządcy nieruchomości) pełnomocnictwa do wykonania czynności zmierzających do osiągnięcia tego celu, zapaść muszą:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...

Produkty i technologie

11/2018

Aktualny numer:

Administrator 11/2018
W miesięczniku m.in.:
  • - VAT we wspólnocie
  • - Rynek wyprzedza legislację
Zobacz szczegóły

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 15657|Ocena: 3.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl